SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
Sekcia zamestnancov MV SR, geodézie a kartografieVedenie:
Predseda:
Vladislav Koscura, Okresný úrad Prešov

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Adriana Antalíková, Okresný úrad, Rimavská Sobota
Mária Lipková, Okresný úrad, Piešťany
Gabriela Petrovičová, Okresný úrad, Trenčín

Ďalší členovia:
Mgr. Juraj Gordan, Okresný úrad, Prievidza

Členovia Podnikového výboru:
všetci vyššie uvedení členovia vedenia

Sekretár:
Peter TitkaR E Z O L Ú C I A
z Výročnej konferencie sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie

VVýročná konferencia sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES považuje odborové hnutie za významnú súčasť politického, hospodárskeho a sociálneho života európskych krajín, považuje sociálny dialóg za stále významnejší nástroj zamestnaneckej a odborárskej angažovanosti na udržanie sociálneho zmieru a posilnenie sociálneho rozmeru Európy. Podporuje všetky aktivity štátu a vlády Slovenskej republiky, ktoré povedú nielen k získaniu dôvery občanov ale aj k zlepšeniu postavenia zamestnancov, ktorí prácu pre štát a občanov vykonávajú.

Plne si uvedomujeme dôležitosť orgánov miestnej štátnej správy pri zabezpečovaní vitálnych funkcií štátu a kvalitnom a rýchlom vybavovaní záležitostí občanov. Zastávame však názor, že treba zásadne obmedziť politické zasahovanie do chodu orgánov štátnej správy aj v rezorte ministerstva vnútra.

Za účelom uplatňovania princípu odbornosti a skvalitňovania profesijnej úrovne štátnych zamestnancov je nevyhnutné podporovať systematické vzdelávacie aktivity, pozornosť treba venovať zlepšovaniu kvality pracovných podmienok vrátane investícií do materiálno-technického vybavenia pracovísk ako aj bezpečnosti práce a zabezpečiť primeranú ochranu zamestnancov pri výkone ich povolania.

My, zamestnanci miestnej štátnej správy poskytovaním kvalitných služieb budeme prispievať k zlepšovaniu obrazu štátnej správy a jej zamestnancov.

Sme presvedčení, že musí dôjsť k razantnejšiemu zvyšovaniu platových taríf štátnych i verejných zamestnancov, nedôstojným odmeňovaním zamestnancov vykonávajúcich službu pre štát a občanov sa jednoznačne znižuje atraktivita zamestnania vo verejnej správe. Presadzujeme zavedenie ďalšieho platu ako riadnej zložky platového ohodnotenia.

Žiadame, aby sa vláda Slovenskej republiky seriózne zaoberala odmeňovaním zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a nová právna úprava predstavovala skutočnú reformu v oblasti odmeňovania týchto zamestnancov a aby naďalej nedochádzalo k ich neadekvátnemu odmeňovaniu najmä v prípadoch, kedy platové tarify nedosahujú úroveň minimálnej mzdy.

Dôrazne žiadame, aby bola prijatá taká nová právna úprava pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktorá odstráni ich narastajúcu diskrimináciu vo vzťahu k štátnym zamestnancom, a to najmä v súvislosti s prijatím nového zákona o štátnej službe.

Podporujeme zachovanie princípov kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a podnikových kolektívnych zmluvách podľa zákona o štátnej službe a zákona o výkone prác vo verejnom záujme. Sekcia má záujem ďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, najmä v rámci EUROFEDOP – Európskej federácie zamestnancov verejných služieb, ako aj s partnerskými odborovými zväzmi združenými v Českomoravskej konfederácii odborových zväzov.

Bratislava 29. mája 2018