Štatút Komisie mladých
 

Štatút Komisie mladých
Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (SLOVES)

Úvodné ustanovenie

Článok 1

 1. Komisia mladých SLOVES (ďalej len „komisia“) je vytvorená ako poradný orgán Predsedníctva SLOVES.
 2. Komisiu tvoria mladí funkcionári základných organizácií SLOVES (ďalej len „ZO“) s prihliadnutím na zastúpenie sekcií SLOVES a krajov.

Predmet činnosti komisie

Článok 2

 1. Predmetom činnosti komisie je presadzovanie záujmov, oprávnených požiadaviek a potrieb mladej generácie v pracovnoprávnej, sociálnej a mzdovej oblasti a v oblasti zamestnanosti formou:
  • a) prerokovávania návrhov vybraných právnych predpisov a predkladania pripomienok a námetov ako podkladov do stanovísk a rozhodnutí Predsedníctva SLOVES,
  • b) organizovania vzdelávacích, kultúrno‐spoločenských a športových akcií pre mladých členov SLOVES,
  • c) organizovania podujatí zameraných na aktivizáciu členov odborového zväzu a na získavanie nových členov z radov mladých zamestnancov,
  • d) zabezpečovania účasti mladých členov na podujatiach organizovaných SLOVES a KOZ SR.
 2. Námety a pripomienky komisie sú predmetom rokovania Predsedníctva SLOVES.
 3. Na vypracovaní stanovísk a návrhov komisie sa jednotliví členovia komisie podieľajú podľa svojho profesijného zamerania.

Organizačné usporiadanie komisie

Článok 3

 1. Komisia má najviac 30 členov.
 2. Funkcionára ZO, vo veku do 35 rokov, môže do komisie navrhnúť ZO alebo sekcia SLOVES. Členov komisie schvaľuje Predsedníctvo SLOVES.
 3. Členovia komisie zo svojho stredu volia 5 členný výbor, ktorý riadi činnosť komisie. Výbor pozostáva z predsedu, podpredsedu a 3 členov.
 4. Výkon volenej funkcie a členstvo v komisii sa počas funkčného obdobia, ktoré je 5 rokov, končí vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie alebo zánikom mandátu, za ktorý sa považuje ukončenie výkonu funkcie alebo členstva v ZO, príp. v SLOVES.
 5. Člena a funkcionára komisie môže na návrh ZO, sekcie alebo predsedu komisie odvolať Predsedníctvo SLOVES.

Práva a povinnosti členov komisie

Článok 4

 1. Člen komisie má právo najmä:
  • a) zúčastňovať sa na zasadnutí komisie,
  • b) voliť a byť volený,
  • c) vyjadrovať sa k prerokovávaným otázkam, vyžadovať k nim vysvetlenie a podávať návrhy,
  • d) byť informovaný o činnosti komisie, na požiadanie dostať prerokovávané materiály,
  • e) prezentovať činnosť komisie a aktivít odborového zväzu v práci s mladými členmi v ZO.
 2. Člen komisie má povinnosť:
  • a) dodržiavať Štatút komisie mladých SLOVES (ďalej len „Štatút“),
  • b) aktívne sa podieľať na práci komisie a plnení jej úloh,
  • c) koordinovať činnosť mladých členov v príslušnej ZO, príp. sekcii a regióne podľa rozhodnutia komisie.

Riadenie a pôsobnosť komisie

Článok 5

 1. Komisia sa vo svojej činnosti riadi Štatútom komisie a plánom činností na príslušný rok schváleným Predsedníctvom SLOVES.
 2. Výbor aj komisia zasadajú najmenej jedenkrát do roka.
 3. Výbor a komisia sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutie výboru a komisie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 4. Z rokovania výboru a komisie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú overia dvaja overovatelia schválení prítomnými na začiatku rokovania.
 5. Zápisnice sú v jednom vyhotovení evidované na Republikovej centrále SLOVES.
 6. Činnosť komisie po organizačnej stránke zabezpečuje Republiková centrála SLOVES.

Článok 6

Predseda komisie:

Článok 7

Komisia môže v súčinnosti s Predsedníctvom SLOVES:

Finančné zabezpečenie činnosti komisie

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Článok 9

Tento Štatút bol schválený Predsedníctvom SLOVES 23.1.2024 a nadobúda účinnosť 1.3.2024.

Dokument na stiahnutie.