SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry




Sekcia kultúry, životného prostredia a ochrany prírody



Vedenie:
Predseda:
Peter Škulavík, Pamiatkový úrad, Bratislava

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Eva Belanová, Štátna ochrana prírody SR, Rimavská Sobota
Soňa Řeháková, Krajské kultúrne stredisko, Žilina
Anna Tabaková, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča
Marián Vaľo, Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves

Ďalší členovia:
Darina Kunková, Štátna opera, Banská Bystrica

Sekretár:
Ľubica Juššiková



R E Z O L Ú C I A
z Výročnej konferencie sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody

Delegáti Výročnej konferencie sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody zdôrazňujú nezastupiteľnú úlohu štátnych orgánov a samosprávnych organizácií pôsobiacich v odvetviach ochrany pamiatok, prírody a životného prostredia, zbierkotvorných a knižničných zariadení, ako aj kultúrnych inštitúcii z oblasti umeleckej tvorby.

Upozorňujeme na dlhodobé nedostatočné finančné zabezpečenie oblasti kultúry a ochrany prírody a vyzývame všetkých kompetentných zriaďovateľov, najmä však vládu Slovenskej republiky a samosprávne kraje, aby v súčasnom období kladného hospodárskeho rastu Slovenska zvýšili podiel verejných prostriedkov na kultúru a životné prostredie na úroveň vyspelých európskych krajín.

V tejto súvislosti žiadame tiež v záujme stabilizácie zamestnancov pracujúcich v oblasti kultúry a životného prostredia, ktorí predstavujú ťažko nahraditeľný a vysoko odborný ľudský potenciál o takú novelizáciu platovej legislatívy vo verejnej správe, ktorá systémovo zabezpečí aby nástupné tarifné triedy neklesli pod úroveň minimálnej mzdy. Zároveň požadujeme výrazné zvýšenie platových taríf štátnych a verejných zamestnancov, ktoré zohľadní jednak ich nízky rast za ostatné roky, ako aj súčasnú dobrú hospodársku situáciu štátu.

Popri platovom raste zamestnancov verejnej správy zdôrazňujeme potrebu zachovania a zvyšovania ostatných stabilizačných prvkov zamestnania v štátnej a verejnej službe, ako napr. zavedenie ďalšieho platu ako riadnej zložky platového ohodnotenia, nároku na odchodné, na doplnkové dôchodkové sporenie a poistenie s príspevkom zamestnávateľa, čo v konečnom dôsledku zamedzí neželanému odlivu odborných kapacít.

Podporujeme zachovanie princípov kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa, ako aj o podnikových kolektívnych zmluvách, nakoľko kolektívne vyjednávanie považujeme za základný nástroj činnosti odborov. Naďalej budeme aktívne ovplyvňovať proces prípravy a vyjednávania kolektívnych zmlúv.

V záujme vzájomnej solidarity a odborárskej podpory pri zabezpečovaní práv zamestnancov, ako aj efektívnej výmeny informácií v sociálno-pracovnej a odborne-profesnej oblasti, sekcia naďalej víta rozvoj domácej i medzinárodnej spolupráce, so všetkými odborovými zväzmi a partnerskými organizáciami.

Bratislava 3. mája 2018