SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
Orgány SLOVES zo zasadnutí SnemuSnem Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry

 1. Milena Rácová, predsedníčka SLOVES
 2. Zuzana Bátovská, Úrad vlády SR, Bratislava
 3. Simona Rudavská, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, Bratislava
 4. Klaudia Šuchterová, Štatistický úrad SR – pracovisko Nitra
 5. Danka Vravcová, Štatistický úrad SR – pracovisko Košice
 6. Jaroslava Karáseková, Daňový úrad, Banská Bystrica
 7. Mária Čavojská, Daňový úrad, Bratislava
 8. Oľga Kopecká, Daňový úrad, Žilina
 9. Dagmar Modlová, Daňový úrad, Prešov
 10. Stanislav Bohunický, Krajská prokuratúra, Trnava
 11. Alžbeta Andocsová, Krajská prokuratúra, Nitra
 12. Anna Kazárová, Krajská prokuratúra, Trenčín
 13. Danka Vranovičová, Generálna prokuratúra SR, Bratislava
 14. Jozef Mészároš, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice
 15. Ivan Bartoš, Úrad práce. Sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica
 16. Pavel Herz, Regionálna, veterinárna a potravinová správa, Trnava
 17. Janka Macurová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca
 18. Dominik Podstavek, Colný úrad, Žilina
 19. Tatiana Krišová, Colný úrad , Bratislava
 20. Jozef Oravec, Colný úrad, Fiľakovo
 21. Monika Soročinová, Colný úrad, Michalovce
 22. Alžbeta Broszová, Miestny úrad, m. č. Bratislava – Petržalka
 23. Roland Hulko, Mesto Hurbanovo
 24. Anna Babiaková, Obecný úrad, Bzovík
 25. Igor Guliš, Obecný úrad, Beluša
 26. Eva Holíková, Obecný úrad, Hontianske Nemce
 27. Ondrej Krištofík, Mestský úrad, Moldava nad Bodvou
 28. Ľubica Lacinová, Mestský úrad, Prešov
 29. Ľudmila Volfová, Magistrát hl. mesta Bratislavy
 30. Ivan Ďuriš, Republiková centrála SLOVES, Bratislava
 31. Ján Dobák, Datacentrum, Bratislava
 32. Danica Klusková, Domov sociálnych služieb, Košice
 33. Viera Kúdelová, Sociálna poisťovňa, Senica
 34. Božena Valenčáková, Sociálna poisťovňa, Košice-mesto
 35. Vladislav Koscura, Okresný úrad Prešov
 36. Adriana Antalíková, Okresný úrad, Rimavská Sobota
 37. Mária Lipková, Okresný úrad, Piešťany
 38. Gabriela Petrovičová, Okresný úrad, Trenčín
 39. Peter Škulavík, Pamiatkový úrad, Bratislava
 40. Eva Belanová, Štátna ochrana prírody SR, Rimavská Sobota
 41. Soňa Řeháková, Krajské kultúrne stredisko, Žilina
 42. Anna Tabaková, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča
 43. Marián Vaľo, Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves

Hlavný revízor účtov a revízori účtov Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry

 1. Michaela Šuteríková, hlavná revízorka účtov, Miestny úrad, m.č. Petržalka, Bratislava
 2. Anna Beracková, revízorka účtov, Obecný úrad, Kokava nad Rimavicou
 3. Adalbert Mezei, revízor účtov, Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves

Rozhodcovský senát Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry

 1. Juraj Hudec, Krajská prokuratúra, Bratislava
 2. Katarína Kopková, Daňový úrad, Košice
 3. Eva Škvareninová, podpredsedníčka, Úrad vlády SR, Bratislava
 4. Petronela Gregová, spravodajkyňa, Republiková centrála SLOVES, Bratislava