Sekcie
 
Ústredných orgánov
Územných finančných orgánov
Prokuratúry
Sekcia úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov
Colnej správy
Územnej samosprávy

Sociálnej poisťovne a služieb

Zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie
Kultúry, životného prostredia a ochrany prírody