Aktuality
 
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
2.kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na obdobie od 1.9.2024 a na rok 2025

Dňa 11.6.2024 sa uskutočnilo prvé stretnutie členov Komisie mladých SLOVES v sídle odborového zväzu.

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

dňa 16.7.2024 sa uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2024 a 2025. V prvom kole kolektívneho vyjednávania, o ktorom sme Vás informovali, sme prezentovali naše požiadavky: 10% valorizácia platov od 1.9.2024 a ďalších 10% od 1.1.2025, skrátený pracovný čas, predĺžená dovolenka a zachovanie doterajších benefitov.

Druhé kolo kolektívneho vyjednávania otvorila p. M. Virágová, generálna tajomníčka služobného úradu ÚV SR a požiadala o prezentáciu návrhu vlády p. R. Majerského, štátneho tajomníka MF SR. Podľa návrhu vlády sa na tento rok nepočíta vôbec so žiadnou valorizáciou, v budúcom roku vláda ponúka zamestnancom vyplatiť jednorazovú odmenu vo výške 500,-€ a pokiaľ by sa KZVS uzatvorili na dva roky, potom v roku 2026 bude zamestnancom vyplatená opäť jednorazová odmena vo výške 1000,-€. Teda až do roku 2027 vláda nepočíta so žiadnou valorizáciou platov pre štátnych a verejných zamestnancov. Po krátkej porade hlavných vyjednávačov za KOZ SR sme vládny návrh odmietli s tým, že už teraz sú niektoré platové triedy pod minimálnou mzdou. Vláda, napriek našim argumentom, zo svojej ponuky neustúpila.

KOZ SR zvolala v poobedňajších hodinách tlačovú konferenciu na tému „Sú platy a mzdy slovenských zamestnancov dôstojné?“, na ktorej prezentovala výsledky kolektívneho vyjednávania a zároveň oznámila, že týmto dňom vstupuje KOZ SR a odborové zväzy v nej združené do štrajkovej pohotovosti. (celú tlačovú konferenciu nájdete na facebooku KOZ SR). Samozrejme, že to neznamená, že nebudeme pokračovať v rokovaniach. Ďalším predpokladaným termínom stretnutia so zástupcami vlády je druhá polovica augusta.

Vážení kolegovia, o ďalších krokoch súvisiacich so štrajkovou pohotovosťou Vás budeme včas informovať.

Bratislava 17.6.2024

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 27. – 28.6.2024

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo, že

 • uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 148 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 87 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 29 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 6 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
 • informácie členov Predsedníctva SLOVES zo zahraničných pracovných ciest,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o rokovaní so SLSP, ktoré sa uskutočnilo 13.6.2024,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o priebehu prvého rokovania Komisie mladých SLOVES, ktoré sa uskutočnilo 11.6.2024 v Bratislave,
 • stanovisko SLOVES k návrhu na zrušenie Rady pre štátnu službu,
 • informácie predsedníčky SLOVES a riaditeľa odboru pracovného práva a sociálnej politiky SLOVES I. Ďuriša o možných postupoch pri uplatnení pripomienok k avizovanej novele zákona o finančnej správe,
 • informácie predsedníčky sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Macurovej, predsedníčky sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES J. Petrovičovej a predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • dofinancovanie rekonštrukcie hotela Gladius v Topoľníkoch.

Bratislava 2.7.2024

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Stanovisko SLOVES k návrhu na zrušenie Rady pre štátnu službu

Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, ako najväčší zástupca zamestnancov v štátnej službe, s rozhorčením prijal informáciu o predloženom návrhu novely kompetenčného zákona, ktorým sa má zrušiť Rada pre štátnu službu. Tento nedôvodný legislatívny zámer je sporný aj z dôvodu, že existencia Rady ako nezávislého orgánu bola požiadavkou Európskej únie a záväzkom Slovenskej republiky.

Rada v súčasnosti pôsobí v rôznych oblastiach, predovšetkým napomáha efektívnemu riadeniu ľudských zdrojov, preskúmava podnety a prešetruje výpovede, ochraňuje princípy štátnej služby, zlepšuje kvalitu štátnej správy vzdelávaním štátnych zamestnancov a tiež buduje analytické kapacity pre oblasť štátnej služby napríklad na tvorbu Správy o stave a vývoji štátnej služby na Slovensku.

Osobitne významnou, v súvislosti s činnosťou Rady, je práve nezávislosť Rady, ktorá je daná spôsobom jej kreovania a subjektami, ktoré členov Rady navrhujú. Členovia Rady sú navrhovaní aj inštitúciami, ktoré zaručujú spoločenskú kontrolu vo vzťahu k štátnej službe, kontrolu nakladania s verejnými finančnými zdrojmi ako aj inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti základných ľudských práv a slobôd ako aj ochrany práv štátnych zamestnancov.

Charakter a spôsob navrhovania tejto zásadnej legislatívnej zmeny možno spájať s avizovaným prepúšťaním štátnych zamestnancov, ktorí by po zrušení Rady stratili priamu možnosť prešetrenia výpovedí nestranným orgánom - Radou, keďže po jej zrušení prešetrovať výpovede by mal úrad vlády, ktorý nestranným zjavne nebude.

Zrušením Rady pre štátnu službu zamestnanci štátu prídu o nezávislý orgán, ktorý chráni nielen ich službu, ale aj ich práva a predovšetkým preto Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry spoločne s partnerskými odborovými zväzmi vyjadruje zásadný nesúhlas s predloženým návrhom novely kompetenčného zákona, ktorým sa má zrušiť Rada pre štátnu službu.

Bratislava 12.6.2024

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Prvé stretnutie členov Komisie mladých SLOVES

Dňa 11.6.2024 sa uskutočnilo prvé stretnutie členov Komisie mladých SLOVES v sídle odborového zväzu.

Predsedníčka SLOVES na úvod rokovania privítala členov KM SLOVES a hostí:

 • Františka Gajdoša, viceprezidenta KOZ SR,
 • Ferdinanda Chomu, predsedu RM KOZ SR,
 • Rolanda Kloknera, koordinátora poradných orgánov KOZ SR.

Vo svojom vystúpení predsedníčka SLOVES informovala o organizačnej štruktúre a hlavných aktivitách odborového zväzu.

Viceprezident KOZ SR vo svojom vystúpení priblížil prácu členských odborových zväzov KOZ SR s mladými odborármi a zároveň informoval o možnosti systémového vzdelávania mladých odborárov prostredníctvom Akadémie mladých odborárov.

Predseda RM KOZ SR informoval prítomných o činnosti Rady a poukázal na dôležitosť práce s mladými členmi odborov.

Predsedníčka SLOVES na záver rokovania vyjadrila presvedčenie, že aktívna práca KM SLOVES prinesie benefity nielen pre mladých odborárov, ale aj pre samotný odborový zväz.

Ďalšie rokovanie KM SLOVES bude naplánované dvojdňové v mesiaci október, v hoteli odborového zväzu v Topoľníkoch.

FOTOGALÉRIA

Bratislava 11.6.2024

Ľubica Juššiková, v. r.
koordinátor KM SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 21.5.2024

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo, že

 • uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení,

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 86 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 60 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 8 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o výsledkoch školení funkcionárov SLOVES,
 • informáciu predsedníčky SLOVES z prvého kola kolektívneho vyjednávania KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2024 a 2025, ktoré sa uskutočnilo 30.4.2024,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o priebehu rekonštrukcie hotela Gladius,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o stretnutí predsedov OZ, absolventov Akadémie mladých odborárov a zástupcov Rady mladých KOZ SR, ktoré organizovala KOZ SR v spolupráci s Fridrich Ebert Stiftung v dňoch 18. – 19.5.2025 v Pezinku,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o rokovaní HSR SR, ktoré sa uskutočnilo 20.5.2024,
 • informácie predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES A. Broszovej, predsedníčky sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Macurovej, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES J. Karásekovej, predsedníčky sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES J. Petrovičovej a predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo, že

 • k 15.5.2024 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 38 základných organizácií SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES ukladá

 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • doplatok členského príspevku SLOVES pre KOZ SR na rok 2024,
 • príspevok odborového zväzu na činnosť Regionálnych rád KOZ SR v roku 2024, v ktorých má SLOVES troch zástupcov.

Bratislava 28.5.2024

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 23.4.2024

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení,

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 3. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 115 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 5 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 30 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 7 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
 • informácie predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES A. Broszovej, predsedníčky sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Macurovej a predsedníčky sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie J. Petrovičovej zo semináru EUROFEDOP „Výzvy používania umelej inteligencie vo verejnom sektore“,
 • informáciu predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka zo spoločného rokovania vedenia sekcie s českými kolegami,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o príprave kolektívneho vyjednávania KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2024 a 2025,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o školeniach funkcionárov SLOVES,
 • informáciu predsedu sekcie Sociálnej poisťovne a služieb SLOVES I. Ďuriša o rokovaní so zástupcami Sociálnej poisťovne.

Bratislava 9.5.2024

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 26.3.2024

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení,

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 25 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 12 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 29 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 4 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 8 členom,
 • informáciu predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES A. Broszovej zo spoločného rokovania vedenia sekcie s českými kolegami,
 • informáciu o novej webovej stránke SLOVES a elektronickej evidenčnej karte členov SLOVES,
 • informáciu o prebiehajúcej rekonštrukcii hotela Gladius,
 • informácie predsedníčky sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Macurovej, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES J. Karásekovej, predsedníčky sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES J. Petrovičovej a predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • obsahové a organizačné zabezpečenie 3. Snemu SLOVES,
 • Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2023,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • v zmysle čl. 3 Štatútu prevádzkového fondu SLOVES, poskytnutie finančného daru funkcionárom SLOVES, ktorí dovŕšia v roku 2024 životné jubileum,
 • členský príspevok odborového zväzu pre EUROFEDOP na rok 2024,
 • navýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu hotela Gladius,
 • zahraničnú pracovnú cestu na spoločné rokovanie vedenia sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES a Výkonného výboru Odborového zväzu pracovníkov kultúry a ochrany prírody ČR.

Predsedníctvo zvolalo

 • 3. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 23.4.2024 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES

 • zabezpečiť Stanovisko revízorov účtov SLOVES k Výsledkom hospodárenia SLOVES za rok 2023,
 • predložiť Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2023 a Stanovisko revízorov účtov SLOVES k Výsledkom hospodárenia SLOVES za rok 2023 na 3. zasadnutie Snemu SLOVES.

Bratislava 4.4.2024

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 27.2.2024

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení,
 • k 27.2.2024 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5. Finančného poriadku SLOVES 24 základných organizácií SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 100 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 46 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 29 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 8 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,
 • informácie zo zasadnutí orgánov EUROFEDOP, ktoré sa uskutočnili vo Viedni a v Bruseli,
 • informáciu o pripravovaných školeniach funkcionárov základných organizácií SLOVES v apríli 2024,
 • informáciu o príprave novej webovej stránky SLOVES,
 • informácie o rokovaní zástupcov sektorových rád v gescii KOZ SR,
 • informácie predsedníčky sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Macurovej, predsedu sekcie colnej správy SLOVES D. Podstaveka, predsedníčky sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES J. Petrovičovej a predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v zmysle čl. 9 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok na zriaďovanie a činnosť klubov individuálnych členov jednému klubu,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie dvom členom,
 • zabezpečenie zväzovej rodinnej rekreácie a rekondično-rehabilitačných pobytov v roku 2024 v hoteloch SOREA (Titris, Tatranská Lomnica a SNP, Demänovská dolina) a v hoteli Gladius, Topoľníky,
 • doplnenie Štatútu Komisie mladých SLOVES v čl. 3, bod 4. o dĺžku funkčného obdobia členov komisie,
 • zoznam členov Komisie mladých SLOVES,
 • žiadosť ZO SLOVES na predaj rekreačnej chaty,
 • návrh na rekonštrukciu ubytovacích priestorov hotela Gladius v Topoľníkoch,
 • zahraničnú pracovnú cestu na spoločné rokovanie vedenia sekcie územnej samosprávy SLOVES a sekcie verejnej správy OS SOO v ČR.

Predsedníctvo rozhodlo

 • v zmysle čl. 4 Finančného poriadku SLOVES vylúčiť zo SLOVES jednu základnú organizácia, ktorá si neplní odvodovú povinnosť viac ako 1 rok.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES

 • zabezpečiť, prostredníctvom zamestnancov IPC, doplatenie členských príspevkov ZO SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť,
 • vykonať všetky potrebné opatrenia súvisiace s vylúčením ZO,
 • zabezpečiť rozdelenie poukazov zväzovej rekreácie pre sekcie SLOVES a zaslanie ponukových listov všetkým ZO.

Bratislava 12.3.2024

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 23.1.2024

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informáciu o možnostiach zabezpečenia zväzovej rodinnej rekreácie a rekondično-rehabilitačných pobytov v roku 2024,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 57 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 40 členom,
  • ezplatným darcom krvi 120 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 7 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
 • informáciu o podpísaní KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR a pre príslušníkov HaZZb na rok 2024,
 • informáciu o podpísaní KZ pre zamestnancov ÚP na rok 2024,
 • informáciu o podpísaní KZ pre zamestnancov FR SR na rok 2024,
 • informáciu o ponuke firmy MultiSport,
 • informáciu o zasadnutí zástupcov sektorových rád, ktoré sú v gescii KOZ SR,
 • informáciu o poistení hotela Gladius,
 • informácie predsedníčky sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Macurovej, predsedu sekcie colnej správy SLOVES D. Podstaveka, predsedníčky sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES J. Petrovičovej, predsedu sekcie Sociálnej poisťovne a služieb SLOVES I. Ďuriša, predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka a predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES A. Broszovej o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • návrh časového plánu zasadnutí orgánov SLOVES na rok 2024,
 • návrh plánu medzinárodnej činnosti SLOVES na rok 2024,
 • Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2023,
 • návrh plánu činnosti útvaru zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce na rok 2024,
 • Štatút Komisie mladých SLOVES,
 • odmeňovanie predsedu SLOVES.

Predsedníctvo uložilo

 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť zaslanie Správy o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2023 odbornému pracovisku BOZP KOZ SR v stanovenom termíne,
 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť realizáciu schváleného plánu činnosti útvaru zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce na rok 2024.

Predsedníctvo SLOVES neschválilo

 • zastupovanie člena v pracovno-právnom spore so zamestnávateľov z dôvodu, že na základe zistených skutočností nemožno predpokladať úspešnosť v konaní pred súdom.

Bratislava 29.1.2024

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na rok 2024

Predsedníctvo SLOVES

23.01.2024 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
27.02.2024 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
26.03.2024 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
23.04.2024 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
21.05.2024 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
27.06. – 28.06.2024 (štvrtok-piatok) v Topoľníkoch
24.09.2024 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
29.10.2024 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
26.11.2024 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
17.12.2024 (utorok) o 10.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

23.04.2024 (utorok) o 11.00 h v Bratislave
26.11.2024 (utorok) o 11.00 h v Bratislave

Bratislava 23.1.2024

Plán nájdete v prílohe.

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok