Aktuality
 
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 22.11.2022

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • - že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 26 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 51 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 32 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 17 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 8 členom,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 8. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • informáciu o poskytnutých príspevkoch na detskú letnú rekreáciu v roku 2022,
 • informáciu o podpísaní dodatku č. 2 ku KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR na rok 2022 a KZVS pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2022 týkajúceho sa navýšenia stravného,
 • informáciu o prvom kole kolektívneho vyjednávania KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR na rok 2023 a KZVS pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2023,
 • informáciu o seminári EUROFEDOP „Posilnenie sociálneho dialógu – formulovanie európskej integrácie“,
 • informácie predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej, predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka a predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES J. Karásekovej k aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2023,
 • v zmysle čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES poskytnutie daru 97 funkcionárom SLOVES,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES

 • zabezpečiť Stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2023,
 • predložiť Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2023 a Stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2023 na 8. zasadnutie Snemu SLOVES,
 • zabezpečiť poukázanie darov funkcionárom SLOVES do 20.12.2022.

Bratislava 2.12.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 26.10.2022

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené,

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 91 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 32 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 53 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 8 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,
 • informáciu zo zasadnutia HSR SR, ktoré sa uskutočnilo 26.9.2022,
 • informáciu o zasadnutí zástupcov ZO SLOVES pri úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a príprave kolektívneho vyjednávania,
 • informáciu o rokovaní so zástupcami ZO SLOVES pri RVPS,
 • informáciu o rokovaní zástupcov KOZ SR, OZ školstva a SLOVES s predsedom ZMOS p. B. Trégerom ohľadne ekonomickej situácie územnej samosprávy,
 • informáciu o mimoriadnom rokovaní HSR SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023,
 • informáciu o Seminári EUROFEDOP „Digitálna transformácia verejných služieb“,
 • informáciu predsedu sekcie Colnej správy SLOVES o rokovaní PV sekcie Colnej správy,
 • informáciu o rokovaní s generálnym tajomníkom služobného úradu MV SR p. Ľ. Šablicom ohľadne vydaného Opatrenia na zníženie spotreby energií v administratívnych budovách MV SR,
 • informáciu o rokovaní so zástupcami Ústredia Sociálnej poisťovne ohľadne znižovania dopadov na rast energií v podmienkach Sociálnej poisťovne,
 • Výsledky hospodárenia SLOVES za obdobie od 1.1.2022 do 30.9.2022.

Predsedníctvo SLOVES zvolalo

 • 8. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 15. – 16.12.2022 v Topoľníkoch.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • obsahové a organizačné zabezpečenie 8. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • zahraničnú pracovnú cestu na seminár EUROFEDOP „Posilnenie sociálneho dialógu – formulovanie európskej integrácie“ a na zasadnutie Výkonného výboru EUROFEDOP dvom členom Predsedníctva SLOVES,
 • revokáciu uznesenia, ktorým vylúčilo jednu základnú organizáciu SLOVES, ktorá si neplnila odvodovú povinnosť a túto si následne splnila.

Bratislava 8.11.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 22.9. – 23.9.2022

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené,
 • že k 20.9.2022 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 60 základných organizácií SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 121 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 61 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 127 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 28 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
 • informáciu predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES p. P. Škulavíka zo zahraničnej pracovnej cesty v ČR,
 • informáciu o priebehu a výsledkoch kolektívneho vyjednávania dodatkov ku KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022 a KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na roky 2023-2024,
 • informáciu o pracovných stretnutiach s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR p. M. Krajniakom ohľadne nezapočítanej praxe a odmeňovania zamestnancov ÚP,
 • informáciu o dodatkoch ku KZ platných pre rok 2022 pre príslušníkov hasičského a záchranného zboru a pre štátnych a verejných zamestnancov týkajúcich sa navýšenia stravného na 5,-€ od 1.8.2022,
 • informáciu o rokovaní s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne p. M. Ilkom ohľadne vyplatenia 500,-€ odmeny pre zamestnancov Sociálnej poisťovne,
 • informáciu o nominácii A. Klučiara, člena ZO SLOVES pri ÚPSVR Levice, za zástupcu SLOVES v Rade mladých KOZ SR na obdobie rokov 2022 – 2024,
 • informáciu o nominácii zástupcov SLOVES do regionálnych rád KOZ SR za Banskobystrický kraj p. P. Titku a za Nitriansky kraj p. Ľ. Kleštinca,
 • informácie predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES p. A. Broszovej, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES p. J. Karásekovej, predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES p. P. Škulavíka a predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES p. J. Mészároša o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • návrh postupu pri poskytovaní daru funkcionárom ZO SLOVES podľa čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie trom členom,
 • zahraničnú pracovnú cestu na seminár EUROFEDOP – Digitálna transformácia verejných služieb dvom členom Predsedníctva SLOVES,
 • schválilo organizačné zabezpečenie účasti členov SLOVES na „Demonštrácii proti chudobe“.

Predsedníctvo uložilo

 • členom Predsedníctva SLOVES, po konzultácii s IPC SLOVES, zaslať návrhy na poskytnutie daru funkcionárom ZO SLOVES na RC SLOVES do 30.10.2022,
 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov.

Bratislava 6.10.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 30.6. – 1.7.2022

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 111 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 15 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 96 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 11 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 7 členom,
 • informáciu o kolektívnom vyjednávaní dodatkov ku KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022 a KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na roky 2023-2024,
 • informáciu o pracovnom stretnutí s predsedom Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií v ČR Pavlom Bednářom,
 • informáciu o zasadnutí zástupcov ZO SLOVES pri regionálnych veterinárnych a potravinových správach za účasti ústredného riaditeľa ŠVPS SR p. J. Bíreša,
 • informáciu o stretnutí s generálnym tajomníkom služobného úradu MV SR p. Ľ. Šablicom,
 • informáciu o zasadnutí zástupcov ZO SLOVES pri úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR p. M. Krajniaka a generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny p. K. Zimmera,
 • informácie predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES p. A. Broszovej, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES p. J. Karásekovej, predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES p. P. Škulavíka a predsedu sekcie colnej správy SLOVES p. D. Podstavka o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,

Bratislava 26.7.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 24.5.2022

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 89 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 26 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 20 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 10 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 5 členom,
 • informáciu o rokovaní HSR SR, ktoré sa uskutočnilo 23.5.2022,
 • informáciu o rokovaní vyjednávačov KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022 ohľadne prípravy dodatkov k týmto zmluvám, týkajúcich sa zvýšenia valorizácie platov z 3% na 10% od 1.7.2022.

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo, že

 • k 23.5.2022 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 59 základných organizácií.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES,

 • zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov ZO SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES,

 • návrh časového plánu zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2022,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie trom členom,
 • v zmysle čl. 9 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok na zriaďovanie a činnosť klubov individuálnych členov jednému klubu,
 • zahraničnú pracovnú cestu na XV. Kongres EUROFEDOP štyrom členom Predsedníctva SLOVES,
 • zástupcov SLOVES do pracovných komisií XI. zjazdu KOZ SR,
 • výmenu okien a dverí v hoteli Gladius, Topoľníky.

Bratislava 2.6.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2022

Predsedníctvo SLOVES

23. 8.2022 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
20. 9.2022 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
25.10.2022 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
22.11.2022 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
15.12.2022 (štvrtok) o 12.00 h v Topoľníkoch

Snem SLOVES

15. – 16.12.2022 (štvrtok-piatok) v Topoľníkoch

Bratislava 24.5.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 26.4.2022

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 57 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 28 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 20 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 12 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,

Predsedníctvo SLOVES schválilo,

 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie dvom členom,
 • protokol o výpočte členského príspevku člena KOZ SR na rok 2022,
 • nominácie na funkciu prezidenta KOZ SR, viceprezidenta KOZ SR, členov Predstavenstva KOZ SR za nevýrobné odborové zväzy a delegátov XI. zjazdu KOZ SR za SLOVES,
 • zahraničnú pracovnú cestu jednému členovi Predsedníctva SLOVES,
 • zakúpenie reflexných viest s logom SLOVES,
 • dodatok č. 2 k zmluve o nájme nehnuteľnosti medzi SLOVES a Hotel Gladius s. r. o.,
 • zakúpenie nevyhnutného kuchynského a bazénového zariadenia do hotela Gladius.

Bratislava 9.5.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 29.3.2022

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 7. zasadnutia Snemu SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES schválilo,

 • rozhodnutie o zmene a doplnení Zásad odmeňovania a poskytovania darov funkcionárom SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES,

 • na základe písomných návrhov členov Predsedníctva SLOVES posúdiť podmienky nájmu nehnuteľnosti v Topoľníkoch a ak to bude žiadúce, pripraviť návrh dodatku k zmluve o nájme nehnuteľnosti.

Bratislava 4.4.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 15.3.2022

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 102 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 33 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 32 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 9 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 2 členom,
 • informáciu o podpísaní KZ na rok 2022 pre zamestnancov Sociálnej poisťovne, ktoré sa uskutočnilo 23.2.2022,
 • informáciu o rokovaní so zástupcami Rady mladých pri KOZ SR na tému „Bariéry vstupu do odborov“, ktoré sa uskutočnilo 3.3.2022.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2021,
 • návrh rozpočtu SLOVES na rok 2022,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi.

Predsedníctvo SLOVES odporučilo

 • otvoriť kolektívne vyjednávanie KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022 a v súvislosti so zvyšovaním cien energií, potravín a inflácie navrhnúť zvýšenie valorizácie platov formou dodatkov ku KZVS,
 • organizovať zhromaždenie pri príležitosti osláv 1. mája.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES,

 • predložiť výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2021 a stanovisko revízorov účtov SLOVES k výsledkom hospodárenia SLOVES za rok 2021 na 7. zasadnutie Snemu SLOVES,
 • zabezpečiť stanovisko revízorov účtov SLOVES k návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2022,
 • predložiť návrh rozpočtu SLOVES na rok 2022 a stanovisko revízorov účtov SLOVES k návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2022 na 7. zasadnutie Snemu SLOVES.

Bratislava 21.3.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 22.2.2022 per rollam

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 102 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 74 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 13 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 5 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 2 členom,
 • informáciu o kolektívnom vyjednávaní KZ na rok 2022 pre zamestnancov Sociálnej poisťovne,
 • informáciu o rokovaní Snemu KOZ SR formou per rollam, ktorým bol schválený termín konania XI. zjazdu KOZ SR na 16. – 17.6.2022,
 • informáciu o riešení existencie ZO SLOVES na nových Regionálnych úradoch školských správ,
 • informáciu o riešení ZO SLOVES pôsobiacich v národných parkoch, resp. chránených krajinných oblastiach v súvislosti so schválenou reformou národných parkov.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie audítorov EUROFEDOP v Bruseli jednému členovi predsedníctva,
 • obsahové a organizačné zabezpečenie 7. zasadnutia Snemu SLOVES,

Predsedníctvo SLOVES zvolalo

 • 7. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 29.3.2022 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo, že

 • k 17.2.2022 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 29 základných organizácií.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES,

 • zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov ZO SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť.

Bratislava 24.2.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 25.1.2022 per rollam

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • informácie o organizačnom a obsahovom zabezpečení 6. zasadnutia Snemu SLOVES, ktorý sa uskutočnil 14.12.2021 per rollam,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 116 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 49 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 8 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 8 členom,
 • závery z rokovania Snemu SLOVES, ktorý sa uskutočnil 14.12.2021 per rollam,
 • informácie o ďalších dvoch kolách kolektívneho vyjednávania KZVS pre príslušníkov hasičského a záchranného zboru na rok 2022, ktoré sa uskutočnili 15.12.2021 a 20.12.2021,
 • informácie o ďalších dvoch kolách kolektívneho vyjednávania KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR na rok 2022, ktoré sa uskutočnili 16.12.2021 a 21.12.2021,
 • informáciu o podpísaní KZVS pre príslušníkov hasičského a záchranného zboru na rok 2022 a KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR na rok 2022, ktoré sa uskutočnilo 22.12.2021,
 • informáciu o podpísaní KZ pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022 s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa uskutočnilo 28.12.2021.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2022,
 • plán medzinárodnej činnosti SLOVES na rok 2022,
 • zabezpečenie zväzovej rodinnej rekreácie a rekondično-rehabilitačných pobytov v roku 2022 v hoteloch SOREA (Titris, Tatranská Lomnica a SNP, Demänovská dolina) a v hoteli Gladius,
 • správu o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2021,
 • plán činnosti útvaru zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce na rok 2022,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • v zmysle čl. 9 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok na zriaďovanie a činnosť klubov individuálnych členov jednému klubu,
 • revokáciu uznesenia, ktorým vylúčilo z odborového zväzu jednu ZO, ktorá si neplnila odvodovú povinnosť a ktorá členský príspevok doplatila,
 • preddavok na členský príspevok odborového zväzu pre KOZ SR na rok 2022,
 • zoznam funkcionárov, ktorí v roku 2022 dovŕšia životné jubileum.

Predsedníctvo SLOVES rozhodlo,

 • podľa čl. 4 Finančného poriadku SLOVES vylúčiť zo SLOVES jednu základnú organizáciu, ktorá si neplní odvodovú povinnosť viac ako jeden rok.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES,

 • zabezpečiť rozdelenie poukazov zväzovej rekreácie pre sekcie SLOVES a zaslanie ponukových listov všetkým ZO,
 • zabezpečiť zaslanie Správy o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2021 odbornému pracovisku BOZP KOZ SR,
 • zabezpečiť realizáciu schváleného plánu činnosti útvaru zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce na rok 2022,
 • vykonať všetky potrebné opatrenia súvisiace s vylúčení ZO, ktorá si neplní odvodovú povinnosť viac ako jeden rok.

Bratislava 31.1.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2022

Predsedníctvo SLOVES

25.01.2022 (utorok) per rollam
22.02.2022 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
29.03.2022 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
26.04.2022 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
24.05.2022 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
30.06. – 01.07.2022 (štvrtok-piatok) v Topoľníkoch

Snem SLOVES

29.03.2022 (utorok) o 11.00 h v Bratislave

Bratislava 25.1.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 14.12.2021 per rollam

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené,

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • informácie o organizačnom a obsahovom zabezpečení 6. zasadnutia Snemu SLOVES, ktorý sa uskutočnil 14.12.2021 per rollam,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 99 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 43 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 11 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 7 členom,
 • informáciu o rokovaní predsedníčky SLOVES s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne ohľadne vyplatenia odmien pre zamestnancov Sociálnej poisťovne za rok 2021, ktoré sa uskutočnilo 25.11.2021,
 • informáciu o kolektívnom vyjednávaní KZVS pre príslušníkov hasičského a záchranného zboru na rok 2022, ktoré sa uskutočnilo 25.11.2021,
 • informáciu o kolektívnom vyjednávaní KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR na rok 2022, ktoré sa uskutočnilo 29.11.2021,
 • informáciu o kolektívnom vyjednávaní KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022, ktoré sa uskutočnilo 2.12.2021,
 • informáciu o koordinačnom stretnutí vyjednávačov KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022, ktoré sa uskutočnilo 8.12.2021,
 • informáciu o podpísané dodatkov ku KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021 a podpísaní KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022, ktoré sa uskutočnilo 13.12.2021,
 • informáciu o ďalšom kole kolektívneho vyjednávania KZVS pre príslušníkov hasičského a záchranného zboru, ktoré sa uskutoční 15.12.2021 a KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR, ktoré sa uskutoční 16.12.2021.

Predsedníctvo SLOVES rozhodlo,

 • podľa čl. 4 Finančného poriadku SLOVES vylúčiť zo SLOVES jednu základnú organizáciu, ktorá si neplní odvodovú povinnosť viac ako jeden rok.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • predsedníčke SLOVES vykonať všetky potrebné opatrenia súvisiace s vylúčení ZO, ktorá si neplní odvodovú povinnosť viac ako jeden rok.

Bratislava 7.1.2022

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
3.kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 2.12.2021 sa uskutočnilo tretie kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2022. Nakoľko v priebehu druhého kola kolektívneho vyjednávania sme prezentovali naše požiadavky a určili sme si priority, ktoré by boli pre nás akceptovateľné, valorizácia platov, skrátený pracovný čas, predĺžená dovolenka a zachovanie doterajších benefitov, očakávali sme protinávrh zástupcov vlády SR.

Tretie kolo kolektívneho vyjednávania otvoril p. J. Jakab, vedúci Úradu vlády SR, ktorý požiadal o prezentáciu návrhu vlády p. M. Klimeka, štátneho tajomníka MF SR. Návrh pozostával zo zvýšenia platov zamestnancom v štátnej službe a vo verejnom záujme o 3% v roku 2022 od 1. 7. 2022, zamestnanci by zároveň mohli získať jednorazový platový bonus 350 euro, ktorý by bol zamestnancom v štátnej službe vyplatený v januári 2022 a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme do 30. júna 2022 a zároveň by v druhom polroku 2022 mali spomínaní zamestnanci nárok aj na 1 deň plateného voľna navyše. Ostatné benefity dohodnuté v kolektívnych zmluvách platných pre tento rok by zostali zachované. Tento návrh nám bol odprezentovaný ako konečná ponuka.

Vzhľadom na to, že kolektívneho vyjednávania sa nemohli zúčastniť všetci vyjednávači z dôvodu epidemiologických opatrení, dohodli sme sa, že sa k ponuke vlády vyjadríme po vzájomnej komunikácii, do 8.12.2021.

Bratislava 3.12.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
Vyhlásenie SLOVES k novele zákona o štátnej službe a k plošnému znižovaniu zamestnancov verejnej správy o 10%

Vyhlásenie SLOVES k novele zákona o štátnej službe a k plošnému znižovaniu zamestnancov verejnej správy o 10%

Bratislava 07.12.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 23.11.2021 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené,
 • že k 22.11.2021 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 64 základných organizácií SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 121 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 120 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 46 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 14 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 7 členom,
 • informáciu o poskytnutých príspevkoch na detskú letnú rekreáciu v roku 2021,
 • informáciu o 2. kole kolektívneho vyjednávania KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022,
 • informáciu o usmernení ÚV SR k vyplácaniu odmeny na základe kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021,
 • otvorený list prezidenta KOZ SR M. Magdoška prezidentke SR, ktorý sa týkal stravovania zamestnancov.

Predsedníctvo SLOVES rozhodlo,

 • že 6. zasadnutie Snemu SLOVES sa z dôvodu protipandemických opatrení prijatých vládou SR uskutoční formou per rollam. Členom Snemu SLOVES budú zaslané materiály, okrem Návrhu rozpočtu na rok 2022 a Stanoviska revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu na rok 2022. Tieto materiály budú predložené len v informatívnej podobe.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2022 ako provizórny

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES

 • zabezpečiť Stanovisko revízorov účtov SLOVES k provizórnemu Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2022,
 • zabezpečiť zaslanie materiálov členom Snemu SLOVES na rokovanie 6. zasadnutia Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční per rollam,
 • zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC SLOVES doplatenie členských príspevkov a predložiť na ďalšie rokovanie Predsedníctva SLOVES návrh na vylúčenie ZO SLOVES, ktoré si neplania odvodovú povinnosť viac ako 1 rok.

Bratislava 3.12.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 26.10.2021 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 80 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 73 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 53 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 12 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 9 členom,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o rokovaní s novou predsedníčkou ZO SLOVES pri OÚ, odbor katastra, Bratislava p. M. Patrovičovou, ktoré sa uskutočnilo 6.10.2021,
 • informáciu predsedníčky SLOVES a predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES o rokovaní zástupcov ZO z ochrany prírody ohľadne návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré sa uskutočnilo 7.10.2021,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o účasti na prezentácii o systéme štátnej a verejnej služby v Slovenskej republike, ktorá sa uskutočnila aj za účasti zástupcov Rady pre štátnu službu 14.10.2021 v Rakúskom kultúrnom inštitúte, so zástupcami rakúskych odborov pre verejnú správu,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o Výsledkoch hospodárenia SLOVES za obdobie od 1.1.2021 do 30.9.2021,
 • informácie predsedov jednotlivých sekcií o aktuálnej situácii v sekciách,
 • poďakovanie predsedníčky ZO SLOVES SNK Martin p. Dropkovej z 13.10.2021,
 • zápisnicu č. 11/2021 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 6.10.2021.

Predsedníctvo SLOVES zvoláva

 • 6. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 14. decembra 2021 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • obsahové a organizačné zabezpečenie 6. zasadnutia Snemu SLOVES.

Bratislava 11.11.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
2.kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 27.10.2021 sa uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2022. Rokovanie bolo podporované protestným zhromaždením zástupcov všetkých odborových zväzov združených v KOZ SR na Námestí slobody v Bratislave. (Záznam z protestného zhromaždenia nájdete na facebooku KOZ SR).

Okrem hlavných vyjednávačov sociálnych partnerov sa kolektívneho vyjednávania zúčastnil aj minister financií. Hneď na úvod nám vysvetlil kondíciu štátneho rozpočtu na budúci rok a tým dal zreteľne najavo, že peniaze na valorizáciu pre zamestnancov štátnej správy nie sú, resp. by boli, keby sme presvedčili jeho koaličných partnerov, aby podporili prijatie troch zákonov: o dôchodkovej reforme, dlhovej brzde a výdavkových stropoch. Pokiaľ by sme „spolupracovali“, mohla by byť uvoľnená finančná rezerva vo výške cca 500 mil. eur na valorizáciu platov zamestnancov v štátnej správe. Takéto vyjadrenia ministra považujeme za vydieranie.

V druhej časti rokovania, po odchode ministra financií, predstavitelia vlády len potvrdili jeho slová a vzhľadom na to, že nemali kompetencie (pokiaľ sa nedohodnú koaličné strany na prijatí vyššie uvedených zákonov) na ponuku akejkoľvek výšky valorizácie, navrhli termín ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania zhruba za tri týždne, po rokovaní koaličných partnerov. Čo sa týka ďalších benefitov vyplývajúcich z KZVS pre štátnych a verejných zamestnancov, zotrvávame na návrhoch, ktoré sme predložili v prvom kole kolektívneho vyjednávania.

V závere rokovania viceprezidentka KOZ SR p. Uhlerová informovala zástupcov vlády, že pokiaľ sa na kolektívnych zmluvách nedohodneme, využijeme v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní konanie pred sprostredkovateľom.

Vážení kolegovia, verím, že nás aj naďalej budete podporovať v našom snažení a pokiaľ to bude potrebné aj masívnejšou osobnou účasťou na ďalších aktivitách. Zamestnanci nemôžu niesť neschopnosť vlády na svojich pleciach!

Bratislava 27.10.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Protestné zhromaždenie KOZ SR

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Stretnutie so zástupcami rakúskych odborov

Predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a členka Rady pre štátnu službu Mgr. Anna Ištoková prijali pozvanie Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave a pripravili pre zástupcov rakúskych odborov pre verejnú správu krátku prezentáciu o systéme štátnej a verejnej služby v Slovenskej republike. Prezentácia sa uskutočnila aj za účasti predsedníčky Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (SLOVES) Mgr. Mileny Rácovej a riaditeľky odboru pracovného práva a sociálnej politiky SLOVES JUDr. Márie Mayerovej v Rakúskom kultúrnom inštitúte dňa 14.10.2021. Po prezentácii nasledovala živá diskusia, ktorá sa týkala porovnávania praktických skúseností s fungovaním systému štátnej a verejnej služby v obidvoch krajinách.

Bratislava 19.10.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 30.9.2021 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
 • informácie z kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 110 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 127 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 73 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 26 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 18 členom,
 • informáciu predsedníčky SLOVES a predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov o stretnutí s novým generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny p. K. Zimmerom,
 • informáciu o začatí kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR na rok 2022,
 • informáciu o čerpaní príspevkov zo Sociálno-podporného fondu SLOVES za ostatných 5 rokov,
 • informáciu o vykonaní inventarizácie hnuteľného majetku SLOVES k 31.8.2021,
 • zápisnicu č. S-2/2021 zo zasadnutia Snemu KOZ SR, konaného 30.6.2021,
 • stanovisko KOZ SR k rozhodnutiu Ústavného súdu SR zo 7.7.2021,
 • zápisnicu č. 8/2021 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 21.7.2021,
 • poďakovanie manželov Griegerovcov z 5.8.2021,
 • zápisnicu č. 9/2021 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 18.8.2021,
 • zápisnicu č. 10/2021 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 14.9.2021.

Predsedníctvo SLOVES rozhodlo

 • že ak vláda SR nepristúpi na požiadavky zástupcov KOZ SR, kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022 nepodpísať.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • návrh postupu pri poskytovaní daru funkcionárom ZO SLOVES podľa čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie trom členom,

Predsedníctvo uložilo
predsedom sekcií SLOVES

 • predložiť návrhy na poskytnutie daru funkcionárom ZO SLOVES do 30.10.2021 na RC SLOVES.

Bratislava 4.10.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Pobyty so štátnou účelovou dotáciou sú v predaji

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

dovoľujeme si vás osloviť s informáciou o začatí predaja Pobytov so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov SR s prvým možným termínom nástupu 10.10.2021 do hotelov SOREA v Bratislave, v Nízkych Tatrách, vo Vysokých Tatrách a na Spiši v Starej Ľubovni. Tak ako po minulé roky je možné prihlásiť sa na pobyt aj do hotela Zámok Topoľčianky. NOVINKOU je možnosť využitia rekreácie so ŠÚD v hoteli FLÓRA v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice.

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR. Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe na pobyt. Na uvedené pobyty sa nevzťahuje vernostná zľava SOREA.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa režim prevádzky hotelov riadi platnými nariadeniami vydanými ÚVZ SR s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID - 19! Hotelová sieť SOREA, hotel Zámok Topoľčianky a hotel FLÓRA si vyhradzujú právo zmeny stravovania, doplnkových služieb a bonusov v súvislosti s platnými nariadeniami. Pred nástupom na pobyt odporúčame klientom informovať sa o aktuálnych opatreniach priamo vo vybranom hoteli.

Pobyt 7 dní / 6 nocí - ubytovanie s PLNOU PENZIOU (raňajky - obed - večera) + DPH začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami. Po dohode s hotelom je možnosť posunu termínu. Pobytu so ŠÚD je možné zúčastniť sa len jedenkrát počas príslušného kalendárneho roka!

Ceny pobytov a termíny nájdete v priloženom letáku, resp. všetky informácie sú zverejnené na https://www.sorea.sk/novinky/jesenne-pobyty-so-statnou-ucelovou-dotaciou-pre-dochodcov-sr-s-plnou-penzio/ alebo na https://www.facebook.com/SOREA.dovolenka.na.Slovensku .

Postupne bude SOREA zverejňovať aj VIANOČNÉ POBYTY so ŠÚD.

Ďakujeme Vám za zdieľanie tejto informácie Vašim členom.


Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Bratislava 29.9.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 9.9.2021 per rollam

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • návrh Rozhodnutia Snemu SLOVES o zmene a doplnení Stanov SLOVES,
 • delegátov X. zjazdu KOZ SR.

Predsedníctvo uložilo
predsedníčke SLOVES

 • predložiť Návrh Rozhodnutia Snemu SLOVES o zmene a doplnení Stanov SLOVES na rokovanie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční per rollam.

Bratislava 14.9.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
1. kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 21.9.2021 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2022. Už písomná reakcia Úradu vlády SR na predložené návrhy oboch kolektívnych zmlúv, v ktorej vyjadrili nesúhlas s predloženými návrhmi, naznačila výsledok prvého kola. Na kolektívne vyjednávanie sme išli s požiadavkou navýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme pre rok 2022 o 13 %, čo by zohľadnilo nielen infláciu, ale aj prepad platových taríf oproti rastu minimálnej mzdy za posledné dva roky. Zároveň sme požadovali zachovanie sociálnych benefitov na rovnakej úrovni ako v roku 2021 a zvýšenie doplnkového dôchodkového poistenia vo výške príspevku zamestnávateľa na najmenej 3% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom poistení.

Napriek sľubom z minuloročného kolektívneho vyjednávania, že východisková pozícia na zvýšenie tarifných platov bude minimálne na úrovni inflácie, dnes predstavitelia štátu prišli s číslom nula. K ďalším bodom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (skrátenie pracovného času, dovolenka a pod.) sa ani nevyjadrili, čiže predpokladáme, že ich akceptovanie bude opäť podmienené výškou valorizácie. Štátny tajomník MF SR p. M. Klimek apeloval na nás, aby sme zvážili našu požiadavku na valorizáciu a pochopili zlú ekonomickú situáciu, ktorú poznačí ďalšia vlna COVID-19.

Vážení kolegovia a kde majú hľadať pochopenie zamestnanci, ktorí slúžia tomuto štátu a jeho občanom za každých okolností za platy, ktoré až v piatej tarifnej triede (s vysokoškolským vzdelaním) dosiahnu výšku minimálnej mzdy pre rok 2022? Ponuka vlády je preto pre nás absolútne neakceptovateľná a na požiadavkách budeme zotrvávať a za ne bojovať. Pokiaľ vláda nebude akceptovať naše podmienky, pristúpime k ďalším aktivitám.

Bratislava 22.9.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 24. - 25.6.2021

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2019,
 • Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2020,
 • Stanovisko revízorov účtov k výsledkom hospodárenia za rok 2019 a 2020,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 28 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 69 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 47 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 15 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 9 členom,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o podpísaní dodatku ku KZ s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • informáciu predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša o aktuálnej situácii v sekcii.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • mimoriadne zasadnutie Predsedníctva SLOVES, ktoré sa uskutoční 23. – 25.9.2021,
 • finančné prostriedky na opravu chodníka okolo vonkajšieho bazéna v hoteli Gladius v Topoľníkoch.

Predsedníctvo uložilo
predsedníčke SLOVES

 • predložiť Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2019, Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2020 a stanoviská revízorov účtov k výsledkom hospodárenia na najbližšie zasadnutie Snemu SLOVES,
 • predložiť prehľad čerpania jednotlivých príspevkov zo Sociálno-podporného fondu SLOVES za ostatných 5 rokov na najbližšie rokovanie Predsedníctva SLOVES.

Bratislava 16.7.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 25.5.2021

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 81 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 45 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 11 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 8 členom,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o kolektívnom vyjednávaní KZ na rok 2021 s Ústredím Sociálnej poisťovne,
 • informáciu audítora účtov EUROFEDOP A. Broszovej o záveroch Kongresu EUROFEDOP, ktorý sa konal 4.5.2021 online,
 • informácie všetkých predsedov sekcií SLOVES o aktuálnej situácii v sekciách,
 • otvorený list prezidenta KOZ SR ministrovi dopravy a výstavby SR A. Doležalovi,
 • list prezidenta KOZ SR predsedom OZ ohľadne pridelenia prostriedkov na výkon odborovej kontroly nad BOZP.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2021,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo, že

 • k 24.5.2021 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 77 základných organizácií.

Predsedníctvo uložilo
predsedníčke SLOVES

 • zabezpečiť prostredníctvom IPC doplatenie členských príspevkov ZO SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť.

Bratislava 9.6.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2021

Predsedníctvo SLOVES

24. 8.2021 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
21. 9.2021 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
26.10.2021 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
23.11.2021 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
16.12.2021 (štvrtok) o 12.00 h v Topoľníkoch

Snem SLOVES

16. – 17.12.2021 (štvrtok-piatok) v Topoľníkoch

Bratislava 25.5.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 27.4.2021 per rollam

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 5. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskom jubileu 47 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 75 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 35 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 8 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 13 členom
 • informáciu predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES p. J. Karásekovej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • záznam z plenárneho zasadnutia HSR SR, konaného 12.4.2021.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie trom členom,
 • v zmysle čl. 9 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok na zriaďovanie a činnosť klubov individuálnych členov jednému klubu,
 • revokáciu uznesenia o vylúčení jednej ZO SLOVES, ktorá si neplnila odvodovú povinnosť,
 • v zmysle čl. 4 Finančného poriadku SLOVES vylúčiť zo Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry jednu základnú organizáciu, ktorá si neplní odvodovú povinnosť viac ako 1 rok,
 • Protokol o výpočte členského príspevku člena KOZ SR na rok 2021,
 • Milenu Rácovú za členku Predstavenstva EUROFEDOP,
 • Alžbetu Broszovú za audítora účtov EUROFEDOP,
 • zrušenie dvoch turnusov rekondično-rehabilitačných pobytov v hoteli Gladius, ktoré sa mali konať 16.5. – 22.5.2021 a 23.5. – 29.5.2021, z dôvodu hygienických opatrení súvisiacich so šírením COVID-19 a ich nahradenie v iných vhodných termínoch,
 • aby výber účastníkov letných rodinných rekreácií v hoteli Gladius a v hoteloch SOREA vykonala RC SLOVES po dohode s predsedami jednotlivých sekcií.

Predsedníctvo uložilo
predsedníčke SLOVES

 • vykonať všetky potrebné opatrenia súvisiace s vylúčením ZO.

Bratislava 4.5.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 23.3.2021 per rollam

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskom jubileu 107 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 110 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 29 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 6 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 11 členom,
 • záznam z plenárneho zasadnutia HSR SR, konaného 22.2.2021,
 • list KOZ SR hlavnému hygienikovi k noseniu respirátorov, z 9.3.2021,
 • otvorený list KOZ SR prezidentke SR k podpísaniu novely Zákonníka práce,
 • vyhlásenie Predstavenstva KOZ SR k aktuálnej politickej a pandemickej situácii,
 • informáciu predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných a inšpekčných orgánov SLOVES p. J. Mészároša o aktuálnej situácii v sekcii.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie štyrom členom.

Predsedníctvo SLOVES rozhodlo

 • 5. zasadnutie Snemu SLOVES sa uskutoční formou per rollam.

Predsedníctvo uložilo
predsedníčke SLOVES

 • zabezpečiť zaslanie členom Snemu SLOVES materiály na rokovanie 5. zasadnutia Snemu SLOVES spolu s informáciou o výsledkoch hospodárenia za roky 2019 a 2020 s celkovým percentuálnym plnením a o návrhu rozpočtu na rok 2021.

Bratislava 8.4.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 23.2.2021 per rollam

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že úlohy z predchádzajúceho rokovania boli splnené,
 • že k 22.2.2021 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 49 základných organizácií SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskom jubileu 181 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 122 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 43 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 12 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
 • informáciu o tlačovej správe KOZ SR k schváleniu novely Zákonníka práce,
 • informáciu o vypracovaní stručného výkladu novely Zákonníka práce odborom pracovného práva a sociálnej politiky SLOVES a o jeho zaslaní do ZO SLOVES,
 • informáciu predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES p. J. Karásekovej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • list výkonného podpredsedu Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa k sociálnemu dialógu na Slovensku.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v zmysle článku 3 Štatútu prevádzkového fondu SLOVES poskytnutie finančného daru funkcionárom SLOVES, ktorí v roku 2021 dovŕšia životné jubileum,
 • podporu Stanovisku Snemu KOZ SR k referendu o skrátení volebného obdobia.

Predsedníctvo SLOVES rozhodlo

 • podľa čl. 4 Finančného poriadku SLOVES vylúčiť zo Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry jednu základnú organizáciu, ktorá si neplní odvodovú povinnosť viac ako 1 rok.

Predsedníctvo uložilo
predsedníčke SLOVES

 • zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov ZO SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť.
 • vykonať všetky potrebné opatrenia súvisiace s vylúčením ZO.

Bratislava 5.3.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 26.1.2021 per rollam

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,
že úlohy z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
 • plán medzinárodnej činnosti SLOVES na rok 2021,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 106 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 81 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 30 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,
 • informáciu O. Kopeckej o ukončení svojej funkcie predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES a voľbe novej predsedníčky sekcie J. Karásekovej,
 • informáciu o poslaneckom návrhu novely zákona o štátnej službe a následných krokoch SLOVES, ktorý sa obrátil na KOZ SR a Radu pre štátnu službu,
 • informáciu o liste predsedu strany Hlas – sociálna demokracia, ktorým navrhol spoluprácu KOZ SR v petičnom výbore pre vypísanie referenda za predčasné voľby,
 • tlačovú správu KOZ SR k politickým čistkám na okresných úradoch,
 • list Rady pre štátnu službu k poslaneckému návrhu na novelu zákona o štátnej službe,
 • list predsedu strany Hlas – sociálna demokracia.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2021,
 • zabezpečenie zväzovej rodinnej rekreácie a rekondično-rehabilitačných pobytov v roku 2021 v hoteloch SOREA (Urán, Tatranská Lomnica a SNP, Demänovská dolina) a v hoteli Gladius,
 • Správu o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2020,
 • Plán činnosti útvaru zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce na rok 2021,
 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie trom členom,
 • v súlade s čl. 9 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok na činnosť klubov individuálnych členov jednému klubu.

Predsedníctvo uložilo
predsedníčke SLOVES

 • zabezpečiť rozdelenie poukazov na zväzovú rekreáciu pre sekcie SLOVES a zaslanie ponukových listov všetkým základným organizáciám,
 • zabezpečiť zaslanie Správy o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2020 odbornému pracovisku BOZP KOZ SR v stanovenom termíne,
 • zabezpečiť realizáciu schváleného Plánu činnosti útvaru zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce na rok 2021.

Bratislava 29.1.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2021

Predsedníctvo SLOVES

26.01.2021 (utorok) per rollam
23.02.2021 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
23.03.2021 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
27.04.2021 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
25.05.2021 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24.06.2021 (štvrtok) o 12.00 h v Topoľníkoch

Snem SLOVES

27.04.2021 (utorok) o 11.00 h v Bratislave

Bratislava 26.1.2021

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 17.12.2020 per rollam

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,
že z predchádzajúceho rokovania zostali dve úlohy nesplnené, a to:

 • 5. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré muselo byť z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie opäť zrušené,
 • predloženie Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2021 Snemu SLOVES.
Ostatné uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 58 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 173 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 36 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 11 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 5 členom,
 • informáciu o kolektívnom vyjednávaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021,
 • informáciu o kolektívnom vyjednávaní kolektívnych zmlúv pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe MV SR a kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2021.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie dvom členom

Bratislava 28.12.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Informácia z posledného kola kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021.

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021 uzatvorené

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

včera sa uskutočnilo štvrté a posledné kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2021. Niekoľkomesačné vyjednávanie v tomto roku veľmi výrazne ovplyvnila zlá pandemická situácia na Slovensku, ale najmä jej ekonomické dopady. Napriek tomu, že v roku 2021 k valorizácii platov nepríde, považujeme dojednané benefity nad rámec Zákonníka práce v kolektívnych zmluvách za čiastočný úspech.

Dohodnuté benefity v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu:

1. Skrátenie pracovného času pre verejných zamestnancov oproti Zákonníku prácu v rozsahu 2,5 hodiny týždenne, t. j. pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodiny týždenne; pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke je 36 a 1/4 hodiny týždenne a pracovný čas zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je 35 hodín týždenne. Pri štátnych zamestnancoch je v rovnakom rozsahu skrátený týždenný služobný čas, t. j. 37,5 hodiny, 36 a 1/4 hodiny a 35 hodín.

2. Výmera dovolenky o týždeň viac oproti zákonu pri verejných aj štátnych zamestnancoch, t. j. základná výmera 5 týždňov, dovolenka 6 týždňov zamestnancovi a štátnemu zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnancovi/štátnemu zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa a dovolenka 9 týždňov pre verejných zamestnancov uvedených v §103 ods. 3 Zákonníka práce.

3. Odstupné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných aj štátnych zamestnancov.

4. Odchodné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah zákona pre verejných aj štátnych zamestnancov.

5. Výška príspevku zamestnávateľa/služobného úradu na doplnkové dôchodkové sporenie je najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov/štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.

6. Prídel do sociálneho fondu vo výške 1,05% zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom/štátnym zamestnancom na výplatu za kalendárny rok (1% povinný prídel a 0,05 % ďalší prídel)

7. Zamestnávateľ/služobný úrad poskytne zamestnancovi/štátnemu zamestnancovi na požiadanie v prvom polroku 2021 pracovné voľno/služobné voľno s náhradou platu v rozsahu 1 deň.

8. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi/štátnemu zamestnancovi v druhom polroku 2021 jednorazovú odmenu vo výške 100 eur. Podmienkou je trvanie pracovného pomeru k 30.11.2021 najmenej 6 mesiacov a zamestnanec nemôže byť v skúšobnej dobe alebo výpovednej dobe. Príspevok sa vyplatí v mesiaci december 2021.

Dokument nájdete v prílohe.

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021 uzatvorené

Bratislava 11.12.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 24.11.2020

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,
že všetky uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informáciu z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • prípravu 5. zasadnutia Snemu SLOVES, ktorého pôvodný termín 21.4.2020 bol z dôvodu zlej pandemickej situácie na Slovensku už dvakrát zrušený,
 • informáciu o poskytnutých príspevkoch na detskú letnú rekreáciu v roku 2020,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 75 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 38 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 55 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 10 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
 • informáciu o stretnutí s generálnym riaditeľom sekcie poľnohospodárstva p. Nevolným na MPRV SR ohľadne riešenia odmeňovania zamestnancov RVPS,
 • informáciu o druhom kole kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021,
 • informácie - predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej, predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša, predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES A. Broszovej, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej a predsedu sekcie colnej správy SLOVES D. Podstavka o aktuálnej situácii v sekciách,
 • podporný list Pavla Bednářa, predsedu v OSSOaO Praha, z 26.8.2020,
 • poďakovanie členov ZO SLOVES pri ÚPSVR Veľký Krtíš za rekreáciu v Topoľníkoch z 3.9.2020,
 • štatistický výkaz o stave členskej základne odborového zväzu k 30.9.2020,
 • zápisnicu č. 8 zo zasadnutia Snemu KOZ SR, konaného 11.9.2020,
 • zápisnicu č. 41 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 16. – 17.9.2029,
 • pozvánku MPSVR SR na „Pokračovanie sociálneho dialógu“, ktoré sa konalo 28.9.2020,
 • zápisnicu č. 42 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 24.9.2020,
 • poďakovanie členov ZO SLOVES MsÚ Spišské Podhradie za rekreáciu v Topoľníkoch z 24.9.2020,
 • list členov ZO SLOVES MsÚ Hnúšťa k odmenám pre zamestnancov v prvej línii v boji proti COVID 19,
 • zápisnicu č. 43 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 7.10.2020.

Predsedníctvo SLOVES rozhodlo,
že 5. Snem Sloves sa bude konať podľa schváleného časového plánu na II. polrok 2020, t. j. 17.-18.12.2020 v prípade zlepšenia pandemickej situácie na Slovensku a uvoľnenia hygienických opatrení do 11.12.2020.

Predsedníctvo SLOVES uložilo

 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť Stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2021,
 • predsedníčke SLOVES predložiť Návrh rozpočtu SLOVES a Stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2021 na 5. zasadnutie Snemu SLOVES,
 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť poukázanie darov funkcionárom SLOVES do 21.12.2020.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • návrh rozpočtu na rok 2021,
 • návrh na poskytnutie daru funkcionárom SLOVES podľa čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES.

Bratislava 3.12.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Druhé kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

dňa 16.10.2020 sa uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021. Týždeň pred rokovaním Úrad vlády SR po dohode s MF SR zaslal písomné stanovisko k predloženým návrhom kolektívnych zmlúv, v ktorom okrem iného navrhuje zníženie benefitov dohodnutých v predchádzajúcich rokoch (napr. predĺženie pracovného času, skrátenie dovolenky) a samozrejme valorizáciu 0%.

Rokovanie otvoril p. J. Jakab vedúci Úradu vlády SR a odovzdal slovo viceprezidentke KOZ SR p. M. Uhlerovej, ako hlavnej vyjednávačke za zástupcov zamestnancov, aby sa vyjadrila k predloženému protinávrhu zamestnávateľov. M. Uhlerová sa vyjadrila k jednotlivým bodom kolektívnych zmlúv, vo viacerých bodoch navrhla zachovanie súčasného platného stavu a vzhľadom na to, že prvotný návrh KOZ SR na valorizáciu platov o 13% vychádzal z vtedy platného zákona o minimálnej mzde, navrhla valorizáciu vo výške 7,4%, čo by kopírovalo nárast minimálnej mzdy na rok 2021.

Štátny tajomník MF SR p. M. Klimek poukázal na ekonomickú krízu, na potrebu prijať ozdravné a reštriktívne opatrenia a každé zvyšovanie platov vo verejnej správe by podľa neho mohlo mať za následok zvyšovanie nezamestnanosti. S týmto názorom sa stotožnili aj ostatní zástupcovia zamestnávateľov.

Viceprezidentka KOZ SR v reakcii na nepriaznivý vývoj deficitu verejných financií poukázala na potrebu zohľadniť aj také dopady na zamestnancov a obyvateľstvo, akými je rast cien potravín, bývania a vzdelávania. Šetrenie na mzdových výdavkoch štátu, preto z dlhodobého hľadiska, nepovažuje za správne riešenie.

Keďže ani v druhom kole sa vyjednávači nedohodli na výške valorizácie, ostávajú otvorené aj ostatné body kolektívnych zmlúv, ktoré sú viac-menej výškou valorizácie podmienené.

Termín ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania zatiaľ nie je stanovený, o jeho priebehu Vás budeme informovať.

Bratislava 28.10.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 27.10.2020 per rollam

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • písomnú informáciu zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR, ktorú predložila predsedníčka SLOVES,
 • prípravu 5. zasadnutia Snemu SLOVES, ktorého pôvodný termín 21.4.2020 bol zrušený z dôvodu zabránenia šíreniu vírusu COVID-19 a preložený na náhradný termín 24.9.2020. Vzhľadom na opätovnú zlú pandemickú situáciu na Slovensku, aj tento termín rokovania 5. Snemu SLOVES bol zrušený. Náhradný termín určí Predsedníctvo SLOVES v najbližšom možnom termíne.
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 65 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 87 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 41 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 13 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,
 • informáciu o kolektívnom vyjednávaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021.

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,
že k 27.10.2020 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 86 základných organizácií.

Predsedníctvo SLOVES uložilo
predsedníčke SLOVES zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov a predložiť na ďalšie rokovanie návrh na vylúčenie ZO SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť viac ako 1 rok.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie ôsmim členom.

Bratislava 28.10.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Kolektívne vyjednávanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

dňa 29.9.2020 sa uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnych a verejných zamestnancov na rok 2021. Napriek tomu, že vláde boli návrhy oboch zmlúv predložené pred tromi mesiacmi, zástupcovia vlády prišli na rokovanie bez konkrétneho protinávrhu, resp. pripomienok. Pán M. Klimek, štátny tajomník Ministerstva financií SR, uviedol, že KZVS považuje za dôležitý nástroj v oblasti pracovnoprávnych a štátnozamestnaneckých vzťahov, ale súčasná ekonomická situácia neumožňuje žiadnu valorizáciu tarifných platov štátnych a verejných zamestnancov, pričom argumentoval porovnaním s hospodárskou krízou, ktorej výsledkom bola nulová valorizácia v roku 2011. V súčasnosti sa očakávajú horšie ekonomické dopady a v rozpočtových výdavkoch verejného sektora pre rok 2021 sa navrhuje 10 % pokles pre platy, tovary a služby. Ďalej uviedol, že ďalšie body KZVS sú podmienené dohodou na nulovej valorizácii. Následne bude možné kvantifikovať ich dopady a rokovať o nich.

Viceprezidentka KOZ SR p. M. Uhlerová, ako hlavný vyjednávač, požiadala vládu o písomné stanovisko k predloženým návrhom a o termín druhého kola kolektívneho vyjednávania, ktoré by bolo potrebné zrealizovať ešte pred 15.10.2020, kedy bude schvaľovaný návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rok. Predbežne sa malo vyjednávanie uskutočniť 6.10.2020, nakoniec tento termín vláda posunula až na 16.10.2020. Termín nám bol oznámený až dnes poobede.

Vyjadrenie Moniky Uhlerovej, viceprezidentky KOZ SR a hlavnej vyjednávačky:
„Ponuka od vlády, ktorá sa neodmieta? Vláda navrhuje 0%-né zvýšenie platov pre štátnych a verejných pracovníkov

Po zamestnancoch pracujúcich za minimálnu mzdu, ktorých vláda už obrala o cca 400 EUR ročne, keď porušila zákon a neschválila zákonné zvýšenie minimálnej mzdy, ide teraz vláda brať aj ľuďom pracujúcim vo verejnom a štátnom sektore.

Ak totiž nevyčlení v budúcoročnom štátnom rozpočte, ktorý má ísť do parlamentu už za pár dní, peniaze na zvýšenie platov svojich pracovníkov, tak ako to požadujú odbory, tak nielenže títo pracujúci nedostanú budúci rok pridané, ale hrozí, že časť z nich, napríklad kuchárky a kuchári na školách, v nemocniciach, účtovníčky a účtovníci, administratívni pracovníci budú zarábať menej, ako je minimálna mzda. Bez zvýšenia platov v štátnom a verejnom sektore sa totiž najnižšie platové triedy opäť prepadnú pod minimálnu mzdu.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) začala 29.9.2020 kolektívne vyjednávanie a požadovala pre týchto pracovníkov zvýšenie platov o 13%, teda podľa zákona o minimálnej mzde. Vláda navrhla toto číslo „zaokrúhliť“ na 0%. Presne toľko, teda jedno veľké nič, ponúkla na budúci rok pracovníkom v štátnej službe a verejne správe. Navyše, zatiaľ záväzne nepovedala, kedy mieni v rokovaniach pokračovať. „KOZ vyzýva Úrad vlády SR, aby nenaťahoval čas a vrátil sa za rokovací stôl,“ uviedla viceprezidentka KOZ, Monika Uhlerová.

KOZ okrem zvýšenia platov požiadala o skrátenie pracovného času o 2,5 hodiny týždenne, pridanie 1 týždňa dovolenky navyše a rozšírenie odstupného o dva platy. Pracovníci platení zo štátneho rozpočtu a z verejných zdrojov majú totiž vo všeobecnosti horšie pracovné podmienky ako kolegovia v súkromných firmách.

Držte nám palce!“

O priebehu druhého kola kolektívneho vyjednávania Vás budeme informovať.

Bratislava 7.10.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme!

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,
milí odborári,

ďakujeme Vám za podporu v boji za demokraciu a sociálny štát.

Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme!

Bratislava 5.10.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 25.8.2020

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR, ktoré predniesla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Členov Predsedníctva podrobne informovala o postupoch KOZ SR pri vyjednávaní o minimálnej mzde a o dôvodoch odchodu zástupcov KOZ SR v tripartite z rokovania.
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to
  • dary pri odborárskych jubileách 48 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 104 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 78 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 18 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 9 členom,
 • informáciu o výsledkoch hospodárenia SLOVES za rok 2019,
 • informáciu o znížení počtu rekondično-rehabilitačných pobytov v roku 2020 v hoteli Gladius vzhľadom na hygienické opatrenia súvisiace s COVID-19,
 • návrh zasadnutí profesijných rád EUROFEDOP na II. polrok 2020 a I. polrok 2021;
 • informácie – predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka, predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej a predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša o aktuálnej situácii v sekcii,
 • zápisnicu č. 17 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 22.6.2020,
 • zápisnicu č. 38 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 8.7.2020.

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,
že k 24.8.2020 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 49 základných organizácií.

Predsedníctvo SLOVES uložilo
predsedníčke SLOVES zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov a predložiť na ďalšie rokovanie návrh na vylúčenie ZO SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť viac ako 1 rok.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie šiestim členom.

Bratislava 3.9.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Naše kroky proti diktátu ministra Krajniaka podporujú aj kolegovia z Českej republiky

Bratislava 26.8.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 18.-19.6.2020

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 11 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 109 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 40 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 15 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 11 členom,
 • informáciu o priebehu vyšetrovania pracovného úrazu, ktorý sa stal 16.7.2019 členovi ZO SLOVES pri Kancelárii ústavného súdu v Košiciach,
 • informáciu o návrhoch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2021,
 • informácie – predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej, predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka a predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej o aktuálnej situácii v sekcii.

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,
že k 16.6.2020 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 84 základných organizácií.

Predsedníctvo SLOVES uložilo
predsedníčke SLOVES zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2020,
 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie šiestim členom,
 • delegátov IX. zjazdu KOZ SR,
 • pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku KOZ SR jedného funkcionára SLOVES na ocenenie za dlhoročný prínos pre odborové hnutie.

Bratislava 26.6.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na II. polrok 2020

Predsedníctvo SLOVES

25. 8.2020 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24. 9.2020 (štvrtok) o 9.00 h v Bratislave
27.10.2020 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24.11.2020 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
17.12.2020 (štvrtok) o 12.00 h v Topoľníkoch

Snem SLOVES

24.9.2020 (štvrtok) o 11.00 h v Bratislave
17. – 18.12.2020 (štvrtok-piatok) v Topoľníkoch

Snem KOZ SR

30.9.2020 (streda) v Bratislave

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na II. polrok 2020

Bratislava 18.6.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
V súvislosti s preventívnymi a ochrannými opatreniami zavedenými na území Slovenskej republiky z dôvodu zabránenia šíreniu vírusu COVID-19

sme pozastavili rekondično-rehabilitačné pobyty v hoteli Gladius, z dôvodu nepovolenia prevádzkovania bazénov Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v termínoch: 17.5.-23.5.2020, 24.5.-30.5.2020, 31.5.-6.6.2020. O ďalších termínoch rekondično-rehabilitačných pobytov budeme priebežne informovať.

Bratislava 27.5.2020

Ľubica Juššiková
vedúca organizačného odboru SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 14.5.2020

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 86 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 36 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 9 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 8 členom,
 • informácie o aktuálnej situácii v hoteli Gladius v Topoľníkoch,
 • informáciu o neposkytnutí príspevku pri narodení dieťaťa trom členom z dôvodu porušenia čl. 14, bod 3. Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • informácie – predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej, predsedu sekcie colnej správy SLOVES D. Podstavka, predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša, predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES A. Broszovej, predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej a predsedu sekcie prokuratúry SLOVES S. Bohunického o aktuálnej situácii v sekcii.

Predsedníctvo SLOVES zvolalo
5. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 24. septembra 2020 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • obsahové a organizačné zabezpečenie 5. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi.

Bratislava 20.5.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 24.4.2020

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie per rollam
návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:

 • dary pri odborárskych jubileách 23 členom,
 • príspevky na okuliare a šošovky 69 členom,
 • príspevky bezplatným darcom krvi 54 členom,
 • príspevky pri narodení dieťaťa 12 členom,
 • príspevky na pohrebné trovy 8 členom.

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo per rollam
že k 21.4.2020 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 65 základných organizácií.

Predsedníctvo SLOVES schválilo per rollam

 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie štyrom členom,
 • protokol o výpočte členského príspevku člena KOZ SR na rok 2020.

Bratislava 28.4.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Požiadavky Európskej konfederácie odborových zväzov (EOK) na usmernenie Európskej komisie pre nástroj SURE

Milí kolegovia,

v rámci širšieho núdzového záchranného balíka sa ministri financií euroskupiny 9. apríla dohodli na novom nástroji pre dočasnú „podporu zmiernenia rizík nezamestnanosti v stave núdze“ (angl. skratka SURE). Tento nástroj má za cieľ podporiť režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia na národnej úrovni s cieľom predísť nezamestnanosti v dôsledku epidémie COVID-19.

EOK víta nástroj SURE, pretože si je vedomý dôležitej úlohy, ktorú režimy skráteného pracovného času zohrávajú pri dočasnej kríze, keďže zabezpečujú pracovné miesta a (časť) príjmu zamestnancov, a zároveň umožňujú firmám flexibilne prispôsobiť pracovný čas dočasnému poklesu dopytu. Opatrenie SURE je preto včasné a vhodné a podporí firmy aj zamestnancov v krajinách, ktoré sú najviac zasiahnuté krízou, vo forme finančnej pomoci pre národné systémy upravujúce režimy skráteného pracovného času.

Požiadavky EOK na usmernenia Európskej komisie pre nástroj SURE nájdete v prílohe .

Bratislava 23.4.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 8.4.2020

Predsedníctvo SLOVES schválilo per rollam
v súvislosti s preventívnymi opatreniami zavedenými na území Slovenskej republiky z dôvodu zabránenia šíreniu vírusu COVID-19

 • zrušenie dvoch turnusov rekondično-rehabilitačných pobytov v hoteli Gladius, ktoré sa mali konať 17.5. – 23.5.2020 a 24.5. – 30.5.2020 – rozhodnutie per rollam
 • aby výber účastníkov letných rodinných rekreácií v hoteli Gladius a v hoteloch SOREA vykonala Republiková centrála SLOVES – rozhodnutie per rollam

Bratislava 16.4.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 26.3.2020

Predsedníctvo SLOVES schválilo per rollam
v súvislosti s preventívnymi a ochrannými opatreniami zavedenými na území Slovenskej republiky z dôvodu zabránenia šíreniu vírusu COVID-19

 • zrušenie zasadnutí Predsedníctva SLOVES do 31.5.2020,
 • zrušenie zasadnutia Snemu SLOVES, ktoré sa malo uskutočniť 21.4.2020.

Bratislava 30.3.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 18.2.2020

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR;
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to
  • dary pri odborárskych jubileách 138 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 160 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 19 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 5 členom;
 • informácie A. Broszovej o zasadnutí audítorov EUROFEDOP, ktoré sa uskutočnilo 4.2.2020;
 • informáciu predsedníčky SLOVES o pripravovaných školeniach funkcionárov základných organizácií SLOVES;
 • informáciu predsedníčky SLOVES o rokovaní s generálnym riaditeľom personálnych a sociálnych činností a osobného úradu MV SR p. J. Nociarom ohľadne dovoleniek zamestnancov mladších ako 33 rokov, ktorí sa trvale starajú o dieťa;
 • informácie – predsedu sekcie prokuratúry SLOVES S. Bohunického, predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej a predsedu sekcie colnej správy SLOVES D. Podstaveka o aktuálnej situácii v sekcii;
 • zápisnicu č. 16 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 29.1.2020;
 • zápisnicu č. 36 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 12.2.2020.

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že k 18.2.2020 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 44 základných organizácií.

Predsedníctvo SLOVES rozhodlo,

 • v súlade s čl. 3, bod 1. Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, že neposkytne podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi;
 • v súlade s čl. 4 Finančného poriadku SLOVES vylúčiť zo SLOVES dve základné organizácie.< /li>

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie dvom členom;
 • zahraničnú pracovnú cestu dvom členom Predsedníctva SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES:

 • zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov ZO SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť;
 • vykonať všetky potrebné opatrenia súvisiace s vylúčením základných organizácií.

Bratislava 21.2.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 21.1.2020

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR;
 • plán medzinárodnej činnosti SLOVES na rok 2020;
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 155 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 72 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 15 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 9 členom,
 • informácie A. Broszovej o zasadnutí Výkonného výboru EUROFEDOP, ktoré sa uskutočnilo 18.12.2019;
 • informáciu predsedníčky SLOVES o návrhu výzvy členov sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES na spoločné rokovanie so zástupcami ÚV SR, MF SR, MPSVR SR a KOZ SR ohľadne riešenia neuspokojivého mzdového ohodnotenia;
 • informácie - predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej, predsedu sekcie colnej správy SLOVES D. Podstaveka, predsedu sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES V. Koscuru a predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekcii;
 • Protokol zo 47. zasadnutia Rady členov JMF ZOO v SR, konaného 16.12.2019;
 • zápisnicu č. 35 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 15.1.2020;
 • pozvánku na školenie v rámci NP „podpora kvality sociálneho dialógu“, ktoré sa uskutoční 10.-12.2.2020.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2020;
 • zväzovú rodinnú rekreáciu a rekondično-rehabilitačné pobyty v roku 2020 v hoteloch SOREA (Titris, Tatranská Lomnica a SNP, Demänovská dolina) a v hoteli Gladius, Topoľníky;
 • Správu o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2019;
 • Plán činnosti útvaru zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce na rok 2020;
 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi;
 • v súlade s čl. 9 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok na činnosť ZO SLOVES Klub individuálnych členov Bratislava;
 • zoznam funkcionárov SLOVES, ktorí dovŕšia v roku 2020 životné jubileum;
 • zahraničnú pracovnú cestu trom členom Predsedníctva SLOVES.

Bratislava 24.1.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na I. polrok 2020

Predsedníctvo SLOVES

21.01.2020 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
18.02.2020 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24.03.2020 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
21.04.2020 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
26.05.2020 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
25.06.2020 (štvrtok) o 12.00 h v Topoľníkoch

Snem SLOVES

21.04.2020 (utorok) o 11.00 h v Bratislave

Snem KOZ SR

25.03.2020 (streda) v Bratislave

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na I. polrok 2020

Bratislava 21.1.2020

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 12.12.2019

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR;
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 4. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 129 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 40 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 16 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 11 členom,
 • informácie - predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej a predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekcii,
 • zápisnicu č. 7 zo zasadnutia Snemu KOZ SR, konaného 27.11.2019;
 • zápisnicu č. 34 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 4.12.2019;
 • záznam z plenárneho zasadnutia HSR SR, konaného 9.12.2019.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie dvom členom;
 • v súlade s čl. 9 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok na činnosť ZO SLOVES Klub individuálnych členov Banská Bystrica;
 • v zmysle čl. 3 Štatútu rezervného fondu SLOVES finančnú pomoc ľuďom postihnutých tragickou nehodou v meste Prešov vo výške 1.000,-€.

Bratislava 17.12.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 26.11.2019

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 4. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • informáciu o žiadostiach ZO o príspevok na detskú letnú rekreáciu v roku 2019,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 105 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 130 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 58 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 8 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,
 • informácie - predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša o kolektívnom vyjednávaní KZ na rok 2020 a o aktuálnej situácii v sekcii; predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej a predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES A. Broszovej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • zápisnicu č. 33 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 13.11.2019,
 • Protokol z 263. zasadnutia Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 27.8.2019,
 • Protokol z 264 zasadnutia Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 24.9.2019.

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo, že

 • k 26.11.2019 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 1 základná organizácia SLOVES,
 • žiadosť o príspevok na detskú letnú rekreáciu predložilo celkom 94 základných organizácií pre 351 detí.

Predsedníctvo SLOVES rozhodlo

 • podľa čl. 4 Finančného poriadku SLOVES vylúčiť zo Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry ZO SLOVES Obecný úrad Želovce,
 • podľa čl. 4 bod 4. Zásad poskytovania právnej pomoci RC SLOVES neschváliť žiadosť o zastupovanie v súdnom spore vo veci výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce, po preskúmaní doložených dokladov jednému členovi.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2020,
 • poskytnutie daru 47 funkcionárom ZO SLOVES podľa predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice,
 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • výšku účastníckych poplatkov pre člena SLOVES za zväzovú rodinnú rekreáciu v hoteloch SOREA a v hoteli Gladius a rekondično-rehabilitačný pobyt v hoteli Gladius nasledovne:
  • účastnícky poplatok za zväzovú rodinnú rekreáciu v hoteloch SOREA vo výške 80,-€,
  • účastnícky poplatok za zväzovú rodinnú rekreáciu v hoteli Gladius vo výške 70,-€,
  • účastnícky poplatok za rekondično-rehabilitačný pobyt v hoteli Gladius vo výške 90,-€,
  • Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES uložilo:

 • zabezpečiť Stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2020,
 • predložiť Návrh rozpočtu SLOVES a Stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2020 na 4. zasadnutie Snemu SLOVES,
 • predsedníčke SLOVES vykonať všetky potrebné opatrenia súvisiace s vylúčením ZO SLOVES OcÚ Želovce,
 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť poukázanie darov funkcionárom SLOVES do 20.12.2019,
 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť poukázanie príspevku na detskú letnú rekreáciu vo výške 20,-€ na dieťa základným organizáciám, ktoré splnili podmienky podľa čl. 12 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • predložiť Návrh Rozhodnutia Snemu SLOVES o zmene a doplnení Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES na 4. zasadnutie Snemu SLOVES.

Bratislava 4.11.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 22.10.2019

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 68 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 123 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 19 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 10 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 2 členom,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o rokovaní s p. A. Jenčom, generálnym riaditeľom SVS MV SR, týkajúceho sa odmeňovania zapisovateliek katastrálnych odborov na okresných úradoch; o liste p. G. Matečnej, ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k riešeniu pracovných podmienok zamestnancov RVPS;
 • informácie - predsedu sekcie colnej správy SLOVES D. Podstavka o aktuálnej situácii v sekcii a požiadavku na spoluprácu pri riešení diskriminačného ustanovenia § 84, ods. 1) zákona o finančnej správe; predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej o príprave kolektívneho vyjednávania KZ na rok 2020; predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša o rokovaní zástupcov ZO úradov práce; predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka o spoločnom zasadnutí sekcie s českými kolegami z Odborového zväzu pracovníkov kultúry a ochrany prírody a o obsahovom rokovaní Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo;
 • zápisnicu č. 32 zo zasadania Predstavenstva KOZ SR, konaného 9.10.2019;
 • zápisnicu č. 15 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 18.9.2019;
 • tlačovú správu KOZ SR k zmene zákona o minimálnej mzde.

Predsedníctvo SLOVES zvolalo:

 • 4. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 12. a 13. decembra 2019 v hoteli Gladius v Topoľníkoch.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • obsahové a organizačné zabezpečenie 4. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie profesijnej rady ústredných orgánov a profesijnej rady samosprávy EUROFEDOP štyrom členom Predsedníctva SLOVES,
 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie Výkonného výboru EUROFEDOP dvom členom Predsedníctva SLOVES.

Bratislava 28.10.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Vzorec na výpočet minimálnej mzdy považujeme za historický úspech

Vážení kolegovia,

na základe zmeny zákona o minimálnej mzde by už v roku 2021 minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019. Konfederácia odborových zväzov SR považuje zmenu tohto zákona a stanovenie mechanizmu za svoj historický úspech.

Tlačovú správu KOZ SR k výsledku hlasovania NR SR o Návrhu poslancov NR SR Erika Tomáša a Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov nájdete v prílohe

Bratislava 18.10.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 24.9.2019

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 46 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 60 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 27 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 4 členom,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o rokovaní s riaditeľom JMF ZOO v SR p. P. Pokorným ohľadne preukázania vlastníctva SLOVES k pozemku v Banskej Štiavnici; o rokovaní s p. A. Jenčom, generálnym riaditeľom SVS MV SR ohľadne optimalizácie a problémov s ňou spojených; o rokovaní s p. J. Bírešom, ústredným riaditeľom ŠVPS ohľadne pracovných podmienok a odmeňovania zamestnancov RVPS
 • informáciu predsedníčky SLOVES o výsledkoch hospodárenia SLOVES za prvý polrok 2019,
 • informácie predsedu sekcie colnej správy SLOVES D. Podstavka, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej a predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej o aktuálnej situácii v sekciách
 • zápisnicu č. 31 zo zasadania Predstavenstva KOZ SR, 4.9.2019,
 • ďakovný list členov SLOVES za pridelenie poukazov na rekondično-rehabilitačný pobyt v Topoľníkoch.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • návrh postupu pri poskytovaní daru funkcionárom ZO SLOVES podľa čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • nomináciu D. Podstavka, predsedu sekcie colnej správy SLOVES za zástupcu SLOVES v Sneme KOZ SR.

Predsedníctvo SLOVES uložilo:

 • členom Predsedníctva SLOVES po konzultácii s informačno-poradenskými centrami SLOVES zaslať návrhy na poskytnutie daru funkcionárom ZO SLOVES na RC SLOVES do 22.11.2019.

Bratislava 30.9.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 27.8.2019

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 44 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 72 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 61 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 10 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 21 členom
 • informáciu riaditeľky odboru pracovného práva a sociálnej politiky o II. rozporovom konaní k novele zákona o štátnej službe,
 • informácie predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša, predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka, predsedu sekcie prokuratúry SLOVES S. Bohunického a predsedu sekcie colnej správy SLOVES D. Podstaveka o aktuálnej situácii v sekciách,
 • protokol z 34. zasadnutia Predstavenstva Majetkovej únie OZ SR, konaného 6.5.2019,
 • protokol z 27. Valného zhromaždenia Majetkovej únie OZ SR, 30.5.2019,
 • zápisnica č. 30 zo zasadania Predstavenstva KOZ SR, 10.7.2019,
 • zápisnica č. 14 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, 24.7.2019,
 • ďakovný list Viery Mikolajovej a Štefana Mikolaja za pridelenie poukazov na rekondično-rehabilitačný pobyt v Topoľníkoch.

Predsedníctvo SLOVES skonštatovalo:

 • že k 27.8.2019 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 69 základných organizácií SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES uložilo:

 • predsedníčke SLOVES, zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov ZO SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie Profesijnej rady justície EUROFEDOP vo Viedni dvom členom Predsedníctva SLOVES.

Bratislava 9.9.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júna 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. 8. 2019 nadobúda platnosť novela vyhlášky MZ SR č. 227/2019 Z. z. teplo a chlad. Predmetnú vyhlášku nájdete v prílohe .

Bratislava 30.7.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 27. a 28.6.2019 v Topoľníkoch

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 18 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 150 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 40 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 2 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 8 členom,
 • informácie predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej, predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej, predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša a predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekciách,
 • zápisnicu č. 29 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 6.6.2019,
 • ďakovný list viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej,
 • ďakovný list generálneho tajomníka EUROFEDOP Berta Van Caelenberga,
 • ďakovný list zo ZO SLOVES MsÚ Sliač,
 • záznam z plenárneho zasadnutia HSR SR, konaného 24.6.2019.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • zakúpenie klimatizačných jednotiek do hotela Gladius v Topoľníkoch,
 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie dvom členom.

Bratislava 8.7.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 21.5.2019 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to
  • dary pri odborárskych jubileách 11 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 117 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 35 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 11 členom,
 • informáciu o rokovaní s generálnym riaditeľom sekcie verejnej správy MV SR A. Jenčom ohľadne pripravovanej optimalizácie,
 • informáciu o novom návrhu výšky nájomného pre odborové zväzy v budove Istropolis,
 • informáciu o príprave seminára EUROFEDOP, ktorý sa uskutoční 13. – 15.6.2019 v Bratislave,
 • informácie predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej a predsedu sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES V. Koscuru o aktuálnej situácii v sekciách,
 • protokol z 261. zasadnutia Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 29.4.2019,
 • zápisnicu č. 28 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 14.5.2019.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • návrh Časového plánu zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2019,
 • členský príspevok odborového zväzu pre KOZ SR na rok 2019,
 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie dvom členom.

Predsedníctvo SLOVES skonštatovalo:

 • že odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES k 21.5.2019 si neplní 79 základných organizácií SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES uložilo:

 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov ZO SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť.

Predsedníctvo SLOVES podporilo:

 • výzvu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Poďme voliť a hlasujme za zjednotenú Európu“.

Bratislava 27.5.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na II. polrok 2019

Predsedníctvo SLOVES

27. 8.2019 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24. 9.2019 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
22.10.2019 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
26.11.2019 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
12.12.2019 (štvrtok) o 10.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

12. – 13.12.2019 (štvrtok-piatok) v Bratislave

Snem KOZ SR

27.11.2019 (streda) v Bratislave

Bratislava 21.5.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Poďme voliť a hlasujme za zjednotenú Európu

Predsedníctvo SLOVES na svojom zasadnutí 21.5.2019 vyslovilo podporu výzve Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k voľbám do Európskeho parlamentu. Text výzvy nájdete v prílohe .

Bratislava 21.5.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 25.4.2019 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 3. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • Správu o činnosti Predsedníctva SLOVES od 1.12.2018 do 31.3.2019,
 • Správu o plnení Úloh SLOVES za rok 2018,
 • Výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2018 a Stanovisko revízorov účtov SLOVES k výsledkom hospodárenia SLOVES za rok 2018,
 • Správu o čerpaní sociálno-podporného fondu SLOVES za rok 2018,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 26 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 92 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 43 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 5 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 13 členom,
 • informáciu o Pietnom spomienkovom zhromaždení organizovanom KOZ SR, 24.4.2019,
 • informáciu o účasti základných organizácií SLOVES na školeniach funkcionárov SLOVES,
 • informácie predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej, predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES A. Broszovej, predsedu sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES V. Koscuru a predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša o aktuálnej situácii v sekciách,
 • protokol z 259. zasadnutia Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 28.1.2019,
 • protokol z 260. zasadnutia Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 25.3.2019,
 • zápisnicu č. 27 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 10.4.2019,
 • zápisnicu č. 6 zo zasadnutia Snemu KOZ SR, konaného 28.3.2019.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • obsahové s organizačné zabezpečenie 3. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie profesijnej rady ústredných orgánov a profesijnej rady samosprávy EUROFEDOP štyrom členom Predsedníctva SLOVES,
 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • organizačné zabezpečenie účasti členov SLOVES na verejnom zhromaždení občanov pri príležitosti sviatku práve v Žiline.

Bratislava 9.4.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Pozývame Vás na oslavy sviatku práce

Vážení kolegovia,
pozývame Vás na oslavy sviatku práce, ktoré sa budú konať 1. mája 2018 v Žiline v Budatínskom parku. Bližšie informácie nájdete v prílohách.

Možnosti parkovania

Bratislava 30.4.2019

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 27.3.2019 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 3. zasadnutia Snemu SLOVES návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 32 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 94 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 38 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 7 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 17 členom,
 • informácie o účasti zástupcov SLOVES na VIII. zjazde Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií v Prahe,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní Kolektívnej zmluvy na rok 2019 v Sociálnej poisťovni,
 • informácie o rokovaní so Slovenskou sporiteľňou, ohľadne existujúcich účtov ZO SLOVES a zakladania nových účtov ZO SLOVES,
 • informácie o voľbe nového predsedu sekcie Sociálnej poisťovne a služieb, ktorým sa stal p. I. Ďuriš,
 • informácie o rokovaní zástupcov SLOVES, ŠVPS, RVPS a OZ pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku v Dudinciach,
 • informácie predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej o aktuálnej situácii v sekcii, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej súvisiace s novým zákonom o finančnej správe a predsedu sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES V. Koscuru súvisiace s optimalizáciou na okresných úradoch,
 • žiadosť predsedu sekcie colnej správy SLOVES J. Oravca, aby sa rozpočty a výsledky hospodárenia SLOVES po skončení rokovania Snemu SLOVES neodovzdávali.

Predsedníctvo SLOVES zvolalo:

 • 3. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 25.4.2019 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • obsahové s organizačné zabezpečenie 3. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie štyrom členom,

Predsedníctvo SLOVES odporučilo:

Snemu SLOVES, aby sa návrhy rozpočtov a výsledky hospodárenia SLOVES po skončení rokovania odovzdali v zmysle Finančného poriadku SLOVES a v záujme ochrany údajov v nich uvedené.

Bratislava 5.4.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
VIII. zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií v ČR

Dňa 8.3.2019 sa konal VIII. zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií v ČR, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia SLOVES vedení predsedníčkou Milenou Rácovou. Rokovanie zjazdu otvoril predseda zväzu Pavel Bednář, ktorý privítal delegátov a prítomných hostí. V úvodnej rozprave vystúpili o. i. ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová, ministerka financií Alena Schillerová, predseda ČMKOS Josef Středula, ako aj pozvaní predsedovia odborových zväzov. Predsedníčka SLOVES pozdravila prítomných delegátov a vo svojom vystúpení poukázala na súčasnú situáciu vo verejnej správe na Slovensku najmä v súvislosti s navyšovaním tarifných platov ale aj odoberaním osobných príplatkov. Delegáti zjazdu schválili program na ďalšie volebné obdobie a zvolili nové vedenie zväzu, predsedom sa opätovne stal Pavel Bednář.

Bratislava 11.3.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 19.2.2019 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o nepravidelnom odvode členských príspevkov ZO SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 133 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 168 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 13 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 7 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 14 členom,
 • informáciu o pracovnom stretnutí s generálnym tajomníkom EUROFEDOP,
 • informáciu o spoločnom postupe SLOVES a KOZ SR pri riešení problému znižovania osobných príplatkov zamestnancom v súvislosti so zvýšením tarifných platov od 1.1.2019,
 • informáciu o školeniach funkcionárov základných organizácií SLOVES v apríli 2019,
 • informácie predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša, predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka, predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej, predsedu sekcie prokuratúry SLOVES S. Bohunického, predsedu sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES V. Koscuru, predsedníčky sekcie územnej samosprávy A. Broszovej a predsedníčky sekcie Sociálnej poisťovne a služieb SLOVES M. Rácovej o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie dvom členom,
 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie Profesijnej rady miestnej a regionálnej samosprávy EUROFEDOP trom členom Predsedníctva SLOVES,
 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie daňových a colných odborov Vyšehradskej skupiny (V4) trom členom Predsedníctva SLOVES,
 • nomináciu M. Rácovej, predsedníčky SLOVES na zástupcu KOZ SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR,
 • nomináciu Ľ. Kleštinca, člena ZO SLOVES Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra, za zástupcu SLOVES v Regionálnej rade KOZ SR Nitrianskeho kraja,
 • zoznam funkcionárov SLOVES, ktorí dovŕšia v roku 2019 životné jubileum,

Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 19.2.2019 v Bratislave

Bratislava 25.2.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 22.1.2019 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 99 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 121 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 58 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 13 členom,
 • nformácie predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša, predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka, predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej a predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej o aktuálnej situácii v sekciách,
 • zápisnicu č. 23 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 16.1.2019,
 • plán zasadnutí orgánov KOZ SR na rok 2019.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na I. polrok 2019,
 • Plán medzinárodnej činnosti SLOVES na rok 2019,
 • zabezpečenie zväzovej rodinnej rekreácie a rekondično-rehabilitačných pobytov v roku 2019 v hoteloch SOREA a v hoteli Gladius,
 • Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v organizáciách odborového zväzu za rok 2018,
 • Plán činnosti útvaru zväzovej inšpekcie práce na rok 2019,
 • v súlade s čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie dvom členom,
 • v súlade s čl. 9 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok Klubu individuálnych členov v Banskej Bystrici,
 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie audítorov EUROFEDOP jednému členovi Predsedníctva SLOVES,
 • zahraničnú pracovnú cestu na VIII. zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií štyrom členom Predsedníctva,
 • nomináciu Z. Bátovskej, predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES do poradnej skupiny KOZ SR pre digitalizáciu a inteligentný priemysel.

Predsedníctvo SLOVES neodporučilo:

 • priznať príspevok na detskú rekreáciu členom SLOVES, ktorých dieťa/deti nenavštevujú základnú školu.

Bratislava 30.1.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na I. polrok 2019

Predsedníctvo SLOVES

22.01.2019 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
19.02.2019 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
26.03.2019 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
25.04.2019 (štvrtok) o 9.00 h v Bratislave
21.05.2019 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
27.06.2019 (štvrtok) o 12.00 h v Topoľníkoch

Snem SLOVES

25.04.2019 (štvrtok) o 11.00 h v Bratislave

Snem KOZ SR

27.3.2019 (streda) v Bratislave

Bratislava 22.1.2019

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 14.12.2018 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o organizačnom a obsahovom zabezpečení 2. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • informácie o nepravidelnom odvode členských príspevkov ZO SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 91 členom,
  • dary pri dovŕšení odborárskeho jubilea 80 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 63 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 2 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 20 členom,
 • informáciu o 2. kole kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv v štátnej službe, verejnej službe a kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na roky 2019 a 2020 na MV SR,
 • informáciu o panelovej diskusii organizovanej Zastúpením Európskej komisie v SR a Transparency International Slovensko na tému „Ako zvýšiť kvalitu slovenských úradníkov?“, ktorá sa uskutočnila v Bratislave,
 • informáciu predsedníčky sekcie územnej samosprávy A. Broszovej o spoločnom rokovaní vedenia sekcie a Podnikového výboru ZO mestských a obecných polícií,
 • zápisnicu č. 22 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 5.12.2018.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie Výkonného výboru EUROFEDOP dvom členom predsedníctva,
 • v zmysle čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES poskytnutie daru 1 členovi SLOVES,
 • v zmysle čl. 9 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok Klubu individuálnych členov v Bratislave,
 • doplnenie programu Snemu SLOVES o návrh na zmenu a doplnenie Stanov SLOVES.

Bratislava 17.12.2018

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 22.11.2018 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na roky 2019 a 2020,
 • vyhodnotenie VII. zjazdu SLOVES, účasť delegátov a organizačné zabezpečenie,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky bezplatným darcom krvi 54 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 20 členom,
 • informáciu predsedu sekcie colnej správy J. Oravca a predsedníčky sekcie územných finančných orgánov O. Kopeckej o príprave kolektívneho vyjednávania kolektívnej zmluvy na rok 2019 na FR SR,
 • informáciu o kolektívnom vyjednávaní kolektívnych zmlúv v štátnej a verejnej službe na roky 2019 a 2020 na MV SR,
 • informáciu o Akadémii mladých odborárov 2018, ktorá sa uskutočnila v Bratislave,
 • protokol z 258. zasadnutia Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 22.10.2018,
 • zápisnicu č. 21 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 15.11.2018,
 • záznam z plenárneho zasadnutia HSR SR, konaného 5.11.2018.

Predsedníctvo SLOVES zvolalo:

 • 2. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 14.12.2018 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2019,
 • príspevok na detskú letnú rekreáciu pre 326 detí vo výške 21,-€ na dieťa,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie 1 členovi,
 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie seminára EUROFEDOP dvom členom predsedníctva,
 • v zmysle čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES poskytnutie daru 6 členom SLOVES,

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo:

 • že odvodovú povinnosť si neplní podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 70 základných organizácií.

Predsedníctvo SLOVES uložilo:

 • predsedníčke SLOVES predložiť Návrh Rozhodnutia Snemu SLOVES o zmene a doplnení Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES na rokovanie Snemu SLOVES,
 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2019,
 • predsedníčke SLOVES predložiť Návrh rozpočtu SLOVES a stanovisko revízorov účtov SLOVES k návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2019 na 2. zasadnutie Snemu SLOVES 14.12.2018,
 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť predloženie návrhu na vylúčenie ZO SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť viac ako 1 rok.

Bratislava 29.11.2018

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Nový prezident KOZ SR

Vážení kolegovia,

delegáti Snemu KOZ SR na svojom zasadnutí dňa 21.11.2018 zvolili nového prezidenta KOZ SR, ktorým sa stal Marián Magdoško, doterajší predseda Odborového zväzu polície a ktorý konfederáciu povedie do riadneho zjazdu na jeseň v roku 2020.

Bratislava 23.11.2018

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 24.10.2018 v Bratislave

Milí kolegovia,

aj naši mladí odborári sa zúčastnili tejto perfektnej akcie:

Video:
https://www.facebook.com/KOZSR/videos/318247175569257/

Článok:
http://kozsr.sk/2018/11/19/mladi-odborari-si-pripomenuli-udalosti-posledneho-storocia

Ďakujeme Vám za aktívnu účasť.

Bratislava 19.11.2018

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 24.10.2018 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • informácie o organizačnom a obsahovom zabezpečení VII. zjazdu SLOVES a 1. Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES, príspevky a podpory členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 86 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 70 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 36 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 11 členom,
 • predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31.9.2018,
 • zápisnicu č. 20 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 10.10.2018,
 • pozvánku KOZ SR a ČMKOS na Akadémiu mladých odborárov 2018.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie 1 členovi,
 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie profesijnej rady EUROFEDOP dvom členom predsedníctva,
 • vrátenie preplatku členských príspevkov ZO SLOVES SMÚ Bratislava.

Bratislava 8.11.2018

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
VII. zjazd SLOVES

Vážení kolegovia,

dňa 25.10.2018 sa počas VII. zjazdu SLOVES uskutočnilo 1. zasadnutie Snemu SLOVES, na ktorom boli zvolení:

za predsedníčku SLOVES
Milena Rácová

za hlavnú revízorku účtov SLOVES
Michaela Šuteríková

za revízorov účtov SLOVES
Anna Beracková
Adalbert Mezei

za predsedu Rozhodcovského senátu SLOVES
Juraj Hudec

za podpredsedníčku Rozhodcovského senátu SLOVES
Katarína Kopková

za ďalšiu podpredsedníčku Rozhodcovského senátu SLOVES
Eva Škvareninová

za spravodajcu Rozhodcovského senátu SLOVES
Petronela Gregová

Materiály prerokovávané na VII. zjazde SLOVES budú publikované v bulletine, ktorý budeme expedovať do všetkých základných organizácií.

Bratislava 26.10.2018

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 27.9.2018 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • informácie o organizačnom a obsahovom zabezpečení VII. zjazdu SLOVES a 1. Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 68 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 77 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 68 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 5 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 21 členom,
 • výsledky hospodárenia za prvý polrok 2018,
 • rozhodnutie Rozhodcovskému senátu SLOVES vo veci porušenia Stanov SLOVES predsedom ZO SLOVES Okresný úrad Martin,
 • informáciu O. Kopeckej, predsedníčky sekcie územnej finančnej správy SLOVES o aktuálnej situácii v sekcii a o zmene prezidenta Finančnej správy SR,
 • predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31.8.2018,
 • aktuálny stav ZO SLOVES a členskej základne v krajoch a sekciách,
 • zápisnicu č. 19 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 21.8.2018,
 • zápisnicu č. 12 zo zasadnutia Rady predsedov KOZ SR, konaného 12.9.2018,
 • ďakovný list p. Viery Karabinošovej, ZO SLOVES MsÚ Nitra, za rekondično-rehabilitačný pobyt v hoteli Gladius,
 • ďakovný list p. Janky Dropkovej, ZO SLOVES pri SNK Martin, za rekreačný pobyt v Demänovskej doline.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • zoznam funkcionárov, ktorým bude poskytnutý dar podľa čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • návrh na vylúčenie jednej ZO SLOVES, ktorá si neplní odvodovú povinnosť viac ako 1 rok,
 • návrh na funkciu prezidenta KOZ SR pani Moniku Uhlerovú, súčasnú viceprezidentku KOZ SR.

Bratislava 10.9.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 22.8.2018 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • informáciu o príprave VII. zjazdu SLOVES,
 • informáciu o príprave 1. Snemu SLOVES,
 • informáciu o návrhu Programu SLOVES,
 • informáciu o spoločnom rokovaní vedenia sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES s kolegami z Českej republiky,
 • informáciu o nepravidelnom odvode členských príspevkov základných organizácií SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 21 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 119 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 29 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 12 členom,
 • list členov ZO SLOVES Okresný úrad Martin, adresovaný Rozhodcovskému senátu SLOVES,
 • Štatút Rady mladých KOZ SR,
 • zápisnicu č. 18 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 20.6.2018,
 • ďakovný list p. Viery Mikolajovej, ZO SLOVES MsÚ Spišské Podhradie, za rekondično-rehabilitačný pobyt v hoteli Gladius,
 • ďakovný list p. Jany Kohouškovej, ZO SLOVES pri ÚPSVR Zvolen, za rekondično-rehabilitačný pobyt v hoteli Gladius.

Predsedníctvo SLOVES zvoláva:

 • 1. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 25.10.2018 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • pozvánku na VII. zjazd SLOVES, program rokovania a organizačné pokyny,
 • zoznam hostí VII. zjazdu SLOVES,
 • obsahové a organizačné zabezpečenie 1. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • uhradenie 100% storno poplatku za nenastúpenie na rodinnú rekreáciu v hoteli SOREA základnej organizácii Daňový úrad Žilina.

Predsedníctvo SLOVES uložilo:

 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť predloženie návrhu na vylúčenie základných organizácií SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť viac ako 1 rok na nasledujúce zasadnutie Predsedníctva SLOVES, ktoré sa uskutoční 27.9.2018.

Bratislava 3.9.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 14.6.2018 v Topoľníkoch

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2019,
 • vyhodnotenie výročných konferencií sekcií SLOVES a informácie o príprave VII. zjazdu SLOVES,
 • vyhodnotenie účasti na výročných konferenciách sekcií SLOVES,
 • vyhodnotenie rozpravy na výročných konferenciách sekcií SLOVES,
 • návrhy výročných konferencií sekcií SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 5 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 67 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 41 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 7 členom,
 • zápisnicu č. 12 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 4.6.2018,
 • návrh „zlúčenej“ stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • ďakovný list p. Gabriely Novákovej, ZO Colný úrad Nitra, za rekondično-rehabilitačný pobyt v hoteli Gladius.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2018,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie 2 členom,
 • vytvorenie Podnikového výboru základných organizácií mestských policajtov v sekcii územnej samosprávy SLOVES.

Bratislava 2.7.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Rekreačné pobyty so štátnou účelovou dotáciou 2018

Vážení kolegovia,
hotelová spoločnosť SOREA aj tento rok ponúka rekreačné pobyty so štátnou účelovou dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov v SR.
Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Bratislava 11.07.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k dohode o KZVS v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020

Vážení kolegovia,
dnes zástupcovia vlády a sociálnych partnerov podpísali Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020.

Účelom tohto vyhlásenia je garancia podpísania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 s predpokladom podpísania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj na rok 2020.

Podpísanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa odkladá do nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, ktorá umožní uzatvoriť kolektívne zmluvy vyššieho stupňa aj na obdobie dlhšie ako jeden rok. K samotnému podpisu by malo prísť v závere tohto roka.

Sociálni partneri týmto vyhlásením deklarujú, že do podpísania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa nebudú meniť svoje postoje prezentované na kolektívnom vyjednávaní uskutočnenom 20. júna 2018 a súhlasia s dohodnutým rozsahom kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj na rok 2020, vrátane 10 % valorizácie.

Text Vyhlásenia nájdete v prílohe.

Vyhlásenie

Bratislava 28.6.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na II. polrok 2018

Predsedníctvo SLOVES

21. 8.2018 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
25. 9.2018 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24.10.2018 (streda) o 13.00 h v Bratislave
26.11.2018 (pond.) o 9.00 h v Bratislave
14.12.2018 (piatok) o 9.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

25.10.2018 (štvrtok) v Bratislave
14.12.2018 (piatok) o 10.00 h v Bratislave

Zjazd SLOVES

25. – 26.10.2018 (štvrtok, piatok) v Bratislave

Snem KOZ SR

27.11.2018 (utorok) v Bratislave

Bratislava 14.6.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 22.5.2018 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2019,
 • informácie o výročných konferenciách sekcií SLOVES a o príprave VII. zjazdu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 25 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 98 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 38 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 2 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 8 členom,
 • zápisnicu č. 11 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 16.5.2018;
 • zápisnicu č. 17 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 9.5.2018.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie 2 členom,
 • finančné prostriedky na opravu splaškovej kanalizácie v hoteli Gladius v Topoľníkoch.

Bratislava 28.5.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 24.4.2018 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 11. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • Správu o činnosti Predsedníctva SLOVES od 1.12.2017 do 31.3.2018,
 • Správu o plnení úloh SLOVES za rok 2017,
 • Stanovisko revízorov účtov SLOVES k výsledkom hospodárenia SLOVES za rok 2017,
 • Správu o čerpaní Sociálno-podporného fondu SLOVES za rok 2017,
 • informácie o príprave a priebehu výročných konferencií sekcií SLOVES a VII. zjazdu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 20 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 80 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 47 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 12 členom,
 • návrh na zmenu Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • informáciu o Pietnom spomienkovom zhromaždení organizovanom KOZ SR, 25.4.2018,
 • informáciu predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES, O. Kopeckej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • informáciu predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES, J. Mészároša o aktuálnej situácii v sekcii,
 • informáciu predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES, A. Broszovej o rokovaní vedenia sekcie dňa 23.4.2018,
 • informáciu predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES, P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekcii,
 • protokol z 254. zasadnutia Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 27.2.2018;
 • zápisnicu č. 4 zo zasadnutia Snemu KOZ SR, konaného 28.3.2018;
 • zápisnicu č. 10 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 4.4.2018;
 • zápisnicu č. 16 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 11.4.2018.

Predsedníctvo SLOVES odporúča:

 • výročným konferenciám sekcií, predložený návrh na zmenu Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES prerokovať a pripraviť na schválenie Snemu SLOVES v decembri 2018.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • organizačné zabezpečenie účasti členov SLOVES na verejnom zhromaždení občanov pri príležitosti sviatku práce v Žiline,
 • členský príspevok odborového zväzu pre KOZ SR na rok 2018.

Bratislava 7.5.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Pozývame Vás na oslavy sviatku práce

Vážení kolegovia,
pozývame Vás na oslavy sviatku práce, ktoré sa budú konať 1. mája 2018 v Žiline v Budatínskom parku. Bližšie informácie nájdete v prílohách.

Možnosti parkovania

Bratislava 19.4.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 29.3.2018 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 11. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • informácie o príprave a priebehu výročných konferencií sekcií SLOVES a VII. zjazdu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 36 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 93 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 26 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 11 členom,
 • informáciu predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES, O. Kopeckej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • informáciu predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES, J. Mészároša o aktuálnej situácii v sekcii,
 • informáciu predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES, Z. Bátovskej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • informáciu predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES, P. Škulavíka o svojej účasti a vystúpení na rokovaní Rady galérii Slovenska v súvislosti s prípravou nového odmeňovania zamestnancov verejnej správy,
 • zápisnicu č. 9 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 28.2.2018,
 • zápisnicu č. 15 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 13.3.2018,
 • pozvánku na 255. zasadnutie Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 26.3.2018.

Predsedníctvo SLOVES zvoláva:

 • 11. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 24.4.2018 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • obsahové a organizačné zabezpečenie 11. Snemu SLOVES,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie 3 členom.

Bratislava 14.4.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 27.2.2018 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o príprave výročných konferencií sekcií SLOVES a VII. zjazdu SLOVES,
 • informácie o nepravidelnom odvode členských príspevkov zo ZO SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 160 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 182 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 25 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 17 členom,
 • zápisnicu č. 14 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 7.2.2018,
 • zápisnicu č. 1 zo zasadnutia Rady predsedov odborových zväzov KOZ SR, konaného 24.1.2018,
 • protokol z 253. zasadnutia Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 29.1.2018,
 • návrh Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady na rok 2018.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • ponuku firmy AD/ART na pracovné a darčekové predmety pre delegátov výročných konferencií sekcií SLOVES,
 • návrh, aby základné organizácie SLOVES ktoré si v súlade s čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, ods. 4.5 Finančného poriadku SLOVES neplnia odvodovú povinnosť viac ako 5 mesiacov ku dňu zasielania pozvánok na výročné konferencie sekcií, neboli na rokovanie pozvané,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie 2 členom,
 • jeden príspevok na zriaďovanie a činnosť klubov individuálnych členov SLOVES,
 • poskytnutie finančného daru funkcionárom SLOVES v zmysle článku 3 Štatútu prevádzkového fondu SLOVES, ktorí dovŕšia v roku 2018 životné jubileum.

Bratislava 12.3.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
VII. kongres SLOVES - Časový harmonogram I. časti kongresu SLOVES

 • 28.2.2018 streda
  VS Sociálnej poisťovne a služieb

 • 1.3.2018 štvrtok
  VS kultúry, životného prostredia a ochrany prírody

 • 9.4.2018 pondelok
  VKS Sociálnej poisťovne a služieb

 • 10.4.2018 utorok
  VS územných finančných orgánov

 • 12.4.2018 štvrtok
  VS ústredných orgánov

 • 16.4.2018 pondelok
  VS Colnej správy

 • 3.5.2018 štvrtok
  VKS kultúry, životného prostredia a ochrany prírody

 • 23.4.2018 pondelok
  VS územnej samosprávy

 • 24.4.2018 utorok
  VS prokuratúry
  VS úradov PSVR a dozorných, inšpekč. a skúšob. org.
  VS zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie

 • 10.5.2018 štvrtok
  VKS územných finančných orgánov
  VKS Colnej správy

 • 14.5.2018 pondelok
  VKS ústredných orgánov

 • 15.5.2018 utorok
  VKS prokuratúry

 • 17.5.2018 štvrtok
  VKS úradov PSVR a dozor., inšpekč. a skúšob. orgánov

 • 29.5.2018 utorok
  VKS zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie

 • 5.6.2018 utorok
  VKS územnej samosprávy

VS – vedenie sekcie
VKS – výročná konferencia sekcie

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 23.1.2018 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o medzinárodnej činnosti SLOVES na rok 2018,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 125 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 110 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 62 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 5 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 17 členom,
 • informáciu predsedu sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES, V. Koscuru o aktuálnej situácii v sekcii,
 • informáciu predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES, J. Mészároša o aktuálnej situácii v sekcii,
 • informáciu predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES, P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekcii,
 • zápisnicu č. 13 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 10.1.2018,
 • list I. Federiča, vedúceho Úradu vlády SR, ohľadne odmeňovania zamestnancov vo verejnej službe.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2018,
 • zabezpečenie zväzovej rodinnej rekreácie v hoteloch SOREA a v hoteli Gladius a rekondično-rehabilitačný pobyt v hoteli Gladius,
 • Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v organizáciách odborového zväzu za rok 2017,
 • Návrh plánu činnosti útvaru zväzovej inšpekcie práce na rok 2018,
 • termíny zasadnutí vedení sekcií SLOVES a výročných konferencií sekcií SLOVES,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie 1 členovi,
 • jeden príspevok na zriaďovanie a činnosť klubov individuálnych členov SLOVES,
 • za zástupcu SLOVES v Sneme KOZ SR M. Rácovú, za člena Právnej komisie KOZ SR I. Ďuriša, za člena Rozhodcovského senátu KOZ SR. I. Ďuriša,
 • spoločné rokovanie so zástupcami OZ PŠaV na Slovensku.

Bratislava 26.1.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na I. polrok 2018

Predsedníctvo SLOVES

23.01.2018 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
27.02.2018 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
29.03.2018 (štvrtok) o 9.00 h v Bratislave
24.04.2018 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
22.05.2018 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
14.06.2018 (štvrtok) o 12.00 h v Topoľníkoch

Snem SLOVES

24.04.2018 (utorok) o 11.00 h v Bratislave

Snem KOZ SR

28.3.2018 (streda) v Bratislave

Bratislava 23.1.2018

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 28.11.2017 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2018,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 10. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • informácie o účasti na školeniach členov SLOVES spojených s mítingami KOZ SR k odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 98 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 175 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 56 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 25 členom,
  • príspevky na detskú rekreáciu 285 členom,
 • informáciu predsedníčky sekcie ústredných orgánov Z. Bátovskej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • informáciu predsedu sekcie colnej správy J. Oravca o aktuálnej situácii v sekcii,
 • informáciu predsedníčky sekcie územných finančných orgánov O. Kopeckej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • zápisnicu č. 8 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 7.11.2017;
 • zápisnicu č. 12 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 15.11.2017,
 • vyhlásenie účastníkov mítingov KOZ SR.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2018
 • poskytnutie daru 38 funkcionárom ZO SLOVES podľa čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie dvom členom.

Bratislava 11.12.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Vyhlásenie účastníkov mítingu „Zodpovednosť za budúcnosť vo verejnej správe“

Vážení kolegovia,
účastníci mítingu „Zodpovednosť za budúcnosť vo verejnej správe“ prijali vyhlásenie, ktoré je v prílohe.

Bratislava 13.11.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 24.10.2017 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2018,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 77 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 49 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 28 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 16 členom,
 • informácie o organizovaní školení členov SLOVES spojených s mítingami KOZ SR k odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • informácie o rokovaní so zástupcami sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov ohľadne platov veterinárov,
 • informáciu predsedníčky sekcie územných finančných orgánov O. Kopeckej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • zápisnicu č. 6 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 27.9.2017;
 • zápisnicu č. 11 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 11.10.2017,
 • štatistický výkaz „Stav členskej základne SLOVES k 30.9.2017“,
 • vyhlásenie Rady mladých KOZ SR.

Predsedníctvo SLOVES zvolalo

 • 10. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 14. a 15.12.2017 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • obsahové a organizačné zabezpečenie 10. Snemu SLOVES,
 • Vladimíra Hardoňa za zástupcu SLOVES v Rade mladých KOZ SR,
 • návrh, aby kancelárie SLOVES boli v spoločnej administratívnej budove s ostatnými odborovými zväzmi.

Bratislava 7.11.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Odborné periodikum ePRÁCA

Vážení kolegovia,

dovoľte nám predstaviť odborné periodikum ePRÁCA, projekt Konfederácie odborových zväzov SR, ktoré Vám v dvojmesačných intervaloch bude prinášať nové a aktuálne témy súvisiace s činnosťou odborov.

Prvé číslo nájdete TU:

Nasledujúce číslo sa budeme zaoberať aj témou odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Budeme radi, ak budete ePRÁCU šíriť ďalej medzi Vašich kolegov, priateľov a známych.

Bratislava 6.11.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 14. - 16.9.2017 v Kežmarských Žľaboch

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2018,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 67 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 59 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 73 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 23 členom,
 • informáciu predsedníčky sekcie územných finančných orgánov O. Kopeckej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • informáciu predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša o aktuálnej situácii v sekcii,
 • zápisnicu č. 6 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 23.8.2017;
 • žiadosť KOZ SR o stanovisko k pripravovanému zhromaždeniu OZ KOVO, 14.10.2017 v Bratislave, na podporu prijatia zmien v dôchodkovom systéme, zastropovanie veku odchodu do dôchodku a urýchlené zavedenie preddôchodku.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie 2 členom,
 • návrh postupu pri poskytovaní daru funkcionárom ZO SLOVES podľa čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES.

Bratislava 5.10.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Usmernenie k realizácii záväzku z Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

V Memorande o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce (ďalej len „memorandum“), s výnimkou pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, sa zmluvné strany zaviazali v bode 1 písm. a) v spojení s bodom 2 zvýšiť platy na úrovni 2% priznaných funkčných platov v termíne od 01.09.2017 do 31.12.2017 a od 01.09.2018 do 31.12.2018.

Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky vydáva nasledovnú pomôcku na zabezpečenie plnenia záväzku z memoranda.

1. Služobný úrad/zamestnávateľ (ďalej len „zamestnávateľ“) zrealizuje záväzok ustanovený v bode 1 písm. a) v spojení s bodom 2 memoranda v období od septembra 2017 do decembra 2017 formou odmeny vo výške 2% z funkčného platu štátneho zamestnanca/zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanec“) priznaného k 1. septembru 2017.

2. Účelom memoranda je formou odmeny zvýšiť plat všetkým zamestnancom, teda aj zamestnancom, ktorí majú určený mimoriadny plat, plat vo výške platu poslanca alebo osobný plat, ktoré sa na účely zákona o štátnej službe, a v prípade osobného platu aj podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, považujú za funkčný plat. Ak ide o štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii, poskytnutie odmeny sa zahrnie do celkovej výšky odmeny, ktorá je limitovaná 20% ich ročného funkčného platu (§ 142 ods. 4 zákona o štátnej službe).

3. Krátenie odmeny v závislosti od trvania pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru (ďalej len „pomer“) sa vzťahuje na skončenie pomeru v priebehu niektorého z mesiacov, v ktorom má byť odmena poskytnutá (napr. ak zamestnanec skončí pomer k 15. októbru 2017, zamestnávateľ odmenu poskytnutú za mesiac október kráti o dni skončenia pomeru, teda za obdobie od 16. do 31. októbra 2017 a vyplatí alikvotnú časť odmeny vo výške zodpovedajúcej trvaniu pomeru).

4. Za plne odpracovaný mesiac sa okrem reálneho výkonu práce/štátnej služby považuje tiež čas, ustanovený v § 101 ods. 1 zákona o štátnej službe a v § 144a ods. 1 Zákonníka práce, za ktorý má zamestnanec v danom mesiaci nárok na výplatu funkčného platu resp. jeho pomernej časti. Ak zamestnanec nemá nárok v danom mesiaci na výplatu funkčného platu alebo jeho alikvotnej časti, zamestnávateľ odmenu neprizná (napr. ak zamestnanec celý mesiac poberá dávku nemocenského poistenia z dôvodu dočasnej práceneschopnosti, celý mesiac poberá rodičovský príspevok a pod.)

5. Za plne odpracovaný mesiac sa nepovažuje čas, keď zamestnanec čerpá voľno bez nároku na funkčný plat. Za plne odpracovaný mesiac sa tiež nepovažuje zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby s výnimkou zaradenia mimo činnej štátnej služby štátnej zamestnankyne, ktorá je tehotná, dojčiaca alebo matkou do konca deviateho mesiaca a vykonáva štátnu službu, ktorá je jej zakázaná alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, zdravie krátko po pôrode alebo zdravie počas dojčenia.

6. Poskytnutie odmeny zamestnancovi, ktorý nemá k 1. septembru 2017 určený funkčný plat, z ktorého sa odmena určuje, pretože jeho pomer vznikol v mesiaci resp. v priebehu niektorého z mesiacov sledovaného obdobia napr. k 1. októbru 2017 memorandum priamo neupravuje. V zmysle zásady dodržiavania rovnakých podmienok odmeňovania a účelu memoranda môže zamestnávateľ poskytnúť odmenu aj tomuto zamestnancovi, ak mu to objem finančných prostriedkov umožňuje. Základom pre určenie odmeny by mal byť v tomto prípade funkčný plat zamestnanca určený ku dňu vzniku pomeru.

7. Ak zamestnávateľ poskytne odmenu podľa bodu 6, kráti odmenu v závislosti od doby trvania pomeru v kalendárnom mesiaci (napr. ak zamestnancovi vznikne pomer k 15. októbru 2017, zamestnávateľ vyplatí za mesiac október alikvotnú časť odmeny vo výške zodpovedajúcej dobe trvania pomeru, t. j. od 15. októbra do 31.októbra ).

8. Odmena vo výške 2% poskytnutá v mesiaci október až december sa určí z funkčného platu priznaného zamestnancovi k 1. septembru 2017 a v prípade poskytnutia odmeny zamestnancovi podľa bodu 6 z funkčného platu určeného ku dňu vzniku pomeru.

9. Odmena nie je súčasťou funkčného platu, ale jednou zo zložiek platu, ktorých suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor (§ 158 ods. 2 zákona o štátnej službe, § 27 ods.1, 4 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a preto je potrebné pri zaokrúhľovaní odmeny postupovať analogicky a odmenu zaokrúhliť na najbližší eurocent nahor.

10. Záväzok z memoranda sa týka poskytnutia odmeny zamestnancom, na ktorých sa memorandum vzťahuje, a preto možno priznanie odmeny a jej administratívne spracovanie realizovať hromadným návrhom osobitne za každý mesiac.

Záverom poznamenávame, že usmernenie má odporúčajúci charakter a je len pomôckou pre plnenie záväzku z memoranda v aplikačnej praxi.

Bratislava 04.10.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 22.8.2017 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2018,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 50 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 49 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 23 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 12 členom,
 • informáciu o čerpaní rozpočtu SLOVES za I. polrok 2017,
 • informáciu o organizačnom zabezpečení výjazdového Predsedníctva SLOVES, ktoré sa uskutoční 14.-16.9.2017 v Kežmarských Žľaboch,
 • informáciu predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody P. Škulavíka o spoločnom rokovaní sekcie s kolegami z Českej republiky, ktoré sa uskutoční 7.-9.9.2017 v Banskej Štiavnici,
 • informáciu predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša o aktuálnej situácii v sekcii,
 • zápisnicu č. 9 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 12. 7. 2017;
 • stanovisko KOZ SR: „Štát ako významný zamestnávateľ sa stavia k riešeniu problému odmeňovania svojich zamestnancov veľmi laxne“;
 • usmernenie k realizácii záväzku z Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme;
 • ďakovné listy členov SLOVES za rekreácie a ochotnému personálu v hoteli Gladius Topoľníky.

Predsedníctvo SLOVES skonštatovalo, že:

 • k 22.8.2017 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 75 základných organizácií SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES uložilo:

 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC SLOVES doplatenie členských príspevkov.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie 5 členom,
 • vrátenie účastníckeho poplatku za rekondično-rehabilitačný pobyt v hoteli Gladius jednému členovi.

Bratislava 6.9.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Akadémia mladých odborárov

Milí kolegovia,

KOZ SR v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, budú organizovať AKADÉMIU MLADÝCH ODBORÁROV zameranú na efektívnu prácu s mladými ľuďmi v odboroch. Mladí odborári hľadajú možnosti, ako lepšie využiť svoj potenciál a pomôcť odborovému hnutiu.

KOZ SR ponúka možnosť pre Vašich mladých kolegov, odborárky a odborárov, aktívne sa zúčastniť Akadémie mladých odborárov, ktorej cieľom je vytvorenie platformy pre mladých ľudí aktivizujúcich sa v odboroch, kde získajú vedomosti o samotnom odborovom hnutí, možnostiach práce na zväzovej, ale aj podnikovej úrovni a možnostiach vzájomnej národnej i medzinárodnej spolupráce.

Viac informácii nájdete v prílohe.

Bratislava 17.7.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Stanovisko Predstavenstva KOZ SR a nevýrobných odborových zväzov k aktuálnemu odmeňovaniu niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Stanovisko nájdete v prílohe. Bratislava 13.7.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 22. a 23.6.2017 v Topoľníkoch

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2018,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 18 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 95 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 37 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 10 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 10 členom,
 • materiál „Prognózy, rozpočet a komentáre v kontexte kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa“,
 • zápisnicu č. 5 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR 23.5.2017,
 • zápisnicu č. 8 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 5.6.2017;

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • kandidáta na člena do Rady pre štátnu službu,
 • finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu vnútorného bazéna v hoteli Gladius v Topoľníkoch.

Bratislava 27.6.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 23.5.2017 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o nepravidelnom odvode členských príspevkov základných organizácií SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 20 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 69 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 40 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 5 členom,
 • informácie o „Koncepcii odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“,
 • informácie z rokovania právnej komisie KOZ SR,
 • zápisnicu č. 7 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 10.5.2017;

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2017.

Bratislava 5.6.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na II. polrok 2017

Predsedníctvo SLOVES

22.08.2017 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
26.09.2017 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24.10.2017 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
28.11.2017 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
14.12.2017 (štvrtok) o 10.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

14. – 15.12.2017 (štvrtok, piatok) v Bratislave

Snem KOZ SR

29.11.2017 (streda) v Bratislave

Bratislava 23.5.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 25.4.2017 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 9. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 45 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 61 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 16 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 10 členom,
 • informácie o školeniach funkcionárov základných organizácií SLOVES,
 • zápisnicu č. 6 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 12.4.2017,
 • informáciu z 248. zasadnutia Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 24.4.2017;

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • organizačné zabezpečenie účasti členov SLOVES na verejnom zhromaždení občanov pri príležitosti Sviatku práce v Žiline,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie dvom členom,
 • výšku členského príspevku odborového zväzu pre KOZ SR na rok 2017.

Bratislava 9.5.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Nový zákon o štátnej službe

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Bratislava 28.04.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zdravie a bezpečnosť každého sa počíta

Každoročne si odbory na celom svete pri príležitosti 28. apríla ako Svetového dňa bezpečnosti a zdravia pri práci pripomínajú Medzinárodný spomienkový deň na zamestnancov, ktorí zomreli v dôsledku úrazu na pracovisku alebo dôsledkom choroby z povolania. Hlavným zmyslom je poukazovať na nevyhnutnosť zdravého pracovného prostredia a zdôrazňovať významný, no neustále podceňovaný význam prevencie v oblasti bezpečnosti práce.

Odbory ako aktívny účastník pri tvorbe zdravého a bezpečného pracovného prostredia majú za cieľ predovšetkým preventívne pôsobenie.

Účasť odborových inšpektorov bezpečnosti práce na vyšetrovaní príčin pracovných úrazov má veľký význam z dôvodov obhajoby oprávnených záujmov zamestnanca na objektívnom posúdení miery zavinenia, pretože mnohí zamestnávatelia majú snahu zbaviť sa zodpovednosti za vznik týchto udalostí a presunúť hlavné zavinenie na zamestnanca. Ako vyplýva zo Správy o činnosti odborovej kontroly nad BOZP za rok 2016 bol v minulom roku vyšetrovaný iba jeden smrteľný pracovný úraz, čo je významný pokles oproti 8 vyšetrovaným smrteľným pracovným úrazom v roku 2015. Závažných udalostí bolo v roku 2016 vyšetrovaných celkom 80, v roku 2015 ich bolo 77. Závažných pracovných úrazov bolo vyšetrovaných v roku 2016 9, čo je o 3 menej ako v roku 2015. Chorôb z povolania a príčin ich vzniku bolo v roku 2016 vyšetrovaných 56, čo je o 1 viac v roku 2015. Havárií bolo vyšetrovaných 14 , v roku 2015 ich bolo 13.

V roku 2016 bolo zo strany odborových inšpektorov vyšetrovaných celkom 56 novo nahlásených chorôb z povolania, ako aj náhrady škody spôsobenej chorobami z povolania, čo je o 1 viac ako v roku 2015. Najčastejšími príčinami, tak ako v predchádzajúcich rokoch, sú poškodenia sluchu z hluku a niektoré ochorenia podporno-pohybovej sústavy v dôsledku dlhodobého jednostranného a nadmerného zaťaženia. Za posledné roky pozorujeme vzrastajúci počet zamestnancov strácajúcich zdravotnú spôsobilosť na výkon práce, nie však z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ale dôvodu z dlhodobého a jednostranného pracovného zaťaženia.

Priaznivý vývoj v poklese počtu závažných pracovných úrazov pokračoval aj v roku 2016, keď ich bolo vyšetrovaných 9, čo je o 3 menej ako v roku 2015. Postupný pokles môžeme hodnotiť ako výsledok zvýšenej pozornosti, ktorú venujú zamestnávatelia dodržiavaniu bezpečnostných predpisov.

„Odborom na Slovensku nikdy nebola ľahostajná starostlivosť o ochranu človeka v pracovnom procese. Z historického vývoja a poslania odborov právom považujeme oblasť starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za jednu zo svojich najdôležitejších úloh v spoločnosti,“ uviedol prezident KOZ SR Jozef Kollár.

KOZ SR pri tejto príležitosti tradične po mnoho rokov organizovala Pietne spomienkové zhromaždenie za zamestnancov usmrtených pri práci a zamestnancov, ktorí utrpeli vážne zranenia na pracovisku. Od roku 2011 sa toto podujatie uskutočňuje v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V tomto roku sa spomienkové zhromaždenie za účasti sociálnych partnerov bude konať 11. mája 2017 v Hoteli SOREA Regia v Bratislave.

Bratislava 28.04.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Rekreačné pobyty so štátnou účelovou dotáciou 2017

Vážení kolegovia,
hotelová spoločnosť SOREA aj tento rok ponúka rekreačné pobyty so štátnou účelovou dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov v SR.
Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Bratislava 12.04.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Pozývame Vás na oslavy sviatku práce

Vážení kolegovia,
pozývame Vás na oslavy sviatku práce, ktoré sa budú konať 1. mája 2017 v Žiline v Budatínskom parku. Bližšie informácie nájdete v prílohách.

Organizačné pokyny Možnosti parkovania

Bratislava 11.4.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 28.3.2017 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 45 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 61 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 16 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 10 členom,
 • informácie predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészárosa o aktuálnej situácii v sekcii,
 • protokol z mimoriadneho zasadnutia Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 6.2.2017 v Bratislave;
 • zápisnicu č. 5 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 8.3.2017;
 • zápisnicu č. 3 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 22.3.2017;
 • stanovisko KOZ SR k Návrhu zákona o kolektívnom vyjednávaní z 21.3.2017;
 • návrh KOZ SR na úpravy sumy minimálnej mzdy pre rok 2018.

Predsedníctvo zvolalo:

 • 9. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 25.4.2017 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • obsahové a organizačné zabezpečenie 9. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi.

Bratislava 30.3.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 28.2.2017 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o nepravidelnom odvode členských príspevkov ZO SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 180 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 97 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 17 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 7 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 19 členom,
 • informácie o školeniach funkcionárov ZO SLOVES, ktoré sa uskutočnia v apríli 2017,
 • informácie predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • protokol z 245. zasadnutia Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 30.1.2017;
 • zápisnicu č. 4 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 8.2.2017;
 • zápisnicu č. 2 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 8.2.2017;
 • zápisnicu č. 2 zo zasadnutia Snemu KOZ SR, konaného 21.2.2017;
 • materiál „Platforma EOK pre budúcnosť Európy“.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie 1 členovi,
 • príspevok na zriaďovanie a činnosť klubov individuálnych členov SLOVES 2 klubom.

Bratislava 7.3.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 24.1.2017 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o medzinárodnej činnosti SLOVES na rok 2017,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 118 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 217 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 94 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 8 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 20 členom,
 • informácie predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES O. Kopeckej a predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészárosa o aktuálnej situácii v sekciách,
 • zápisnicu č. 2 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 7.12.2016,
 • zápisnicu č. 1 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 21.12.2016,
 • záznam zo zasadnutia Predsedníctva HSR SR, konaného 9.1.2017,
 • zápisnicu č. 1 zo zasadnutia Snemu KOZ SR, konaného 10.1.2017,
 • zápisnicu č. 3 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 18.1.2017

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2017,
 • zabezpečenie zväzovej rodinnej rekreácie a rekondično-rehabilitačných pobytov v roku 2017 v hoteloch SOREA a v hoteli Gladius,
 • Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v organizáciách odborového zväzu za rok 2016,
 • Plán činnosti útvaru zväzovej inšpekcie práce na rok 2017,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 2 členom,
 • J. Mészárosa, predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov, za člena Snemu KOZ SR,
 • S. Bohunického, predsedu sekcie prokuratúry, za náhradníka SLOVES do Snemu KOZ SR,
 • A. Ištokovú, predsedníčku sekcie Sociálnej poisťovne a služieb, za kandidátku SLOVES do Rozhodcovského senátu KOZ SR,
 • zoznam funkcionárov SLOVES, ktorí dovŕšia v roku 2017 životné jubileum.

Bratislava 30.1.2017
na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na I. polrok 2017

Predsedníctvo SLOVES

24.01.2017 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
28.02.2017 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
28.03.2017 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
25.04.2017 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
23.05.2017 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
22.06.2017 (štvrtok) o 12.00 h v Topoľníkoch

Snem SLOVES

25.04.2017 (utorok) o 11.00 h v Bratislave

Snem KOZ SR

28.9.2016 (streda) v Bratislave

VIII. zjazd KOZ SR

21.2.2017 (utorok) v Bratislave

Bratislava 24.1.2017

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 8.12.2016 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o výsledku kolektívneho vyjednávania o uzatvorenie KZVS na rok 2017,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 8. Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky bezplatným darcom krvi 57 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 9 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 24 členom,
 • informácie predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej, predsedníčky sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES I. Gallovej a predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészárosa o aktuálnej situácii v sekciách,
 • zápisnicu č. 1 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 29.11.2016.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 2 členom.

Bratislava 16.12.2016
na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017.

Kolektívne vyjednávanie o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2017 sa konalo v štyroch kolách v období od 29.9.2016 do 23.11.2016, kedy došlo k dohode. Kolektívne vyjednávanie tak isto, ako v predchádzajúcich rokoch nebolo jednoduché, a to najmä v oblasti valorizácie platov a kým sme sa dopracovali k výsledku navýšenia platových taríf z 0,9 % na 4 %, prebiehali zložité rokovania.

O 1. kole kolektívneho vyjednávania sme vás informovali na nasej webovej stránke, potom sme pokračovali v informáciách priamo emailom, nakoľko sme potrebovali od vás, našich členov, urýchlenú spätnú väzbu. Z toho dôvodu zhrnieme len vyjednávanie v druhom až štvrtom kole.

Všetky kolá kolektívneho vyjednávania viedla T. Janečková, vedúca služobného úradu Úradu vlády SR a na rokovaniach sa zúčastnil vždy aj minister financií P. Kažimír, ďalší zástupcovia vlády SR, ZMOS, samosprávnych krajov a poverení vyjednávači za KOZ SR.

Na 2. kole kolektívneho vyjednávania minister financií oboznámil prítomných o skutočnosti, že vyjednávať sa nebude o platoch pedagogických a odborných zamestnancov, nakoľko ich platové tarify už boli navýšené o 6 % od 1.9.2016 a budú prebiehať osobitné vyjednávania školských odborov priamo s ministrom školstva pre túto skupinu zamestnancov. S touto informáciou nesúhlasil predseda OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku P. Ondek. Nakoľko sme za odbory trvali na našom pôvodnom návrhu a odmietli sme valorizáciu vo výške 0,9 %, minister financií po uvedení dôvodov, pre ktoré nemôžu byť tarify navýšené o 10 %, navrhol valorizáciu vo výške 3 %, resp. 23 euro každému zamestnancovi rovnako. S návrhom ministra financií súhlasili tak zástupcovia ZMOS ako aj samosprávnych krajov.

Vzhľadom na to, že išlo o nový návrh, na krátky čas sme prerušili rokovanie, aby sme sa poradili na ďalšom postupe a následne sme predniesli naše stanovisko. Súhlasili sme, aby sa vyjednávanie netýkalo pedagogických a odborných zamestnancov, ustúpili sme z 10 %-ného navýšenia, navrhli sme valorizáciu vo výške 6 % a nesúhlasili sme s navýšením platových taríf pevnou sumou.

Minister financií skonštatoval, že návrh odborov nemožno akceptovať a súhlasil, aby sa vo vyjednávaní pokračovalo v ďalšom kole. Ako dobre viete z našej vzájomnej komunikácie, návrhy vlády sme zásadne odmietli a na porade nevýrobných odborových zväzov sme dokonca uvažovali aj o proteste, prípadne štrajku ako krajnom riešení ale zároveň sme hľadali ďalšie možnosti a návrhy, ktoré predložíme vláde, pričom sme brali do úvahy tak všetky ekonomické možnosti ako aj akcieschopnosť našej členskej základne. Dospeli sme k spoločnému návrhu zvýšenia platových taríf o 4 % od 1.1.2017 a 2 %-ný mzdový nárast pre každého zamestnanca od 1.9.2017 do 31.12.2017. Tzv. mzdový nárast je úplne nová veličina, ktorú sme použili a jediným dôvodom takéhoto návrhu bolo to, že vláda SR nebola ochotná zvyšovať základňu zvýšených platových taríf pre ďalšie roky o 6 %, teda hľadali sme možnosti ako zamestnancom pridať istú čiastku aspoň v budúcom roku. Takýto návrh sme predložili vláde a zamestnávateľom a rokovali sme o ňom na 3. kole kolektívneho vyjednávania.

Minister financií s návrhom súhlasil, avšak za podmienky, že zmluvné strany podpíšu memorandum ako súčasť kolektívnych zmlúv, v ktorom sa zaviažu, že platové tarify budú navýšené o 4 % aj v roku 2018. Nakoľko tento návrh bol pre nás aj zamestnávateľov nový, dohodli sme sa, že ho prerokujeme vo svojich orgánoch a pokiaľ by došlo k súhlasu, ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa už nemusí konať. Na záver bola skonštatovaná dôležitá skutočnosť, a to, že v kolektívnych zmluvách na rok 2017 zostávajú zachované benefity v takom rozsahu, ako boli vyrokované na tento rok.

Na zasadnutí Rady predsedov KOZ SR sme návrh memoranda prerokovali s jednou výhradou, a to ponechanie možnosti rokovať v roku 2018 o navýšení platov, súhlasili sme len s tým, že nebudeme rokovať o zvýšení platových taríf (aby sme mohli rokovať napr. o prípadnom mzdovom náraste).

Na základe našej zmeny návrhu memoranda sa uskutočnilo 4., posledné kolo kolektívneho vyjednávania. Zástupcovia ZMOS a samosprávnych krajov prezentovali svoje súhlasné stanovisko k memorandu v takom znení, ako ho navrhla vláda. Minister financií vysvetlil dôvody, pre ktoré navrhuje, aby sa dohodla valorizácia aj pre rok 2018 a zároveň predložil ponuku, že v roku 2018 bude okrem 4 %-nej valorizácie opätovne poskytnutý každému zamestnancovi mzdový nárast vo výške 2 % na takú istú dobu ako v roku 2017, t. j. od 1.9.2018 do 31.12.2018. Zároveň uviedol, že pokiaľ by boli veľmi pozitívne ekonomické výsledky štátu, nič nebráni tomu, aby sa sociálni partneri stretli a o platoch rokovali. Ak by však hospodárske výsledky boli horšie, ako je predpoklad, je memorandum výhodnejšie pre zamestnancov, ktorí budú mať aj napriek tejto skutočnosti, zvýšenie platov zaručené, táto vláda by určite nepristúpila k porušeniu, prípadne vypovedaniu memoranda. Po porade všetkých vyjednávačov za odbory sme s návrhom memoranda a teda aj obidvoch kolektívnych zmlúv súhlasili.

Kolektívne vyjednávanie bolo vedúcou služobného úradu Úradu vlády SR ukončené a bol dohodnutý dátum podpisu kolektívnych zmlúv na 1.12.2016.

Bratislava 30.11.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 23.11.2016 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie KZVS na rok 2017,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 8. Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 101 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 90 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 54 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 5 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 10 členom,
 • informáciu o príspevku na detskú letnú rekreáciu v roku 2016, ktorý je poskytnutý 231 členom,
 • informácie predsedníčky sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody I. Gallovej a predsedníčky sekcie územných finančných orgánov O. Kopeckej o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2017,
 • poskytnutie daru 34 funkcionárom ZO SLOVES podľa čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 1 členovi.

Bratislava 30.11.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 25.10.2016 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie KZVS na rok 2017,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 57 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 58 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 33 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 9 členom,
 • informáciu o príprave zmluvy o spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva,
 • informácie predsedníčky sekcie územných finančných orgánov O. Kopeckej a predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov J. Mészárosa o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • návrh na zvolanie 8. zasadnutia Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 8. a 9.12.2016 v Bratislave,
 • obsahové a organizačné zabezpečenie 8. Snemu SLOVES,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 3 členom.

Bratislava 9.11.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 29.9.2016 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie KZVS na rok 2017,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 52 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 51 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 21 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 10 členom,
 • informácie predsedníčky sekcie územných finančných orgánov O. Kopeckej, predsedu sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie V. Koscuru, predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov J. Mészárosa a predsedníčky sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody I. Gallovej o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • postup pri poskytovaní darov pre funkcionárov SLOVES v zmysle čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 1 členovi,
 • prezentáciu SLOVES na VIII. zjazde KOZ SR prostredníctvom informačných tabúľ.

Bratislava 13.10.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Ušetrite finančné prostriedky Vašej základnej organizácie

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Bratislava 5.10.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
1. kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017.

Vážení kolegovia,

dňa 26.9.2016 sa na Úrade vlády SR konalo 1. kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017.

Kolektívne vyjednávanie otvorila vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Ing. Tatiana Janečková, ktorá prítomných pred samotným vyjednávaním oboznámila s návrhom nového zákona o štátnej službe, ktorý bol schválený vládou SR. Poukázala na všetky nové ustanovenia, ktoré sa podarilo v návrhu zákona, a to aj na základe rokovaní s odbormi, presadiť a ktoré zlepšia postavenie štátnych zamestnancov.
Následne zosumarizovala návrhy obidvoch kolektívnych zmlúv, ktoré predložila KOZ SR a odovzdala slovo hlavnému vyjednávačovi za KOZ SR A. Szalayovi, ktorý v tejto funkcii zastúpil práceneschopného viceprezidenta KOZ SR S. Mangu.

A. Szalay odôvodnil návrhy odborov v obidvoch kolektívnych zmluvách, najväčšiu pozornosť venoval požiadavke na navýšenie platových taríf o 10%, ktorá je v súlade nielen s ekonomickými výsledkami, ale aj prognózami vývoja verejných financií v SR.

Vedúca služobného úradu Úradu vlády SR uviedla, že vládna strana súhlasí s návrhom skráteného pracovného času a s predĺžením dovolenky v obidvoch kolektívnych zmluvách a k návrhu navýšenia platových taríf odovzdala slovo štátnemu tajomníkovi MF SR Radkovi Kurucovi.

Štátny tajomník MF SR poukázal na to, že 10%-né navýšenie platových taríf by pre štátny rozpočet predstavovalo sumu 533,5 milióna euro (aj vrátane policajtov, colníkov a hasičov), rast miezd vo verejnej správe presahuje rast miezd v národnom hospodárstve, od roku 2012 je percento zvýšenia nominálnych miezd vyššie ako bolo vyjednané v kolektívnych zmluvách, v prvom polroku r. 2016 je to 4,87% a na základe novej daňovej prognózy predpokladajú v budúcom roku infláciu vo výške 0,9%. Taktiež uviedol, že platy pedagogických zamestnancov vzrástli za posledných 10 rokov o 42%, platy ostatných zamestnancov verejnej správy o 23 - 25%. Na základe uvedeného vláda SR navrhuje zvýšenie platových taríf len o mieru inflácie, t. j. o 0,9 %.

Zástupca ZMOS J. Turčány považuje návrh odborov za ich legitímne právo, ale tiež poukázal na to, že aj zamestnanci obcí a miest majú od roku 2012 vyššie nominálne mzdy ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. K navrhovanej výške úpravy platov sa ZMOS vyjadrí až po daňových prognózach a daňovom vývoji a po rokovaní s vládou SR o všetkých zmenách v zákonoch, ktoré sa týkajú príjmov štátneho rozpočtu. ZMOS tak, ako v predchádzajúcich rokoch žiada, aby prípadné zvýšenie platových taríf bolo rovnaké pre všetky kategórie zamestnancov verejnej správy.

Zástupcovia odborov sa vyjadrili k návrhu zástupcu vlády SR s tým, že zvýšenie platových taríf o 0,9 % považujú za absolútne nedostatočné. Z toho dôvodu navrhli prerušiť kolektívne vyjednávanie so žiadosťou, aby vláda SR prehodnotila svoje stanovisko a hľadala ďalšie možnosti zlepšenia odmeňovania zamestnancov, ktorí slúžia tak štátu ako aj občanom SR.

Predsedníčka SLOVES M. Mayerová v závere predniesla nad rámec predložených návrhov kolektívnych zmlúv požiadavku kontrolórov obcí a miest, aby sa kolektívna zmluva vzťahovala aj na túto skupinu zamestnancov, nakoľko podľa súčasnej právnej úpravy tomu tak nie je.

T. Janečková ukončila 1. kolo kolektívneho vyjednávania s tým, že sociálni partneri sa opätovne stretnú 30.9., resp. 3.9.2016 a budú v rokovaní pokračovať.

Bratislava 3.10.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 23.8.2016 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie KZVS na rok 2017,
 • informáciu o nepravidelnom odvode členských príspevkov zo ZO SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 86 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 132 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 46 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 10 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 16 členom,
 • informácie o príprave zákona o štátnej službe.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 2 členom,
 • zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie Predsedníctva Odborového svazu státních orgánů a organizací v Prahe,
 • účasť na Medzinárodnej konferencii: „Akú Európu chceme?“ organizovanej KOZ SR v Bratislave,
 • účasť na oslavách 50. výročia EUROFEDOP vo Viedni,
 • nomináciu zástupcov SLOVES do pracovných komisií VIII. zjazdu KOZ SR.

Bratislava 30.8.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 23. a 24.6.2016 v Topoľníkoch

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie KZVS na rok 2017,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 24 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 103 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 30 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 13 členom,
 • informácie o príprave zákona o štátnej službe,
 • informáciu o návrhu Ing. Mariána Vaľa, člena vedenia sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody, na zmenu Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • zápisnicu č. 25 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 18.5.2016,
 • zápisnicu č. 42 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 10.6.2016,
 • zmluvu o poskytnutí poradenských služieb.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 5 členom,
 • návrh kandidátov na funkcie v EUROFEDOP na ďalšie volebné obdobie,
 • na základe kontroly účtovných dokladov hlavným revízorom účtov SLOVES vrátenie preplatku na členských príspevkoch 2 základným organizáciám SLOVES.

Bratislava 8.7.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Letné wellness, relax, termál pobyty s animáciami pre deti i dospelých

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,
dovoľujeme si vám zaslať letnú ponuku hotelov SOREA.
Okrem letných animácií pre deti i dospelých a ost. hotelových bonusov, chceme dať do pozornosti možnosť zapožičania horských bicyklov so zľavou 10 % pre klientov hotelov SOREA vo Vysokých a Nízkych Tatrách.
V období letných prázdnin bude v Liptovskom Jáne spustená jedinečníá expozícia miniatúr slovenských kultúrnych pamiatok MINISLOVENSKO , niektoré zapísané aj v kultúrnom dedičstve UNESCO.
Po predložení ubytovacieho preukazu hotelovej siete SOREA získajú klienti 50 % zľavu na vstup a hostia hotela SOREA ĎUMBIER 100 % zľavu na vstup do expozície. 50 % zľavu s hotelovým preukazom SOREA si môžete uplatniť aj pri vstupe do Stanišovskej jaskyni v Liptovskom Jáne.

Bližšie informácie nájdete na www.sorea.sk
Prajeme vám krásne zážitky v našich hoteloch!

 
 

Prezrite si našu ponuku

Wellness a termál balíčky, Horská turistika, Môj slovenský týždeň zážitkov, Cesta minerálnych prameňov.

Viac informácií ›

 

Bližšie informácie nájdete na www.sorea.sk
alebo na Facebooku

Bratislava 26.5.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 17.5.2016 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o školeniach funkcionárov základných organizácií SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 32 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 89 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 39 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 5 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 10 členom,
 • informáciu o príprave zákona o štátnej službe,
 • informácie predsedníčky sekcie územných finančných orgánov O. Kopeckej, predsedu sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie V. Koscuru, predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov J. Mészárosa a predsedníčky sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody I. Gallovej o aktuálnej situácii v sekcii,
 • pozvánku na 240. zasadnutie Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 25.4.2016;
 • účtovnú závierku spoločnosti SOREA, spol. s r. o. k 31.12.2015;
 • rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Dom odborov, spol. s r. o. Prešov;
 • zápisnicu č. 41 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 11.5.2016.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2016;
 • členský príspevok odborového zväzu pre KOZ SR na rok 2016;
 • nominácie na jednotlivé funkcie vedenia KOZ SR na ďalšie volebné obdobie;
 • delegátov SLOVES na VIII. zjazd KOZ SR.

Bratislava 23.5.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES, Snemu KOZ SR a VIII. zjazdu KOZ SR na II. polrok 2016

Predsedníctvo SLOVES

23.08.2016 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
29.09.2016 (štvrtok) o 9.00 h v Bratislave
25.10.2016 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
23.11.2016 (streda) o 9.00 h v Bratislave
8.12.2016 (štvrtok) o 10.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

8. a 9.12.2016 (štvrtok, piatok) v Bratislave

Snem KOZ SR

28.9.2016 (streda) v Bratislave

VIII. zjazd KOZ SR

10. a 11.11.2016 (štvrtok, piatok) v Bratislave

Bratislava 17.5.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Rozhodnutie o zmene Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES

Vážení kolegovia,
Predsedníctvo SLOVES na svojom zasadnutí 19.4.2016 schválilo zmenu Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES takto:

v článku 5, bod 2., druhý odsek „Závodný výbor návrh doloží nasledujúcimi dokladmi:“ posledná odrážka bude znieť: „ – ďalšie doklady len na základe žiadosti Predsedníctva SLOVES.“

Táto zmena nadobúda účinnosť od 1.7.2016.

Bratislava 2.5.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 19.4.2016 v Bratislave

Zasadnutie Predsedníctva SLOVES, konaného 19.4.2016 v Bratislave

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Prvomájová turistika

Milí kolegovia,
mladí odborári pozývajú mladých členov odborových zväzov na prvomájovú turistiku, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. 4. – 1. 5. 2016 v Terchovej. Viac informácii nájdete v prílohe.

Prvomájová turistika

Bratislava 19.4.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Pozývame Vás na oslavy sviatku práce

Vážení kolegovia,
pozývame Vás na oslavy sviatku práce, ktoré sa budú konať 1. mája 2016 v Žiline v Budatínskom parku. Bližšie informácie nájdete v prílohách.

Organizačné pokyny Možnosti parkovania

Bratislava 18.4.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Rekreačné pobyty so štátnou účelovou dotáciou

Hotelová spoločnosť SOREA zahájila predaj rekreačných pobytov so štátnou účelovou dotáciou pre nepracujúcich dôchodcov v SR s prvým možným termínom nástupu od 10.4.2016.

Štátna účelová dotácia MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. je zabezpečovaná prostredníctvom KOZ SR.
Rekreačné pobyty so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov v SR sú realizované hotelovou spoločnosťou SOREA a Hotela Zámok Topoľčianky v najatraktívnejších lokalitách Slovenska.

Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z.

Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu dostanú pri nástupe na pobyt. Záujemca o pobyt so štátnou účelovou dotáciou môže vykonať rezerváciu priamo v príslušnom hoteli SOREA, na recepcii Hotela Zámok Topoľčianky alebo v Cestovnej kancelárii SOREA.

Čestné vyhlásenie:

Svoj nárok na pridelenie poukazu so štátnou účelovou dotáciou musí klient potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia o poberaní jednej z uvedených foriem dôchodku.
Údaje uvedené na tlačive Čestné vyhlásenie vypíše pracovník recepcie hotela podľa preukazu totožnosti klienta a potvrdí to svojím podpisom. Dotácia je určená pre občanov s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Pobytu so štátnou dotáciou je možné zúčastniť sa len raz v príslušnom kalendárnom roku.

Ak jeden z manželov nespĺňa podmienku nároku na pridelenie Štátnej účelovej dotácie, môže využiť inú ponuku hotelov SOREA a hotela Zámok Topoľčianky – cenovo zvýhodnený SENIOR FIT pobyt od 55 rokov aj pre pracujúcich dôchodcov, alebo iný seniorsky produktový Relaxačný balíček. Ako sprievodcov si môžu so sebou zobrať aj rodinných maznáčikov. Takmer všetky hotely SOREA umožňujú za poplatok pobyt so zvieraťom.

Čo vás čaká ?

Aké BONUSY sme pre vás pripravili? všetky podrobné informácie nájdete v priloženej tlačovej správe a v priloženom letáku – cenník pobytov.Štátna účelová dotácia 2016

TLAČOVÁ INFORMÁCIA - Štátna účelová dotácia 2016

Bratislava 05.04.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Využite ponuku našich kolegov z Českej republiky

Vážení odborári,

na spoločnom rokovaní zástupcov SLOVES a Odborového svazu státních orgánů a organizací (OSSOO) nám kolegovia z Českej republiky ponúkli možnosť rekreácie pre členov SLOVES vo vybraných rekreačných zariadeniach. Konkrétne ponuky nájdete v prílohe. Ceny uvedené v ponukách sú už so zľavami pre členov SLOVES.

Tieto rekreácie neorganizuje SLOVES, preto sa v prípade záujmu obráťte priamo na pracovníčku OSSOO v Prahe p. Vladimíru Řehořovou, tel. +420 224142 474, e-mail: rehorova.vladimira@cmkos.cz

V prípade potreby preukazovania členstva v SLOVES, potvrdenie vydá príslušná základná organizácia.

Rekreační zařízení“SMRK” v Lázních Libverda

Hotel Olšanka, Praha

Hotel Děvín v Mariánských Lázních

Bratislava 29.03.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 22.3.2016 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informáciu o návrhu základných téz KOZ SR, ktoré budú predložené do programového vyhlásenia vlády SR,
 • informáciu o ponuke rekreačných zariadení Odborového svazu státních orgánů a organizací Českej republiky pre členov SLOVES na rok 2016,
 • informáciu o riešení dvoch sťažností bývalých členov SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 21 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 215 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 20 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 16 členom,
 • informácie predsedu sekcie prokuratúry S. Bohunického a predsedníčky sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody I. Gallovej o aktuálnej situácii v sekciách,
 • zápisnicu č. 7 zo zasadnutia Snemu KOZ SR, konaného 24.2.2016,
 • pozvánku na 238. zasadnutie Predstavenstva JMF ZOO v SR, konaného 29.2.2016,
 • zápisnicu č. 38 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 9.3.2016,
 • zápisnicu č. 23 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 15.3.2016.

Predsedníctvo zvolalo:

 • 7. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 19.4.2016 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • obsahové a organizačné zabezpečenie 7. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi.

Predsedníctvo rozhodlo:

 • podľa čl. 4 Finančného poriadku SLOVES o vylúčení štyroch ZO, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť viac ako 1 rok.

Bratislava 29.3.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
Znižujte z úrokov, nie z nárokov

Vážení kolegovia,

využite ponuku od ČSOB, ktorú nájdete v prílohe.

Bratislava 29.03.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Školenia funkcionárov základných organizácií SLOVES

Milí kolegovia,

aj tento rok náš odborový zväz pripravil školenia funkcionárov ZO SLOVES. Podrobné informácie nájdete v prílohe.

P O Z V Á N K A

Bratislava 29.02.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 16.2.2016 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informáciu o nepravidelnom odvode členských príspevkov ZO SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 148 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 125 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 16 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 10 členom,
 • protokol z 39. zasadnutia Rady členov JMF ZOO v SR, konaného 17.12.2015,
 • zápisnicu č. 36 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 13.1.2016,
 • zápisnicu č. 22 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 27.1.2016,
 • zápisnicu č. 37 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 10.2.2016.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednej členke,
 • príspevok na činnosť klubov individuálnych členov v Bratislave a Banskej Bystrici.

Bratislava 29.02.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v roku 2015

Zoznam nájdete v prílohe.

BOZP Ročná správa 2015

Bratislava 03.02.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Dôležitá informácia pre všetkých členov SLOVES

Vážení kolegovia,
na emailové adresy základných organizácií sme dnes zaslali veľkú poštu, ktorá obsahuje tlačivá na poukázanie 2% dane SLOVES s vyhlásením, tlačivo štatistické hlásenie, číselné kódy SPF SLOVES, spôsob uhrádzania členských príspevkov a ponukové listy na rekreácie v hoteli Gladius a SOREA na rok 2016.

Bratislava 03.02.2016

Mgr. Milena Rácová, v. r.
riaditeľka organizačného odboru SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 12.1.2016 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informáciu o podpísaní kolektívnych zmlúv na rok 2016 v rezorte Finančnej správy SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 125 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 87 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 81 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 10 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 18 členom,
 • zápisnicu č. 35 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, konaného 11.12.2015.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2016,
 • Plán medzinárodnej činnosti SLOVES na rok 2016,
 • zabezpečenie zväzovej rodinnej rekreácie a rekondičných pobytov v roku 2016 v hoteloch SOREA a v hoteli Gladius,
 • Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v organizáciách odborového zväzu za rok 2015,
 • Plán činnosti útvaru zväzovej inšpekcie práce na rok 2016,
 • žiadosť ZO SLOVES Okresný úrad Liptovský Mikuláš na prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti,
 • zoznam funkcionárov SLOVES, ktorí dovŕšia v roku 2016 životné jubileum.

Bratislava 14.1.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na I. polrok 2016

Predsedníctvo SLOVES

12.01.2016 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
16.02.2016 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
22.03.2016 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
19.04.2016 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
17.05.2016 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
21.06.2016 (utorok) o 9.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

19.04.2016 (utorok) o 11.00 h v Bratislave

Snem KOZ SR

24.2.2016 (streda) v Bratislave

Bratislava 12.1.2016

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok