Sekcia colnej správy

 
Vedenie:
Predseda:
Dominik Podstavek, Colný úrad Žilina

Podpredseda:
Monika Soročinová, Colný úrad Michalovce

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Tatiana Krišová, Colný úrad Bratislava
Peter Pikla, Colný úrad Banská Bystrica

Ďalší členovia:
Marcel Šuštiak, Colné riaditeľstvo SR Bratislava
Jozef Oravec, Colný úrad Fiľakovo
Slavomír Kováč, Colný úrad Košice
Ferdinand Kozma, Colný úrad Prešov
Ján Čerešník, Colný úrad Senica
Mária Juhászová, Colný úrad Štúrovo
Branislav Fabian, Colný úrad Trenčín

Sekretár:
Peter Titka

Kontakty na predsedov ZO
Bc. Podstavek Dominik predseda PV/ZV CÚ Žilina 0908/986489
Ing. Šuštiak Marcel FR SR 041/5072118
Krišová Tatiana CÚ Bratislava 02/50263803
JUDr. Juhászová Mária CÚ Nitra 036/7577303
Ing. Bodnár Tibor CÚ Košice 055/6112160
Mgr. Kozma Ferdinand CÚ Prešov 051/7357385
Ing. Čerešník Ján CÚ Trnava 033/5562670
Pikla Peter CÚ Banská Bystrica 048/4721492
JUDr. Oravec Jozef CÚ Banská Bystrica/Lučenec 048/4393647
Ing. Fabian Branislav CÚ Trenčín 032/6501160
JUDr. Ing. Monika Soročinová CÚ Michalovce

Zoznam kontaktov na stiahnutie

Podnikový výbor OZ SLOVES sekcia colnej správy

R O K O V A N I E
odborových zväzov colných a daňových úradov Vyšehradskej štvorky

Zástupcovia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry sa v dňoch 8. až 10. marca 2023 zúčastnili rokovania odborových zväzov colných a daňových úradov Vyšehradskej štvorky v Budapešti. Na rokovaní bola medzi zástupcami štyroch krajín – Českej republiky, Poľskej Republiky, Maďarska a Slovenskej republiky - podpísaná Dohoda o spolupráci, ktorej cieľom je výmena skúseností, možnosti vzájomnej výmeny zvýhodnených rekreačných pobytov a spoločných podujatí. Za SLOVES dohodu podpísali predsedníčka sekcie územných finančných orgánov SLOVES Ing. Jaroslava Karáseková a predseda sekcie colnej správy SLOVES Bc. Dominik Podstavek.

Ing. Jaroslava Karáseková, v.r.
Bc. Dominik Podstavek, v.r.