Aktuality
 
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 12.12.2023

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • informácie o organizačnom a obsahovom zabezpečení 2. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 117 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 116 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 71 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 12 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
 • informáciu o registrácii odborového zväzu do zoznamu prijímateľov 2% z dane na rok 2024,
 • informáciu o seminári EHSV a HSV SR, ktorý sa uskutočnil 23. – 24.11.2023 v Bratislave pod názvom „Voľby do Európskeho parlamentu 2024“,
 • informáciu o účasti mladých odborárov SLOVES na Akadémii mladých odborárov, ktorú organizovala KOZ SR v dňoch 24. – 26.11.2023 v Bratislave,
 • informáciu o druhom kole kolektívneho vyjednávania KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR na rok 2024,
 • informáciu o žiadosti na právne zastupovanie člena SLOVES,
 • informáciu o zasadnutí zástupcov sektorových rád,
 • informáciu o ponuke firmy EGOCARD na využitie zľavovej karty pre členov SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • v zmysle čl. 9 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok na zriaďovanie a činnosť klubov individuálnych členov jednému klubu,
 • nájom vozidla na zahraničnú pracovnú cestu.

Bratislava 14.12.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 21.11.2023

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • vyhodnotenie VIII. zjazdu SLOVES,
 • informáciu o poskytnutých príspevkoch na detskú letnú rekreáciu v roku 2023,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 62 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 66 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 36 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 12 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,
 • informáciu o prvom kole kolektívneho vyjednávania KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR na rok 2024,
 • informáciu J. Macurovej, predsedníčky sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES, o aktuálnej situácii v sekcii a príprave kolektívneho vyjednávania KZ pre štátnych a verejných zamestnancov Ústredia práce a sociálnych vecí a rodiny na rok 2024,
 • informáciu J. Karásekovej, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES, o pripravovanom rokovaní o Dodatku č. 2 ku KZ na rok 2023 s Finančným riaditeľstvom SR,
 • informácie J. Petrovičovej, predsedníčky sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES, P. Škulavíka, predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES a A. Broszovej, predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES o aktuálnej situácii v sekciách,
 • informáciu I. Ďuriša, predsedu sekcie Sociálnej poisťovne a služieb SLOVES o rokovaní so SPF ohľadne prenájmu pozemkov v areáli hotela Gladius.

Predsedníctvo SLOVES zvolalo

 • 2. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 12.12.2023 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • Návrh Rozhodnutia Snemu SLOVES o zmene a doplnení Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2024,
 • zahraničnú pracovnú cestu dvom členom Predsedníctva SLOVES,
 • zástupcov SLOVES v Sneme KOZ SR,
 • vyplatenie odmeny zamestnancom RC SLOVES za druhú časť VIII. Kongresu SLOVES z Rezervného fondu SLOVES,
 • vyplatenie odmeny predsedníčke SLOVES za VIII. Kongres SLOVES z Rezervného fondu SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES

 • predložiť Návrh Rozhodnutia Snemu SLOVES o zmene a doplnení Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES na rokovanie Snemu SLOVES,
 • zabezpečiť stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2024,
 • predložiť Návrh rozpočtu SLOVES a stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2024 na rokovanie Snemu SLOVES,
 • zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC doplatenie členských príspevkov ZO SLOVES, ktoré si neplnia odvodovú povinnosť.

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo

 • že k 21.11.2023 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 40 základných organizácií SLOVES.

Bratislava 28.11.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
UPOZORNENIE!

Príspevok na detskú rekreáciu bude poukázaný len tým organizáciám, ktoré majú vyrovnaný odvod členských príspevkov na účet SLOVES v súlade s Finančným poriadkom SLOVES, čl. 4, bod 4.5.

Predsedníčka SLOVES, v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, článok 12 bod 5, informovala dňa 21.11.2023 Predsedníctvo SLOVES o priznaní príspevku na detskú letnú rekreáciu v roku 2023. Príspevok bol priznaný 353 deťom vo výške 42,- € na dieťa.

V prípade, že cena poukazu detskej letnej rekreácie bola nižšia, SLOVES poukáže príspevok len do skutočnej výšky ceny poukazu, článok 12 bod 4.

Zoznam nájdete v prílohe.

Bratislava 22.11.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 25.10.2023

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení VIII. zjazdu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 92 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 44 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 59 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 8 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 2 členom,
 • informáciu J. Karásekovej, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES, o spoločnom seminári zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov FS ČR a FS SR, ktorý sa uskutočnil 23. – 24.10.2023 v Prahe,
 • informáciu J. Macurovej, predsedníčky sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES o rokovaní so zástupcami ZO SLOVES pri ÚPSVR Liptovský Mikuláš a ZO SLOVES pri ÚPSVR Ružomberok

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v súlade s čl. 14 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok pri osvojení dieťaťa jednému členovi,
 • zahraničnú pracovnú cestu dvom členom Predsedníctva SLOVES.

Bratislava 7.11.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 26.9.2023

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení VIII. zjazdu SLOVES,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 1. Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 55 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 48 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 48 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 9 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 2 členom,
 • informáciu A. Broszovej, predsedníčky sekcie územnej samosprávy SLOVES, o seminári EUROFEDOP „Zachovanie právneho štátu a fungujúcej demokracie, úloha pracovníkov vo verejnom sektore“, ktorý sa uskutočnil 21. – 23.9.2023 v Strasburgu,
 • informáciu P. Škulavíka, predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES o spoločnom rokovaní vedenia sekcie a Výkonného výboru Odborového zväzu pracovníkov kultúry a ochrany prírody ČR, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 14. – 17.9.2023 v Lučenci,
 • informáciu predsedníčky sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Macurovej o spoločnom rokovaní zástupcov ZO SLOVES pri RVPS a ZO RVPS združených v OZ pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 5.9.2023,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o podpísaní KZ pre štátnych a verejných zamestnancov ŠÚ SR spolu s predsedníčkou podnikového výboru p. Michaelou Hazelovou, ktoré sa uskutočnilo 5.9.2023,
 • informáciu predsedníčky sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Macurovej o rokovaní zástupcov úradov práce pléna sekcie, ktoré sa uskutočnilo 12.9.2023 v Banskej Bystrici,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o príprave kolektívneho vyjednávania KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR na rok 2024,
 • informácie predsedu sekcie colnej správy SLOVES D. Podstaveka, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES J. Karásekovej a predsedníčky sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie J. Petrovičovej o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • pracovné komisie VIII. zjazdu SLOVES,
 • pracovné komisie 1. Snemu SLOVES,
 • kandidačnú listinu na voľbu predsedu SLOVES, hlavného revízora účtov SLOVES, revízorov účtov SLOVES a stálych členov Rozhodcovského senátu SLOVES,
 • zoznam funkcionárov ZO SLOVES, ktorým bude poskytnutý dar podľa čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • návrh Programu SLOVES,
 • zahraničnú pracovnú cestu jednému členov Predsedníctva SLOVES,
 • Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme hotela Gladius z 15.4.2014.

Predsedníctvo SLOVES uložilo
predsedníčke SLOVES

 • zabezpečiť odovzdanie finančného daru na VIII. zjazde SLOVES, resp. vyplatenie finančného daru do 31.10.2023,
 • predložiť návrh Programu SLOVES na rokovanie VIII. zjazdu SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES neschválilo

 • registráciu ZO SLOVES Matica slovenská, Martin na MV SR ako samostatného právneho subjektu, ktorá je potrebná na čerpanie dotácií na energie z dôvodu, že zo žiadosti nie je zrejmé, či základná organizácia spĺňa podmienky určené na čerpanie týchto dotácií.

Bratislava 3.10.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 22.8.2023

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
 • návrh Programu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 166 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 27 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 92 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 11 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 9 členom,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o rokovaní so zástupcami vedenia sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES, ktoré sa uskutočnilo 28.7.2023,
 • informáciu predsedníčky SLOVES o rokovaní s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne ohľadne valorizácie platov zamestnancov Sociálnej poisťovne, ktoré sa uskutočnilo 15.8.2023,
 • informáciu predsedu sekcie Sociálnej poisťovne a služieb SLOVES I. Ďuriša o kolektívnom vyjednávaní KZ na roky 2023 – 2024 pre zamestnancov Sociálnej poisťovne a o aktuálnej situácii v sekcii,
 • informáciu predsedníčky sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Macurovej a predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES J. Karásekovej o aktuálnej situácii v sekciách,

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • pozvánku na VIII. zjazd SLOVES, program rokovania a organizačné pokyny,
 • zoznam hostí VIII. zjazdu SLOVES,
 • návrh na poskytnutie daru funkcionárom SLOVES v zmysle čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
 • návrh listu pre všetky základné organizácie „Pietna spomienka na zosnulých členov SLOVES“,
 • obsahové a organizačné zabezpečenie 1. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • spoločné rokovanie vedenia sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES s Výkonným výborom Odborového zväzu pracovníkov kultúry a ochrany prírody ČR.

Predsedníctvo SLOVES uložilo
členom Predsedníctva SLOVES

 • predložiť na RC SLOVES návrhy na poskytnutie daru funkcionárom ZO SLOVES do 22.9.2023,
 • predložiť na RC SLOVES písomné pripomienky k návrhu Programu SLOVES do 25.9.2023,

predsedníčke SLOVES
 • zaslať list „Pietna spomienka na zosnulých členov SLOVES“ všetkým ZO do 24.8.2023,
 • zabezpečiť prostredníctvom zamestnancov IPC SLOVES doplatenie členských príspevkov.

Predsedníctvo SLOVES zvolalo

 • 1. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 26.10.2023 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo

 • že k 22.8.2023 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 51 základných organizácií SLOVES.

Bratislava 4.9.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2023

Predsedníctvo SLOVES

22. 8.2023 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
26. 9.2023 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
25.10.2023 (streda) o 13.00 h v Bratislave
21.11.2023 (utorok) o 10.00 h v Bratislave
12.12.2023 (utorok) o 9.30 h v Bratislave

Snem SLOVES

26.10.2023 (štvrtok) v Bratislave
12.12.2023 (utorok) o 10.30 h v Bratislave

VIII. zjazd SLOVES

26. – 27.10.2023 (štvrtok, piatok) v Bratislave

Bratislava 29.6.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 23.05.2023

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovania orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 86 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 26 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 18 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 4 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
 • informácie o výročných konferenciách sekcií SLOVES,
 • informáciu o príprave stretnutia zástupcov základných organizácií regionálnych veterinárnych a potravinových správ SLOVES,
 • informácie predsedníčky sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Macurovej, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES J. Karásekovej a predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • príspevok SLOVES na činnosť Regionálnych rád KOZ SR na rok 2023,
 • členský príspevok pre EUROFEDOP na rok 2023,
 • zástupcov SLOVES do sektorových rád.

Bratislava 2.6.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 25.04.2023

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovania orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 125 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 28 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 16 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 9 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,
 • informácie o organizačnom a obsahovom zabezpečení 9. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • výsledky vnútrozväzovej diskusie k základným dokumentom SLOVES,
 • návrh na zmenu Stanov SLOVES,
 • návrh na zmenu Finančného poriadku SLOVES,
 • návrh na zmenu Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES odporučilo

 • výročným konferenciám sekcií prerokovať návrhy na zmenu základných dokumentov SLOVES a pripraviť na schválenie VIII. zjazdu SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • členský príspevok člena KOZ SR na rok 2022

Bratislava 3.5.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 21.03.2023

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovania orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 57 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 58 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 25 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 7 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
 • informácie o príprave výročných konferencií sekcií SLOVES a VIII. zjazdu SLOVES,
 • informáciu z rokovania so zástupcami sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES,
 • informáciu z rokovania s predsedníčkou ZO SLOVES Slovenský pozemkový fond Bratislava,
 • informácie zo zahraničnej pracovnej cesty v Prahe zo zasadnutia IX. zjazdu Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií,
 • informácie zo zahraničnej pracovnej cesty v Budapešti zo stretnutia V4 daňových a colných úradov,
 • informácie zo zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli zo zasadnutia Predstavenstva EUROFEDOP,
 • informáciu o zaslaní pripomienok k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • obsahové a organizačné zabezpečenie 9. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2022,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi.

Predsedníctvo SLOVES zvolalo

 • 9. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2023 v Bratislave.

Predsedníctvo SLOVES rozhodlo

 • v zmysle čl. 4 Finančného poriadku SLOVES vylúčiť zo Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry jednu základnú organizáciu SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES

 • zabezpečiť stanovisko revízorov účtov SLOVES k výsledkom hospodárenia SLOVES za rok 2022,
 • predložiť výsledky hospodárenia SLOVES za rok 2022 a stanovisko revízorov účtov SLOVES k výsledkom hospodárenia SLOVES za rok 2022 na 9. zasadnutie Snemu SLOVES,
 • vykonať všetky potrebné opatrenia s vylúčením základnej organizácie SLOVES.

Bratislava 28.03.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 28.02.2023

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení,
 • že k 28.2.2023 si neplní odvodovú povinnosť podľa čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, bod 4.5 Finančného poriadku SLOVES 21 základných organizácií SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovania orgánov KOZ SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 100 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 104 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 138 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 9 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom
 • informáciu ohľadom vysporiadania pozemkov pod bazénom v areáli hotela Gladius,
 • informáciu o rokovaní s predsedníčkou ZO SLOVES pri SND Bratislava,
 • informáciu o podpísaní dodatkov ku KZ na rok 2023 pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR a pre príslušníkov hasičského a záchranného zboru týkajúcich sa zvýšenia stravného,
 • informáciu o rokovaní so zástupcami Ústredia Sociálnej poisťovne ohľadom vyhodnotenia plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy platnej na rok 2022 a s tým súvisiacej vnútornej kontroly,
 • informácie zo zahraničnej pracovnej cesty – seminár EUROFEDOP „Budovanie odolných a krízových odborov pre verejné služby“,
 • informácie predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES J. Karásekovej a predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • pracovné a darčekové predmety pre delegátov výročných konferencií sekcií SLOVES,
 • návrh, aby základné organizácie SLOVES ktoré si v súlade s čl. 21 Stanov SLOVES a čl. 4, ods. 4.5 Finančného poriadku SLOVES neplnia odvodovú povinnosť viac ako 5 mesiacov ku dňu zasielania pozvánok na výročné konferencie sekcií, neboli na rokovanie pozvané,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • zahraničnú pracovnú cestu do Bruselu jednému členovi Predsedníctva SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES rozhodlo

 • v zmysle čl. 4 Finančného poriadku SLOVES vylúčiť zo Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry tri základné organizácie SLOVES,
 • v zmysle čl. 4 ods. 4. Zásad poskytovania právnej pomoci RC SLOVES o neschválení právneho zastupovania člena v súdnom spore z dôvodu, že pre uplynutie lehoty nie je predpoklad úspešného uplatnenia nároku na náhradu škody z titulu pochybenia služobného úradu.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES

 • vykonať všetky potrebné opatrenia s vylúčením základných organizácií SLOVES.

Bratislava 13.03.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
List pre Základné organizácie

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

prostredníctvom webovej stránky SLOVES sme Vás informovali o tom, že Snem SLOVES na svojom 8. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 15. a 16. decembra 2022, rozhodol o zvolaní VIII. kongresu SLOVES. V zmysle čl. 36 Stanov SLOVES bude kongres prebiehať v dvoch častiach – prvú časť budú tvoriť výročné konferencie sekcií, ktoré sa uskutočnia v prvom polroku t.r. a druhú časť bude tvoriť zjazd, ktorý sa bude konať 26. a 27. októbra 2023 v Bratislave.

Výročným konferenciám sekcií by mali v prvom štvrťroku 2023 predchádzať výročné členské schôdze/konferencie základných organizácií SLOVES. Na nich by mali základné organizácie zhodnotiť svoju činnosť a hospodárenie za predchádzajúce funkčné obdobie, zvoliť delegáta, ktorý bude základnú organizáciu zastupovať na výročnej konferencii sekcie a tiež zaoberať sa námetmi a pripomienkami k základným dokumentom odborového zväzu, t.j. k Stanovám SLOVES, Finančnému poriadku SLOVES a Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES. Základné dokumenty SLOVES sú zverejnené na našej webovej stránke v odkaze „Dokumenty“. Vnútrozväzová diskusia k základným dokumentom by mala odrážať skúsenosti z ich doterajšieho využívania základnými organizáciami a potrebu ich prípadnej aktualizácie v záujme lepšieho uspokojovania potrieb a riešenia situácií členov a základných organizácií SLOVES. Námety a pripomienky predložené základnými organizáciami na Republikovú centrálu SLOVES budú prerokované v Predsedníctve SLOVES, na výročných konferenciách sekcií SLOVES, Snemom SLOVES a následne zapracované do návrhov dokumentov predkladaných na schválenie VIII. zjazdu SLOVES.

Vzhľadom na uvedené sa obraciame na Vás so žiadosťou o zaslanie pripomienok a námetov k základným dokumentom SLOVES na e-mailovú adresu hulko@sloves.sk do 31.3.2023.

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový harmonogram zasadnutia vedení sekcií a výročných konferencií sekcií
DeňZasadnutieMiesto
04.04.2023Vedenie sekcie Sociálnej poisťovne a služiebBratislava
12.04.2023Vedenie sekcie ústredných orgánovBratislava
13.04.2023Vedenie sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánovBratislava
17.04.2023Vedenie sekcie územných finančných orgánovBratislava
18.04.2023Vedenie sekcie prokuratúryBratislava
20.04.2023Vedenie sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografieBratislava
24.04.2023Vedenie sekcie colnej správyBratislava
26.04.2023Vedenie sekcie územnej samosprávyBratislava
03.05.2023Vedenie sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírodyBratislava
04.05.2023Výročná konferencia sekcie Sociálnej poisťovne a služiebBratislava
11.05.2023Výročná konferencia sekcie ústredných orgánovBratislava
15.05.2023Výročná konferencia sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánovBratislava
17.05.2023Výročná konferencia sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografieBratislava
18.05.2023Výročná konferencia sekcie prokuratúryBratislava
24.05.2023Výročná konferencia sekcie územných finančných orgánov a sekcie colnej správyBratislava
30.05.2023Výročná konferencia sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírodyBratislava
01.06.2023Výročná konferencia sekcie územnej samosprávyBratislava

 

INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2023

Predsedníctvo SLOVES

24.01.2023 (utorok) 10.00 hod. – Bratislava
28.02.2023 (utorok) 10.00 hod. – Bratislava
21.03.2023 (utorok) 10.00 hod. – Bratislava
25.04.2023 (utorok) 10.00 hod. – Bratislava
23.05.2023 (utorok) 10.00 hod. – Bratislava
29.06.2023 (štvrtok) 11.00 hod. – Topoľníky

Snem SLOVES

25.04.2023 (utorok) 11.00 hod. – Bratislava

Bratislava 03.02.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 24.1.2023

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovania orgánov JMF ZOO v SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 121 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 63 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 47 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 14 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 12 členom,
 • informácie o podpísaní KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR a pre príslušníkov hasičského a záchranného zboru na rok 2023,
 • informácie o podpísaní KZ pre zamestnancov úradov práce na rok 2023,
 • informácie o rokovaní s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne ohľadne valorizácie platov pre zamestnancov Sociálnej poisťovne na rok 2023,
 • informácie predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES J. Karásekovej a predsedu sekcie colnej správy SLOVES D. Podstaveka o aktuálnej situácii v sekciách.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2023,
 • zahraničnú pracovnú cestu do Dublinu dvom členom Predsedníctva SLOVES,
 • zahraničnú pracovnú cestu do Prahy trom členom Predsedníctva SLOVES,
 • zabezpečenie zväzovej rodinnej rekreácie a rekondično-rehabilitačných pobytov v roku 2023 v hoteloch SOREA a v hoteli Gladius,
 • výšku účastníckych poplatkov za zväzové rodinné rekreácie a rekondično-rehabilitačné pobyty,
 • Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2022,
 • Plán činnosti útvaru zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce na rok 2023,
 • časový plán I. časti VIII. Kongresu SLOVES – termíny zasadnutí vedení sekcií SLOVES a výročných konferencií sekcií SLOVES,
 • v zmysle čl. 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi,
 • v zmysle čl. 9 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok na zriaďovanie a činnosť klubov individuálnych členov dvom klubom,
 • preddavok na členský príspevok odborového zväzu pre KOZ SR na rok 2023,
 • poskytnutie daru funkcionárom SLOVES, ktorí v roku 2023 dovŕšia životné jubileum.

Predsedníctvo SLOVES uložilo predsedníčke SLOVES

 • zabezpečiť rozdelenie poukazov zväzovej rekreácie pre sekcie SLOVES a zaslanie ponukových listov všetkým ZO,
 • zabezpečiť zaslanie Správy o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2022 odbornému pracovisku BOZP KOZ SR,
 • zabezpečiť realizáciu schváleného Plánu činnosti útvaru zväzovej inšpekcie bezpečnosti práce na rok 2023.

Bratislava 27.1.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU
Z rokovania Predsedníctva SLOVES, konaného 15.12.2022

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

 • že uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

 • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 8. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 54 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 107 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 65 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 18 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 4 členom,
 • informáciu o kolektívnom vyjednávaní KZ pre štátnych a verejných zamestnancov MV SR na rok 2023 a KZVS pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2023,
 • informáciu o kolektívnom vyjednávaní KZ pre zamestnancov Sociálnej poisťovne na rok 2023,
 • informáciu o schválení ZP ohľadne rozmrazenia príplatkov a o analýze KOZ SR ohľadne platov a ich valorizácie na rok 2023 v zmysle KZVS v prípade scenára rozpočtového provizória,
 • informáciu predsedu sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES J. Mészároša o kolektívnom vyjednávaní KZ pre štátnych a verejných zamestnancov ÚP na rok 2023,
 • informácie predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES Z. Bátovskej a predsedu sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES P. Škulavíka o aktuálnej situácii v sekciách,
 • informáciu predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES J. Karásekovej o návrhu na otvorenie a legislatívnu úpravu zák. č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predsedníctvo SLOVES schválilo

 • v zmysle čl. 14, bod 5 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES príspevok pri osvojení dieťaťa jednému členovi,
 • zrušenie bodu „8. Návrh Rozhodnutia o zmene a doplnení Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES“ z programu 8. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • návrh na zmenu čl. 3, bod 2.1. Prevádzkového fondu – zvýšenie limitov na jednotlivé druhy podávanej stravy pri akciách poriadaných SLOVES,
 • člena ZO SLOVES pri KOZ SR za zástupcu SLOVES v Regionálnej rade KOZ SR za Bratislavský samosprávny kraj,
 • zahraničnú pracovnú cestu trom členom Predsedníctva SLOVES.

Bratislava 9.1.2023

Mgr. Milena Rácová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok