SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
O násSlovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (ďalej len „SLOVES“) je stabilizovaná, silná a uznávaná organizácia zamestnancov verejnej správy a verejných služieb, založená na demokratických princípoch, ktorá zaručuje práva svojich členov a v ťažkých časoch poskytuje sociálnu istotu.

SLOVES je samostatným dobrovoľným a politicky nezávislým združením členov, ktorí pôsobia najmä v orgánoch štátnej správy, v iných štátnych orgánoch, v samospráve obcí a miest, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych celkov, obcí a miest a v ďalších organizáciách štátnej a verejnej správy a kultúry.

Základným poslaním SLOVES je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovanie ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo súvisia s vykonávaním ich zamestnania a zabezpečia im dôstojnú životnú úroveň.

Bez odborov

 • nie je možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu
 • nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovnoprávnych, mzdových predpisov ako aj predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • zamestnávateľ sám rozhoduje o platových podmienkach zamestnancov, pracovnom a služobnom poriadku, pracovnom čase a dovolenke, odchodnom, odstupnom a o tvorbe a použití sociálneho fondu

SLOVES poskytuje základným organizáciám

 • pomoc pri kolektívnom vyjednávaní a vzorové kolektívne zmluvy
 • organizačnú a metodickú pomoc
 • poradenstvo v oblasti hospodárenia s odborovými prostriedkami
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie
 • organizáciu a realizáciu vzdelávanie ich funkcionárov
 • informácie o všetkých pracovnoprávnych predpisoch ako aj predpisoch súvisiacich s výkonom zamestnania
 • informácie o rokovaniach a vyjednávaniach na rôznych úrovniach
 • informácie o medzinárodných skúsenostiach a aktivitách

SLOVES poskytuje svojim členom

 • priaznivejšiu úpravu pracovných podmienok vrátane platových podmienok a podmienok zamestnávania vyjednanú v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa
 • bezplatné právne poradenstvo v pracovnoprávnych veciach
 • bezplatné právne zastupovanie v pracovnoprávnych súdnych sporoch
 • podporu na prekonaní ťažkých finančných situácií
 • príspevky zo sociálno-podporného fondu
 • zväzovú rodinnú rekreáciu
 • iné výhody vyplývajúce z členstva v SLOVES

Stručná história SLOVES

Ustanovujúci zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií na federálnej úrovni sa konal 22.1.1990 v Prahe, 23.1.1990 vznikol Český výbor a Slovenský výbor odborového zväzu.

V dňoch 25.-26.4.1991 sa konal 1. zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií v Slovenskej republike. Predsedom odborového zväzu sa stal Igor Lenský.

Na zjazde boli vytvorené sekcie

 • ústredných orgánov
 • finančných správ
 • prokuratúry
 • colníc
 • geodézie a kartografie
 • podniku výpočtovej techniky
 • vedecko-výskumnej základne
 • štatistiky
 • občianskych zamestnancov MVSR
 • inšpektorátov bezpečnosti práce
 • všeobecnej štátnej správy
 • špecializovanej štátnej správy
 • obecných samospráv

V súvislosti s neustále prebiehajúcou reformou verejnej správy na Slovensku v priebehu nasledujúcich rokov niektoré sekcie zanikli, niektorým sa aktuálne zmenil názov ale vznikali aj nové sekcie.

Dňa 22.6.1991 sa odborový zväz stal členom Európskej federácie zamestnancov verejných služieb EUROFEDOP, predseda odborového zväzu Igor Lenský sa stal členom Výkonného výboru EUROFEDOP.

Mimoriadny zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií, ktorý sa konal 25.3.1993 rozhodol o zániku federálneho odborového zväzu s právnym nástupníctvom Odborových zväzov štátnych orgánov a organizácií v Českej a Slovenskej republike.

Snem Slovenského výboru Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií na svojom 11. zasadnutí dňa 22.3.1994 rozhodol o zmene názvu odborového zväzu na Slovenský odborový zväz verejnej správy s oficiálnym skrátením označenia odborového zväzu – SLOVES.

V priebehu rokov 1991-1999 sa uskutočnili tri zjazdy SLOVES, v roku 2003 sa zmenili Stanovy SLOVES v tom, že zjazd sa stal druhou časťou Kongresu SLOVES, jeho prvou časťou sú zasadnutia výročných konferencií všetkých sekcií. V rokoch 2003-2013 sa uskutočnili tri kongresy SLOVES.

Predsedom SLOVES bol až do svojho úmrtia 4.2.2004 Igor Lenský. V marci 2004 zvolil 4. Snem SLOVES za predsedníčku Marcelu Gatciovú. Podpredsedom odborového zväzu bol dve volebné obdobia Ján Vanko, jedno volebné obdobie Peter Lingeš. V roku 2008 sa predsedníčkou SLOVES stala Mária Mayerová, podpredsedníčkou Alžbeta Broszová, ktoré svoju funkciu vykonávali dve volebné obdobia. V októbri 2018 zvolil 1. Snem SLOVES za predsedníčku Milenu Rácovú.

Dňa 8.12.2009 sa uskutočnil zlučovací Snem SLOVES a Slovenského odborového zväzu kultúry a spoločenských organizácií a od 1.1.2010 týmto zlúčením vznikol Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, SLOVES.

Viac ako dvadsať rokov histórie odborového zväzu je naplnených ťažkou prácou, mnohými úspechmi ale aj mnohými sklamaniami. Je však nespochybniteľné, že po týchto rokoch môžeme konštatovať, že SLOVES je silnou, reprezentatívnou organizáciou zamestnancov verejnej správy, ktorej profesionalitu a serióznosť nemôže nikto spochybňovať a ktorá má pevné miesto v politicko-rozhodovacej štruktúre Slovenskej republiky.