SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
Sekcia Sociálnej poisťovne a služiebVedenie:
Predseda:
Ivan Ďuriš, Republiková centrála SLOVES, Bratislava

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Ján Dobák, Datacentrum, Bratislava
Danica Klusková, Domov sociálnych služieb, Košice
Viera Kúdelová, Sociálna poisťovňa, Senica
Božena Valenčáková, Sociálna poisťovňa, Košice-mesto

Ďalší členovia:
Miroslav Belica, Detský domov Ratolesť, Tŕnie
Helena Rašová, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava

Sekretár:
Ľubica JuššikováR E Z O L Ú C I A
z Výročnej konferencie sekcie Sociálnej poisťovne a služieb

Výročná konferencia sekcie Sociálnej poisťovne a služieb je presvedčená o narastajúcej dôležitosti, zodpovednosti a nezastupiteľnosti Sociálnej poisťovne pri zabezpečovaní vyplácania dôchodkov a štátnych dávok. Zastávame názor, že dôležitosť verejných služieb, najmä nezastupiteľnosť sociálnych služieb bude v dôsledku starnutia obyvateľstva v nasledujúcich rokoch ešte výraznejšia. Na efektívny výkon činnosti Sociálnej poisťovne i organizácií verejných služieb je potrebné vytvoriť nevyhnutné predpoklady, predovšetkým investovať do materiálno-technického vybavenia pracovísk, do vytvorenia lepších pracovných podmienok zamestnancov a v neposlednom rade zabezpečiť zamestnancom primeranú ochranu a odmeňovanie.

Žiadame, aby sa vláda Slovenskej republiky seriózne zaoberala odmeňovaním zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a aby nová právna úprava predstavovala skutočnú reformu v oblasti odmeňovania zamestnancov.

Žiadame, preto vládu Slovenskej republiky aby dodržala záväzok z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2018 a predložila návrh zmeny úpravy stupníc platových taríf, ktoré sú prílohou uvedeného zákona, aby naďalej nedochádzalo k neadekvátnemu odmeňovaniu zamestnancov najmä v tých prípadoch, kedy platové tarify nedosahujú úroveň minimálnej mzdy.

Dôrazne žiadame, aby bola novelou, resp. prijatím nového zákona prijatá taká úprava pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktorá odstráni ich narastajúcu diskrimináciu vo vzťahu k štátnym zamestnancom, a to najmä v súvislosti s prijatím nového zákona o štátnej službe.

Upozorňujeme, že opakovanými a nesystémovými zásahmi sa znižuje atraktivita zamestnania vo verejnej správe. Podporujeme opatrenia, ktorých cieľom je udržanie alebo vytváranie nových pracovných miest.

Podporujeme zachovanie princípov kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa, ako aj o podnikových kolektívnych zmluvách, nakoľko kolektívne vyjednávanie je základným nástrojom činnosti odborov. Budeme aktívne ovplyvňovať proces prípravy a vyjednávania kolektívnych zmlúv.

Sekcia Sociálnej poisťovne a služieb má záujem ďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, najmä s odborármi zo susedných krajín a v rámci Európskej federácie zamestnancov verejných služieb (EUROFEDOP).

Bratislava 9. apríla 2018