SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
Aktuality Archív

Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 3.12.2015 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 6. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 82 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 77 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 5 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 25 členom,
 • zápisnicu č. 6 zo zasadnutia Snemu KOZ SR, konaného 19.11.2015,

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie 2 členom,
 • termín prvého zasadnutia Predsedníctva SLOVES v roku 2016, ktoré sa uskutoční 12.1.2016.

Bratislava 8.12.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Príspevok na detskú letnú rekreáciu v roku 2015

UPOZORNENIE!

Príspevok na detskú rekreáciu bude poukázaný len tým organizáciám, ktoré majú vyrovnaný odvod členských príspevkov na účet SLOVES v súlade s Finančným poriadkom SLOVES, čl. 4, bod 4.5.

Predsedníčka SLOVES, v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, článok 12 bod 5, informovala dňa 18.11.2015 Predsedníctvo SLOVES o priznaní príspevku na detskú letnú rekreáciu v roku 2015. Príspevok bol priznaný 253 deťom vo výške 27,- € na dieťa.

V prípade, že cena poukazu detskej letnej rekreácie bola nižšia, SLOVES poukáže príspevok len do skutočnej výšky ceny poukazu, článok 12 bod 4.

Zoznam nájdete v prílohe.

Príspevok na detskú letnú rekreáciu v roku 2015

Bratislava 07.12.2014

Spracovala: Kristína Zöldová

na začiatok
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 18.11.2015 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2016,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 6. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 91 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 73 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 30 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 3 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 16 členom,
  • príspevky na detskú letnú rekreáciu 271 členom,
 • informácie predsedníčky sekcie ústredných orgánov SLOVES, predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES a predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES o aktuálnej situácii v sekciách,
 • informáciu predsedníčky sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES o rokovaní Rady galérií Slovenska,
 • zápisnicu č. 21 zo zasadnutia Rady predsedov OZ KOZ SR, konaného 21.10.2015,
 • zápisnicu č. 34 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa konalo 11.11.2015.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • Návrh rozpočtu SLOVES na rok 2016,
 • návrh na poskytnutie daru funkcionárom ZO SLOVES podľa čl. 13 Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES pre 37 členov.

Predsedníctvo SLOVES uložilo:

 • predsedníčke SLOVES zabezpečiť Stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2016,
 • predložiť Návrh rozpočtu SLOVES a Stanovisko revízorov účtov SLOVES k Návrhu rozpočtu SLOVES na rok 2016 na 6. zasadnutie Snemu SLOVES.

Bratislava 27.11.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 20.10.2015 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2016,
 • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 6. zasadnutia Snemu SLOVES,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 36 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 51 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 56 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 7 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 27 členom,
 • informáciu o záujme Bieloruského odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov a verejnej správy o nadviazanie spolupráce so SLOVES za účelom výmeny skúseností v oblasti ochrany práv štátnych zamestnancov,
 • informácie o pripravovanom harmonograme aktivít KOZ SR počas Predsedníctva Slovenskej republiky Rade Európskej únie,
 • informácie predsedníčky sekcie územných finančných orgánov SLOVES, predsedu sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES a predsedu sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES o aktuálnej situácii v sekciách,
 • zápisnicu č. 33 zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa konalo 14.10.2015.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • obsahové a organizačné zabezpečenie 6. Snemu SLOVES,
 • návrh na podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie pre jedného člena SLOVES,
 • zmenu termínu konania Predsedníctva SLOVES na 3.12.2015 a zmenu termínu konania Snemu SLOVES na 3. a 4.12.2015.

Bratislava 02.11.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
Znižujeme z úrokov, nie z nárokov

Vážení kolegovia,

využite ponuku od ČSOB, ktorú nájdete v prílohe.

Bratislava 28.10.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
Ušetrite finančné prostriedky Vašej ZO

Vážení kolegovia,

využite ponuku od ČSOB, ktorú nájdete v prílohe.

Bratislava 22.10.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 16.9.2015 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2016,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 55 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 44 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 38 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 5 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 10 členom,
 • informácie o aktuálnej situácii v sekcii úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES a v sekcii kultúry, životného prostredia a ochrany prírody SLOVES,
 • zápisnicu zo zasadnutia Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa konalo 9.9.2015,
 • ďakovné listy účastníkov rekondično-rehabilitačných pobytov v hoteli Gladius v Topoľníkoch.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • návrhy na podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie pre dvoch členov SLOVES.

Bratislava 05.10.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
3. kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2016 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2016 v štátnej službe

Dňa 2.10.2015 sa v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR uskutočnilo tretie kolo kolektívneho vyjednávania o návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016 a návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016. Rokovanie opäť viedla vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Ing. Tatiana Janečková.

Minister financií SR informoval vyjednávačov, že po dohode so zástupcami ZMOS je možné zvýšenie tarifných platov na rok 2016 o 3,5% pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy.

Viceprezident KOZ SR p. Manga za stranu odborov navrhol zvýšenie platových taríf na rok 2016 obdobne ako v roku 2015 v dvoch etapách, a to 4% od 1. januára 2016 a ďalšie 2% od 1. júla 2016, čím by v priemere za rok boli zvýšené tarifné platy o 5%.

Minister financií SR sa vyjadril, že rozdelenie zvýšenia tarifných platov do dvoch etáp a tým zvýšenie o 5% je neprijateľné. Preto viceprezident KOZ SR po krátkej dohode s vyjednávačmi za stranu odborov navrhol zvýšenie tarifných platov od 1. januára 2016 o 4% pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy s tým, že budú zachované všetky ďalšie benefity dohodnuté v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2015.

Minister financií SR si vyžiadal krátku prestávku na poradu so zástupcami ZMOS a po návrate do rokovacej sály oznámil, že s návrhom odborov súhlasia a zvýšenie tarifných platov o 4 % už bude zahrnuté aj v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2016, ktorý bude predložený na rokovanie HSR dňa 5. októbra 2015.

Záver: Od 1. januára 2016 sa zvýšia tarifné platy štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%. Všetky benefity dohodnuté v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2015 zostávajú zachované aj v roku 2016.

Bratislava 06.10.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES
vyjednávačka KOZ SR

na začiatok
2. kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2016 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2016 v štátnej službe

Dňa 28.9.2015 sa v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania o návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016 a návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016. Rokovanie viedla vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Ing. Tatiana Janečková.

V úvode rokovania vedúca služobného úradu Úradu vlády SR informovala, že otvorené ostali otázky zvýšenia platových taríf, odchodného nad rozsah zákona o 1 funkčný plat a ďalší prídel do sociálneho fondu.

Minister financií SR informoval o očakávanom deficite štátneho rozpočtu 2%. V najbližších troch rokoch bude snaha dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Ďalej informoval o očakávaných veľkých investíciách, ktoré budú mať dopad na verejné financie (vybudovanie obchvatu Bratislava, investícia Land Rover). Požiadavku odborov na 7% zvýšenie platových taríf vyhodnotil ako nereálnu.

Štátny tajomník Ministerstva financií SR zhrnul vývoj kolektívneho vyjednávania od roku 2011 ohľadom kolektívne dojednaného zvýšenia platových taríf a reálneho rastu platov vo vzťahu k inflácii.

Minister financií SR navrhol zvýšenie platových taríf o 2,5%. Zároveň vyzval odbory na vyjadrenie, či sa majú platové tarify zvyšovať pevnou sumou alebo percentuálne a tiež či sa majú zvýšiť pre všetkých rovnako alebo sa použije diferencovaný prístup.

Viceprezident KOZ SR p. Manga vyjadril postoj odborov – zvyšovanie percentuálne a pre všetkých rovnako vo výške 5%. Minister financií SR vyjadril názor, že požiadavka na 5% zvýšenie je neprijateľná, avšak pripustil možnosť ďalšieho rokovania o zvýšení tarifných platov v rozpätí od 2,5% do 5%. Viceprezident KOZ SR p. Manga vyjadril ochotu a pripravenosť odborov ďalej rokovať.

Otázka návrhu zvýšeného odchodného a prídelu do sociálneho fondu nebola na rokovaní prerokovaná.

Bratislava 29.09.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES
vyjednávačka KOZ SR

na začiatok
Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 25.8.2015 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2016,
 • informáciu o nepravidelnom odvode členských príspevkov zo ZO SLOVES, podľa ktorej si odvodovú povinnosť k 24.8.2015 nesplnilo 87 základných organizácií,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • dary pri odborárskych jubileách 77 členom,
  • príspevky na okuliare a šošovky 69 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 35 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 5 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 16 členom,
 • informácie o aktuálnej situácii v sekcii ústredných orgánov SLOVES, v sekcii územných finančných orgánov SLOVES a v sekcii zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • návrh na podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie pre jedného člena.

Bratislava 3.9.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
SmartÚčet od ČSOB

Vážení kolegovia,
využite výnimočnú ponuku od ČSOB, ktorú Vám zasielame v prílohe.

Bratislava 3.8.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
1. kolo kolektívneho vyjednávania
o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2016 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2016 v štátnej službe

Dňa 21.7.2015 sa v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR uskutočnilo prvé kolo kolektívneho vyjednávania o návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2016 a návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016. Rokovanie viedla vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Ing. Tatiana Janečková.

Na kolektívnom vyjednávaní sa zúčastnili zástupcovia (vyjednávači) Konfederácie odborových zväzov SR, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, Všeobecného slovenského odborového zväzu a za zamestnávateľov vedúca služobného úradu Úradu vlády SR, štátni tajomníci rezortov práce, vnútra, zdravotníctva, školstva, financií, predstavitelia ZMOS a zástupcovia VÚC.

Po prezentovaní návrhov kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2016 obe strany vyjadrili snahu dospieť k vzájomnej dohode, a to v závislosti od finančných možností štátu na jednej strane ale aj vzhľadom na potrebu zabezpečenia lepších pracovných a platových podmienok pre zamestnancov verejnej správy na strane druhej.

Konfederácia odborových zväzov SR prišla na rokovanie s požiadavkou zvýšenia platových taríf pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom sektore o 7 % a udržania už nastavených benefitov v súčasnosti platných kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa, s výnimkou zvýšenia prídelu do sociálneho fondu o 0,25 %. Zástupcovia oboch strán dospeli k dohode týkajúcej sa odstupného, v dĺžke služobného a pracovného času, dĺžke dovolenky, či príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré majú zostať na úrovni roku 2015.

Na účel a podporu požiadavky zvýšenia platových taríf KOZ SR spracovala analýzu, ktorá tvorí jej názorovú platformu a podľa ktorej valorizácia platov zamestnancov verejného sektora o 7 % predstavuje sumu 317,7 mil. €, a to so započítaným daňovým zaťažením a odvodmi za zamestnancov a zamestnávateľa. Podľa tejto analýzy odhad reálneho dopadu valorizácie na verejné financie, bez daňového a odvodového zaťaženia a z príjmov štátneho rozpočtu z tovarov a služieb zo zvýšenej spotreby, sa pohybuje okolo 136,7 mil. €.

Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca by navrhované zvýšenie platových taríf o 7 % znamenalo dopad na verejné financie v objeme 350 mil. €, t. j. 2 % HDP Slovenskej republiky. Zo strany vlády bol predložený návrh zvýšenia tarifných platov o 1,3 %, teda o predpokladanú mieru inflácie na rok 2016. S týmto návrhom zástupcovia zamestnancov zásadne nesúhlasili.

Na tomto základe bolo kolektívne vyjednávanie prerušené.

Vzhľadom na spracúvaný návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2016 pre obe kolektívne zmluvy zostali otvorené otázky zvýšenia tarifných platov, prídelu do sociálneho fondu a odchodného nad rozsah zákona o 1 funkčný plat. O výške tarifných platov, odchodného a ďalšieho prídelu do sociálneho fondu budú vyjednávači rokovať v druhom kole, ktoré sa má uskutočniť pravdepodobne v mesiaci august 2015.

Bratislava 21.07.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES
vyjednávačka KOZ SR

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Pobyty so štátnou účelovou dotáciou v roku 2015 pre dôchodcov SR

dovoľujeme si vám oznámiť, že bol zahájený predaj pobytov so štátnou účelovou dotáciou na rekondičné pobyty v roku 2015 pre dôchodcov SR.

Štátna účelová dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, na podporu rekondičných aktivít fyzickej osoby, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Realizátor: Konfederácia odborových zväzov SR prostredníctvom hotelových zariadení SOREA spol. s r.o. a Hotela Zámok Topoľčianky.
Pobyt zahŕňa: 7 dní / 6 nocí s plnou penziou - raňajky, obed, večera
Prvý možný termín nástupu: 28.6.2015
Možnosť predĺženia pobytu, bonusy a zľavy v rámci pobytu, ako aj 100 % zľava pre vnúčatá do 8 rokov - sú uvedené v priloženom letáku.
Dotáciu na pobyt je možné využiť len 1 x v kalendárnom roku.

Hotelová spol. SOREA a Zámok Topoľčianky vám prajú krásne zážitky vo svojich zariadeniach!

Ing. Torokova Beata, obchodný a marketingový riaditeľ
SOREA, spol. s r.o.

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 11. a 12. 6. 2015 v Topoľníkoch

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • informácie o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2016,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 84 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 30 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 6 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 7 členom,
 • informáciu o medzinárodnom seminári na tému „Inkluzívny trh práce“, ktorý organizovala maďarská odborová organizácia LIGA v Šoprone,
 • informácie o aktuálnej situácii v sekcii ústredných orgánov SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • zmenu termínu konania Predsedníctva SLOVES z 24.11.2015 na 18.11.2015.

Bratislava 15.6.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Pre členov SLOVES, ale aj pre tých, ktorí sa ešte nerozhodli ......

V Programe SLOVES, ktorý bol schválený na VI. zjazde SLOVES v októbri 2013 sme si v II. časti Pracovnoprávne vzťahy, odmeňovanie a sociálne zabezpečenie vytýčili jednu dôležitú úlohu, ktorej riešením sa náš odborový zväz zaoberá prakticky od svojho vzniku, a to nerovné postavenie odborárov v porovnaní s neodborármi na pracovisku. Ide o problematiku, ktorá je predmetom rokovaní všetkých zasadnutí našich orgánov, všetkých rokovaní sekcií, závodných výborov, porád a školení v regiónoch a v neposlednom rade aj predmetom rokovaní orgánov KOZ SR.

Považujeme totiž za neudržateľnú situáciu, keď ťarchu kolektívneho vyjednávania a obhajoby práv zamestnancov znášajú odbory, pričom výhody z toho vyplývajúce sa automaticky vzťahujú aj na nečlenov odborov. Dlhoročné úsilie, aby časť nákladov odborov spojených s kolektívnym vyjednávaním znášali zamestnávatelia, nepriniesli žiadané výsledky, ak neberieme do úvahy čiastkový úspech v zákone o sociálnom fonde vo forme príspevku na kolektívne vyjednávanie, ktorý sa však vôbec nevyužíva, resp. využíva sa veľmi ojedinele.

Z toho dôvodu hľadáme všetky možnosti, aby boli naši členovia zvýhodnení v porovnaní s ostatnými zamestnancami a aby členstvo v odboroch prinieslo nielen práva, ktoré vyplývajú zo Stanov SLOVES a príspevky zo Sociálno-podporného fondu SLOVES ale aj ďalšie benefity, ktoré výrazne zvýhodnia odborárov oproti neodborárom.

Aj keď benefity poskytované našim členom v súčasnosti určite nie sú zanedbateľné, a to aj v porovnaní s výhodami poskytovanými inými odborovými zväzmi, často nás prekvapuje, že mnohí členovia ich vôbec nevyužívajú. Možno je tomu tak aj z neznalosti základných dokumentov SLOVES, sme však presvedčení, že z našej strany je informovanosť základných organizácií dostatočná, ale nevieme ovplyvniť, aby sa dôležité informácie dostali už priamo k členovi.

Na základe uvedeného sme prijali ponuku firmy Dalian, s.r.o, Prešov a dohodli sme spoluprácu v oblasti životného a neživotného poistenia, ako aj poskytovanie služieb Slovak telekomu, a.s. Ak bude z našej strany záujem, sú ochotní spracovať pre nás ponuku aj v oblasti iných služieb (napr. leasing, finančné služby a pod.), ktoré budú naši členovia požadovať. Dôležité je to, že tieto služby a výhody z nich vyplývajúce budú môcť využívať len členovia odborov!!!

V súvislosti s touto spoluprácou bude firmou Dalian s.r.o. vydaná osobitná brožúrka, ktorá bude obsahovať všetky ponúkané služby a benefity a ktorá bude zaslaná všetkým základným organizáciám SLOVES, bude taktiež zverejnená aj na našej webovej stránke. Prvé ponuky na cestovné poistenie a výhodné paušály nájdete cez link www.dalian.sk (potom treba kliknúť na odkaz odborové zväzy a priamo na odkaz SLOVES). Dúfame, že naši členovia ocenia ponúkané výhody, ktorých jediným cieľom je šetriť finančné náklady na služby, ktoré sú pre náš život nevyhnutné a ktoré využíva dnes už skoro každý občan našej republiky.

Je to prvý krok k tomu, aby sme nielen odlíšili odborárov od neodborárov a rozšírili benefity, ktoré náš odborový zväz zabezpečuje pre svojich členov, ale aj zatraktívnili členstvo v odboroch a napokon, aby bolo jednoduchšie odpovedať na tú známu otázku: „prečo byť v odboroch?“

Bratislava 8.6.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 26.5.2015 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:

 • informácie zo zasadnutí orgánov KOZ SR a JMF ZOO SR,
 • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:
  • príspevky na okuliare a šošovky 174 členom,
  • príspevky bezplatným darcom krvi 19 členom,
  • príspevky na pohrebné trovy 7 členom,
  • príspevky pri narodení dieťaťa 7 členom,
  • dary pri odborárskych jubileách 11 členom
 • informácie o nepravidelnom odvode členských príspevkov ZO SLOVES,
 • informácie o pripravovanom zákone o štátnej službe,
 • informácie o aktuálnej situácii v sekcii zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie SLOVES,
 • informáciu o zaslaní podporného stanoviska SLOVES k protestnej akcii opatrovateliek zdravotnej starostlivosti v Maďarsku,
 • protokol z 30. zasadnutia Predstavenstva Majetkovej únie odborových zväzov SR,
 • zápisnicu č. 29 z Predstavenstva KOZ SR,
 • materiál „Partnerstvo ČSOB a odborové zväzy“.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:

 • časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2015,
 • podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie pre jedného člena,
 • protokol o výpočte členského príspevku člena KOZ SR na rok 2015.

Bratislava 26.5.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na II. polrok 2015

Predsedníctvo SLOVES

25.08.2015 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
16.09.2015 (streda) o 9.00 h v Bratislave
20.10.2015 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24.11.2015 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
10.12.2015 (štvrtok) o 10.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

10. a 11.12.2015 (štvrtok, piatok) v Bratislave

Snem KOZ SR

25.11.2015 (streda) v Bratislave

Bratislava 26.5.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 21.4.2015 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:
- Informácie zo zasadnutí KOZ SR a JMF ZOO SR,
- Informáciu o školení funkcionárov základných organizácií SLOVES z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave,
- Návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
- Informáciu o pripravovanom zákone o štátnej službe,
- Informácie o aktuálnej situácii v sekcii ústredných orgánov a v sekcii územných finančných orgánov,
- Informáciu o slávnostnom kolokviu k 25. výročiu Zväzu múzeí na Slovensku,
- Zápisnicu č. 5 zo zasadnutia Snemu KOZ SR,
- Zápisnicu č. 18 z Rady predsedov OZ KOZ SR,
- Zápisnicu č. 28 z Predstavenstva KOZ SR.

Bratislava 23.04.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 24.3.2015 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:
- Informácie zo zasadnutí KOZ SR a JMF ZOO SR,
- Informáciu o obsahovom a organizačnom zabezpečení 5. zasadnutia Snemu SLOVES,
- Informáciu o školeniach funkcionárov základných organizácií SLOVES, ktoré sa uskutočnili v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji,
- Návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
- Informáciu o oslavách pri príležitosti 25. výročia založenia KOZ SR,
- Informácie o aktuálnej situácii v sekcii územných finančných orgánov, v sekcii úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov a v sekcii prokuratúry,
- Zápisnicu č. 17 z Rady predsedov OZ KOZ SR,
- Zápisnicu č. 27 z Predstavenstva KOZ SR.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:
- Obsahové a organizačné zabezpečenie 5. Snemu SLOVES,
- Návrh na podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi SLOVES,
- Návrh organizačného zabezpečenia účasti členov SLOVES na verejnom zhromaždení občanov pri príležitosti Sviatku práce v Žiline.

Bratislava 25.04.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Situačná správa o stave zamestnaneckého prostredia

Vážení kolegovia,

Rada predsedov odborových zväzov KOZ SR prerokovala na svojom zasadnutí 15.4.2015 materiál „Situačná správa o stave zamestnaneckého prostredia“, ktorý spracovala Konfederácia odborových zväzov SR.

Materiál nájdete v prílohe.

Bratislava 22.04.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Pozývame vás na oslavy sviatku práce, ktoré sa budú konať 1. mája 2015 v Žiline v Budatínskom parku, bližšie informácie v prílohách

ORGANIZAČNÉ POKYNY K OSLAVÁM SVIATKU PRÁCE 2015 PRE ODBOROVÉ ZVÄZY

1. Dátum a miesto konania: 1. máj 2015 Budatínsky park, Žilina

2. Časový harmonogram:
9.00 – 10.00 – príchod účastníkov do miesta konania akcie
10.00 – 11.00 – príhovory a vystúpenia hostí
11.00 – 15.00 – kultúrny program
15.00 – 15.30 – možný odchod účastníkov. Ďalší bude možný až pod 16.00 hod. z dôvodu, že v miestach výjazdu z parkovacích miest, bude Policajný zbor SR zabezpečovať výluku dopravy z dôvodu prejazdu cyklistického peletónu.

3. Účastníci:
Účasť na oslavách zabezpečujú odborové zväzy, ktoré sú členmi KOZ SR.

4. Doprava:
Dopravu do/z miesta konania osláv zabezpečujú odborové zväzy.

5. Parkovanie:
Parkovanie autobusov a osobných áut – viď príloha „Možnosti parkovania – 1. máj 2014“ a priložený dokument s fotografiami. Parkovanie pred vstupom do Budatínskeho parku nebude možné!

6. Úhrady nákladov za dopravu:
Dopravu účastníkov zabezpečujú odborové zväzy – objednáva sa autobusová doprava v štandardnom vybavení. Odborový zväz zodpovedá za maximálnu vyťaženosť autobusu. Faktúry za dopravu autobusom uhradia odborové zväzy s tým, že kópiu faktúry spolu so zoznamom účastníkov predložia KOZ SR na refundáciu nákladov. Požadované podklady je potrebné zaslať na KOZ SR v čo najkratšom termíne po vykonaní úhrady faktúry, najneskôr v termíne do 31. 05. 2014.

NÁKLADY ZA AUTOBUS BUDÚ ODBOROVÝM ZVÄZOM REFUNDOVANÉ LEN PRI SPLNENÍ PODMIENKY, ŽE AUTOBUS BUDE OBSADENÝ NAJMENEJ 2/3 PREPRAVNEJ KAPACITY!

7. Ďalšie organizačné pokyny:
Odborové zväzy sú povinné určiť hlavného organizátora, ktorý bude zodpovedať za presun, správanie a bezpečnosť účastníkov za príslušný odborový zväz.
Účastníkov zhromaždenia je potrebné upozorniť, aby sa vyvarovali kontaktu so skupinkami alebo jednotlivcami, ktorí by chceli narušiť priebeh verejného zhromaždenia.
Odporúčame odborovým zväzom vybaviť účastníkov zhromaždenia zväzovými propagačnými predmetmi – logá, zástavy, transparenty, vesty a pod..

Bratislava 15.04.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE SEKCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Práva odborovej organizácie v zmysle zákona o štátnej službe

Spolurozhodovanie, predchádzajúci súhlas, dohoda, dohoda v kolektívnej zmluve

§ 75 – služobný úrad vydá služobný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný. V služobnom poriadku služobný úrad najmä špecifikuje služobné podmienky upravené týmto zákonom a upraví, ktoré porušenie povinností štátneho zamestnanca sa považuje za závažné porušenie služobnej disciplíny.

Ustanovenia Zákonníka práce, ktoré sa na základe ustanovenia § 120 zákona o štátnej službe vzťahujú aj na štátnozamestnanecké vzťahy:

§ 39 ods. 2 – predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydá zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.

§ 87 ods. 1 – zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas.

§ 87 ods. 2 – zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo po dohode so zástupcami zamestnancov rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, najviac na obdobie 12 mesiacov, ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce. Dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

§ 87a ods. 1 – zamestnávateľ môže zaviesť konto pracovného času len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Dohoda o zavedení konta pracovného času musí byť písomná. Dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

§ 87a ods. 2 – v kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov sa musí dohodnúť vyrovnávacie obdobie konta pracovného času, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca; vyrovnávacie obdobie nesmie byť dlhšie ako 30 mesiacov.

§ 88 ods. 1 – zamestnávateľ môže zaviesť pružný pracovný čas kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

§ 90 ods. 4 – začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné.

§ 90 ods. 6 – zamestnávateľ môže pracovný čas tej istej zmeny po dohode so zástupcami zamestnancov rozdeliť na dve časti.

§ 90 ods. 10 – zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času.

§ 91 ods. 2 – podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov.

§ 93 ods. 3 – ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a 2, zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý je starší ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmych mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni.

§ 93 ods. 4 – ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa § 93 odsekov 1 až 3, zamestnávateľ môže zamestnancovi, staršiemu ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 35 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý pripadne na nedeľu a na časť dňa predchádzajúceho nedeli alebo na časť dňa nasledujúceho po nedeli.

§ 93 ods. 5 – ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a 3, zamestnávateľ môže zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za dva týždne najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku v týždni, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do štyroch mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni.

§ 96b – zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov dohodnúť, že za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou nadčas alebo pracovnou pohotovosťou, patrí zamestnancovi dohodnutá peňažná náhrada alebo náhradné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

§ 97 ods. 6 – práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

§ 97 ods. 7 – zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.

§ 97 ods. 9 – rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.

§ 97 ods. 11 – so zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.

§ 98 ods. 9 – zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vymedzí okruh ťažkých telesných prác alebo ťažkých duševných prác, alebo prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.

§ 111 ods. 1 – čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

§ 111 ods. 2 – zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov.

§ 142 ods. 4 – ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o inú prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

§ 145 ods. 2 – za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi náhrady za používanie vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce, ak ich využíva s jeho súhlasom.

§ 151 ods. 3 – zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť podmienky, za ktorých bude zodpovedať aj za úschovu motorových vozidiel.

§ 185 ods. 3 – zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, z ktorými môže dohodnúť povinnosť, aby si dali poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril podľa odseku 1, pre prípad straty alebo zničenia.

§ 240 ods. 3 – zamestnávateľ poskytne členovi odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie, členovi zamestnaneckej rady na činnosť zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi na jeho činnosť pracovné voľno s náhradou mzdy na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo zamestnávateľom a zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom. Ak k dohode nedôjde, zamestnávateľ poskytne na základe rozdelenia pracovného voľna podľa šiestej vety členom odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie a členom zamestnaneckej rady na činnosť zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi na jeho činnosť pracovné voľno s náhradou mzdy mesačne v úhrne v rozsahu určenom ako súčin priemerného počtu zamestnancov pracujúcich u zamestnávateľa počas predchádzajúceho kalendárneho roka a časového úseku 15 minút. Ak zamestnávateľ v predchádzajúcom kalendárnom roku nezamestnával zamestnancov, vychádza sa z počtu zamestnancov k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa pracovné voľno poskytuje. Ak u zamestnávateľa pôsobí viacero zástupcov zamestnancov, písomne oznámia zamestnávateľovi rozdelenie pracovného voľna podľa prvej vety alebo druhej vety. Ak sa zástupcovia zamestnancov nedohodnú na rozdelení pracovného voľna, o rozdelení pracovného voľna rozhodne rozhodca, ktorého si určia; za čas do písomného oznámenia rozdelenia pracovného voľna zamestnávateľovi nepatrí zástupcom zamestnancov pracovné voľno. O rozdelení pracovného voľna medzi jednotlivých členov odborového orgánu rozhodne odborový orgán a medzi jednotlivých členov zamestnaneckej rady rozhodne zamestnanecká rada; toto rozdelenie odborový orgán a zamestnanecká rada písomne oznámia zamestnávateľovi. V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov sa dohodnú podmienky, za ktorých patrí odborovej organizácii, zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi peňažná náhrada za nevyčerpané pracovné voľno podľa prvej vety a druhej vety.

§ 240 ods. 4 – zamestnávateľ má právo skontrolovať, či zamestnanec využíva poskytnuté pracovné voľno podľa odseku 3 na účel, na ktorý bolo poskytnuté. V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov možno dohodnúť podmienky výkonu kontroly podľa prvej vety.

§ 240 ods. 9 – zamestnávateľ môže dať členovi príslušného odborového orgánu, členovi zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov. Za predchádzajúci súhlas sa považuje aj, ak zástupcovia zamestnancov písomne neodmietli udeliť zamestnávateľovi súhlas do 15 dní odo dňa, keď o to zamestnávateľ požiadal.

Prerokovanie

§ 118 ods. 1 – služobný úrad je povinný
a) vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom návrhy

 1. služobných predpisov,
 2. opatrení na vytvorenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
 3. opatrení, ktoré sa týkajú väčšieho počtu štátnych zamestnancov,

b) umožniť účasť jedného člena odborovej organizácie ako prísediaceho s poradným hlasom v poradných orgánoch zriaďovaných vedúcim úradu podľa služobného predpisu, ak prerokúva veci týkajúce sa štátnozamestnaneckého pomeru.

Ustanovenia Zákonníka práce, ktoré sa na základe ustanovenia § 120 zákona o štátnej službe vzťahujú aj na štátnozamestnanecké vzťahy:

§ 74 – výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.

§ 86 ods. 1 – o rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

§ 94 ods. 2 – prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

§ 98 ods. 6 – zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov organizáciu práce v noci.

§ 144a ods. 6 – o tom, či ide o neospravedlnené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

§ 152 ods. 8 – zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcov zamestnancov a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.

§ 159 ods. 4 – zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím a zásadné otázky starostlivosti o týchto zamestnancov.

§ 191 ods.4 – požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady, s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 50 eur, je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.

§ 198 ods. 2 – rozsah zodpovednosti podľa odseku 1 (poskytnutie náhrady škody pri pracovnom úraze alebo zistenej chorobe z povolania) je zamestnávateľ povinný prerokovať bez zbytočného odkladu so zástupcami zamestnancov a so zamestnancom.

Právo na informácie

§118 ods. 4 – na účely kontroly služobný úrad poskytuje príslušnému odborovému orgánu potrebné informácie, konzultácie, doklady a prihliada na jeho stanovisko.

Ustanovenia Zákonníka práce, ktoré sa na základe ustanovenia § 120 zákona o štátnej službe vzťahujú aj na štátnozamestnanecké vzťahy:

§ 98 ods. 7 - zamestnávateľ, ktorý pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce a zástupcov zamestnancov, ak si to vyžadujú.

Kontrolná činnosť

§118 ods. 2 – odborový orgán, ktorý pôsobí v služobnom úrade, má právo vykonávať kontrolu služobných podmienok pri vykonávaní štátnej služby v služobnom úrade. Odborový orgán je oprávnený najmä
a) vstupovať na miesta, kde sa vykonáva štátna služba,
b) vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
c) podávať návrhy na zlepšenie podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby,
d) vyžadovať od služobného úradu odstránenie zistených nedostatkov,
e) vyžadovať od služobného úradu správu o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly alebo na uskutočnenie návrhov, ktoré podal príslušný odborový orgán vykonávajúci túto kontrolu.

§118 ods. 3 – odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Odborový orgán je oprávnený najmä
a) kontrolovať, ako služobný úrad plní svoje povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a či sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej štátnej služby,
b) pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie služobného úradu pre štátnych zamestnancov a kontrolovať hospodárenie služobného úradu s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
c) kontrolovať, či služobný úrad riadne zisťuje príčiny a okolnosti vzniku pracovných úrazov, zúčastňovať sa na zisťovaní príčin a okolností vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania alebo tieto zistenia vykonávať sám,
d) upozorniť služobný úrad na štátnu službu nadčas a štátnu službu v noci, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a ochranu zdravia štátnych zamestnancov,
e) zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ustanovenia Zákonníka práce, ktoré sa na základe ustanovenia § 120 zákona o štátnej službe vzťahujú aj na štátnozamestnanecké vzťahy:

§ 230 ods. 3 – zamestnávateľ je povinný umožniť vstup do priestorov zamestnávateľa, súvisiacich s účelom vstupu, aj osobe, ktorá nie je zamestnancom zamestnávateľa, ak táto osoba koná v mene odborovej organizácie, v ktorej je združený jeho zamestnanec, za účelom uplatňovania práv zamestnancov; táto osoba je povinná v nevyhnutnom rozsahu dodržiavať, vzhľadom na účel vstupu, povinnosti a opatrenia ustanovené pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia, osobitné predpisy a vnútorné predpisy zamestnávateľa. Odborový orgán je povinný oznámiť zamestnávateľovi osobu konajúcu v mene odborovej organizácie, účel a termín vstupu do priestorov zamestnávateľa.

Bratislava 10.3.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE SEKCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Práva odborovej organizácie v zmysle Zákonníka práce

Spolurozhodovanie, predchádzajúci súhlas, dohoda, dohoda v kolektívnej zmluve

§ 39 ods. 2 – predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydá zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.

§ 48 ods. 4 – ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z taxatívne uvedených dôvodov v § 48 ods. 4 písm. a), b), c). V písm. d) je daná možnosť dohodnúť v kolektívnej zmluve aj vykonávanie iných prác.

§ 83a ods. 9 – v kolektívnej zmluve je možné vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, dobu trvania obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, minimálnu mieru primeranej peňažnej náhrady podľa § 83a ods. 4 a obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady podľa § 83a ods. 5.

§ 84 ods. 1 – zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.

§ 87 ods. 1 – zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas.

§ 87 ods. 2 – zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo po dohode so zástupcami zamestnancov rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne na obdobie dlhšie ako štyri mesiace, najviac na obdobie 12 mesiacov, ak ide o činnosti, pri ktorých sa v priebehu roka prejavuje rozdielna potreba práce. Dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

§ 87a ods. 1 – zamestnávateľ môže zaviesť konto pracovného času len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Dohoda o zavedení konta pracovného času musí byť písomná. Dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

§ 87a ods. 2 – v kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov sa musí dohodnúť vyrovnávacie obdobie konta pracovného času, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca; vyrovnávacie obdobie nesmie byť dlhšie ako 30 mesiacov.

§ 88 ods. 1 – zamestnávateľ môže zaviesť pružný pracovný čas kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

§ 90 ods. 4 – začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov a oznámi to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné.

§ 90 ods. 6 – zamestnávateľ môže pracovný čas tej istej zmeny po dohode so zástupcami zamestnancov rozdeliť na dve časti.

§ 90 ods. 10 – zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času.

§ 91 ods. 2 – podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia zamestnávateľ dohodne so zástupcami zamestnancov.

§ 93 ods. 3 – ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a 2, zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý je starší ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmych mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni.

§ 93 ods. 4 – ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa § 93 odsekov 1 až 3, zamestnávateľ môže zamestnancovi, staršiemu ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 35 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý pripadne na nedeľu a na časť dňa predchádzajúceho nedeli alebo na časť dňa nasledujúceho po nedeli.

§ 93 ods. 5 – ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a 3, zamestnávateľ môže zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za dva týždne najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku v týždni, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do štyroch mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni.

§ 96 ods. 8 – v kolektívnej zmluve možno dohodnúť obmedzenie rozsahu pracovnej pohotovosti, ktorú možno so zamestnancom dohodnúť podľa odseku 7 (Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku. Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná len po dohode so zamestnancom.)

§ 96b – zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov dohodnúť, že za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, ktorý nie je prácou nadčas alebo pracovnou pohotovosťou, patrí zamestnancovi dohodnutá peňažná náhrada alebo náhradné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

§ 97 ods. 6 – práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.

§ 97 ods. 7 – zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.

§ 97 ods. 9 – rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.

§ 97 ods. 11 – so zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce možno dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov.

§ 98 ods. 9 – zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov v súlade s právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vymedzí okruh ťažkých telesných prác alebo ťažkých duševných prác, alebo prác, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.

§ 111 ods. 1 – čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

§ 111 ods. 2 – zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov.

§ 119 ods. 2 – mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve.

§ 133 ods. 3 – ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ zavádza normy a vykonáva ich zmeny až po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.

§ 134 ods. 11 – podrobnosti zisťovania priemerného zárobku alebo pravdepodobného zárobku možno dohodnúť so zástupcami zamestnancov.

§ 142 ods. 4 – ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o inú prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

§ 145 ods. 2 – za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi náhrady za používanie vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce, ak ich využíva s jeho súhlasom.

§ 151 ods. 3 – zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť podmienky, za ktorých bude zodpovedať aj za úschovu motorových vozidiel.

§ 185 ods. 3 – zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, z ktorými môže dohodnúť povinnosť, aby si dali poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril podľa odseku 1, pre prípad straty alebo zničenia.

§ 240 ods. 3 – zamestnávateľ poskytne členovi odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie, členovi zamestnaneckej rady na činnosť zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi na jeho činnosť pracovné voľno s náhradou mzdy na čas dohodnutý medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou alebo zamestnávateľom a zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom. Ak k dohode nedôjde, zamestnávateľ poskytne na základe rozdelenia pracovného voľna podľa šiestej vety členom odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie a členom zamestnaneckej rady na činnosť zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi na jeho činnosť pracovné voľno s náhradou mzdy mesačne v úhrne v rozsahu určenom ako súčin priemerného počtu zamestnancov pracujúcich u zamestnávateľa počas predchádzajúceho kalendárneho roka a časového úseku 15 minút. Ak zamestnávateľ v predchádzajúcom kalendárnom roku nezamestnával zamestnancov, vychádza sa z počtu zamestnancov k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa pracovné voľno poskytuje. Ak u zamestnávateľa pôsobí viacero zástupcov zamestnancov, písomne oznámia zamestnávateľovi rozdelenie pracovného voľna podľa prvej vety alebo druhej vety. Ak sa zástupcovia zamestnancov nedohodnú na rozdelení pracovného voľna, o rozdelení pracovného voľna rozhodne rozhodca, ktorého si určia; za čas do písomného oznámenia rozdelenia pracovného voľna zamestnávateľovi nepatrí zástupcom zamestnancov pracovné voľno. O rozdelení pracovného voľna medzi jednotlivých členov odborového orgánu rozhodne odborový orgán a medzi jednotlivých členov zamestnaneckej rady rozhodne zamestnanecká rada; toto rozdelenie odborový orgán a zamestnanecká rada písomne oznámia zamestnávateľovi. V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov sa dohodnú podmienky, za ktorých patrí odborovej organizácii, zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi peňažná náhrada za nevyčerpané pracovné voľno podľa prvej vety a druhej vety.

§ 240 ods. 4 – zamestnávateľ má právo skontrolovať, či zamestnanec využíva poskytnuté pracovné voľno podľa odseku 3 na účel, na ktorý bolo poskytnuté. V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov možno dohodnúť podmienky výkonu kontroly podľa prvej vety.

§ 240 ods. 9 – zamestnávateľ môže dať členovi príslušného odborového orgánu, členovi zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov. Za predchádzajúci súhlas sa považuje aj, ak zástupcovia zamestnancov písomne neodmietli udeliť zamestnávateľovi súhlas do 15 dní odo dňa, keď o to zamestnávateľ požiadal.

Prerokovanie

§ 29 ods. 2 – zamestnávateľ je povinný s cieľom dosiahnutia dohody najneskôr jeden mesiac pred tým ako uskutoční opatrenia vzťahujúce sa na zamestnancov v súvislosti s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov prerokovať tieto opatrenia so zástupcami zamestnancov.

§ 73 ods. 2 – s cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s dotknutými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov, alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov.

§ 74 – výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.

§ 86 ods. 1 – o rovnomernom rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

§ 94 ods. 2 – prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

§ 98 ods. 6 – zamestnávateľ je povinný pravidelne prerokúvať so zástupcami zamestnancov organizáciu práce v noci.

§ 141a – ak je zamestnanec dôvodne podozrivý zo závažného porušenia pracovnej disciplíny a jeho ďalší výkon práce by ohrozoval dôležitý záujem zamestnávateľa, môže zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov zamestnancovi dočasne, najdlhšie na jeden mesiac, prerušiť jeho výkon práce. Zamestnancovi po dobu dočasného prerušenia výkonu práce patrí náhrada mzdy najmenej v sume 60 % jeho priemerného zárobku; ak sa závažné porušenie pracovnej disciplíny nepreukázalo, zamestnancovi patrí doplatok do výšky jeho priemerného zárobku.

§ 144a ods. 6 – o tom, či ide o neospravedlnené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

§ 152 ods. 8 – zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcov zamestnancov a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci, b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom, c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.

§ 153 – zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie.

§ 159 ods. 4 – zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím a zásadné otázky starostlivosti o týchto zamestnancov.

§ 191 ods.4 – požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady, s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 50 eur, je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.

§ 198 ods. 2 – rozsah zodpovednosti podľa odseku 1 (poskytnutie náhrady škody pri pracovnom úraze alebo zistenej chorobe z povolania) je zamestnávateľ povinný prerokovať bez zbytočného odkladu so zástupcami zamestnancov a so zamestnancom.

§ 237 ods. 2 – zamestnávateľ vopred prerokuje so zástupcami zamestnancov najmä
a) stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je ohrozená zamestnanosť,
b) zásadné otázky sociálnej politiky zamestnávateľa, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a pracovného prostredia,
c) rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach,
d) organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa, alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy zamestnávateľa,
e) opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov.

Právo na informácie

Čl. 4 – právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácií zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti,

§ 22 ods. 1 – zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty je povinný písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o platobnej neschopnosti do desiatich dní od jej vzniku.

§ 29 ods. 1 – zamestnávateľ je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov písomne informovať zástupcov zamestnancov o
a) dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,
b) dôvodoch prechodu,
c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,
d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov.

§ 47 ods. 4 – zamestnávateľ je povinný predkladať zástupcom zamestnancov správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch v lehotách, ktoré s ním dohodol.

§ 48 ods. 8 – zamestnávateľ informuje vhodným spôsobom zamestnancov v pracovnom pomere na určitú dobu a zástupcov zamestnancov o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili.

§ 49 ods. 6 – zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a zástupcov zamestnancov o možnosti pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas.

§ 73 ods. 2 – pri hromadnom prepúšťaní je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ich informovať najmä o
a) dôvodoch hromadného prepúšťania,
b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

§ 73 ods. 4 – zamestnávateľ po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov je povinný predložiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania
a) Národnému úradu práce,
b) zástupcom zamestnancov.

§ 98 ods. 7 – zamestnávateľ, ktorý pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti príslušný inšpektorát práce a zástupcov zamestnancov, ak si to vyžadujú.

§ 237 ods. 4 – na účely uvedené v odseku 2 zamestnávateľ poskytne zástupcom zamestnancov potrebné informácie, konzultácie a doklady a v rámci svojich možností prihliada na ich stanoviská.

§ 238 ods. 2 – zamestnávateľ informuje zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase zástupcov zamestnancov o svojej hospodárskej a finančnej situácií a o predpokladanom vývoji jeho činnosti.

Kontrolná činnosť

§ 149 ods. 1 – právo odborového orgánu vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pritom má právo najmä
a) kontrolovať, ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a či sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov a kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
b) kontrolovať, či zamestnávateľ riadne vyšetruje príčiny pracovných úrazov, zúčastňovať sa na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sám vyšetrovať,
c) požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch a zariadeniach alebo pri pracovných postupoch a prerušenie práce v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím,
d) upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov,
e) zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
f) vyžadovať od zamestnávateľa informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly.

§ 149 ods. 2 – o nedostatkoch podľa odseku 1 písm. c) je odborový orgán povinný vypracovať protokol. Protokol obsahuje označenie odborového orgánu, ktorý kontrolu vykonal, dátum a čas vykonania kontroly a nedostatky zistené kontrolou v prevádzke, na strojoch a zariadeniach alebo pri pracovných postupoch, ktoré odborový orgán požaduje odstrániť. V prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia protokol obsahuje aj požiadavku na prerušenie práce s označením práce a času, odkedy sa požaduje práca prerušiť. Súčasťou protokolu je vyjadrenie zamestnávateľa k zisteným nedostatkom.

§ 149 ods. 3 – o požiadavke na prerušenie práce podľa odseku 1 písm. c) je odborový orgán povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť príslušný orgán inšpekcie práce alebo príslušný orgán štátnej banskej správy. Požiadavka na prerušenie práce odborového orgánu trvá až do odstránenia nedostatkov zamestnávateľom, inak do skončenia jej preskúmania príslušným orgánom inšpekcie práce alebo príslušným orgánom štátnej banskej správy.

§ 229 ods. 7 – ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe odborová organizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, odborovej organizácii patrí právo na kolektívne vyjednávanie, na spolurozhodovanie, na kontrolnú činnosť a na informácie a zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi patrí právo na prerokovanie a na informácie, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 230 ods. 3 – zamestnávateľ je povinný umožniť vstup do priestorov zamestnávateľa, súvisiacich s účelom vstupu, aj osobe, ktorá nie je zamestnancom zamestnávateľa, ak táto osoba koná v mene odborovej organizácie, v ktorej je združený jeho zamestnanec, za účelom uplatňovania práv zamestnancov; táto osoba je povinná v nevyhnutnom rozsahu dodržiavať, vzhľadom na účel vstupu, povinnosti a opatrenia ustanovené pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia, osobitné predpisy a vnútorné predpisy zamestnávateľa. Odborový orgán je povinný oznámiť zamestnávateľovi osobu konajúcu v mene odborovej organizácie, účel a termín vstupu do priestorov zamestnávateľa.

§ 239 – zástupcovia zamestnancov kontrolujú dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy; na tento účel sú oprávnený najmä
a) vstupovať na pracoviská zamestnávateľa v čase dohodnutom so zamestnávateľom, a ak sa so zamestnávateľom nedohodnú, najneskôr do troch pracovných dní po oznámení zamestnávateľovi o vstupe na jeho pracoviská; § 230 ods. 3 sa použije primerane,
b) vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
c) podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok,
d) vyžadovať od zamestnávateľa, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov,
e) navrhovať zamestnávateľovi alebo inému orgánu poverenému kontrolou dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, aby uplatnili vhodné opatrenia voči vedúcim zamestnancom, ktorí porušujú pracovnoprávne predpisy alebo povinnosti vyplývajúce pre nich z kolektívnych zmlúv.

Bratislava 9.3.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE SEKCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 24.2.2015 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie:
- Informácie zo zasadnutí KOZ SR a JMF ZOO SR,
- Informáciu o nepravidelnom odvode členských príspevkov základných organizácií SLOVES,
- Návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
- Informáciu o regionálnych školeniach funkcionárov základných organizácií SLOVES.

Predsedníctvo SLOVES schválilo:
- Návrh na podporu na prekonanie ťažkej finančnej situácie jednému členovi SLOVES,
- Návrh na poskytnutie príspevku na činnosť Klubu individuálnych členov v Banskej Bystrici.

Bratislava 26.2.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE SEKCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Plán práce Hospodárskej a sociálnej rady SR

Na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dňa 16.2.2015 bol schválený nasledovný Plán práce na rok 2015:

Plán práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2015

Bratislava 19.2.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v roku 2014

Dokument nájdete v prílohe.

Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v roku 2014

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Zo zasadnutia Predsedníctva SLOVES, konaného 20.1.2015 v Bratislave

Predsedníctvo SLOVES na svojom zasadnutí schválilo:
- Návrh časového plánu zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2015,
- Návrh plánu medzinárodnej činnosti SLOVES na rok 2015,
- Návrh zabezpečenia zväzovej rodinnej rekreácie a rekondično-rehabilitačných pobytov na rok 2015,
- Správu o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v organizáciách odborového zväzu za rok 2014,
- Návrh plánu činnosti útvaru zväzovej inšpekcie práce na rok 2015,
- Návrhy na ocenenie členov SLOVES a na príspevky členom SLOVES v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES,
- Návrh na poskytnutie príspevku na činnosť Klubu individuálnych členov v Bratislave.

Bratislava 23.1.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES a Snemu KOZ SR na I. polrok 2015

Predsedníctvo SLOVES

20.1.2015 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24.2.2015 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24.3.2015 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
21.4.2015 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
26.5.2015 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
23.6.2015 (utorok) o 9.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

21.4.2015 (utorok) o 11.00 h v Bratislave

Snem KOZ SR

25.3.2015 (streda) v Bratislave

Bratislava 20.1.2015

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
Návrh priorít v rámci daňovo-odvodového balíčka opatrení predkladaných KOZ SR

Dokument nájdete v prílohe.

Návrh priorít v rámci daňovo-odvodového balíčka opatrení predkladaných KOZ SR

Bratislava 26.01.2015
na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

3.kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2015 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2015 v štátnej službe

Dňa 30.10.2014 sa uskutočnilo 3. kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2015. Rokovanie otvorila a viedla vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Ing. Tatiana Janečková, ktorá privítala prítomných vyjednávačov za stranu vlády SR, KOZ SR, ZMOS ako aj vyššie územné celky.

Vedúca služobného úradu požiadala zástupcov odborov, aby predložili priority, ktoré považujú v kolektívnom vyjednávaní za najdôležitejšie a ktoré budú v kolektívnych zmluvách zásadne presadzovať. Zástupcovia odborov opätovne predložili svoje stanovisko v tom zmysle, že prvoradou požiadavkou je valorizácia platových taríf, a to tak vo verejnej ako aj v štátnej službe, v prípade jej akceptácie možno rokovať o ústupkoch v iných ustanoveniach kolektívnych zmlúv, ktoré taktiež zakladajú nárok na štátny rozpočet. Zároveň predložili návrh, aby sa rokovalo o navýšení platových taríf o takú výšku, aká je deklarovaná ministrom školstva pre pedagogických zamestnancov, navrhujú teda, aby sa nepreferovala jedna skupina zamestnancov, ale aby sa všetkým zamestnancom verejnej správy tarify zvýšili r o v n a k o o 5 %.

Štátny tajomník MF SR Radko Kuruc informoval prítomných, že na dnešnom kole kolektívneho vyjednávania vládna strana nemôže predložiť prípadné percento valorizácie. Aj keď je Slovensko na základe výsledkov EUROSTAT-u mimo tzv. dlhovej brzdy, sú v NRSR prerokovávané v týchto dňoch viaceré zákony, ktoré môžu zmeniť výdavkovú časť štátneho rozpočtu, prípadne môže dôjsť k zmenám na základe žiadostí rezortov, ktoré považujú svoje výdavky za poddimenzované. Z toho dôvodu nemajú ešte výsledky prepočítané, teda presné číslo možných výdavkov na valorizáciu platov vo verejnej správe dnes predložiť nemôžu.

Zástupca ZMOS J. Turčány upozornil na to, že platové úpravy v samospráve možno uskutočniť len ak to umožní rozpočtový a fiškálny priestor a opätovne požiadal, aby tieto úpravy boli rovnaké pre celú verejnú správu. Je potrebné výdavkovú časť štátneho rozpočtu dôsledne dopočítať nielen o percentá v tarifách ale o naozaj reálne čísla, ktoré bude navýšenie predstavovať napr. v pohyblivých zložkách platov.

V závere vedúca služobného úradu Ing. Janečková uzatvorila vyjednávanie s tým, že valorizácia platových taríf v budúcom roku bude, všetko bude závisieť od rokovania NR SR ako aj rokovania vlády SR so ZMOS, ale nebude to požadovaných 5 %.

Zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 18.11.2014.

Bratislava 30.10.2014

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE SEKCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Dovolenka starostu obce a nároky starostu z uzatvorenej kolektívnej zmluvy, odstupné starostu obce, stravovanie starostu obce

Na základe otázok niektorých základných organizácií o zaujatie stanoviska k právnym oblastiam
a) dovolenky starostu obce a nárokov starostu z uzatvorenej kolektívnej zmluvy,
b) odstupného starostu obce a
c) stravovania starostu obce
predkladáme nasledovnú informáciu, ktorá je vypracovaná k právnemu stavu ku dňu 15.10.2014.

Ad a) Dovolenka starostu obce a nároky starostu z uzatvorenej kolektívnej zmluvy

Starosta obce a primátor mesta (ďalej len „starosta“) podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest vykonáva verejnú funkciu, ktorá sa nevykonáva v pracovnoprávnom vzťahu, teda nie je zamestnancom obce, a preto sa na neho nevzťahuje kolektívna zmluva.

Kolektívna zmluva uzatvorená v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom, ktorým je obec a zamestnancami, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán. Keďže starosta obce nie je zamestnanec obce, nemožno v kolektívnej zmluve uzatvorenej medzi odborovou organizáciou a obcou dohodnúť individuálne nároky pre starostu; podobne záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy sa vzťahujú len na zamestnancov obce, nie na starostu.

Pri posudzovaní nároku na dovolenku je potrebné zdôrazniť, že starosta obce sa na účely dovolenky považuje za zamestnanca. Vyplýva to z ustanovenia § 2 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest podľa ktorého má starosta nárok na dovolenku na zotavenie, pričom nie je rozhodujúce, či starosta vykonáva svoju funkciu v plnom rozsahu, alebo ide o tzv. úväzkového starostu, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu. Dĺžka dovolenky sa starostovi určí podľa ustanovenia § 103 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, ktorý sa v tejto časti na starostu vzťahuje; má teda nárok len na základnú výmeru dovolenky.

Podľa § 2 ods. 2 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest starostovi možno preplatiť dovolenku nielen pri skočení výkonu funkcie, ale aj v priebehu funkčného obdobia za splnenia troch podmienok, a to v prípade, že
a) nárok na dovolenku vznikol,
b) dovolenku nemôže vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roku,
c) obecné zastupiteľstvo uznesením vysloví súhlas na jej preplatenie.

Ak nie sú splnené všetky tri podmienky, starostovi nemožno preplatiť dovolenku. Dovolenka by sa mala v prvom rade čerpať na zotavenie, regeneráciu a oddych. Podstatou dovolenky nie je získanie finančného prospechu.

Ad b) Odstupné starostu obce

Po zániku mandátu z dôvodu skončenia funkčného obdobia starostu (od okamihu zloženia sľubu novozvoleného starostu) vzniká doterajšiemu starostovi nárok na odstupné, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov. Odstupné starostu upravuje ustanovenie § 5 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Odstupné predstavuje výšku trojnásobku priemerného mesačného platu doterajšieho starostu. Týmto priemerným platom sa pritom rozumie jedna dvanástina súčtu platu za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Odstupné starostovi nepatrí, ak vykonával funkciu menej ako šesť mesiacov, ako aj v prípadoch, ak prišlo k zániku jeho mandátu z dôvodu
a) odmietnutia sľubu (alebo jeho zloženia s výhradou),
b) právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo právoplatného odsúdenia za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
c) vyhlásenia výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o jeho odvolaní.

Odstupné sa hradí z rozpočtu obce. Nárok na odstupné samozrejme nevzniká, ak bol starosta opätovne zvolený do funkcie na ďalšie funkčné obdobie. Za deň, kedy sa novozvolený starosta zložením sľubu ujal funkcie, patrí plat obom starostom – doterajšiemu aj novozvolenému, pretože v tento deň obaja vykonávali svoju funkciu.

Ad c) Stravovanie starostu obce

Oprávneným subjektom na účely zabezpečenia stravovania podľa § 152 Zákonníka práce je zamestnanec v pracovnom pomere za predpokladu, že odpracoval viac ako štyri hodiny v rámci pracovnej zmeny. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie sa týka zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe pracovnej zmluvy. Starostovia nemajú právny nárok na zabezpečenie stravovania, keďže nevykonávajú prácu pre zamestnávateľa v pracovnom pomere. Podľa ustanovenia § 152 ods. 8 Zákonníka práce však zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov môže rozhodnúť o rozšírení okruhu stravovaných osôb aj na starostu.

Bratislava 27.10.2014

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

2. kolo kolektívneho vyjednávania
o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2015 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2015 v štátnej službe

Dňa 2.10.2014 sa uskutočnilo 2. kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2015. Rokovanie otvorila a viedla vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Ing. Tatiana Janečková, ktorá privítala prítomných vyjednávačov za stranu vlády SR, KOZ SR, ZMOS ako aj vyššie územné celky.

Vedúca služobného úradu požiadala štátneho tajomníka MF SR Radka Kuruca, ktorý sa rokovania zúčastnil prvýkrát, aby sa vyjadril k tým otázkam, ktoré zostali po prvom kole otvorené, ale najmä k valorizácii platových taríf v roku 2015. Štátny tajomník zopakoval stanovisko ministerstva financií z predchádzajúceho kola kolektívneho vyjednávania v tom zmysle, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti zatiaľ neumožňuje navyšovať výdavky štátu oproti roku 2014, teda ani výdavky, ktoré zakladajú kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. Očakávajú na výsledky EUROSTAT-u, ktorý zverejní prognózy vývoja národného hospodárstva až v druhej polovici októbra, z toho dôvodu nebude prípadné zvýšenie platov zahrnuté ani do návrhu štátneho rozpočtu, ktorý bude predložený vláde SR a parlamentu. Navrhuje rokovanie odložiť až po jesennej notifikácii o dlhovej brzde koncom októbra, o valorizácii však možno uvažovať len v prípade, ak bude dlhová brzda zrušená.

Zástupcovia odborov po krátkej porade nesúhlasili s takýmto postupom a navrhli, aby sa 3. kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo už budúci týždeň a aby sa rokovalo o valorizácii za predpokladu, že budú výsledky EUROSTAT-u pozitívne.

Štátny tajomník MPSVaR B. Ondruš vyjadril názor, že nevidí problém, aby sa rokovalo až po prijatí rozpočtu vládou SR, návrh zákona o rozpočte je vždy možné zmeniť v parlamente.

Zástupca ZMOS J. Turčány opätovne požiadal vládnu stranu o presnú kvantifikáciu dopadov pre samosprávu v prípade navýšenia platov, ale aj iných záväzkov z kolektívnych zmlúv.

Na otázku predsedníčky SLOVES, či je vláda vôbec pripravená v prípade zrušenia dlhovej brzdy na valorizáciu platových taríf, zástupcovia vládnej strany vyjadrili stanovisko, že je predčasné rokovať hypoteticky a je potrebné počkať až na presné údaje.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa napriek nesúhlasu odborov uskutoční 30.10.2014.

Bratislava 2.10.2014

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES
vyjednávačka KOZ SR

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

1. kolo kolektívneho vyjednávania
o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2015 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2015 v štátnej službe

Dňa 18.9.2014 sa uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2015. Rokovanie sa uskutočnilo prvýkrát na Úrade vlády SR, nakoľko kompetencie v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov pri výkone prác vo verejnom záujme prešli od 1.11.2013 na tento orgán štátnej správy. Rokovanie otvorila a viedla vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Ing. Tatiana Janečková, ktorá privítala prítomných vyjednávačov za stranu vlády SR, KOZ SR, ZMOS ako aj vyššie územné celky.

Návrh obidvoch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2015 predložila KOZ, začalo sa preto rokovať o týchto návrhoch s tým, že všetky strany vyjadrili snahu dospieť k vzájomnej dohode s prihliadnutím na finančné možnosti štátu na jednej strane ale aj zabezpečenie lepších pracovných a platových podmienok pre zamestnancov verejnej správy na strane druhej.

Ing. Janečková oboznámila prítomných, že vládna strana s návrhom o skrátenom pracovnom čase a predĺženej dovolenke súhlasí tak v štátnej ako aj verejnej službe, súhlasí aj s návrhom v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia, ale výšku odchodného, odstupného a sociálneho fondu navrhujú ponechať v rozsahu roku 2014, teda predbežne nesúhlasia so zvýšením o ďalšie platy resp. o ďalší prídel do sociálneho fondu vo výške 0,5 %.

K návrhu KOZ SR na úpravu platových taríf sa vyjadril zástupca MF SR, vedúci služobného úradu Ing. Jaroslav Mikla v tom zmysle, že vláda v súčasnosti nevie zabezpečiť krytie predloženej valorizácie, takáto úprava by znamenala dopad na verejné financie cca 660 mil. euro. Vláda je viazaná ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti (tzv. dlhová brzda). Vzhľadom na to, že prognózy vývoja národného hospodárstva budú známe až v druhej polovici októbra 2014, odporučil rokovať o platových tarifách na ďalšom kole kolektívneho vyjednávania.

Nakoľko úprava odstupného, odchodného, sociálneho fondu je viazaná na finančné možnosti štátneho rozpočtu a veľmi úzko súvisí s valorizáciou platov v roku 2015, zástupcovia odborov navrhli, aby sa aj o týchto otázkach rokovalo na ďalšom kole kolektívneho vyjednávania, s čím zástupcovia vládnej strany a samosprávy súhlasili.

Zástupca ZMOS J. Turčány žiadal, a to na základe rokovaní orgánov ZMOS, vyriešiť problémy vyplývajúce zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v žiadnom prípade ZMOS nechce porušiť tento ústavný zákon. Ak rozpočty na roky 2015 – 2017 predpokladali zmrazenie alebo až zníženie platov, je potrebná v odmeňovaní systémová zmena, nechcú ale viazať platové tarify na minimálnu mzdu, žiadajú však rovnaké odmeňovanie pre všetkých zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa po dohode zmluvných strán uskutoční 2.10.2014.

Bratislava 30.9.2014

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES
vyjednávačka KOZ SR

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2014 a Snemu KOZ SR

Predsedníctvo SLOVES

26. 8.2014 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
23. 9.2014 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
28.10.2014 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
25.11.2014 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
10.12.2014 (streda) o 13.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

11.12.2014 (štvrtok) v Bratislave

Snem KOZ SR

26.11.2014 (streda) v Bratislave

Bratislava 14.8.2014

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať záťaž zamestnancov teplom na väčšine pracovísk. U zamestnancov môže záťaž teplom viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním. Podobná reakcia ľudského organizmu sa prejavuje aj na vplyvy chladného počasia.

Tepelno-vlhkostná mikroklíma na pracovisku je daná teplotou vzduchu, strednou teplotou sálania, relatívnou vlhkosťou vzduchu a rýchlosťou prúdenia vzduchu a hodnotí sa meraniami.

Uvedené faktory tepelno-vlhkostnej mikroklímy môžu predstavovať za určitých podmienok, ak sú ich hodnoty príliš vysoké alebo v prípade chladného počasia príliš nízke, zdravotné riziko pre zamestnancov a sú charakterizované ako „záťaž teplom“ alebo „záťaž chladom“. Faktory tepelno-vlhkostnej mikroklímy významnou mierou ovplyvňujú pracovnú výkonnosť zamestnancov. Letné obdobie spolu s extrémne zvýšenými teplotami (teploty nad 30° C) môže mať za následok zvýšenú záťaž zamestnancov teplom, ktoré sa prejavuje poklesom výkonnosti a sústredenosti, únavou, malátnosťou alebo aj bolesťami hlavy.

Základná úprava ochrany zdravia pri práci pred záťažou teplom a chladom je obsiahnutá v § 37 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tejto právnej úpravy je zamestnávateľ povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Vykonávacím predpisom zákona č. 355/2007 Z. z. je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej len „vyhláška ministerstva zdravotníctva“), ktorá ustanovuje
a) triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja a im prislúchajúce prípustné hodnoty ukazovateľov tepelno-vlhkostnej mikroklímy,
b) smerné hodnoty dlhodobo únosnej záťaže teplom a krátkodobo únosnej záťaže teplom pri aklimatizovaných a neaklimatizovaných zamestnancoch,
c) únosný čas práce pri zvýšenej záťaži teplom,
d) ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom a chladom,
e) prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,
f) pitný režim zamestnancov.

Na účely vyhlášky ministerstva zdravotníctva sa jednotlivé pracovné činnosti zaraďujú do tried podľa celkového energetického výdaja: „1a, 1b, 1c, 2, 3, 4“. V prílohe vyhlášky ministerstva zdravotníctva sú pre orientáciu uvedené príklady pracovných činností k jednotlivým triedam práce.

U zamestnávateľov, u ktorých pôsobí Základná organizácia SLOVES pôjde prevažne o administratívne práce, písanie na stroji a prácu s počítačom, ktoré sú zaradené do triedy práce „1a“. Práce súvisiace s riadením osobného vozidla v bežnej premávke sú zaradené do triedy práce „1b“.

Optimálne mikroklimatické podmienky má zabezpečiť zamestnávateľ na pracovisku v teplom aj chladnom období roka; kde ich neumožňuje vytvoriť stavebné riešenie budovy, musia sa zabezpečiť technickými opatreniami, napr. znížením intenzity zdroja tepla, účinným vetraním a pod., resp. zabezpečením ohrievarne, alebo organizačnými opatreniami, napr. striedaním zamestnancov, pracovnými prestávkami v priaznivých mikroklimatických podmienkach a pod.

Rozsah optimálnych hodnôt mikroklimatických podmienok pre teplé aj chladné obdobie roka je pre :

a) teplé obdobie roka

operatívna teplota
trieda práceoptimálnaprípustná
1a23°C – 27°C 20°C – 28°C
1b22°C – 25°C19°C – 27°C

b) pre chladné obdobie roka

operatívna teplota
trieda práceoptimálnaprípustná
1a20°C – 24°C 18°C – 26°C
1b18°C – 21°C15°C – 24°C

Teplé obdobie roka je obdobie s priemernou dennou vonkajšou teplotou 13° C a vyššou. Deň, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahne hodnotu vyššiu ako 30° C sa považuje za mimoriadne teplý deň. Ak klesne priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní pod 13° C, hodnotí sa prostredie podľa hodnôt pre chladné obdobie roka.

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. na pracoviskách s trvalým výkonom práce dodržiavanie prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca. Výnimkou sú pracoviská vyžadujúce zvláštne tepelné podmienky alebo pracoviská, na ktorých nemožno technickými prostriedkami odstrániť záťaž teplom alebo chladom. Rozsah prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok pre teplé aj chladné obdobie roka pre jednotlivé triedy práce je uvedený v prílohe vyhlášky ministerstva zdravotníctva (tabuľka 2 a 3).

Vyhláška ministerstva zdravotníctva stanovuje limitné hodnoty dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom a únosné doby práce u aklimatizovaných a neaklimatizovaných zamestnancov.

Zamestnávateľ zabezpečuje bezplatne pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži teplom pitný režim, prostredníctvom ktorého sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok z organizmu, a to najmä:
a) bezprostredne na mieste výkonu práce, pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok,
b) ak je predpoklad prekročenia smerných hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom,
c) pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní navyše podávaním nápojov, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok stratených potením a dýchaním.

Zabezpečovanie pitného režimu je podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2004 Z. z. zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.

V bežných pracovných podmienkach musí zamestnávateľ poskytnúť na všetkých pracoviskách pitnú vodu, v optimálnych tepelných podmienkach nie je povinný poskytovať iné občerstvujúce nápoje.

Keď klimatické podmienky prekročia povolenú mieru, zamestnávateľ buď poskytne zamestnancom nápoje alebo vhodne upraví pracovnú dobu.

Zamestnávateľ musí zabezpečiť pre zamestnancov ohrievareň, ak vykonávajú dlhodobo práce na pracoviskách s operatívnou teplotou nižšou ako 10° C. Pri dlhodobej práci na pracovisku s operatívnou teplotou nižšou ako 4° C, zamestnávateľ zabezpečí ohrievareň s vybavením na prehrievanie rúk a ochranný odev s vhodnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktorý zabezpečí tepelne neutrálne podmienky organizmu. Ak tepelný odpor ochranného odevu nestačí na zabezpečenie tepelne neutrálnych podmienok organizmu, práca sa musí prerušiť a zamestnancom sa umožní odpočinok v ohrievarni.

Zamestnávateľ zabezpečuje bezplatne pre zamestnancov pri zvýšenej záťaži chladom pitný režim, prostredníctvom ktorého sa dopĺňa strata tepla z organizmu, najmä :
a) pri dlhodobej práci na uzatvorenom pracovisku, kde z technologických dôvodov je teplota 4° C a nižšia, b) pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku, ak je priemerná teplota vzduchu počas pracovnej zmeny nižšia ako 4° C.

Závodné výbory v súlade s ust. § 149 ods. 1 písm. a Zákonníka práce v rámci odborovej kontroly môžu preveriť, či zamestnávateľ vypracoval a po dohode so závodným výborom vydal vnútorný predpis rešpektujúci príslušné ustanovenia vyhlášky ministerstva zdravotníctva a iných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ustanovenie § 149 Zákonníka práce konkretizuje právny režim uskutočňovania kontroly odborovým orgánom, vrátane jeho realizačných aspektov a jednotlivých fáz výkonu kontroly, ktoré sú navzájom časovo a kauzálne podmienené. Okruh oprávnení, ktoré zákonodarca v odseku 1 priznal odborovému orgánu v súvislosti s výkonom kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je so zreteľom na slovo „najmä“ konštruovaný v podobe exemplifikatívneho výpočtu. Medzi základné oprávnenia odborového orgánu vo sfére výkonu kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak zákonodarca (podľa odseku 1) zaradil:
1. kontrolné oprávnenia:
a) právo kontrolovať, ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a či sústavne utvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov a kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (§ 149 ods. 1 písm. a)),
b) právo kontrolovať, či zamestnávateľ riadne vyšetruje príčiny pracovných úrazov, zúčastňovať sa na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sám vyšetrovať (§ 149 ods. 1 písm. b)),

2. návrhové a konzultačné oprávnenia:
a) právo požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke, na strojoch a zariadeniach alebo pri pracovných postupoch a prerušenie práce v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím (§ 149 ods. 1 písm. c)),
b) právo zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 149 ods. 1 písm. e)),

3. výstražné oprávnenia:
právo upozorniť zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov (§ 149 ods. 1 písm. d)).

V prípade nedôsledného postupu zamestnávateľa riešiť predmetnú problematiku je možné obrátiť sa za účelom zjednania nápravy na regionálne úrady verejného zdravotníctva alebo na miestne príslušné inšpektoráty práce, ale aj na Republikovú centrálu SLOVES.

Bratislava 04.08.2014
na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Pozývame vás na oslavy sviatku práce, ktoré sa budú konať 1. mája 2014 v Žiline v Budatínskom parku bližšie informácie v prílohách.

ORGANIZAČNÉ POKYNY K OSLAVÁM SVIATKU PRÁCE 2014 PRE ODBOROVÉ ZVÄZY

1. Dátum a miesto konania: 1. máj 2014 Budatínsky park Žilina

2. Časový harmonogram:
10.00 – 11.00 – príchod účastníkov do miesta konania akcie
11.00 – 12.00 – príhovory a vystúpenia hostí
12.00 – 15.00 – kultúrny program

3. Účastníci:
Účasť zabezpečujú odborové zväzy združené v KOZ SR.

4. Doprava:
Dopravu do miesta konania akcie zabezpečujú odborové zväzy.

5. Parkovanie:
Parkovanie autobusov a osobných áut – viď príloha „Možnosti parkovania – 1. máj 2014“ a priložený dokument s fotografiami.

6. Úhrady nákladov za dopravu:
Dopravu účastníkov si zabezpečujú odborové zväzy – objednáva sa autobusová doprava v štandardnom vybavení. Odborový zväz zodpovedá za maximálnu vyťaženosť autobusu. Faktúry za dopravu autobusom uhradia odborové zväzy s tým, že kópiu faktúry spolu so zoznamom účastníkov predložia KOZ SR na refundáciu nákladov. Požadované podklady je potrebné zaslať na KOZ SR v čo najkratšom termíne po vykonaní úhrady faktúry, najneskôr v termíne do 31. 05. 2014.

NÁKLADY ZA AUTOBUS BUDÚ ODBOROVÝM ZVÄZOM REFUNDOVANÉ LEN PRI SPLNENÍ PODMIENKY, ŽE AUTOBUS BUDE OBSADENÝ NAJMENEJ 2/3 PREPRAVNEJ KAPACITY!

7. Ďalšie organizačné pokyny:
Odborové zväzy sú povinné určiť hlavného organizátora, ktorý bude zodpovedať za presun, správanie sa a bezpečnosť účastníkov za príslušný odborový zväz.
Účastníkov zhromaždenia je potrebné upozorniť, aby sa vyvarovali kontaktu so skupinkami alebo jednotlivcami, ktorí by chceli narušiť priebeh verejného zhromaždenia.
Odporúčame odborovým zväzom vybaviť účastníkov zhromaždenia zväzovými propagačnými predmetmi – logá, zástavy, transparenty, vesty a pod..

Bratislava 25.04.2014

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2014 a Snemu KOZ SR

Predsedníctvo SLOVES

28.1.2014 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
25.2.2014 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
25.3.2014 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
23.4.2014 (streda) o 13.00 h v Bratislave
27.5.2014 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24.6.2014 (utorok) o 9.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

24.4.2014 (štvrtok) v Bratislave

Snem KOZ SR

26.3.2014 (streda) v Bratislave

Bratislava 28.1.2014

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

3.kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2014 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2014 v štátnej službe

Dňa 19.11.2013 sa uskutočnilo 3.kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2014. Rokovanie otvoril štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš, ktorý v úvode informoval prítomných o stanovisku A. Szalaya, predsedu SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb k platovej kompenzácii za sťažený výkon práce. Akceptujú názor ministerstva práce a upúšťajú od požiadavky úpravy kompenzácie v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, tieto príplatky budú upravená v služobných predpisoch, tak ako to ukladá zákon o štátnej službe.

B. Ondruš ďalej oboznámil prítomných, že požiadavku odborov na navýšenie sociálneho fondu nie je možné vzhľadom na štátny rozpočet akceptovať, zvýšiť prídel sociálneho fondu však bude naďalej možné v podnikových kolektívnych zmluvách.

Zástupca ZMOS J. Turčány informoval o rozhodnutí rady ZMOS podpísať kolektívnu zmluvu na rok 2014 aj s valorizáciou platov, ak sa zachovajú všetky pracovné podmienky a podmienky zamestnávania v rozsahu dohodnutom v roku 2013. Toto stanovisko podporili aj zástupcovia samosprávnych krajov.

Štátny tajomník B. Ondruš potvrdil valorizáciu platov tak, ako bola dohodnutá a prezentovaná na predchádzajúcom kole kolektívneho vyjednávania, teda 16 Eur do každej platovej tarify s výnimkou pedagogických zamestnancov.

Výsledkom kolektívneho vyjednávania o obidvoch kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa je teda zachovanie všetkých benefitov z roku 2013 a k tomu naviac valorizácia platov.

Zmluvné strany sa dohodli, že k podpisu kolektívnych zmlúv dôjde v čo najkratšom čase, pravdepodobne budúci týždeň.

V závere rokovania tak štátny tajomník B. Ondruš, ako aj viceprezident S. Manga poďakovali vyjednávačom za konštruktívny prístup a vyslovili presvedčenie, že aj zamestnanci verejnej správy budú výsledok sociálneho dialógu hodnotiť pozitívne.

Bratislava 19.11.2013

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

2.kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2014 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2014 v štátnej službe

Dňa 6.11.2013 sa uskutočnilo 2. kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2014. Rokovanie otvoril štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš, ktorý v úvode informoval prítomných o tom, že ministerstvo práce robí všetky potrebné úkony na praktickú realizáciu dohodnutej valorizácie platov o 16 Eur každému zamestnancovi. Ide teda o procesné úkony, ktoré súvisia s vykonávacím nariadením k zákonu č. 553/2003 Z. z., ako aj zákonu o štátnej službe. Zároveň upozornil na to, že zápisnica z predchádzajúceho kola kolektívneho vyjednávania bude doplnená o výsledok rokovania zástupcov vlády a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v tom zmysle, že platová tabuľka pedagogických zamestnancov bude navýšená o 5 % (bez 16 Eur), tarifné platy všetkých pedagógov vysokých škôl sa zvýšia o 3%, ale aj o 16 Eur.

V kolektívnom vyjednávaní sa pokračovalo podľa návrhov obidvoch kolektívnych zmlúv, ktoré sme vláde a zamestnávateľom predložili.

Tak zástupcovia vlády, ako aj zamestnávateľov nesúhlasili s návrhmi, ktoré by boli upravené vo väčšom rozsahu ako v roku 2013, napriek tomu zostala otvorená ešte výška sociálneho fondu a príplatky za sťažený výkon práce v štátnej službe.

Zástupca ZMOS J. Turčány uviedol, že podľa posledného rozhodnutia Rady ZMOS k podpisu kolektívnej zmluvy z ich strany zatiaľ nedôjde, o ďalšom postupe budú rokovať na svojom ďalšom zasadnutí v novembri 2013.

Zmluvné strany sa na záver dohodli, že zástupcovia vlády predložia procesný postup valorizácie platov sociálnym partnerom do týždňa a ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 19.11.2013.

Bratislava 6.11.2013

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

VI. zjazd SLOVES

Dňa 24.10.2013 sa počas VI. zjazdu SLOVES uskutočnilo 1. zasadnutie Snemu SLOVES, ktoré zvolilo:

za predsedníčku SLOVES
Máriu Mayerovú

za podpredsedníčku SLOVES
Alžbetu Broszovú

za hlavnú revízorku účtov SLOVES
Ruženu Triskalovú

za revízorov účtov SLOVES
Slavomíra Konca
Annu Berackovú
Zuzanu Michalcovú
Adalberta Mezeia

za predsedníčku Rozhodcovského senátu SLOVES
Evu Mišíkovú

za podpredsedníčku Rozhodcovského senátu SLOVES
Katarínu Kopkovú

za ďalšiu podpredsedníčku Rozhodcovského senátu SLOVES
Evu Škvareninovú

za spravodajcu Rozhodcovského senátu SLOVES
Petronelu Gregovú

Bratislava 28.10.2013

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

kolektívne vyjednávanie o zvýšení platových taríf pre rok 2013 a o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2014

Dňa 4.10.2013 sa podľa dohody sociálnych partnerov uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania o zvýšení platových taríf pre rok 2013.

Rokovanie otvoril štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš, ktorý privítal prítomných a ihneď odovzdal slovo štátnemu tajomníkovi ministerstva financií Petrovi Pellegrinimu.

P. Pellegrini sa vyjadril k návrhu odborov o vyplatení jednorazovej odmeny každému zamestnancovi verejnej správy v mzde za mesiac november vo výške polovice minimálnej mzdy v tom zmysle, že vývoj hospodárskych výsledkov v SR neumožňuje v tomto roku vyplatiť žiadnu sumu. Zároveň oznámil, že napriek zmrazeniu platov došlo v prvom polroku k reálnemu rastu platov, a to v priemere o 3,24%, zamestnancom verejnej správy o 2,93 % a pedagogickým zamestnancom o 6,68%. Táto skutočnosť nás veľmi prekvapila, z toho dôvodu sme žiadali zástupcov vlády o vysvetlenie. Išlo o skutočne vyplatené mzdy, teda rast spôsobili odmeny, ktoré zamestnanci v niektorých rezortoch v tomto roku dostali ale aj zvýšenie platov pedagogickým zamestnancom. Suma ktorú odbory požadujú predstavuje čiastku cca 65 mil. eur a štát tieto prostriedky v štátnom rozpočte nemá. Štátny tajomník P. Pellegrini, ako aj štátny tajomník B. Ondruš ubezpečili prítomných, že nemožno obviniť vládu, že nemá záujem na zvyšovaní platov, požiadavky odborov považujú za absolútne oprávnené, ale konsolidačné opatrenia musia byť splnené.

K návrhu odborov sa vyjadrili aj zástupcovia VÚC, ktorí taktiež nesúhlasili s plošným vyplatením odmien, ale navrhujú možnosť vyplatenia odmien z prípadných ušetrených mzdových prostriedkov v jednotlivých rezortoch a organizáciách. Podľa zástupcu ZMOS bol objem skutočne vyplatených miezd v obciach a mestách o 3% vyšší (zvýšené platy pedagógom) a pokiaľ by sa malo zamestnancom niečo vyplatiť ešte v tomto roku, žiadajú kompenzáciu od vlády, samospráva financie nemá.

Na základe uvedeného B. Ondruš uzatvoril kolektívne vyjednávanie pre rok 2013 a otvoril 1. kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2014. Vyjadril sa k obidvom návrhom kolektívnych zmlúv, ktoré predložili odbory a na základe vyjadrenia rezortov v podstate žiadajú zachovať úroveň záväzkov vyjednaných pre rok 2013. Vzhľadom na nulový rast platov od roku 2011 a na ukončenie vyjednávania pre rok 2013 sme očakávali, že práve rok 2013 bude posledným rokom, kedy sa zamestnancom verejnej správy prepadnú reálne platy. Nestalo sa tak a vláda opätovne navrhla nulový rast aj pre rok 2014, nakoľko požiadavka odborov – 12%-ný rast platov by predstavovala sumu 840 mil. euro. Zároveň však oznámili, že tento návrh nie je konečný a ak by sa uvažovalo o zvýšení, tak odporúčajú fixnú sumu pre každého zamestnanca, ale výšku neuviedli. Požiadali nás, aby sme tento návrh prerokovali vo zväzoch s tým, že sa môžeme stretávať a vyjednávať aj každý deň do schválenia štátneho rozpočtu vládou (10.10.2013).

K návrhu vládnej strany sa vyjadrili všetci vyjednávači za stranu odborov, vyjadrili svoje obrovské sklamanie, ja som ubezpečila zástupcov vlády, že sa v žiadnom prípade nemôžem postaviť pred svojich členov bez toho, aby som im niečo nepredložila a rokovala s nimi o hypotetických návrhoch. Na základe toho vládna strana navrhla, aby sme sa stretli 7.10.2013, dovtedy pošlú návrh modelu zvýšenia taríf pevnou sumou, odbory majú o tejto možnosti taktiež rokovať.

Aj keď návrh o zvýšení platov všetkým zamestnancom rovnakou čiastkou považujeme za nivelizáciu platov a popretie princípu zásluhovosti v odmeňovaní, na základe rokovania Predsedníctva SLOVES a všetkých zástupcov nevýrobných odborových zväzov sme túto možnosť akceptovali. Dôvodom bola skutočnosť, že týmto postupom pomôžeme zamestnancom s najnižšou mzdou, ale aj mladým zamestnancom, ktorí sú odmeňovaní ešte bez započítania praxe. Zároveň sme zástupcov vlády upozornili, že s touto formou súhlasíme len výnimočne a len pre jeden rok, ubezpečili nás, že sa v tomto zhodujeme.

Druhé kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo v popoludňajších hodinách dňa 7.10., návrh vlády sme však neobdržali, bol nám predložený až na rokovaní. Návrh valorizácie vo výške 1% (8 euro) sme ihneď odmietli. Vládna strana nás vyzvala k tomu, či sme ochotní prehodnotiť požiadavku 12%-ného rastu a ak áno, tak v akej výške. Po porade našich vyjednávačov sme navrhli – aj vzhľadom na to, že ide o zvýšenie platov pre 343 011 zamestnancov verejnej správy – taký rast ako pri minimálnej mzde, t.j. 4,2 %. Aj keď sa zástupcovia vlády vyjadrili, že takéto zvýšenie nebude možné, ale chcú rokovať, dohodli sme ďalšie vyjednávanie o dve hodiny.

Na tomto rokovaní bol predložený ďalší návrh, a to vo výške 1,7% (13 euro), čo predstavuje pre štát a samosprávy cca 76 a 3 milióna eur, s odôvodnením, že po 3 rokoch prvý krát nedôjde k prepadu reálnych platov – 1,7 % zohľadňuje infláciu. Nakoľko sme odmietli aj tento návrh, dohodli sme ďalšie kolo vyjednávania na 8.10.2013.

Na rokovaní, ktorého sa zúčastnil aj minister práce J. Richter a minister financií a podpredseda vlády SR P. Kažimír, zástupcovia vlády predložili posledný, definitívny návrh, a to 2% rast (16 euro) v sume vyše 90 miliónov euro. Po porade našich vyjednávačov, na ktorej sme zvážili všetky možnosti odborov dosiahnuť lepšie výsledky aj inou cestou, berúc do úvahy skutočnosť, že naozaj nedôjde k prepadu reálnych platov a že pomôžeme najnižšie odmeňovaným zamestnancom, sme s návrhom za stranu odborov súhlasili.

Súhlas vyjadrili aj zástupcovia VÚC na rozdiel od zástupcov ZMOS, ktorí dajú definitívne stanovisko 11.10.2013 po zasadnutí Rady ZMOS, nakoľko zvýšenie platov nemajú pokryté financiami a z toho dôvodu žiadajú zvýšenie daní z výnosu príjmov fyzických osôb.

Zmluvné strany sa dohodli, že kolektívne vyjednávanie bude pokračovať a rokovať sa bude o ďalších záväzkoch a návrhoch, ktoré odbory predložili.

V závere rokovania poďakovali prítomným tak minister práce J. Richter, ako aj minister financií a podpredseda vlády SR P. Kažimír za konštruktívne vyjednávanie a zástupcom odborov za ich prístup s ubezpečením, že dohodnúť valorizáciu a presadiť ju vo vláde bolo ťažké aj pre zástupcov rezortov, ktorí kolektívne zmluvy vyjednávali.

Bratislava 8.10.2013

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Každý zamestnanec má právo na priaznivé a dôstojné pracovné podmienky!

KOZ SR je v poslednej dobe konfrontovaná s množiaci sa prípadmi šikanovania, ktoré sa prejavuje na pracoviskách v podobe nekalých praktík niektorých zamestnávateľov, resp. ich manažmentu. Títo sa v honbe za ziskom a osobným prospechom často menia na pohoničov, ktorí pracujúcich zastrašujú, urážajú a ponižujú. Málokto však je ochotný o šikanovaní otvorene hovoriť a zamestnanci vo svojej snahe zabezpečiť pre rodinu aspoň minimálny príjem mlčia. Výroky o „nahraditeľnosti každého“, o „nedočkavých čakateľoch za bránou“ sa v čase vysokej miery nezamestnanosti doslova stavajú „kladivom na pracujúcich“.

KOZ SR pripomína fakt, že každý zamestnanec má Ústavou SR garantované právo na priaznivé a dôstojné pracovné podmienky. Proti hrubému porušovaniu pracovno-právnych predpisov je možné sa efektívne brániť.

KOZ SR preto vyzýva všetkých zamestnancov, aby sa proti akýmkoľvek prejavom šikanovania aktívne bránili, nenechali sa zastrašovať a ponižovať a neodkladne sa obrátili na odborové organizácie alebo zamestnanecké rady, ktoré pôsobia v spoločnostiach, kde pracujú a požiadali ich o pomoc a podporu.

KOZ SR chce touto výzvou pomôcť najmä tým, ktorí sú šikanovaní a zároveň chce vytvárať podmienky na predchádzanie tomu, aby sa zamestnanci stávali obeťami nekorektných, nemorálnych a pochybných pracovnoprávnych praktík. Odbory, zamestnanecké rady, ale aj inšpektoráty práce sú tu najmä preto, aby presadzovali dôstojnú prácu zodpovedajúcu skutočnosti, že Slovenská republika je plnohodnotným členom EÚ, sociálnym štátom garantujúcim základné ľudské, občianske a pracovné práva pre každého jej občana.

Bratislava 21.8.2013

Rada predsedov OZ KOZ SR

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2013 a Snemu KOZ SR
Predsedníctvo SLOVES

27. 8.2013 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
24. 9.2013 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
23.10.2013 (streda) o 13.00 h v Bratislave
26.11.2013 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
11.12.2013 (streda) o 13.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

24.10.2013 (štvrtok) v Bratislave
12.12.2013 (štvrtok) v Bratislave

Zjazd SLOVES

24.10.2013 (štvrtok) v Bratislave

Snem KOZ SR

27.11.2013 (streda) v Bratislave

Bratislava 20.8.2013

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Kolektívne vyjednávanie o zvýšení platových taríf pre rok 2013

V súlade s čl. II. bodom 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2013 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2013 sa dňa 1.7.2013 uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o zvýšení platových taríf pre rok 2013.
Rokovanie otvoril a viedol štátny tajomník MPSVaR SR Branislav Ondruš, ktorý privítal prítomných vyjednávačov za stranu vlády, odborov a VÚC, zástupca ZMOS nebol prítomný. V úvode sa ospravedlnil za termín kolektívneho vyjednávania, nakoľko sa malo uskutočniť už v máji, a to podľa dohody vyjednávačov pri uzatváraní predmetných kolektívnych zmlúv. Dôvodom meškania bolo vyhodnotenie vývoja plnenia príjmov do štátneho rozpočtu a zlé výsledky, ktoré spôsobujú komplikácie nielen v tomto roku, ale aj v rokoch nasledujúcich.
K valorizácii platov sa vyjadril aj zástupca MFSR Radovan Majerský, generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky, ktorý potvrdil slová štátneho tajomníka v tom, že vyhliadky sú oveľa horšie ako predpokladali. Negatívne vyhliadky v makroekonomickom vývoji, teda v oblasti daní a odvodov spôsobili výpadok zo štátneho rozpočtu vo výške 700 mil. eur. Vláda v súčasnosti hľadá možnosti a chce využiť všetky opatrenia na zabezpečenie deficitu pod 3 % HDP v tomto roku. Podľa prognóz však bude v štátnom rozpočte v roku 2014 chýbať ďalších 1,2 miliardy eur, prvý návrh rozpočtu bude vláde SR predložený do 15.8. t.r. Na základe týchto hospodárskych výsledkov k žiadnej valorizácii platov dôjsť nemôže.
Za stranu odborov vystúpil hlavný vyjednávač Anton Szalay, ktorý upozornil na prepad reálnych platov vo výške cca 10%, nakoľko už štvrtý rok nedochádza k žiadnej valorizácii, naopak v dôsledku šetrenia verejných financií, muselo dôjsť aj k prepúšťaniu zamestnancov. Vzhľadom na zlú situáciu v štátnom rozpočte a dôležitosť zníženia deficitu pod 3 % z dôvodu výhodnejších pôžičiek pre náš štát, odbory navrhujú, aby v roku 2013 nedošlo k plošnej valorizácii platov, ale aby každému zamestnancovi verejnej správy bola vyplatená jednorazová a jednotná finančná kompenzácia, a to v novembrovej výplate. O jej výške budú zmluvné strany rokovať na ďalšom kole kolektívneho vyjednávania.
Za SLOVES, som upozornila na dôležitú skutočnosť, že v súvislosti s reformami ESO 1 a ESO 2 zamestnancom, ktorých sa reforma dotkla, neklesli len reálne platy, ale znížili sa im príjmy aj v dôsledku vyjednaných kolektívnych zmlúv v rezorte MVSR, ktoré celkovo zhoršili postavenie týchto zamestnancov.
Vzhľadom na to, že zástupcovia vlády sa môžu k návrhu odborov vyjadriť až po definitívnom odhade príjmov do štátneho rozpočtu, ktorý bude relevantný v prvej polovici septembra t.r., zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční v druhej polovici septembra.

Bratislava 01.07.2013

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Cestovné poistenie = balíček prvej pomoci v zahraničí

Stiahnite si dokument ako PDF.

Bratislava 07.06.2013
na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Štátna účelová dotácia na rok 2013

TLAČOVÁ INFORMÁCIA

Štátna účelová dotácia na rok 2013

Bratislava 26.04.2013
na začiatok
Organizačné usmernenie k verejnému zhromaždeniu občanov 1. máj 2013 Žilina - Budatínsky park

1. Riadiaci štáb: Predstavenstvo KOZ SR

2. Organizačný štáb: J.Kordek, M.Udvarošová, Š.Ďuráková

3. Usporiadatelia za KOZ SR:

 • 3.1. Hlavný koordinátor: J.Kordek - kontakt: 0911 510 214
 • 3.2. Príprava občerstvenia1: R.Zelková, M.Klasová, M.Udvarošová, Š.Ďuráková, M.Kovárová, A.Endlová, G.Antovová
 • 3.3. Zabezpečenie tribúny: J.Kordek, A.Pecko (vstup na tribúnu: členovia Predstavenstva KOZ SR a hostia2)
 • 3.4. Zabezpečenie priestoru pred tribúnou: K.Pomšahár, P.Lošonský, V.Žáčik
 • 3.5. Koordinácia dopravy3: P.Czirok, R.Klimek
 • 3.6. Prezentácia KOZ SR: - rozdávanie propagačných materiálov BOZP / úsek BOZP KOZ SR
 • 3.7. Záznam akcie, média: O.Ewiak

4. Miesto: Žilina – Budatínsky park4

5. Časový priebeh:
11.30 - 12.00 Príchod účastníkov
12.00 - 12.05 Hymna Slovenskej republiky
12.05 - 13.00 Príhovory a vystúpenia5
13.00 - 16.00 Kultúrny program6

6. Usmernenie pre odborové zväzy:

6.1. Účasť – zabezpečujú odborové zväzy združené v KOZ SR7

6.2. Doprava:

 • a) doprava na miesto verejného zhromaždenia – zabezpečuje odborový zväz
 • b) parkovanie
  • - autobusy - pred vchodom do Budatínskeho parku (parkovanie podľa pokynov usporiadateľskej služby)
  • - osobné motorové vozidlá - individuálne / časť Budatín (napr. ul. Do parku, Záhradná, Topoľová – viď. mapa; nutnosť ponechania dostatočného miesta na prejazd pre autobusy na ul. Na starej hradskej, K múzeu)
 • c) príchod účastníkov na miesto: 11.30 h. (skorší príchod - možnosť prehliadky Budatínskeho parku, expozície Považského múzea a pod.)
 • d) úhrada nákladov za dopravu
  • - dopravu účastníkov zhromaždenia si zabezpečujú odborové zväzy - objednáva sa autobusová doprava v štandardnom vybavení, odborový zväz zodpovedá za maximálnu vyťaženosť autobusu,
  • - faktúry za autobusovú dopravu uhradia odborové zväzy, kópie uhradených faktúr spolu so zoznamom účastníkov prvomájového zhromaždenia zašlú Konfederácií odborových zväzov SR (ďalej „KOZ SR“) ihneď po uhradení, aby KOZ SR vykonala refundáciu nákladov za autobusovú dopravu,
  • - odborovým zväzom budú refundované náklady za autobusovú dopravu len za podmienky, že autobus bude obsadený najmenej 2/3 prepravnej kapacity,
  • - uhradené faktúry spolu s prezenčnými listinami je treba zaslať KOZ SR na refundáciu najneskôr do 31.5.2013.

6.3. Ďalšie organizačné pokyny

 • organizátori odborového zväzu zodpovedajú za presun, správanie sa a bezpečnosť účastníkov OZ (mená organizátorov OZ je potrebné nahlásiť KOZ SR: kordek@kozsr.sk do 24.4.2013),
 • účastníkov zhromaždenia treba upozorniť, aby sa vyvarovali kontaktu so skupinkami alebo jednotlivcami, ktorí by chceli narušiť priebeh verejného zhromaždenia,
 • počas dopravy na verejné zhromaždenie a počas verejného zhromaždenia žiadame vyvarovať sa konzumácii alkoholu,
 • odporúčame odborovým zväzom vybaviť účastníkov zhromaždenia zväzovými propagačnými predmetmi – loga, zástavy, vesty, transparenty, čiapky ...,
 • toalety - v priestoroch Považského múzea / mobilné TOI TOI (pri vchode do parku).

1 „odborársky chlieb“ – chlieb s masťou a cibuľou + zabezpečený pitný režim a občerstvenie (stánkari – pivo, kofola, klobása a pod.)
2 predseda vlády SR, predseda Žilinského samosprávneho kraja, primátor mesta Žilina
3 v spolupráci s SBS – Považské múzeum a Mestskou políciou
4 na mape označenie Zámocky park
5 primátor mesta Žiliny, predseda Žilinského samosprávneho kraja, predseda vlády SR, prezident KOZ SR
6 folklórny súbor Oprášené krpce Žilina, hudobná skupina V8 BAND, rytierske akadémie pre deti, možnosť návštevy expozície Považského múzea
7 KOZ SR zabezpečí predsedu vlády SR, predsedu Žilinského samosprávneho kraja a primátora mesta Žilina

Prílohy:
Plagát KOZ SR - 1. máj 2013
Navigačná mapa s GPS súradnicami + orientačné foto

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE SEKCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

Členstvo starostov a primátorov v odboroch

Na základe požiadavky závodných výborov o zaujatie stanoviska k členstvu starostov obcí a primátorov miest v odborových organizáciách predkladáme nasledovné:

Funkcia starostu a primátora je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. V § 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest je uvedený odkaz na príslušný právny predpis, ktorý špecifikuje funkcie, s ktorými je nezlučiteľná funkcia starostu. Týmto právnym predpisom je ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý uvádza nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní, alebo činností, ako aj povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára, ale členstvo v odborovej organizácii nie je nikde uvedené.

Podľa § 230 ods. 1 Zákonníka práce je odborová organizácia občianske združenie podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Z ustanovenia § 2 ods. 1 tohto zákona jednoznačne vyplýva, že občania môžu zakladať o. i. aj odborové organizácie a združovať sa v nich, teda tvrdenie, že starosta a primátor, ale napr. aj dôchodca ako občan nemôže byť členom odborov, je v rozpore so zákonom.

SLOVES je odborový zväz, ktorý vznikol taktiež na základe zákona o združovaní občanov ako samostatné, dobrovoľné združenie, ktorého základným poslaním je obhajovať práva a presadzovať pracovné, sociálne, kultúrne a ďalšie záujmy a potreby svojich členov. Podľa čl. 6 Stanov SLOVES odborový zväz združuje všetkých občanov, ktorí požiadajú o členstvo v odborov zväze a sú za členov odborového zväzu prijatí, teda nezdružuje len zamestnancov.

Z uvedeného vyplýva, že nemôžeme starostom a primátorom obcí uberať ich právo byť členmi odborov, ak o to požiadajú a žiadať ich o vystúpenie z odborových organizácií, by bolo porušením zákona. Stanovy SLOVES v článku 15 osobitne upravujú postavenie vedúcich zamestnancov – v tomto prípade ide o starostov a primátorov, ktorí sú členmi SLOVES. Takíto zamestnanci nie sú totiž viazaní rozhodnutiami orgánov odborovej organizácie, ktoré súvisia s ich postavením vedúceho zamestnanca v pracovnoprávnych veciach.

Bratislava 11.3.2013

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v roku 2012

Dokument vo formáte PDF.

Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP v roku 2012

Bratislava 05.02.2013

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2013 a Snemu KOZ SR

Predsedníctvo SLOVES

22.1.2013 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
26.2.2013 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
25.3.2013 (pondelok) o 9.00 h v Bratislave
17.4.2013 (streda) o 13.00 h v Bratislave
28.5.2013 (utorok) o 9.00 h v Bratislave
25.6.2013 (utorok) o 9.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

18.4.2013 (štvrtok) v Bratislave

Snem KOZ SR

26.3.2013 (utorok) v Bratislave

Bratislava 25.1.2013

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Zmeny v odvodoch od 1.1.2013

Dokument vo formáte PDF.

Zmeny v odvodoch od 1.1.2013

Bratislava 14.01.2013

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Informačný spravodajca KOZ SR

Dokument vo formáte PDF.

Informačný spravodajca KOZ SR

Bratislava 05.12.2012

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Podstatné zmeny v Zákonníku práce účinné od 1.1.2013

Dokument vo formáte PDF.

Podstatné zmeny v Zákonníku práce účinné od 1.1.2013

Bratislava 26.11.2012

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Príspevok na detskú letnú rekreáciu v roku 2012

UPOZORNENIE!

Príspevok na detskú rekreáciu bude poukázaný len tým organizáciám, ktoré majú vyrovnaný odvod členských príspevkov na účet SLOVES v súlade s Finančným poriadkom SLOVES, čl. 4, bod 4.5.

Predsedníčka SLOVES, v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, článok 12 bod 5, informovala dňa 14.11.2012 Predsedníctvo SLOVES o priznaní príspevku na detskú letnú rekreáciu v roku 2012. Príspevok bol priznaný 244 deťom vo výške 28 € na dieťa.

V prípade, že cena poukazu detskej letnej rekreácie bola nižšia, SLOVES poukáže príspevok len do skutočnej výšky ceny poukazu, článok 12 bod 4.

Zoznam nájdete v prílohe.

Príspevok na detskú letnú rekreáciu v roku 2012

Bratislava 20.11.2012

Spracovala: Mgr. Milena Rácová

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Zasadnutie Rady predsedov nevýrobných odborových zväzov KOZ SR
4. kolo kolektívneho vyjednávania

Dňa 5.11.2012 sa pred kolektívnym vyjednávaním s vládou a zamestnávateľmi o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2013 uskutočnilo zasadnutie Rady predsedov nevýrobných odborových zväzov KOZ SR.

Prítomní zástupcovia odborových zväzov prezentovali stanoviská svojej členskej základne, ako aj rozhodnutia orgánov o ďalšom postupe odborov v kolektívnom vyjednávaní. Predsedníčka SLOVES predniesla rozhodnutie Predsedníctva SLOVES, ktoré vychádzalo z prieskumu uskutočneného vo všetkých sekciách odborového zväzu. Prevažná väčšina členskej základne SLOVES vyjadrila svoj súhlas s podpisom kolektívnych zmlúv aj bez valorizácie platov, avšak s plošným skrátením pracovného času ako aj záväzkom vlády, že o prípadnom navýšení platov budú sociálni partneri rokovať v máji 2013. Zhodné stanovisko predniesli všetci zástupcovia odborových zväzov s výnimkou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý na 26.11.2012 vyhlásil neobmedzený štrajk a napriek tomu, že s vládou rokujú, k dohode zatiaľ nedošlo.

Po zasadnutí Rady predsedov NOZ KOZ SR sa uskutočnilo 4. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvoril a viedol štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš. Navrhol, aby sa rokovalo o všetkých ustanoveniach kolektívnych zmlúv, nakoľko v podstate nebolo ešte nič záväzne vyjednané, všetky predbežné dohody boli závislé od valorizácie platov. Zároveň vyzval odbory ako predkladateľa, aby predniesli svoje návrhy.

Hlavný vyjednávač za KOZ SR A. Szalay požiadal zástupcov vlády o zásadnú informáciu pre ďalšie vyjednávanie, a to informáciu týkajúcu sa plošného navýšenia platových taríf. B. Ondruš opätovne zopakoval stanovisko vlády z predchádzajúcich rokovaní, že k valorizácii platov vzhľadom na príjmy štátneho rozpočtu dôjsť nemôže, ale navrhujú vrátiť sa za rokovací stôl v máji 2013 podľa vývoja ekonomiky Slovenska.

Následne sa začalo rokovať o jednotlivých ustanoveniach kolektívnych zmlúv. Pokiaľ ide o skrátenie pracovného času, vláda súhlasí s návrhom odborov a pracovný čas skrátený o 1/2 hodinu denne bude plošný v obidvoch kolektívnych zmluvách. Nesúhlas však vyjadril zástupca ZMOS J. Turčány, z dôvodu podpisu Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi ZMOS a vládou SR. Šetrenie mzdových prostriedkov ako aj prostriedkov na tovary a služby bude mať dopad nielen na rozpočty obcí a miest ale aj na celkovú zamestnanosť, a teda o plošnom skrátení pracovného času musia rozhodnúť kompetentné orgány ZMOS. Obdobné stanovisko zaujali aj prítomní zástupcovia VÚC.

Vzhľadom na tieto skutočnosti, vyjednávači za stranu odborov informovali sociálnych partnerov o rozhodnutí Rady predsedov NOZ KOZ SR, že ak nedôjde k plošnému skráteniu pracovného času, kolektívne zmluvy odbory nepodpíšu.

Aj na základe tejto informácie vyzval štátny tajomník B. Ondruš zástupcov ZMOS a VÚC, aby do 14.11.2012 predložili vládnej strane záväzné stanovisko k skráteniu pracovného času.

Ďalšie záväzky obidvoch kolektívnych zmlúv sa potom dojednali v rozsahu roku 2012 aj so záväzkom rokovať o valorizácii platov v máji 2013.

V závere B. Ondruš skonštatoval, že kolektívna zmluva v štátnej službe na rok 2013 je vyjednaná a zároveň vyjadril svoje presvedčenie, že dôjde aj k dohode o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Z toho dôvodu navrhol predbežný termín podpisu obidvoch zmlúv po rokovaní vlády SR 21.11.2012.

Bratislava 5.11.2012

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

3. kolo kolektívneho vyjednávania
o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2013 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2013

Dňa 8.10.2012 sa uskutočnilo 3. kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa, ktoré otvoril a viedol štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš. V úvode informoval o negatívnej makroekonomickej prognóze, ktorá spôsobila, že k plošnému navýšeniu platov v roku 2013 dôjsť nemôže, a z toho dôvodu vláda navrhuje pre budúci rok nulový nárast platov.

Štátny tajomník MF SR Peter Pellegrini doplnil informáciu v tom zmysle, že prognóza daňových a nedaňových príjmov je o 200 mil. eur nižšia ako predpokladali, a preto požiadali samosprávne kraje a ZMOS o krátenie výdavkov na mzdy o 5% a na tovary a služby o 10% okrem obcí s počtom obyvateľov do 2 tisíc, ktoré mzdy zmrazia. Zároveň v mene ministra financií oznámil, že rok 2013 je posledným rokom bez navýšenia miezd vo verejnej správe. Štátny tajomník tiež odporučil, aby o zvýšení miezd rokovali jednotlivé rezorty a opätovne upozornil na skutočnosť, že podľa štatistických zistení mzdy rastú, aj keď samozrejme nie tarifné.

K prednesenému návrhu vlády sa postupne so svojím nesúhlasným stanoviskom vyjadrili jednotliví zástupcovia odborov. Za danej situácie odbory nemôžu garantovať sociálny zmier. Konečné rozhodnutie, či sa kolektívne zmluvy podpíšu aj bez valorizácie, alebo k podpisu nedôjde vôbec, oznámia po prerokovaní vo svojich orgánoch.

V závere rokovania uviedol štátny tajomník MF SR, že si vedia predstaviť rokovanie o plošnej valorizácii platov napr. od 1.7.2013, avšak všetko bude záležať na vývoji ekonomiky v prvom polroku 2013. Z toho dôvodu by ustanovenie o raste platov zostalo v kolektívnych zmluvách otvorené.

Zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 5. novembra 2012.

Bratislava 8.10.2012

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

2. kolo kolektívneho vyjednávania
o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2013 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2013

Dňa 10.9.2012 sa uskutočnilo 2. kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa, ktoré otvoril a viedol štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš. V úvode navrhol zmluvným stranám, aby sa začalo vyjednávať o tých ustanoveniach kolektívnych zmlúv, ktoré nemajú dopad na štátny rozpočet.

Zástupcovia za stranu odborov predbežne akceptovali úpravu pracovného času, dovolenky, odchodného, odstupného a sociálneho fondu na úrovni roku 2012. Podmienkou pre eventuálnu dohodu a podpísanie obidvoch kolektívnych zmlúv je však konsenzus pri valorizácii platov od 1. januára 2013.

Štátny tajomník MF SR Peter Pellegrini informoval prítomných o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013 s tým, že vláda v súčasnosti hľadá 630 mil. eur., ktoré v štátnom rozpočte chýbajú. Pokiaľ vláda nesplní cieľ znížiť deficit HDP na 2,9 %, bude sa musieť znížiť počet zamestnancov verejnej správy alebo znížiť ich platy. Uviedol, že v súčasnej dobe nie je reálne ani jedno percento navýšenia platov.

Vyjednávači kolektívnych zmlúv za stranu odborov svojou argumentáciou dosiahli, že rokovania o zvýšení platových taríf neboli ešte ukončené, ale prerušené a to do 8. októbra 2012, kedy sa sociálni partneri opätovne stretnú za rokovacím stolom.

Zástupcovia vlády SR oznámili, že zvýšenie platových taríf je prioritou kolektívneho vyjednávania, budú hľadať všetky možné riešenia, a to dokonca aj na úrovni premiéra. O definitívnom návrhu štátneho rozpočtu by mala vláda rokovať 10. októbra 2012, nakoľko 15. októbra 2012 musí byť predložený na schválenie NR SR.

Bratislava 10.9.2012

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

1. kolo kolektívneho vyjednávania
o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2013 pre zamestnávateľov,
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2013

Dňa 28.6.2012 sa uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvoril a viedol štátny tajomník MPSVaR SR Branislav Ondruš. V úvode skonštatoval, že vládna strana ako aj strana zamestnávateľov nemení svoje stanovisko k zvýšeniu stupníc platových taríf pre rok 2012, teda k valorizácii platov v tomto roku opätovne nedôjde. Zároveň ubezpečil prítomných, že vláda berie na vedomie rozhodnutie Rady nevýrobných odborových zväzov KOZ SR o organizovaní prípadných protestov v septembri v tomto roku.

Zmluvné strany následne začali kolektívne vyjednávať o návrhoch obidvoch kolektívnych zmlúv na rok 2013, ktoré predložila KOZ SR premiérovi dňa 27.4.2012.

Vzhľadom na to, že na kolektívnom vyjednávaní sa nezúčastnil zástupca MF SR ani zástupca ZMOS, nerokovalo sa o tých ustanoveniach kolektívnych zmlúv, ktoré súvisia s možnosťami štátneho rozpočtu na rok 2013, teda valorizácii platov, odstupnom, odchodnom a sociálnom fonde.

Pokiaľ ide o pracovný čas a dovolenku, zástupcovia vlády ako aj VÚC v zásade súhlasia so skráteným pracovným časom na 37,5 hodiny týždenne a predĺžením dovolenky o jeden týždeň. Plne akceptované je aj ustanovenie o doplnkovom dôchodkovom sporení.

V závere sa zmluvné strany dohodli, že pokračovať v kolektívnom vyjednávaní budú až po odhade vývoja verejných financií ako aj štátneho rozpočtu na rok 2013, a to najskôr v druhej polovici júla t.r.

Bratislava 9.07.2012

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2012

Predsedníctvo SLOVES

21. 8.2012 o 9.00 h v Bratislave
25. 9.2012 o 9.00 h v Bratislave
23.10.2012 o 9.00 h v Bratislave
14.11.2012 o 9.00 h v Bratislave
13.12.2012 o 9.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

13. a 14.12.2012 v Bratislave

Zjazd KOZ SR

15. a 16.11.2012 v Bratislave

Bratislava 30.06.2012

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Kolektívne vyjednávanie o zvýšení platových taríf pre rok 2012

Dňa 14.6.2012 sa uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania o zvýšení platových taríf pre rok 2012 v závislosti od vývoja ekonomickej situácie v SR.

Rokovanie otvoril a viedol štátny tajomník MPSVaR SR Branislav Ondruš, ktorý privítal prítomných a odovzdal slovo štátnemu tajomníkovi MF SR Petrovi Pellegrinimu.

Štátny tajomník informoval vyjednávačov o prepočtoch ministerstva financií, VÚC, obcí a miest ako aj o vývoji ukazovateľov zamestnanosti za I. štvrťrok 2012 a skonštatoval, že úroveň odmeňovania vo verejnom sektore sa nevyvíja až tak nepriaznivo ako sa prezentuje. Vychádzali pritom z údajov získaných zo štatistického sektora za I. štvrťrok 2012.

Priemerná mzda zamestnanca sektoru verejnej správy vzrástla oproti I. štvrťroku 2012 o 31,39 eur, čo predstavuje nárast o 4,1 % a priemerná mzda dosiahla sumu 796,50 eur. V územnej samospráve priemerná mzda vzrástla o 3,1 % na 651,98 eur. Podrobnú informáciu o skutočnom vývoji miezd v sektore verejnej správy sme všetkým organizáciám, ktorých správne adresy máme v našej databáze zo štatistických hlásení, zaslali e-mailom 15.6.2012.

Na základe týchto skutočností ministerstvo financií odporúča ponechať pre rok 2012 nulový nárast miezd.

Zástupcovia odborov po krátkej prestávke, ktorú si na základe informácií MF SR vyžiadali, vyjadrili jednotný nesúhlas s nulovou valorizáciou, ale aj presvedčenie, že u zamestnancov k žiadnemu reálnemu navýšeniu platov v priebehu uplynulého roka nedošlo, možno s výnimkou tých, ktorí sa posunuli v platovej triede vzhľadom na dosiahnutú prax.

Štátny tajomník Branislav Ondruš odporučil navýšenie platov riešiť sektorovo podľa možností finančných prostriedkov jednotlivých rezortov, teda ministerstvá môžu vyjednávať o platoch s príslušnými odborovými zväzmi. Opätovne zdôraznil, že plošné navýšenie nie je v súčasnosti možné a že mandát vyjednávačov sa v tomto smere nezmení. Napriek tomu sa zmluvné strany dohodli, že kolektívne vyjednávanie o zvýšení stupníc platových taríf sa definitívne uzatvorí 2.7.2012, kedy sa zároveň začne 1. kolo kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2013.

Bratislava 18.6.2012

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Vyhlásenie KOZ SR k vyjadreniu prezidenta SR neotvárať Zákonník práce

Vyhlásenie KOZ SR k vyjadreniu prezidenta SR neotvárať Zákonník práce

Bratislava 18.6.2012

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Kolektívne vyjednávanie o zvýšení platových taríf pre rok 2012

V súlade s čl. II. bodom 3. Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2012 sa dňa 4.6.2012 uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o zvýšení platových taríf pre rok 2012.

Rokovanie otvoril a viedol štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš, ktorý privítal prítomných vyjednávačov za vládnu stranu, odbory, samosprávne kraje ako aj ZMOS. V úvode uviedol, že napriek tomu, že si zástupcovia sociálnodemokratickej vlády uvedomujú, že ide o zamestnancov verejnej správy, ktorí by mali byť ohodnotení adekvátne ich náročnej práci, možnosti vlády sú v tomto smere značne limitované. Vláda má záujem, aby sa príjmy zamestnancov zvyšovali, ale pôjde o dlhodobý proces a len vtedy, ak sa verejné financie dostanú do takého stavu, že zvyšovanie bude možné. Zároveň zdôraznil, že návrh odborov na zvýšenie platových taríf o 10% je záväzok, ktorý súčasná vláda zdedila po vláde predchádzajúcej, v čase jeho vyjednávania bola situácia v národnom hospodárstve podstatne lepšia ako ukazujú terajšie prognózy.

Za KOZ SR vystúpil Anton Szalay, ktorý poukázal na opodstatnenosť požiadavky odborov najmä vzhľadom na infláciu a reálny prepad platov.

Štátny tajomník MF SR Peter Pellegrini oboznámil prítomných so situáciou vo verejných financiách, upozornil najmä na skutočnosť, že štátny rozpočet na rok 2012 nepredpokladá žiadny rast platov, dokonca takýto predpoklad nie je ani v návrhoch štátnych rozpočtov na rok 2013 a ďalšie roky. Zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy by malo negatívny dopad nielen na verejné financie ale aj na obce a mestá (podielové dane), teda MF SR nevidí žiadny priestor na valorizáciu.

Túto skutočnosť potvrdil aj zástupca ZMOS Jozef Turčány, podielové dane vo februári 2012 klesli o 2,25 %, zvýšiť platy by mohli len niektoré obce a mestá podľa svojich rozpočtov ale generálne takáto možnosť v samospráve nie je.

Zástupcovia VÚC zhodne potvrdili, že vo svojich rozpočtoch prostriedky na zvýšenie platov v súčasnosti nemajú.

Napriek argumentom, ktoré uviedli zástupcovia vlády a zamestnávateľov, zástupcovia odborov požiadali o prehodnotenie týchto stanovísk s tým, že netrvajú na navýšení platových taríf o 10%, ale určitú valorizácii naďalej požadujú.

Rokovanie ukončil štátny tajomník Branislav Ondruš s tým, že vyjednávači nemajú mandát na zvýšenie platov, nemôže dôjsť k žiadnej dohode, nakoľko potrebujú politické rozhodnutie vlády SR.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 14.6.2012.

Poverenie vyjednávačov a signatárov

Bratislava 4.6.2012

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Výzva múzeí a galérií

Výzva múzeí a galérií

Bratislava 23.05.2012
na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2012

Predsedníctvo SLOVES

24.1.2012 o 9.00 h v Bratislave
28.2.2012 o 9.00 h v Bratislave
28.3.2012 o 9.00 h v Bratislave
23.4.2012 o 13.00 h v Bratislave
29.5.2012 o 9.00 h v Bratislave
26.6.2012 o 9.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

24.4.2012 o 10.00 h v Bratislave

Snem KOZ SR

31.1.2012 v Bratislave
21.3.2012 v Bratislave

Bratislava 24.1.2012

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Výzva Snemu KOZ SR k parlamentným voľbám 2012

Výzva Snemu Konfederácie odborových zväzov SR občanom Slovenskej republiky k parlamentným voľbám 2012

Vážení odborári, zamestnanci, občania!

Program Konfederácie odborových zväzov SR je založený na hodnotách slobody, sociálnej spravodlivosti, solidarity a sociálneho partnerstva s cieľom dosiahnutia dôstojnej životnej úrovne všetkých zamestnancov.

Od parlamentných volieb v roku 2010 je v Hospodárskej a sociálnej rade SR partnerom Konfederácie odborových zväzov SR pravicovo-liberálna vláda, ktorá v súlade so svojím programovým vyhlásením systematicky oslabuje zamestnanecké a odborové práva, v značnej miere eliminuje vplyv sociálneho dialógu na celospoločenské procesy a likviduje sociálny charakter Slovenska.

Stačilo len 460 dní vlády pravicovej koalície na to, aby:

 • viac ako 1,9 milióna zamestnancov pocítilo na svojich pracoviskách stratu sociálnych istôt, výrazné zníženie ochrany v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a pri bezpečnosti práce,
 • viac ako 2 milióny domácnosti prišlo za rok 2011, v dôsledku „vládneho úsporného balíčka“, vo svojich rozpočtoch minimálne o 500 € ročne,
 • vládny návrh daňovo-odvodovej reformy takmer pochoval štandardy sociálneho a zdravotného poistenia všetkých vrstiev občanov.

Za tento čas sme sa opäť presvedčili, že

 • Slovensko potrebuje stabilnú a dôveryhodnú vládu, ktorá bude garantom trvalo udržateľného rozvoja, vráti občanom sociálne istoty a vytvorí podmienky pre nastolenie vyváženého vzťahu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi.

Základom systému parlamentnej demokracie sú voľby, kde každý hlas má rovnakú váhu a každý hlas môže rozhodnúť o našej budúcnosti. A preto spoločne vo voľbách:

Zastavme likvidáciu

sociálnych istôt občanov,

práv zamestnancov,

štandardov sociálneho a zdravotného zabezpečenia!

MÁME NA TO ŠANCU 10. MARCA 2012,

VYUŽIME JU !

Bratislava 14.02.2012

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2012 vyjednané

Dňa 5.12.2011 sa uskutočnilo 4. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvoril vedúci služobného úradu MPSVR SR Milan Kozický. Na úvod informoval prítomných, že vláda s návrhom zástupcov zamestnancov, aby sa skrátený pracovný čas dohodol v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa do 30.6.2012 a po voľbách by sa pokračovalo vo vyjednávaní s novou vládou, nesúhlasí, teda vládna strana je pripravená podpísať obidve kolektívne zmluvy len v takom rozsahu, ako boli vyjednané na tento rok.

Za odbory Anton Szalay po krátkej prestávke, počas ktorej sa zástupcovia zamestnancov dohodli na ďalšom postupe, oznámil vládnej strane (napriek nesúhlasnému stanovisku nášho odborového zväzu), že odbory nechcú vyhrocovať už aj tak napätú situáciu v spoločnosti a sú pripravené podpísať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na úrovni tohto roka. Žiadajú však, aby do Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu službu bolo doplnené v ustanovení o tvorbe ďalšieho prídelu do sociálneho fondu slovíčko najmenej, čím by bola jednoznačne daná možnosť vyjednať v podnikových kolektívnych zmluvách ďalší prídel do sociálneho fondu až do výšky 0,5%. Okrem toho obidve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa by mali obsahovať ustanovenie, že v máji 2012 sa uskutoční ďalšie kolektívne vyjednávanie s novou vládou v otázkach skrátenia pracovného času a navýšenia taríf.

Zástupcovia vládnej strany s návrhom odborov súhlasili a zmluvné strany sa dohodli na predbežnom termíne podpisu obidvoch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa 14.12.2011.

Bratislava 6.12.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Poštové smerovacie číslo

Oznamujeme základným organizáciám, že po dohode so Slovenskou poštou, a.s. v Bratislave, môže náš odborový zväz opäť používať v písomnom kontakte poštové smerovacie číslo

815 70

Žiadame všetky základné organizácie, aby od dnešného dňa nevyužívali poštovné smerovacie číslo 831 03, nakoľko dochádza k problémom pri doručovaní najmä doporučenej pošty.

Bratislava 5.12.2011

Mgr. Milena Rácová
SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Príspevok na detskú letnú rekreáciu v roku 2011

UPOZORNENIE!

Príspevok na detskú rekreáciu bude poukázaný len tým organizáciám, ktoré majú vyrovnaný odvod členských príspevkov na účet SLOVES v súlade s Finančným poriadkom SLOVES, čl. 4, bod 4.5.

Predsedníčka SLOVES, v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, článok 12 bod 5, informovala dňa 22.11.2011 Predsedníctvo SLOVES o priznaní príspevku na detskú letnú rekreáciu v roku 2011. Príspevok bol priznaný 252 deťom vo výške 26,90 € na dieťa.

V prípade, že cena poukazu detskej letnej rekreácie bola nižšia, SLOVES poukáže príspevok len do skutočnej výšky ceny poukazu, článok 12 bod 4.

Zoznam nájdete v prílohe.

Príspevok na detskú letnú rekreáciu v roku 2011

Bratislava 05.12.2011

Spracovala: Mgr. Milena Rácová

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

3. kolo kolektívneho vyjednávania

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2012 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2012.

Dňa 21.11.2011 sa uskutočnilo 3. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvoril vedúci služobného úradu MPSVR SR Milan Kozický a odovzdal slovo štátnemu tajomníkovi MF SR Vladimírovi Tvaroškovi.

Štátny tajomník informoval prítomných, že nemá mandát na skrátenie pracovného času, teda vládna strana podpíše obidve kolektívne zmluvy len v takom rozsahu, ako je vyjednaná na tento rok. Ako dôvod uviedol skutočnosť, že skrátením pracovného času pre celú verejnú správu, nechcú zaväzovať novú vládu, ktorá bude zostavená po parlamentných voľbách v marci 2012.

Za odbory predniesol stanovisko Anton Szalay, ktorý navrhol, aby sa skrátený pracovný čas dohodol v kolektívnych zmluvách do 30.6.2012 a po voľbách by sa pokračovalo vo vyjednávaní s novou vládou, a to nielen o pracovnom čase ale aj navýšení platových taríf.

Zástupcovia VÚC s návrhom odborov súhlasili, zástupca ZMOS poukázal na to, že skrátenie pracovného času je možné dohodnúť v podnikových kolektívnych zmluvách, čo využívajú obce a mestá podľa svojich podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, že kolektívne vyjednávanie o návrhu odborov bude pokračovať 5.12.2011.

Bratislava 23.11.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

2. kolo kolektívneho vyjednávania

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2012 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2012.

Dňa 24.10.2011 sa uskutočnilo 2. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvoril vedúci služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Kozický s tým, že vzhľadom na pád vlády SR bude mať rokovanie iný priebeh. O slovo požiadal štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimír Tvaroška, ktorý taktiež skonštatoval, že súčasná politická situácia je zmenená a nie je presvedčený, že súčasná vláda môže podpísať kolektívne zmluvy a zaviazať tak budúcu vládu. Po dohode s viacerými členmi vlády však navrhujú zachovať záväzky na úrovni roku 2011 a pokračovať vo vyjednávaní až po parlamentných voľbách v marci 2012.

Za stranu odborov vystúpil Anton Szalay, ktorý vyjadril súhlasné stanovisko odborov k zachovaniu záväzkov roku 2011, avšak len za podmienky skrátenia pracovného času v obidvoch kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2012.

Zmluvné strany sa dohodli, že o tomto návrhu budú rokovať na ďalšom kole kolektívneho vyjednávania, ktoré sa uskutoční 21.11.2011.

Bratislava 27.10.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

1. kolo kolektívneho vyjednávania

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2012 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2012.

Dňa 10.10.2011 sa uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvoril a viedol Milan Kozický, vedúci služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V úvode sa vyjadril k návrhom obidvoch kolektívnych zmlúv, ktoré predložila KOZ SR v tom zmysle, že nemožno akceptovať ustanovenie o záväznosti kolektívnych zmlúv len na tie organizácie a služobné úrady, v ktorých pôsobí odborová organizácia. Zároveň konštatoval, že bez výhrady možno akceptovať návrh výšky príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.

Za KOZ SR vystúpil Anton Szalay, ktorý zdôvodnil požiadavky odborov predložené v návrhoch kolektívnych zmlúv, a to najmä v mzdovej oblasti. Poukázal na to, že posledná valorizácia platov bola v roku 2010 vo výške 1 %, v roku 2011 nedošlo k dohode zmluvných strán a valorizácia bola nulová a v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012 sa opätovne nepočíta so žiadnym rastom platov, čo bude naďalej znamenať ich reálny prepad. Z toho dôvodu považujú odbory návrh na zvýšenie platov o 10% za opodstatnený.

K návrhu odborov sa vyjadril štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimír Tvaroška. Uviedol, že časový posun kolektívneho vyjednávania, ktoré v tomto roku začína neskôr, je daný súčasnou finančnou situáciou, ktorá sa neustále zhoršuje. V rámci kolektívneho vyjednávania o zvýšení platových taríf na rok 2011, ktoré sa konalo v júli 2011, sa zvažovala možnosť zvýšiť platy pre rok 2012, existovali interné zámery na zvýšenie a vyčlenenie potrebnej rezervy. Následne došlo ku komplikáciám na finančných trhoch, nastala zmena a dôležité je zachovať deficit verejných financií vo výške 3,8 %, a teda plánovaná rezerva bude slúžiť tomuto účelu. Ďalej konštatoval, že k prípadnému zvýšeniu platov môže dôjsť len tam, kde dôjde k redukcii zamestnancov. Zopakoval, že v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2012 nie sú vyčlenené prostriedky na valorizáciu. Súčasne poukázal na diferenciáciu pracovného času a žiadal o jeho zjednotenie na úroveň stanovenú Zákonníkom práce.

K jednotlivým zmenám navrhnutým v obidvoch kolektívnych zmluvách sa vyjadrili zástupcovia samosprávnych krajov v tom zmysle, že s valorizáciou nemôžu uvažovať vzhľadom na mínus 72 mil. eur v rozpočte pre všetky VÚC. Zástupca ZMOS uviedol, že sú viazaní vyjednávať v rozsahu podmienok, ktoré budú stanovené v oblasti daňových príjmov.

Nakoľko nedošlo k dohode v zásadných ustanoveniach kolektívnych zmlúv na rok 2012, Anton Szalay požiadal sociálnych partnerov, aby v súlade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní predložili k návrhom svoje písomné stanoviská. Zmluvné strany sa v závere dohodli, že druhé kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 24.10.2011.

Bratislava 14.10.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Pripravované zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2012

Bližšie informácie nájdete v prílohe..

Pripravované zmeny v sociálnom poistení

Bratislava 4.10.2011

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Chcete žiť alebo živoriť ?

Bližšie informácie o pripravovanom protestnom pochode dňa 12.10.2011 nájdete v prílohe.

Chcete žiť alebo živoriť!

Trasa protestného pochodu KOZ SR 12.10.2011

Bratislava 4.10.2011

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Školenie funkcionárov o novele Zákonníka práce.

P O Z V Á N K A

Republiková centrála Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry (SLOVES) organizuje

ŠKOLENIE FUNKCIONÁROV ZÁKLADNÝCH ORGANIZÁCIÍ SLOVES.

Školenie sa uskutoční s týmto programom:

1. Informácia z rokovania orgánov SLOVES a KOZ SR
2. Novela Zákonníka práce
3. Informácia o kolektívnom vyjednávaní o uzatvorenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2012
4. Informácia o superhrubej mzde
5. Diskusia a záver

Ku každému bodu programu bude samostatná diskusia.

Školenia sa funkcionári môžu zúčastniť v tom krajskom meste, ktoré im najlepšie vyhovuje.

S pozdravom

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

Pozvánka súčasne slúži ako doklad pre zamestnávateľa pri ospravedlnení účasti zamestnanca na vzdelávaní zabezpečovanom SLOVES v zmysle § 240 ods. 2 Zákonníka práce.

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLENIA:

12. 9. 2011 (pondelok) - Ž I L I N A
Miesto konania:Dom odborov Žilina, Nám. Ľ. Štúra 1, estrádna sála
Začiatok o:9,30 h
Pozývame:zástupcov základných organizácií SLOVES Trenčianskeho a Žilinského kraja
Žiadame závodné výbory, aby počet účastníkov školenia nahlásili Ing. Holešovej, pracovníčke IPC SLOVES pre Trenčiansky a Žilinský kraj, telefonicky alebo faxom na číslo: 041/7248295, e-mail: ingholesova.darina@zoznam.sk

13. 9. 2011 (utorok) - P R E Š O V
Miesto konania:Odborový dom kultúry, s. r. o., Nám. mieru 1, Prešov
Začiatok o:9,30 h
Pozývame:zástupcov základných organizácií SLOVES Prešovského a Košického kraja
Žiadame závodné výbory, aby počet účastníkov školenia nahlásili JUDr. Gregovej, pracovníčke IPC SLOVES pre Prešovský a Košický kraj, telefonicky alebo faxom na číslo: 055/6321680, e-mail: gregova@dol.sk

14. 9. 2011 (streda) - B A N S K Á B Y S T R I C A
Miesto konania:Budova JMF (bývalá KOR), ČSA 25, veľká zasadačka
Začiatok o:9,30 h
Pozývame:zástupcov základných organizácií SLOVES Banskobystrického kraja
Žiadame závodné výbory, aby počet účastníkov školenia nahlásili Ing. Titkovi, pracovníkovi IPC SLOVES pre Banskobystrický kraj, telefonicky na číslo: 048/4145032 alebo faxom na číslo 048/4142494, e-mail: titka@jmf.sk

21. 9. 2011 (streda) - N I T R A
Miesto konania:Krajský úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, zasadačka na I. poschodí, č. dverí 64
Začiatok o:9,30 h
Pozývame:zástupcov základných organizácií SLOVES Nitrianskeho kraja
Žiadame závodné výbory, aby počet účastníkov školenia nahlásili J. Palubjakovej, pracovníčke IPC SLOVES pre Nitriansky kraj, telefonicky na číslo: 02/50240331, 50240410 alebo faxom na číslo 02/50240411, e-mail: palubjakova@sloves.sk

22. 9. 2011 (štvrtok) - B R A T I S L A V A
Miesto konania:KOZ SR Bratislava, Odborárske nám 3, veľká zasadačka na VI. poschodí
Začiatok o:9,30 h
Pozývame:zástupcov základných organizácií SLOVES Bratislavského a Trnavského kraja
Žiadame závodné výbory, aby počet účastníkov školenia nahlásili I. Višovej, pracovníčke IPC SLOVES pre Bratislavský kraj, telefonicky na číslo: 02/50240326, 02/50240410 alebo faxom na číslo 02/50240411, e-mail: visova@sloves.sk a J. Palubjakovej, pracovníčke IPC SLOVES pre Trnavský kraj, telefonicky na číslo: 02/50240331, 02/50240410 alebo faxom na číslo 02/50240411, e-mail: palubjakova@sloves.sk

Organizačné pokyny:

1. Cestovné na školenie hradí základná organizácia SLOVES.
2. Predpokladané trvanie školenia cca 3 hodiny.
3. Na školenie môžete v prípade potreby doniesť:
- evidenčné karty na zápis alebo vyradenie z centrálnej evidencie členov SLOVES,
- aktuálne zmeny funkcionárov ZO SLOVES, ich adresy a telefónneho čísla.

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Superhrubá mzda.

Prečo nie navrhovanú daňovú a odvodovú reformu?
Prečo nie superhrubú mzdu?
Prečo nie zákon, ktorý prináša novelizáciu 110 zákonov?

Podľa návrhu zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zavádza superhrubá mzda a ruší povinnosť zamestnávateľa platiť za svojich zamestnancov poistné na verejné zdravotné poistenie a na sociálne poistenie s výnimkou úrazového poistenia, ako aj príspevok na starobné dôchodkové sporenie a presúva túto povinnosť na zamestnancov.

Návrh zákona je v rozpore s článkom 39 a 40 Ústavy SR a Dohovormi a odporúčaniami Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 37, 38, 39 a 40 týkajúcimi sa sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti a jeho schválením by Slovenská republika porušila záväzky medzinárodných právnych noriem, ktoré ratifikovala.

Podstata navrhovanej reformy :
- oslobodenie zamestnávateľa od platenia poistného za zamestnanca;
- prenesenie odvodovej povinnosti na zamestnanca;
- zavedenie jedného zdravotného odvodu vo výške 9%;
- zavedenie jedného sociálneho odvodu vo výške 19%;
- zachovanie princípu rovnej dane vo výške 19%;
- zavedenie superhrubej mzdy;
- zrušenie odpočítateľných položiek zo základu pre výpočet daní a odvodov z príjmu zamestnanca;
- zmena rozsahu a výšky poistného a daní dohodárov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).

Dôsledky/dopad navrhovanej reformy :
- prepočtom súčasnej hrubej mzdy na superhrubú mzdu sa len opticky zvýši príjem zamestnanca - po zaplatení všetkých odvodov jeho čistá mzda sa nezmení, ba môže byť nižšia;
- priestor na spomalenie mzdového rastu zamestnancov, opodstatnená obava zo sťaženia kolektívneho vyjednávania o valorizácii miezd a platov;
- zvýšenie odvodového a daňového zaťaženia nielen zamestnancov ale aj dohodárov , SZČO a dôchodcov;
- výrazné zníženie príjmov Sociálnej poisťovne , čo ohrozí vyplácanie dôchodkov a dávok sociálneho zabezpečenia v doterajšej výške a vynúti si zmenu – spomalenie valorizácie dôchodkov, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku a zmenu výpočtu dôchodkov – novopriznané dôchodky budú oveľa nižšie;
- zníženie príjmov zdravotných poisťovní negatívne dopadne na financovanie zdravotnej starostlivosti a občania budú musieť za zdravotnú starostlivosť viac doplácať;
- príprava zavedenia odvodového bonusu v budúcom období.

Chceme takúto reformu a superhrubú mzdu ?
Poďme spoločne povedať NIE, pretože

- platenie odvodov zamestnancami aj zamestnávateľmi má svoj význam, históriu, oporu v dohovoroch MOP a je jedným z čŕt sociálnej Európy;
- zrušenie platenia odvodov zamestnávateľmi zvýši ich zisky;
- reforma bude mať negatívny dopad na životnú úroveň občanov.

Navrhovaná reforma povedie k odvodovému bonusu, ktorým sa zruší doterajší sociálny model – občania nebudú zabezpečení príjmom počas choroby, nezamestnanosti a sociálnej odkázanosti!

ZAVEDENIE SUPERHRUBEJ MZDY A ODVODOVÉHO BONUSU
JE EXPERIMENT NA OBČANOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
KTORÝ VO SVETE NEMÁ OBDOBU !

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Podstatné zmeny Zákonníka práce prijaté jeho novelou zák.č. 257/2011 Z.z.

1. Skúšobná doba (§ 45)
Skúšobná doba je najviac tri mesiace, avšak u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov.
V kolektívnej zmluve možno dohodnúť maximálnu dĺžku skúšobnej doby, a to najviac šesť mesiacov. Ak ide o vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, možno dohodnúť najviac deväť mesiacov.
V kolektívnej zmluve možno taktiež dohodnúť, že skúšobná doba sa nepredlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca a ďalšie objektívne dôvody, o ktoré sa predlžuje skúšobná doba vrátane času prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

2. Pracovný pomer na určitú dobu (§ 48)
Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na tri roky a predĺžiť ho alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.

3. Delené pracovné miesto (§ 49a)
Zamestnanci si v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto. O zaradení zamestnanca na delené pracovné miesto musí byť písomná dohoda, inak je zaradenie neplatné.

4. Výpovedná doba (§ 62)
- všeobecná výpovedná doba je jeden mesiac,
- výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, je dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov, v prípade, že pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov je výpovedná doba tri mesiace, - ak zamestnanec dostal výpoveď z iných dôvodov ako je uvedené vyššie, alebo sám dal zamestnávateľovi výpoveď a jeho pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace
- ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu v sume priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca za jeden mesiac, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná. V kolektívnej zmluve možno vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými je možné v pracovnej zmluve dohodnúť rozsah tejto peňažnej náhrady, najviac však v sume násobku výpovednej doby, počas ktorej zamestnanec nezotrval u zamestnávateľa, a sumy priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

5. Výpoveď daná zamestnávateľom
§ 63 ods. 1 písm. d) bod) 4 - Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných dvoch (pôvodne bolo šesť mesiacov) mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil.
§ 63 ods. 3 – podľa § 63 ods. 2 zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce, b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.
V zmysle nového ustanovenia odseku 3 v kolektívnej zmluve možno dohodnúť podmienky realizácie tejto povinnosti zamestnávateľa alebo úplné vylúčenie plnenia tejto povinnosti.

6. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (§ 72 ods. 1)
Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

7. Hromadné prepúšťanie (§ 73)
Zmena spočíva v skrátení doby, počas ktorej dochádzda k rozviazaniu pracovného pomeru z 90 na 30 dní a v špecifikácii počtov dotknutých zamestnancov, teda zamestnávateľ musí počas stanovených 30 dní rozviazať pracovný pomer
- najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,
- najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 100 a menej ako 300 zamestnancov,
- najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 300 zamestnancov.
Ruší sa povinnosť zamestnávateľa prerokovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny opatrenie umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu alebo ho obmedziť.
Pri hromadnom prepúšťaní zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a zástupcom zamestnancov. Túto lehotu však Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže primerane skrátiť.

8. Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru (§74)!!!
Ustanovenie bolo zrušené, zamestnávateľ nemusí výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.

1. Odstupné (§76)
- zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odstupné, ak sa pracovný pomer skončí dohodou, a to najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba podľa § 62,
- ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne, že zamestnanec zotrvá v pracovnom pomere časť výpovednej doby, zamestnancovi patrí pomerná časť odstupného,
- ak zamestnanec zotrvá v pracovnom pomere počas celej výpovednej doby, nárok na odstupné mu nevzniká.

2. Odchodné (§76a)
Odchodné upravuje samostatné paragrafové znenie, zamestnanec je povinný požiadať o poskytnutie jedného z dôchodkov pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť odchodné ak sa pracovný pomer skončil z dôvodu, že zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo porušil závažne pracovnú disciplínu.

3. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru (§ 79 ods. 2)
Pri neplatnom skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť náhradu mzdy. Táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru. Ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje deväť mesiacov, patrí zamestnancovi náhrada mzdy za čas deväť mesiacov.

4. Výkon inej zárobkovej činnosti (§ 83)
Zamestnanec je povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi, že chce popri pracovnom pomere u zamestnávateľa vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá by mohla mať k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Zamestnávateľ má právo od zamestnanca požadovať, aby sa zdržal takéhoto výkonu zárobkovej činnosti a toto právo môže písomne uplatniť najneskôr do desiatich pracovných dní od oznámenia zamestnanca. Zamestnanec je v takom prípade povinný vyhovieť požiadavke zamestnávateľa bez zbytočného odkladu.
Uvedené podmienky sa nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

5. Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru (§ 83a)
Ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu, môže s ním zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru – najdlhšie na jeden rok.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia takéhoto záväzku .
V kolektívnej zmluve je možné vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, dobu trvania obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru, minimálnu mieru primeranej peňažnej náhrady a obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady v prípade porušenia tohoto záväzku zamestnancom.

6. Prekročenie priemerného týždenného pracovného času (§ 85a)
Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich aj v prípade, ak ide o vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí. Zamestnanec má právo odvolať svoj súhlas - odvolanie súhlasu je účinné uplynutím jedného mesiaca od jeho doručenia zamestnávateľovi.

15. Konto pracovného času ( § 87a)
Ide o spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť po dohode so zástupcami zamestnancov. Dohoda o zavedení konta pracovného času musí byť písomná, nemožno ju nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.
Zamestnávateľ môže rozvrhnúť pracovný čas tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas a v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas alebo prácu nebude vykonávať vôbec. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie v dobe najviac 12 mesiacov po sebe nasledujúcich presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas.

16. Pružný pracovný čas ( § 88 a § 89)
Na zavedenie pružného pracovného času zamestnávateľovi stačí prerokovanie (doteraz bola potrebná dohoda) so zástupcami zamestnancov.

17. Začiatok a koniec pracovného času (§ 90 ods. 8)
Zamestnávateľ sa písomne môže dohodnúť so zamestnancom na tom, že zamestnanec bude pracovať v nočných zmenách nasledujúcich po sebe dva týždne.

18. Práca nadčas (§ 97 ods. 10, 12 a 13)
Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín. Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanec, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, môže vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 550 hodín v kalendárnom roku, ak súhlasil s rozsahom pracovného času.
V kolektívnej zmluve možno dohodnúť rozsah zamestnávateľom nariadenej práce nadčas v kalendárnom roku, najviac v rozsahu 250 hodín a taktiež možno dohodnúť maximálny rozsah práce nadčas, ktorý zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom v pracovnom pomere na kratší pracovný čas.
Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu a ktorý dovŕšil vek 50 rokov, nemožno nariadiť prácu nadčas. Práca nadčas je prípustná len po dohode s týmto zamestnancom.

19. Nočná práca (§ 98)
Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 5. hodinou.
Zamestnanca, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie sestra a pôrodná asistentka podľa osobitného predpisu a ktorý dovŕšil vek 50 rokov môže zamestnávateľ na výkon práce v noci zaradiť len s jeho súhlasom.

20. Základná výmera dovolenky (§ 103 ods. 2)
Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku, je najmenej päť týždňov, bez preukazovania odpracovaných rokov.

21. Krátenie dovolenky (§ 109 ods. 1 a ods. 2)
Novela novo definuje dôvody krátenia dovolenky a rozširuje ich o dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2 a o dôležité osobné prekážky v práci podľa § 141 ods. 1 a ods. 3 písm. c). Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1.

22. Hromadné čerpanie dovolenky (§111 ods. 3)
Hromadné čerpanie dovolenky v prípade vážnych prevádzkových dôvodov, ktoré zamestnávateľ oznámi zamestnancom najmenej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené na tri týždne.

23. Čerpanie dovolenky (§ 113)
- ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
- ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
- ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku, pretože bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie, nevyčerpanú dovolenku mu zamestnávateľ poskytne po skončení výkonu verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

24. Mzda za prácu nadčas (§ 121)
Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na termíne čerpania náhradného voľna za prácu nadčas, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia dvanástich kalendárnych mesiacov (doteraz zákon stanovoval lehotu troch mesiacov alebo umožňoval dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom) nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas vykonaná.

25. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123 ods. 1)
Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

26. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (§ 124 ods. 3)
Za každú hodinu práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

27. Normovanie práce (§ 133 ods. 3)
Ak zavádzanie a zmeny noriem spotreby práce nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ zavádza normy a ich zmeny vykonáva po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Podľa doteraz platného zákona v prípade, že neprišlo k dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, rozhodoval príslušný inšpektorát práce.

28. Dôležité osobné prekážky v práci (§ 141)
Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi
- ďalšie pracovné voľno z dôvodov podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
- pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
- pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
- pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.

29. Dočasné prerušenie výkonu práce (§ 141a)
Novela umožňuje v kolektívnej zmluve dohodnúť predĺženie doby, počas ktorej môže zamestnávateľ dočasne prerušiť výkon práce zamestnanca a možnosť zamestnávateľa dočasne prerušiť výkon práce zamestnanca aj pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny.
Pokiaľ ide o náhradu mzdu, zamestnancovi patrila náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, podľa novely ak ide o dôvodné podozrenie zo závažného porušenia pracovnej disciplíny zamestnancovi patrí po dobu dočasného prerušenia výkonu práce náhrada mzdy najmenej v sume 60 % jeho priemerného zárobku; ak sa závažné porušenie pracovnej disciplíny nepreukázalo, zamestnancovi patrí doplatok do výšky jeho priemerného zárobku.

30. Výkon práce (§144a)
Ustanovenie presne vymenúva, čo sa považuje a čo nepovažuje za výkon práce. Súčasne samostatne upravuje posudzovanie výkonu práce na účely dovolenky. Oproti súčasnému stavu o tom, či ide o neospravedlnené zameškanie práce, rozhoduje zamestnávateľ už len po prerokovaní so zástupcami zamestnancov, teda zákon nevyžaduje dohodu so zástupcami zamestnancov.

31. Materská dovolenka a rodičovská dovolenka (§ 166 ods. 4)
Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že rodičovskú dovolenku na prehĺbenie starostlivosti o dieťa mu poskytne najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku.

32. Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov (§ 185 ods. 3)
Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými dohodne povinnosť dať si poistiť predmet, ktorý im zamestnávateľ zveril, pre prípad straty a zničenia.

33. Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy (§ 229 ods. 7)
Mení sa rozdelenie kompetencií medzi odborovou organizáciou a zamestnaneckou radou ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe:
- odborovej organizácii patrí právo na kolektívne vyjednávanie, kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, kontrolnú činnosť podľa § 149 a na informácie
- zamestnaneckej rade patrí právo na spolurozhodovanie, prerokovanie, informácie a kontrolnú činnosť.

34. Odborová organizácia (§ 230 ods. 3)
Zavádza sa podmienka 30% organizovanosti zamestnancov zamestnávateľa na to, aby odborová organizácia, ktorá začne pôsobiť u zamestnávateľa, mohla u neho zastupovať všetkých zamestnancov. Odborová organizácia to musí preukázať, ak o to zamestnávateľ požiada do 30 dní odo dňa, kedy odborová organizácia písomne informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia.Ak u zamestnávateľa pôsobia dve odborové organizácie alebo viac odborových organizácií, môžu podmienku preukázať aj spoločne.

35. Dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom (§ 233a)
Nové ustanovenie umožňuje zamestnaneckej rade alebo dokonca zamestnaneckému dôverníkovi uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania v rozsahu ako je ich možné dohodnúť v kolektívnej zmluve. Takúto dohodu je možné uzatvoriť, len ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia.

36. Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana (§ 240 ods. 3 a ods. 7)
Ustanovenie ruší stanovený rozsah pracovného voľna s náhradou mzdy poskytovaného zamestnancovi na výkon funkcie v odborovom orgáne. Poskytnutie takéhoto pracovného voľna je viazané na dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom a je možné ho dohodnúť aj bez náhrady mzdy.
Zástupcovia zamestnancov sú po skončení funkčného obdobia chránení už len počas šiestich mesiacov (doteraz platila ochrana počas jedného roka).

37. Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2011 (§ 252g ods. 4)
Podľa tohoto prechodného ustanovenia sa povinnosť preukazovania 30% organizovanosti v prípade odborovej organizácie založenej do 1.9.2011 uplatní od 1. januára 2013. (Súvisí s § 230 ods.3)

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Preukazovanie členstva podľa novely Zákonníka práce

Dňa 1. septembra 2011 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, zákon č. 257/2011 Z.z.. Podľa ustanovenia § 230 ods. 3 musí odborová organizácia, ktorá začne pôsobiť u zamestnávateľa a chce u neho zastupovať všetkých zamestnancov preukázať, že je v nej odborovo organizovaných najmenej 30 % zamestnancov zamestnávateľa. Túto povinnosť má len vtedy, ak o to zamestnávateľ požiada do 30 dní odo dňa, kedy ho odborová organizácia písomne informovala o začatí svojho pôsobenia.

V súvislosti s uvedeným ustanovením upozorňujeme na dôležité prechodné ustanovenie predmetnej novely Zákonníka práce, a to § 252g ods.4, podľa ktorého povinnosť preukazovania členstva má iba tá odborová organizácia, ktorá vznikne po 1.9.2011. Odborové organizácie, ktoré vznikli pred účinnosťou novely takúto povinnosť nemajú, aj keby ich zamestnávateľ o to požiadal. U týchto odborových organizácií môže zamestnávateľ postup podľa § 230 ods. 3 Zákonníka práce (preukazovanie členstva) uplatniť až od 1.1.2013.

Vzhľadom na to, že preukazovaním členstva došlo podľa názoru odborov tak k porušeniu článku 37 Ústavy SR ako aj zákona na ochranu osobných údajov, pripravuje KOZ SR v spolupráci s poslancami Národnej rady SR za Stranu Smer- SD podanie na Ústavný súd SR.

Bratislava 17.08.2011

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Stanovisko KOZ SR k Správe MV SR o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy a návrhu opatrení

MV SR v súlade s Programovým vyhlásením vlády a na základe uznesenia vlády SR (č. 805 zo 17.11.2010) vypracovalo Správu o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy a návrh opatrení, ktorá bola predmetom rokovania tripartity 8. 8. 2011.

Správa je vypracovaná z podkladov ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, obcí, miest a samosprávnych krajov s dôrazom na vybrané ukazovatele – počet podaní, počet rozhodnutí vrátane ich chybovosti, prevádzkové náklady, počet zamestnancov, mzdové výdavky, priemerné mzdy, výdavky na vzdelávanie zamestnancov a priemerné výdavky na zamestnanca, pričom tieto sú uvádzané za obdobie rokov 2007 až 2009. Podklady predložili všetky ministerstvá, 203 obcí a miest, čo predstavuje 7% návratnosť a 4 VÚC, čo predstavuje 50% návratnosť. Správa poukazuje na neprehľadnosť a rozdielnosť štruktúry miestnych orgánov štátnej správy, na rozdielnosť ich územnej pôsobnosti, na rozdiely v priemerných platoch zamestnancov orgánov štátnej správy jednotlivých rezortov, na vysokú nákladovosť prevádzky budov a pracovísk miestnej štátnej správy a špecializovanej štátnej správy, ako aj na nedostatočné zvládnutie preneseného výkonu štátnej správy obcami, mestami a VÚC. Cieľom správy je cestou racionalizácie miestnych orgánov štátnej správy – znížením počtu obvodných úradov (o 4: ObÚ Pezinok, ObÚ Senec, ObÚ Štúrovo a ObÚ Košice-okolie), integráciou niektorých úradov špecializovanej štátnej správy do obvodných úradov a postupným zlučovaním daňovej a colnej správy, dosiahnuť optimalizáciu prevádzkových nákladov a znížením počtu funkčných miest - zamestnancov aj úsporu mzdových výdavkov; konečným zámerom správy je dosiahnuť úsporu verejných financií.

SLOVES vyjadril výhrady voči obsahu osnovy – „vybrané ukazovatele“ nezohľadňujú rozsah zamestnancami vykonávaných činností, voči obdobiu sledovania údajov (roky 2007-2009) – neaktuálnosť, neobjektívnosť, voči nízkej výpovednej hodnote analýzy – nízka návratnosť a neucelenosť obrazu o aktuálnom stave zabezpečovania úloh vo verejnej správe, voči navrhovanému termínu zmeny organizácie štátnej správy – nedostatočný časový priestor na prípravu a realizáciu tak rozsiahlej zmeny v organizácii a kompetenciách (naviac v rovnakom termíne ako sa uvažuje so zavedením super hrubej mzdy, ktoré si vyžaduje zo strany orgánov štátnej správy ako zamestnávateľov zabezpečiť rad úloh), voči neuvedeniu kvantifikácie úspor s výnimkou predpokladaného zníženia počtu zamestnancov a úspor mzdových výdavkov. Pripomienky a výhrady SLOVES boli zapracované do stanoviska KOZ SR, ktoré tvorí prílohu tejto informácie. Stanovisko KOZ SR bolo na rokovaní tripartity predložené zástupcom sociálnych partnerov.

S T A N O V I S K O k Správe o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy a návrh opatrení

Bratislava 10.08.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2011

Predsedníctvo SLOVES

23. 8. 2011 (utorok) o 9,00 h v Bratislave

20. 9. 2011 (utorok) o 9,00 h v Bratislave

18. 10. 2011 (utorok) o 9,00 h v Bratislave

22. 11. 2011 (utorok) o 9,00 h v Bratislave

8. 12. 2011 (štvrtok) o 9,00 h v Bratislave

Snem SLOVES

8. a 9. 12. 2011 (štvrtok, piatok) o 13,00 h v Bratislave

Snem KOZ SR

14. 12. 2011 (streda) v Bratislave

Bratislava 03.08.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Kolektívne vyjednávanie o valorizácii platov pre rok 2011 neúspešné!

Dňa 7.7.2011 sa na základe dohody sociálnych partnerov uskutočnilo ďalšie rokovanie o valorizácii platov v roku 2011 pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme ako aj štátnych zamestnancov.

Za vládnu stranu vystúpil štátny tajomník MFSR Vladimír Tvaroška, ktorý opätovne poukázal na to, že vo verejných financiách nedošlo k žiadnym zmenám, ktoré by umožňovali zvýšiť platy zamestnancom verejnej správy. Zároveň upozornil na záväzok vlády dodržať deficit štátneho rozpočtu v roku 2011 na úrovni 4,9 % aj pri vysokých výdavkoch potrebných na oddlženie nemocníc pri ich transformácii na akciové spoločnosti a riešenie zadlženosti železníc.

Zástupca ZMOS Jozef Turčány informoval o výnose z podielových daní pre obce a mestá, ktorý je v súčasnosti na úrovni rokov 2006 - 2007, teda nemôžu súhlasiť so zvýšením platov svojich zamestnancov.

Obdobné stanovisko predložili aj zástupcovia vyšších územných celkov, ktorí zároveň upozornili na odchod kvalifikovaných zamestnancov zo samosprávy, a to z dôvodu nízkej úrovne ich odmeňovania.

Zástupcovia odborov požadovali vzhľadom na vývoj ekonomiky SR valorizáciu minimálne na úrovni inflácie, a to zvýšenie platov od septembra 2011 aspoň o 5 %. Uviedli negatívne dopady na obyvateľov spôsobené rastom cien potravín (7,4 %), zvyšovaním cien elektriny, plynu, nákladov na cestovné na železnici, mestskej a medzimestskej autobusovej doprave, cien pohonných hmôt, vývoj inflácie v roku 2010 na úrovni 1 % a inflácie za prvý štvrťrok 2011 na úrovni 4,1 %. Konštatovali pokles reálnych príjmov obyvateľstva a odklon vlády od svojho programového vyhlásenia, v ktorom je deklarované zvyšovanie životnej úrovne občanov.

Odborári zároveň upozornili zástupcov vlády na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti v školstve, zdravotníctve ale aj v doprave a v prípade nesplnenia oprávnených požiadaviek zvyšovania platov vo verejnej správe aj uskutočnenie protestných zhromaždení v septembri t.r.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál vyslovil presvedčenie, že vzhľadom na prvoradú úlohu vlády, ktorou je konsolidácia verejných financií, nie je možné platy zamestnancom v tomto roku zvýšiť.

Napriek tomu, že viacerí zástupcovia odborov chceli ešte v diskusii vystúpiť a uviesť relevantné argumenty potvrdzujúce opodstatnenosť predložených návrhov, minister práce, sociálnych vecí a rodiny rokovanie a zároveň kolektívne vyjednávanie ukončil.

Bratislava 07.07.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Štátna účelová dotácia na rok 2011

Štátna účelová dotácia na rok 2011

Bratislava 27.06.2011
na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Stanovisko MOP k návrhu novely Zákonníka práce

MEDZINÁRODNÝ ÚRAD PRÁCE
MEMORANDUM TECHNICKÝCH PRIPOMIENOK K NÁVRHU ZÁKONNÍKA PRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Jún 2011

Obsah

Úvodné poznámky
Národné zázemie a kontext:
Technická pomoc MOP (ILO) k tejto reforme pracovného zákona
Príprava nasledovných pripomienok:
Národný tripartitný poradný proces
Aplikovateľné medzinárodné pracovné štandardy/normy
Používanie rodovo neutrálneho jazyka
Špecifické pripomienky k návrhu zákonníka práce
Časť 1 – Všeobecné ustanovenia
Predmet Zákonníka práce
Časť 2- Pracovný vzťah
Časť 3 –Pracovná doba a doba odpočinku
Časť 4 – Mzdy a priemerný zárobok
Časť 9 – Dohody o vykonaní práce mimo pracovného pomeru
Časť 10 – Kolektívne pracovnoprávne vzťahy - Časť 11 – Prechodné a záverečné ustanovenia

Úvodné poznámky

Národné zázemie a kontext:

1. Dňa 10. mája 2011 požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Medzinárodný úrad práce (ďalej len „Úrad“) o technické pripomienky k druhému návrhu Zákonníka práce.

Technická pomoc zo strany MOP (ILO) k tejto reforme pracovného práva:

2. Od februára 2011 je Úrad zapojený do technických konzultácii s Ministerstvom ako aj so sociálnymi partnermi k pokračujúcej reforme Zákonníka práce.

3. Prvé kolo technickej diskusie prebehlo v Ženeve dňa 8. februára s delegáciou, ktorej členmi boli pán Jozef TOMAN, Vedúci oddelenia pracovných vzťahov, pán Boris VAVRO, odborný referent, Oddelenie medzinárodných vzťahov, pani FARKASOVA, tlmočníčka a pani Sona BUDAYOVA, Stála misia SR pri Úrade Spojených Národov.

4. Druhé kolo konzultácii sa konalo v Ženeve 13. a 14 apríla 2011 s tripartitnou delegáciou, ktorej členmi boli pán Xaver GUBAS, poradca podpredsedu vlády a ministra práce pre reformu Zákonníka práce, pán Jozef TOMAN, Vedúci oddelenia pracovných vzťahov, Ministerstvo práce, pán Vladimír MOJŠ, Viceprezident KOZ SR, pán Juraj BORGULA, Združenie zamestnávateľov, pani Viera PONTUCHOVA tlmočníčka a pani Sona BUDAYOVA Stála misia SR pri Úrade Spojených Národov.

5. Návrh Zákonníka práce bol dokončený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny po druhom kole konzultácií a predložený Úradu na pripomienkovanie.

Príprava týchto dokumentov:

6. Medzinárodný úrad práce v Ženeve preskúmal druhý návrh Zákonníka práce z hľadiska medzinárodných noriem a porovnateľného pracovného práva a praxe. Upozorňujeme Vládu, aby venovala pozornosť nasledovným poznámkam:

6.1. Absencia pripomienok na ktorékoľvek ustanovenia by sa nemala chápať ako presný súlad s medzinárodnými pracovnými štandardmi.

6.2. Tieto pripomienky sú poskytnuté bez zaujatosti k prípadným pripomienkam zo strany orgánov zodpovedných za dohľad nad súladom s medzinárodnými pracovnými štandardmi.

6.3. Niektoré z pripomienok, ktoré boli vypracované na základe anglického prekladu poskytnutému Úradu môžu byť irelevantné/bezpredmetné vo vzťahu k originálnej slovenskej verzii.

Národný tripartitný poradný proces

7. Je všeobecné uznávané, že pracovnoprávna legislatíva je životne dôležitá pre ekonomiku krajiny a na dosiahnutie vyrovnaného rozvoja z hľadiska ekonomickej efektívnosti a blahobytu obyvateľstva ako celku. Dosiahnutie tejto rovnováhy je obtiažne. V tomto kontexte hrá pracovná legislatíva kriticky dôležitú úlohu prostredníctvom vytvorenia systému pre spravodlivé a efektívne pracovnoprávne vzťahy, ktoré môžu zabezpečiť produktívnu a slušnú zamestnanosť a sociálny mier. Skúsenosti dokazujú, že návrhy reformy pracovného práva, ktoré sú zavedené zhora sú menej efektívne pri zohľadnení komplexných záujmov a potrieb ako riešenia, ktoré boli testované a zdokonaľované cez proces sociálneho dialógu a ktoré preto aj majú širokú podporu v spoločnosti. Z týchto dôvodov sa technická pomoc MOP (ILO) snaží zvýšiť zapojenie primárnych príjemcov – sociálnych partnerov – do procesu reformy pracovného práva. To odzrkadľuje centrálny význam zásad sociálneho dialógu a princípu tripartity pre MOP (ILO). Je to aj v duchu Dohody o Tripartitných konzultáciách (Medzinárodné pracovné štandardy), 1976 (č.144), ktorú podpísalo Slovensko v roku 1992. Pripomienky MOP (ILO) boli pripravené v zmysle podpory takéhoto procesu sociálneho dialógu.

8. Memorandum MOP(ILO) pripomienkuje len tie ustanovenia, pre ktoré Úrad odporúča: (i) ďalej posúdiť navrhované zmeny s ohľadom na sledovaný cieľ, alebo (ii) upraviť uvažovanú zmenu aby bola plne v súlade s ratifikovanými medzinárodnými Dohovormi vzťahujúcimi sa na prácu.

Aplikovateľné medzinárodné pracovné štandardy

9. Slovensko podpísalo osem (8) zásadných medzinárodných Dohovorov o práci a spolu 70 Dohovorov MOP (ILO) (plný zoznam je v Prílohe 1).

Používanie rodovo neutrálneho jazyka

10. MOP (ILO) doporučuje členským štátom postupovať podľa súčasných navrhovacích techník, ktoré zdôrazňujú vhodnosť používania rodovo neutrálnu terminológiu v jazyku zákonov. Je dôležité z pohľadu politiky používať rodovo neutrálny jazyk v legislatíve s cieľom byť príkladom a podporovať odmietnutie diskriminačného jazyka a správania. Je taktiež potrebné používať rodovo neturálny jazyk s cieľom zabezpečiť rovnosť k prístupu a aplikácii zákona. Úrad doporučuje navrhovateľom posúdiť slovenskú verziu textu z tohto hľadiska.

Špecifické pripomienky k návrhu zákonníka práce

Časť 1 – Všeobecné ustanovenia

Predmet Zákonníka práce

11. § 3 – odsek 1: Z prekladu do angličtiny navrhnutá novela/doplnok tohto článku a jeho cieľ nie sú jasné.

12. Článok 29 a –Zmeny v pracovných podmienkach ako následok premiestnenia podniku/podnikania: Revidované ustanovenie stanovuje, že pracovná zmluva môže byť ukončená dohodou ak zamestnanec nesúhlasí s podstatnými zmenami svojich pracovných podmienok v dôsledku premiestnenia podniku/podnikania. Úrad by chcel upozorniť Vládu na Smernicu Rady Európy 2001/23/EC z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov v súvislosti s ochranou/zabezpečením práv zamestnaných v prípade premiestnenia podnikov, firiem alebo ich častí, kde je uvedené v Paragrafe 4, odseku 3, že v prípade ak pracovná zmluva alebo pracovný vzťah je ukončený kvôli premiestneniu podniku/podnikania a táto skutočnosť predstavuje podstatnú zmenu v pracovných podmienkach na škodu pracovníka, zamestnávateľ je považovaný za zodpovedného za ukončenie pracovnej zmluvy alebo pracovného vzťahu.

Časť 2- Pracovný vzťah

13. § 45 – Skúšobné obdobie: Navrhovaný dodatok k paragrafu 1, ktorý navrhuje predĺžiť maximálne trvanie skúšobnej doby na 6 mesiacov pre zamestnancov s manažérskymi zodpovednosťami je v súlade s porovnateľnými postupmi pracovného práva, ako to je zobrazené v grafe. Určité porovnanie a radu ohľadne medzinárodných pracovných štandardov v tomto smere môžeme nájsť v Dohovore o ukončení zamestnania (č.158), ktoré ratifikovalo aj Slovensko, v ktorom je stanovené, že pracujúci v skúšobnej dobe môžu byť vylúčení z ochrany proti nespravodlivému prepusteniu za predpokladu, že skúšobná doba má rozumnú dĺžku. Zámerom Dohovoru 158 je zabezpečiť aby dĺžka obdobia neexistujúcej ochrany proti nespravodlivému prepusteniu z práce bola obmedzená na obdobie, ktoré je možné považovať ako potrebné z hľadiska dôvodov kvôli ktorým bola ustanovená skúšobná doba.

Vzhľadom na navrhované odseky 5 a 6, ktoré hovoria, že skúšobné obdobie je možné predĺžiť o tri mesiace cez kolektívne vyjednávanie pre všetky kategórie pracujúcich, je zámer tejto reformy nejasný.

Ak je cieľom poskytnúť zamestnávateľom a odborovým zväzom možnosť zavedenia skúšobného obdobia prostredníctvom dohôd kolektívneho vyjednávania – ako zdroja regulácie/kontroly, vyjednávajúce strany by mali mať na zreteli, že môžu vyjednávať aj o výhodnejších podmienkach pre pracovníkov podľa paragrafu 231, odseku 1 tohto zákona.
Preto sa navrhuje tu zahrnúť odkaz na paragraf 231 aby bolo zabezpečené jednoznačné chápanie týchto odstavcov a nedošlo k ich mylnému chápaniu v tom zmysle, že zákon obmedzuje vyjednávacie strany vyjednávať len pri rozhodnutí k horšiemu.

Skúšobné obdobie v OECD krajinách*


Preklad:
* Nezahrnuté OECD krajiny: Island, írsko, Nórsko, Portugal, Poľsko
Zdroj: MOP (ILO) Databáza legislatívy na ochranu zamestananosti – EPLEX – Máj 2011
OECD countries = Krajiny OECD
EU countrres = Krajiny EÚ
M = mesiac
No limitation = Žiadne obmedzenie

14. § 48 –Pracovný pomer na určitú dobu: Navrhované doplnky predĺžujú maximálnu dobu trvania pracovnej zmluvy na dobu určitú na 3 roky (odsek 2) a redukujú zoznam príčin, ktoré opodstatňujú prdĺženie pracovnej zmluvy na určitú dobu nad 3 roky (odsek 4). Usmernenie/radu podľa medzinárodných pracovných štandárd vzťahujúcich sa na pracovné zmluvy na určitú dobu je možné nájsť v Článku 2(a) a v Článku 3 v Dohovore o ukončení zamestnania (č.158), ktoré podpísalo Slovensko a v ktorom sa pripúšťa, že pracujúci so zmluvou na určitú dobu môžu byť vyňatí z ochrany proti neoprávnenému prepusteniu z práce za predpokladu, že sú ustanovené adekvátne záruky proti regresu na zmluvy voči pracovným zmluvám na určitú dobu s cieľom obísť ochranu na základe Dohovoru. Ako je ďalej podrobnejšie uvedené v Odporúčaní ukončenia zamestnania (c.166), v Článku 3 takéto záruky môžu byť poskytnuté :

(a) obmedzené obnovenie zmlúv na určité stanovené obdobie pre prípady v ktorých buď kvôli povahe práce alebo podmienkam ktoré sa jej dotýkajú, alebo v záujme pracujúceho pracovný vzťah nemôže mať trvanie na dobu neurčitú ;
(b) zmluvy na stanovené obdobie, iné ako je uvedené v ustanovení (a) tohto pododseku majú byť považované za pracovné zmluvy na neurčitú dobu ;
(c) Zmluvy na stanovenú určitú dobu predĺžené raz alebo opakovane v iných prípadoch ako sú uvedené v ustanovení (a) tohto pododseku majú byť považované za pracovné zmluvy na neurčitú dobu trvania.

Záruky navrhnuté v Článku 3 Odporúčania č.166 berú do úvahy porovnateľné právo a prax, z ktorých príklady sú zhrnuté v tabuľke. Tabuľka poskytuje aj porovnanie súčasnej platnej legislatívy a aj navrhovaných zmien.

Regulácia/usmernenie zmlúv na dobu určitú vo vybraných európskych krajinách
 Max. počet nadväzujúcich zmlúvMaximálna doba trvania jednej zmluvy na dobu určitúMaximálna nakumulovaná doba trvania platnosti na seba nadväzujúcich zmlúv
Slovensko
Súčasná regulácia
22 roky2 roky
Slovensko
Navrhovaná regulácia
33 roky3 roky
Česká republikaBez stanovenia limitu2 roky2 roky
Francúzsko2  
Nemecko4 (pre FTC, ktorá požaduje špecifické odôvodnenie)
3 (pre FTC, ktorá požaduje špecifické odôvodnenie
2 roky

2 roky
8 rokov

2 roky
MaďarskoBez limitu za predpokladu, že doba nepresiahne 5 rokov5 rokov5 rokov, ktoré sú predmetom výnimky na základe oficiálneho schválenia
Taliansko2 (len pre zmluvy kratšie ako 3 roky)Bez stanovenia limitu (5 rokov pre výkonných zamestnancov na vysokej úrovni)3 roky
Holandsko3Bez stanovenia limitu3 roky
PoľskoBez limitu, 2 obnovenia povolené nad rámec pôvodnej doby platnostiBez stanovenia limituBez stanovenia limitu
ŠvédskoBez stanovenia limitu2 roky2 roky (počas obdobia 5 rokov)
Veľká BritániaBez stanovenia limituBez stanovenia limitu4 roky

Vysvetl.: FTC – Zmluva na určitú dobu
Zdroj: Databáza ILO (MOP) ochrany zamestnaneckej legislatívy Employment Protection Legislation Database – EPLEX – Máj 2011

15. § 49 a- Delené pracovné miesto - Navrhované nové ustanovenie neobsahuje žiadnu informáciu týkajúcu sa zamestnania a pracovných podmienok, ktoré by sa týkali pracujúcich, ktorí sú zamestnaní na delenom pracovnom mieste.

Podľa ustanovení Dohovoru ILO (MOP) o práci na čiastočný úväzok, 1994(č. 182) by pracujúci na delenom pracovnom mieste mali byť zastrešení ochrannou legislatívou v rovnakom rozsahu ako porovnateľní pracujúci na plný úväzok alebo takým spôsobom, ktorý by bol primeraný ich pracovným hodinám alebo zárobku. Dodatočné ustanovenie alebo ustanovenia by posilnili tento paragraf tým, že by pridali na účinku tomuto princípu a jasnejšie by načrtli práva a povinnosti týkajúce sa pracujúcich a zamestnávateľov na pracovných miestach, ktoré využívajú schému práce na delenom pracovnom mieste.

16. § 52, Odsek 1, pod-odsek a) a c) – Domácka práca a telepráca. § 52 Odsek (1)(a) navrhuje novelizáciu s cieľom vypustiť usmernenie ohľadom denného a týždenného odpočinku, ako dodatok k ustanoveniam Zákonníka práce, ktoré neaplikujú štandardy pracovného času na zamestnancov pracujúcich doma alebo na diaľku. Možnosť určiť čas na prácu a na voľno je dôležitá pre pracujúcich a zrušenie obmedzení, ktoré definujú ako sú tieto časové obdobia stanovené, by mohlo viesť k zneužívaniu. Z toho dôvodu navrhuje Úrad prehodnotiť novelizáciu týkajúcu sa „súvislého denného oddychu“ a „súvislého oddychu za týždeň“. Novelizácie navrhované k § 52 Odsek (1) (c) by neumožnili vyplatenie odmeny za práce nadčas za načrtnutých podmienok, dokiaľ by nebola iná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Podľa Článku 6, Odsek 2 Dohovoru ohľadom Pracovných Hodín (Priemysel), 1919 (č.1) ratifikovaného na Slovensku a Článku 7 Dohovoru ohľadom Pracovných Hodín (obchod a kancelárie), 1930 (č.30) by sadzba za nadčasové hodiny nemala byť nižšia ako jeden a štvrť zo zvyčajnej sadzby. Ako je napísané v novelizácii, len v prípade, ak existuje dohoda so zamestnávateľom je práca nadčas platená a keď sadzba nie je stanovená. Kým ustanovenie je čiastkovým krokom k zlepšeniu súčasného pododstavca Paragrafu, malo by obsahovať údaj, aby odmena za prácu nadčas bola založená na finančnej odmene alebo na náhradnom voľnu alebo na obidvoch, keďže sú to medzinárodne uznávané právne spôsoby kompenzácie pracujúcich za prácu nadčas. Preto Úrad navrhuje, že by ustanovenia mali byť zahrnuté v zákone, aby zamestnávatelia aj pracujúci jasne rozumeli svoje práva a povinnosti týkajúce sa odmien za prácu nadčas.

17. § 55 – Preradenie na inú prácu: navrhnutá novelizácia k paragrafu 55(1) (2) je vítaným vyjasnením. Napriek tomu s cieľom poskytnúť jasnejšie vysvetlenie, odporúča Úrad, aby ustanovenie obsahovalo stanovisko, že preradenie na dennú prácu bude obsahovať rovnaký alebo podobný druh práce, aby sa nediskriminovali ženy z dôvodov súvisiacich s materstvom.

18. § 61 – Výpoveď: paragraf 61 odsek 3 stanovuje, že zamestnávatelia nesmú prijať nových zamestnancov na pozíciu, ktorá bola zrušená počas obdobia 3 mesiacov. Toto ustanovenie ale nepredvída to, aby takéto opätovne otvorené pozície boli najskôr ponúknuté prepusteným pracujúcim. S ohľadom na takúto prioritu opätovného zamestnania chce Úrad upozorniť vládu na smernicu medzinárodných pracovných štandardov, ktorá sa nachádza v Článku 24 Odporúčania ohľadom ukončenia pracovného pomeru (č.166), ktorá stanovuje že:
"(1) Pracujúci, ktorých pracovný pomer bol ukončený z ekonomických, technologických, štrukturálnych alebo podobných dôvodov, by mali dostať určitú prioritu opätovného zamestnania v prípade, ak bude zamestnávateľ opäť prijímať pracujúcich s podobnou kvalifikáciou počas určitého obdobia od ich odchodu, ak vyjadria záujem o opätovné zamestnanie. (2) Takáto priorita opätovného zamestnania môže byť obmedzená na určité obdobie. (...)“

Ako tvrdí Komisia odborníkov na aplikáciu dohovorov a odporúčaní MOP (ILO) (CEACR), zámer tohto ustanovenia bol garantovať spravodlivosť a určitý stupeň priority pre zamestnancov, ktorých zamestnanie bolo ukončené počas špecifického predošlého obdobia.1 Podľa odporúčania by mohla byť priorita opätovného zamestnania implementovaná zákonom alebo kolektívnymi zmluvami. Bola by obmedzená vo svojom trvaní a aplikovateľná len v prípade, ak by bola žiadaná porovnateľná kvalifikácia a v prípade, ak by pracujúci vyjadril záujem o opätovné zamestnanie. Presnejšie povedané, by takáto priorita mala byť poskytnutá zástupcom pracujúcich v prípade zníženia pracovnej sily s výhľadom zabezpečenia účinnej ochrany (Článok 6 (f) Odporúčania zástupcov pracujúcich (č. 143).

1 ILO CEACR Všeobecný prieskum ohľadom ochrany proti neoprávnenému prepusteniu, 1994, parag. 340-343

Legislatíva mnohých krajín zaviedla takúto prioritu opätovného zamestnania počas určeného obdobia. Nižšie je uvedených zopár príkladov na porovnanie: - 6 mesiacov (Čína, Srbsko, Turecko);
- 8 mesiacov (Cyprus);
- 9 mesiacov (Fínsko, Švédsko);
- 1 rok (Francúzsko, Taliansko, Jordánsko, Luxemburg, Maroko, Pakistan, Slovinsko, Ukrajina);
- 2 roky (Kambodža, Kamerun, Komory, Nigéria, Senegal);
- 3 roky (Kórea).

19. § 63 – Výpoveď daná zamestnávateľom: Odporúča sa pridať v tomto paragrafe nový odsek 3, ktorý podľa anglického prekladu, umožňuje stranám kolektívnej zmluvy oslobodiť zamestnávateľov od aplikácie celého paragrafu 63. V prípade, že Úrad nepochopil zámer tohto nového odseku nesprávne, celkové oslobodenie od paragrafu 63, ktoré uvádza platné odôvodnenie pre ukončenie zamestnaneckého vzťahu, by nebolo v súlade s článkom 4 Dohovoru o ukončení zamestnania (č.158) ratifikovaného na Slovensku.

20. § 72 – Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu: Toto ustanovenie hovorí, že zamestnanecký vzťah môže byť ukončený kedykoľvek aj bezdôvodne počas trvania skúšobnej doby. Úrad oceňuje druhú vetu v odseku 1, ktorá zabezpečuje špeciálnu ochranu pre tehotné ženy, matky detí mladších ako deväť mesiacov a dojčiace matky. Úrad veľmi odporúča zabezpečenie podobnej ochrany pre členov odborárskych zväzov.

21. § 73 – Hromadné prepúšťanie: Dve hlavné zmeny budú doplnené k súčasnému ustanoveniu. Prvá zmena sa týka kritéria, podľa ktorého budú súčasné hospodárske prepúšťania kvalifikované ako „hromadné prepúšťanie“. Táto kvalifikácia bude spúšťať povinnosť dodržiavať zvláštny poradenský proces s cieľom pokúsiť sa zabrániť alebo zmierniť nepriaznivý účinok prepustenia na pracujúcich, ich rodín a na celú spoločnosť. Kritériá sú revidované s cieľom prispôsobiť ich k veľkosti spoločnosti a obmedziť rozsah použitia tohto paragrafu na obdobie 30 dní (na rozdiel od súčasných 90 dní). Toto je pravdepodobne dôsledok mnohých prepustení pracovníkov z hospodárskych dôvodov bez využitia rokovacieho procesu, ktorý sa predpokladá v tomto paragrafe. Okrem toho sa berie na vedomie, že druhá zmena má za účinok potlačiť povinnosť voči Úradu práce, týkajúcu sa opatrení, ako sa vyhnúť alebo znížiť rozsah plánu nadstavov, ktorý bol plánovaný zamestnávateľom. V tomto ohľade si Úrad želá upriamiť pozornosť vlády na skutočnosť, že v mnohých krajinách, kde sa plánuje rozviazanie pracovných pomerov, rokovania a kolektívne vyjednávanie hrajú podstatnú rolu pri ochraňovaní zamestnania tam, kde hrozí hromadné rozviazanie pracovných pomerov. Za predpokladu, že vláda chce podporiť kolektívne vyjednávanie, navrhujeme premyslieť pridanie posledného odseku, ktorý by obsahoval možnosť vyjednávania strán o záležitostiach týkajúcich sa reštrukturalizácie spoločnosti a ochrany zamestnania.

Časť 3 – Pracovný čas a doba odpočinku

22. § 85 – Pracovný čas: Zámerom existujúceho odseku 6 tohto paragrafu je zabezpečenie zníženého pracovného času za týždeň pre skupiny pracujúcich, ktorí sú vystavení materiálom alebo procesom, ktoré ohrozujú ich zdravie. Pracujúci, ktorí pracujú v kontrolnej zóne atómovej elektrárne, jasne spadajú do kategórie pracujúcich, ktorí sú vystavení materiálom alebo procesom, ktoré ohrozujú ich zdravie. Preto je otázny cieľ novelizácie vylúčiť ich z aplikácie zákona v zmysle tohto paragrafu.

23. § 87 – Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času: Úrad veľmi odporúča vláde novelizovať tento paragraf v zmysle pripomienok Komisie odborníkov na aplikáciu Dohovorov a Odporúčaní (CEACR). CEACR žiadala vládu novelizovať paragraf 87(1) Zákonníka práce, aby bol obmedzený rozsah výnimočných prípadov, v ktorých nie sú badateľné bežné limity 8 hodín za deň a 48 hodín za týždeň. S ohľadom na tieto prípady, keď je pracovný čas spriemerovaný na základe paragrafu 87 (1) alebo (2) Zákonníka práce, paragraf 87(4) stanovuje limit denného pracovného času na 12 hodín, navrhuje CEACR znížiť tento limit z dôvodu závažného dopadu predĺžených pracovných dní na zdravie pracujúceho.

§ 88 – Pružný pracovný čas: V novelizovanom ustanovení bol vyňatý jasný odkaz na možnosť pracujúceho vybrať si začiatok pružného pracovného času. Tak, ako je toto ustanovenie napísané, virtuálne nariaďuje pružný pracovný čas podľa uváženia zamestnávateľa. Ustanovenie by malo byť obnovené tak, aby bol pružný pracovný čas dobrovoľný.

24. § 97 – Práca nadčas: Dodatok k odseku 10 ruší požiadavku, že práca nadčas nad 150 hodín musí byť založená na podstatných a výnimočných dôvodoch. Dohovor (č.1) ohľadom pracovných hodín (priemysel) ratifikovaný na Slovensku, stanovuje, že práca nadčas by mala ostať výnimočná, odmenená dodatočnou prémiou 25% a malo by to byť akceptované v primeraných limitoch. V druhej vete novelizovaný odsek 10 hovorí, že limit pre prácu nadčas výkonného zamestnanca je 550 hodín v kalendárnom roku. Takýto limit by nebol v súlade s požiadavkou stanovenou v Dohovore č.1, ktorý hovorí, že nadčasy by mali byť stanovené na rozumný limit. Úrad chce takisto upozorniť pozornosť vlády na pripomienky formulované CEACR v priamej požiadavke v roku 2009 na paragraf 97. Pripomienky sú uvedené nižšie:
(Citát z 2009 priama požiadavka na Dohovor 1)

Článok 6, odsek 1(b). Dočasné výnimky. Komisia berie na vedomie, že paragraf 97(5) Zákonníka práce umožňuje zamestnávateľom nariadiť prácu nadčas vo výnimočných a urgentných prípadoch nátlaku práce. Žiada vládu o ujasnenie, či je práca nadčas povolená za iných okolností za predpokladu, že pracovníci, ktorých sa týka, vyjadria svoj súhlas.

Prerušenie práce z klimatických dôvodov. Komisia berie na vedomie, že za podmienok v paragrafe 97(4) Zákonníka práce, pracovné hodiny vykonané ako náhrada za hodiny stratené z klimatických dôvodov, nie sú považované za nadčasy. Napriek tomu, že Dohovor č.1 neobsahuje ustanovenie, ktoré by výslovne riadilo výnimky tohto typu, Komisia chce upriamiť pozornosť vlády na Článok 5 Dohovoru ohľadom pracovných hodín (obchod a kancelárie), 1930 (č.30). Podstata tohto dohovoru by mala byť rešpektovaná v kontexte implementácie Dohovoru č. 1. Toto ustanovenie hovorí, že každé navýšenie pracovných hodín s cieľom nahradiť stratené pracovné hodiny zo všeobecného prerušenia práce (napríklad z klimatických dôvodov) nesmie byť povolené na viac ako 30 dní ročne a musí byť realizované v zmysluplných časových odstupoch. Navyše v takomto prípade nesmú denné pracovné hodiny byť navýšené o viac ako jednu hodinu alebo nesmú prevyšovať celkovo desať hodín práce. Komisia žiada vládu upraviť, s ohľadom na Článok 5 Dohovoru č.30, podmienky, za ktorých majú byť pracovníci povinní nahradiť si pracovné hodiny stratené z klimatických dôvodov.

Článok 6, odsek 2. Dočasné výnimky – počet schválených hodín nadčas. Komisia berie na vedomie, že za podmienok stanovených v paragrafe 97(5) Zákonníka práce, nepretržitý odpočinok medzi dvomi pracovnými zmenami nesmie byť kratší ako 8 hodín v prípadoch, kde sa pracuje aj nadčas. S obavou berie na vedomie, že na základe tohto ustanovenia sa môže denná pracovná doba zvýšiť na 16 hodín. Berie na vedomie, že závery prijaté Európskou komisiou sociálnych práv v decembri 2007, ktoré zdôrazňovali skutočnosť, že extrémne dlhé trvanie pracovného času, hlavne to, ktoré sa navýši na 16 hodín v rámci jedného dňa, je považované za prehnané, a preto stojí v protiklade k (Európskej sociálnej) Charte. Komisia pripomína, že napriek tomu, že Dohovor prenecháva národným orgánom kompetenciu rozhodnúť o povolenom počte nadčasových hodín, táto hranica musí ostať primeraná. Spolu s Európskou komisiou sociálnych práv sa tohto bodu obáva a považuje možnosť zamestnať pracovníka až na 16 hodín denne za závažný problém s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia pracovníka, ktoré sú považované za zásadnú podstatu Dohovoru. Komisia preto žiada vládu o doplnenie paragrafu 97(5) Zákonníka práce s cieľom stanoviť primeraný limit na počet hodín nadčasov za deň.

Ďalej Komisia berie na vedomie, že podľa paragrafu 97(6) Zákonníka práce, nesmie zamestnanec v priemere pracovať viac ako osem hodín nadčasov za týždeň počas obdobia maximálne štyroch mesiacov – alebo maximálne počas obdobia 12 mesiacov v prípade, že bola, v zmysle tejto vety, uzatvorená dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnanca. Okrem toho berie na vedomie, že paragraf 97(7) obmedzuje povolený počet nadčasov počas kalendárneho roku na 150 hodín, s možnosťou navýšiť tento limit na 250 hodín podľa paragrafu 97(10) v prípade, že zamestnávateľ z dôležitého dôvodu uzatvorí dohodu s pracujúcim, ktorého sa to týka. Napriek tomu tak, ako Komisia zdôraznila vo všeobecnom výskume v roku 2005 ohľadom pracovného času, (odsek 144, poznámka 89), vychádzalo sa z prípravnej práce pre Dohovor č. 1, že limity, ktoré budú považované za prístupné, narástli na 150 hodín ročne v prípade dočasných výnimiek alebo 100 hodín ročne pre ne-sezónne aktivity. Navyše, ak by bol limit počtu povolených nadčasových hodín (250 namiesto 150 hodín) založený len na jednoduchej dohode medzi zamestnávateľom a pracovníkom, mohlo by to viesť k prípadom zneužitia. Preto žiada Komisia od vlády, aby podnikla potrebné kroky na udržanie počtu nadčasových hodín, ktoré sú ročne povolené Zákonníkom práce v primeraných limitoch.

Ďalej berie Komisia na vedomie, že paragraf 97(8) Zákonníka práce stanovuje, že dodatočné hodiny nadčas, ktorými vzniká nárok na náhradné voľno, nie sú zahrnuté v limitoch definovaných Zákonníkom. Napriek tomu je názoru, že takéto ustanovenie by mohlo umožniť zamestnávateľovi presadiť nevyrovnané rozvrhnutie pracovného času bez dodržania podmienok paragrafu 87 Zákonníka. Preto žiada Komisia od vlády novelizovať paragraf 97(8) Zákonníka práce, aby bolo zabezpečené obsiahnutie všetkých odpracovaných nadčasových hodín v počte povolených nadčasových hodín za rok, bez ohľadu na to, či vďaka nim vniká nárok na náhradné voľno.
Články 3 a 6, odsek 2. Nehody, naliehavá práca a vyššia moc (vis major). Komisia berie na vedomie, že paragraf 97(8)(a) a (b) Zákonníka práce vylučujú z limitov povoleného počtu nadčasových hodín tie hodiny, ktoré sú odpracované na vykonanie opráv alebo na urgentnú prácu na ochranu pred rizikom nehody alebo závažnej škody alebo za výnimočných podmienok, ktoré obsahujú ohrozenie života, zdravia alebo riziko škody veľkého rozsahu. Takisto berie na vedomie, že tieto ustanovenia umožňujú prijatie špeciálnych osobitných predpisov. Komisia požaduje, aby vláda naznačila, či boli prijaté takéto opatrenia a ak hej, aby poslala kópiu.

(Koniec citátu)

Časť 4 – Mzda a priemerný zárobok

25. § 120 – Minimálne mzdové nároky: Zrušením tohto ustanovenia, čítaného v spojení s novelizáciami paragrafov 123 odsek 1 a 124 odsek 4, sa rozumie to, že nároky na minimálnu mzdu nie sú ukončené, ale budú predmetom špecifického nariadenia. Toto je v súlade s Dohovorom o stanovení minimálnej mzdy (č.26) ratifikovaným Slovenskom.

26. § 121 – Mzda za prácu nadčas: Odsek 2 tohto ustanovenia hovorí, že sociálni partneri sa môžu dohodnúť na kategóriách pracujúcich, ktorých mzda by obsahovala možnosť práce nadčas do maximálnej výšky 150 hodín za ktorýkoľvek kalendárny rok. Odsek 3 stanovuje, že nadčasy môžu byť nahradené pracovným voľnom. Úrad by rád upriamil pozornosť vlády na podstatné riziko tohto ustanovenia, ktoré podnecuje k škodlivým praktikám, ktoré sú zamerané predovšetkým na obídenie presadenia ustanovení, ktoré regulujú nadčasy a takisto na skutočnosť, že tieto dva odseky nie sú v súlade s Dohovorom ohľadom pracovného času (č.1) ratifikovaným na Slovensku. Tieto boli na základe priamej požiadavky CEACR v roku 2009 zobrané na vedomie nasledovne:
Komisia berie na vedomie, že paragraf 121(1) Zákonníka práce stanovuje mzdu za odpracované hodiny nadčas, ktorá je minimálne o 25% vyššia ako štandardná sadzba. Napriek tomu berie na vedomie, že zamestnanci nemajú právo na túto vyššiu sadzbu v prípadoch, keď je práca nadčas kompenzovaná náhradným voľnom. Komisia je názoru, že kompenzácia práce nadčas náhradným voľnom, ktoré už bolo vyššie spomenuté s ohľadom na obmedzenia týkajúce sa počtu nadčasových hodín, by nemalo byť na úkor vyššej sadzby stanovenej Dohovorom. Navyše berie Komisia na vedomie, že v časti 121(2) Zákonníka práce môže kolektívna zmluva stanoviť, že mzdová úroveň niektorých špecifických kategórií pracujúcich, bude zahŕňať aj možnosť odpracovať si 150 dodatočných hodín za rok. Poznamenáva, že vyššie spomínaná formulácia je založená na novelizácii ustanovenia k zákonu zo dňa 28. Júna 2007, ktoré znamenalo posun, keďže to bola možnosť pre predchádzajúcu dohodu s takouto účinnosťou, aby bola stanovená v jednoduchej individuálnej pracovnej dohode. Napriek tomu Komisia vyjadruje svoju obavu z možnosti zneužitia, ktoré môže vzniknúť v prípade ustanovenia paušálnej sumy v mzde za prácu nadčas.
Z toho dôvodu žiada vládu, aby podnikla potrebné kroky na zabezpečenie samostatnej mzdy, ktorá bude za prácu nadčas minimálne o 25% vyššia ako bežná sadzba, ktorá bude odpracovaná v kontexte dočasných výnimiek bez ohľadu na to, či tieto hodiny podnecujú vznik nároku na náhradné voľno.

Časť 9 – Dohody týkajúce sa práce vykonanej mimo zamestnaneckého vzťahu

27. § 229 – Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a ich formy: Novelizácie, uvedené v odseku 7, rozširujú rolu podnikových rád okrem informovania a poradenstva o úlohu spolurozhodovania a kontrolu aktivít. Úrad berie na vedomie, že nová zodpovednosť podnikových rád s ohľadom na spolurozhodovanie nie je presne definovaná a tým pádom, keďže nejestvuje presná definícia, môže to viesť k problémom s nepresnou alebo chybnou interpretáciou v budúcnosti. Čo odlišuje právo spolurozhodovania od práv na kolektívne vyjednávanie? Ako zabezpečí vláda, aby právo podnikových rád na spolurozhodovanie neohrozilo právo odborových zväzov na kolektívne vyjednávanie v súlade s Dohovorom ohľadom práva organizovania a kolektívneho vyjednávania (č. 98), ratifikovaným na Slovensku?

Časť 10 – Vzťahy kolektívneho pracovného práva – časť 11 – Prechodné a záverečné ustanovenia

28. § 233a) – Dohoda s podnikovou radou alebo s podnikovým dôverníkom: Odsek 2 tejto časti stanovuje, že podnikové rady alebo podnikoví dôverníci smú uzatvoriť dohodu len v prípade, že u zamestnávateľa nie sú činné žiadne odborárske organizácie. Ako bolo naznačené, nie je zatiaľ jasné, čo sa stane v prípade, ak počas doby trvania platnosti zmluvy medzi podnikovou radou alebo podnikovým dôverníkom by bola založená odborárska organizácia u zamestnávateľa s cieľom podnietiť vyjednávanie ohľadom uzatvorenia kolektívnej zmluvy. Bude musieť odborársky zväz čakať až do skončenia platnosti dohody medzi podnikovou radou alebo podnikovým dôverníkom alebo sa smie odborársky zväz zapojiť do kolektívneho vyjednávania pred ukončením platnosti? Úrad odporúča, aby sa s takouto situáciou predpokladalo a aby bola vyjasnená v zákone spôsobom, ktorý je v súlade s Dohovorom ohľadom práva organizovania a kolektívneho vyjednávania (č. 98), ratifikovaným na Slovensku.

Ženeva, 1. júna 2011
na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Kolektívne vyjednávanie

Dňa 16. mája 2011 sa uskutočnilo rokovanie sociálnych partnerov - vyjednávačov Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe.

Uvedené rokovanie sa uskutočnilo v zmysle článku II., bod 3 kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, v ktorom bolo dohodnuté, že v závislosti od vývoja ekonomickej situácie v Slovenskej republike budú v máji 2011 zmluvné strany vyjednávať zvýšenie stupníc platových taríf pre rok 2011 ustanovených v nariadení vlády SR č. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v nariadení vlády SR č. 550/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf štátnych zamestnancov.

Rokovanie otvoril a viedol podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál. Vyzval zástupcov zamestnancov, aby predložili svoj návrh.

Predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay predložil požiadavku úpravy platov od 1. júla 2011 o 10 %, ako bola v pôvodnom návrhu KZVS.

Štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimír Tvaroška informoval o rizikách a napätí v stave verejných financií. Do konca júna ministerstvo financií bude mať spracovanú makroekonomickú prognózu východísk štátneho rozpočtu pre rok 2011, na základe ktorej sa bude môcť rokovať o možnosti úpravy platov vo verejnej a v štátnej službe.

Za vyššie územné celky vystúpil József Kvarda, podpredseda trnavského samosprávneho kraja s tým, že k návrhu zástupcov zamestnancov sa vyjadria až po zverejnení daňových prognóz. Uvedené stanovisko podporil aj zástupca ZMOS, Bruno Konečný.

Po výmene argumentov a stanovísk zúčastnených k dohode neprišlo. K tomuto bodu sa sociálni partneri dohodli vrátiť k rokovaciemu stolu v prvej polovici júla 2011.

Bratislava 10.06.2011

Ing. Mária Krištofičová
podpredsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Verejné zhromaždenie 1. máj 2011

Scenár a pokyny verejného zhromaždenia 1. máj 2011 sa nachádzajú v prílohe.

Scenár a pokyny verejného zhromaždenia 1. máj 2011

Bratislava 26.04.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Stanovisko KOZ SR k Návrhu novely Zákonníka práce

Stanovisko KOZ SR k Návrhu novely Zákonníka práce sa nachádza v prílohe.

Stanovisko KOZ SR k Návrhu novely Zákonníka práce

Bratislava 25.3.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Novela Zákonníka práce a zákona o štátnej službe

Dňa 8.3.2011 boli do medzirezortného pripomienkového konania postúpené novely Zákonníka práce a zákona o štátnej službe. Návrhy zákonov si môžete stiahnuť v prílohe.

Zákon o štátnej službe

Zákonník práce

Bratislava 9.3.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Návrh paragrafového znenia Zákonníka práce

Návrh paragrafového znenia Zákonníka práce, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, si môžete stiahnuť v prílohe tejto informácie.

Návrh paragrafového znenia Zákonníka práce

Bratislava 8.2.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Novela Zákonníka práce – tézy predložené vládou SR

Na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR) dňa 3.1.2011 predložila vláda SR prvýkrát tézy k pripravovanej novele Zákonníka práce.

Podľa plánu práce HSR SR na rok 2011 sa mimoriadna tripartita k návrhu novely ZP bude konať 18.4.2011, po skončení riadneho medzirezortného pripomienkového konania.

O pripravovanej novele ZP budú zástupcovia odborových zväzov rokovať s predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefom Mihálom na Rade predsedov odborových zväzov KOZ SR dňa 10.1.2011. O výsledkoch rokovania vás budeme informovať.

Zákonník práce – tézy

Bratislava 3.2.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2011

Predsedníctvo SLOVES

25.1.2011 o 9.00 h v Bratislave

22.2.2011 o 9.00 h v Bratislave

22.3.2011 o 9.00 h v Bratislave

18.4.2011 o 13.00 h v Bratislave

24.5.2011 o 9.00 h v Bratislave

28.6.2011 o 9.00 h v Bratislave

Snem SLOVES

19.4.2011 o 10.00 h v Bratislave

Snem KOZ SR

30.3.2011 v Bratislave

Bratislava 25.1.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

PETIČNÁ AKCIA KOZ SR

Dňom 10. januára 2011 KOZ SR vyhlasuje petičnú akciu za zachovanie práv zamestnancov.

Cieľom petičnej akcie je nazbierať čo najviac platných podpisov občanov SR (minimálne však 350 000) a následné vyhlásenie referenda. Každý člen odborov získa ďalšie dva podpisy a preto pre kampaň platí „1=3“.

Petičná akcia je reakciou na pripravované zmeny v Zákonníku práce, ktoré majú za cieľ spochybniť podobu a zmysel Zákonníka práce, zneužívanie „statusu“ zamestnanca a okliešťovanie odborárskych práv. Súčasne prináša nové prvky k humanizácii práce a to 35 hodinový týždeň bez zníženia mzdy a ohraničenie nadčasovej práce na maximálne 80 hodín v kalendárnom roku.

Prečo r e f e r e n d u m ? REFERENDUM je legitímny, zákonný postup ako dosiahnuť výsledok, ktorý bude pre vládu SR a poslancov NR SR záväzný.

Motto: „Lepší pracovný život, viac pracovných miest!“
Motív kampane: logo „Váhy“ (obrázok na stiahnutie v prílohe, alebo na www.kozsr.sk).

K petičnej akcii sa pripája aj Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry. Podpísané petičné hárky (aj čiastočne) zasielajte na adresu: RC SLOVES, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava 1, najneskôr do 25. februára 2011.

Petičný hárok si môžete stiahnuť v priloženom dokumente.

Petičná listina

Bratislava 14.1.2011

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE SEKCIE KULTÚRY, ŽIVONÉHO PROSTREDIA A OCHRANY PRÍRODY

Dňa 8.11.2010 bola podpísaná Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi MK SR na jednej strane a SLOVES, Konfederáciou umenia a kultúry SR, Slovenským odborovým zväzom slobodných povolaní a Odborovým zväzom pracovníkov knižníc SR na strane druhej. Text Dohody je uverejnený vo vašej sekcii.

Bratislava 31.12.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2011 podpísané

Dňa 15.12.2010 bola podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na rok 2011.

Podpísané zmluvy nájdete v prílohe vo formáte PDF.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2011.

Bratislava 16.12.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Podpísanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2011

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na rok 2011 budú podpísané 15.12.2010.

Podpísané zmluvy budú zverejnené na našej stránke.

Bratislava 9.12.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na rok 2011

Kolektívne zmluvy na rok 2011 vyjednané

Dňa 3.12.2010 sa uskutočnilo vyjednávanie o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2011 za účasti poverených zástupcov vlády, zamestnávateľov a odborov.

Za vládnu stranu sa rokovania zúčastnil podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR J. Mihál a štátny tajomník MF SR V. Tvaroška, za VÚC podpredseda Trnavského samosprávneho kraja J. Kvarda, za ZMOS J. Turčány a za KOZ SR J. Gašperan, M. Mayerová a T. Szalay.

Rokovanie otvoril a viedol J. Mihál, ktorý zhodnotil priebeh a výsledky konania pred sprostredkovateľom s tým, že zostali otvorené dôležité záväzky kolektívnych zmlúv, a to pracovný čas a dovolenka. Zároveň uviedol, že vládna strana zásadne nesúhlasí so skrátením pracovného času.

Zástupca VÚC J. Kvarda naopak požadoval, aby pracovný čas a dovolenka zostali zachované na úrovni roku 2010. J. Turčány za ZMOS odporúčal pracovný čas odkázať na vyjednávanie v podnikových kolektívnych zmluvách, ale taktiež žiadal výmeru dovolenky zvýšenú o jeden týždeň ponechať. Zástupcovia KOZ SR trvali na zachovaní obidvoch záväzkov.

Na základe vyjednávania, vyjadrení všetkých zmluvných strán a predložení si vzájomných stanovísk, J. Gašperan predniesol návrh odborov v tom zmysle, že v prípade zachovania dovolenky na úrovni roku 2010 a vyjednávania pracovného času v podnikových kolektívnych zmluvách, bude odchodné zvýšené o jeden plat, teda zostane na úrovni roku 2010. Vládna strana ani strana zamestnávateľov totiž nesúhlasila s navýšením odstupného a odchodného v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa ale len na podnikovej úrovni.

Po porade zástupcov vlády a zamestnávateľov J. Mihál oznámil, že súhlasia s návrhom odborov. Zmluvné strany sa dohodli, že po zaslaní textu kolektívnych zmlúv MPSVaR SR, odsúhlasia vyjednané záväzky vo svojich orgánoch a v prípade kladného výsledku môže dôjsť k ich podpisu 15.12.2010.

Bratislava 3.12.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Kolektívny spor o uzavretie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na rok 2011.

Konanie pred sprostredkovateľom zatiaľ neúspešné !!!

Na základe dohody zmluvných strán na osobe sprostredkovateľa, prevzal dňa 10.11.2010 žiadosť o sprostredkovanie sporu o uzavretie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2011, JUDr. Ľubomír Majerčík.

JUDr. Ľubomír Majerčík je zapísaný v zozname sprostredkovateľov vedenom na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sprostredkovateľ určil termín konania o uzavretie obidvoch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na 26.11.2010.

Ako prvé sa uskutočnilo konanie pred sprostredkovateľom o uzavretie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011 za účasti vyjednávačov určených vládou SR a KOZ SR.

Rokovanie otvoril sprostredkovateľ JUDr. Majerčík, ktorý vychádzal z návrhu kolektívnej zmluvy predloženého KOZ SR druhej zmluvnej strane 19.3.2010. Za stranu odborov návrh zdôvodňoval hlavný vyjednávač za KOZ SR Ján Gašperan. K jednotlivým ustanoveniam kolektívnych zmlúv sa vyjadrili zástupcovia vlády s tým, že s výnimkou doplnkového dôchodkového sporenia nesúhlasili so žiadnymi priaznivejšími podmienkami vykonávania štátnej služby.

Po krátkej prestávke sa vo vyjednávaní pokračovalo, zmluvné strany sa dohodli len na tvorbe sociálneho fondu vo výške 1,05 % a tiež na tom, že o valorizácii platov budú opätovne rokovať v máji 2011 podľa vývoja ekonomiky SR.

S obdobnými výsledkami skončilo aj druhé konanie pred sprostredkovateľom, a to konanie o uzavretie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na rok 2011.

Zmluvné strany sa v závere rokovania dohodli, že budú pokračovať v konaní pred sprostredkovateľom dňa 3.12.2010 za účasti 2 vyjednávačov za každú zmluvnú stranu.

Bratislava 26.11.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Príspevok na detskú letnú rekreáciu v roku 2010

Príspevok na detskú letnú rekreáciu v roku 2010

Bratislava 26.11.2010

Milena Rácová
SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Návrhy zamestnávateľov k novelizácii Zákonníka práce

V súvislosti s prípravou novelizácie Zákonníka práce Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Republiková únia zamestnávateľov vypracovali svoje východiská a námety k jeho novej právnej úprave.

Oba materiály sú Vám k dispozícii v prílohe vo formáte PDF.

RÚZ - Zákonník práce – východiskový návrh novej právnej úpravy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR - Diskusia k novelizácii Zákonníka práce

Bratislava 28.10.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

5.kolo kolektívneho vyjednávania

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2011 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011.

Dňa 22.10.2010 sa uskutočnilo 5. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvoril a viedol podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál. V úvode rokovania odovzdal slovo štátnemu tajomníkovi MF SR Vladimírovi Tvaroškovi.

Štátny tajomník V. Tvaroška informoval prítomných, že MF SR splnilo záväzok z predchádzajúceho kola kolektívneho vyjednávania a predložilo sociálnym partnerom analýzu dopadu návrhu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2011 s tým, že vládna strana očakáva stanovisko odborov nielen k analýze ale aj k jednotlivým záväzkom kolektívnych zmlúv.

Predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay, oboznámil prítomných so stanoviskom odborov ako výsledkom rokovaní zástupcov odborových zväzov zúčastnených na kolektívnom vyjednávaní. Odbory naďalej trvajú na návrhu kolektívnych zmlúv, ktorý bol predložený vláde 10.3.2010, s tým, že rokovať sa môže len o valorizácii platov (návrh obsahuje 5 %-né navýšenie).

Štátny tajomník V. Tvaroška vyjadril presvedčenie, že takýmto postupom odborov zrejme nemôže dôjsť k dohode a podpisu kolektívnych zmlúv, nakoľko vzájomné stanoviská sa od seba vzďaľujú, napriek snahe vládnej strany dospieť ku konsenzu.

V závere vystúpil A. Szalay, ktorý navrhol, aby sa vzhľadom na súčasnú situáciu, ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo pred sprostredkovateľom. Na osobe sprostredkovateľa sa zmluvné strany dohodnú 4.11.2010.

Bratislava 22.10.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

4. kolo kolektívneho vyjednávania

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2011 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011.

Dňa 1.10.2010 sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo 4. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvoril a viedol štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimír Tvaroška.

Predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay informoval sociálnych partnerov o neprijateľnosti vládou deklarovaného návrhu zmien v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na rok 2011, najmä s ohľadom na predpokladané celoplošné znižovanie osobných výdavkov a počtu zamestnancov v organizáciách štátnej a verejnej správy. V tejto súvislosti požiadal o predloženie analýz, z ktorých MF SR vychádzalo pri vypracovaní návrhu štátneho rozpočtu na rok 2011 a o predloženie analýzy dopadov vládou navrhovaných redukcií jednotlivých článkov kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

A. Szalay tiež upozornil na prognózu Výboru pre makroekonomické prognózy v roku 2010 zverejnenú Inštitútom finančnej politiky MF SR, v ktorej sa o. i. uvádza, že v porovnaní s očakávanými výsledkami v roku 2010 má v roku 2011 priemerná nominálna mesačná mzda vzrásť o 3,7 % a aj priemerný rast spotrebiteľských cien má dosiahnuť 3,7 %, čo vo vzťahu k navrhovanému zvýšeniu daňového a odvodového zaťaženia a rastu DPH povedie k poklesu reálnych miezd štátnych a verejných zamestnancov.

Štátny tajomník V. Tvaroška informoval, že v súčasnosti analýza dopadov nie je vypracovaná. Akceptoval však túto požiadavku KOZ SR a prisľúbil predloženie predmetnej analýzy. Zároveň vyjadril záujem o návrhoch vlády následne rokovať.

S takýmto postupom vyjadrili súhlas aj ostatní zástupcovia sociálnych partnerov.

V závere rokovania sa prítomní dohodli, že ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 18. októbra 2010.

Bratislava 4.10.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

3. kolo kolektívneho vyjednávania

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2011 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011.

Dňa 27.9.2010 sa uskutočnilo 3. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvoril podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál.

V úvode rokovania informoval prítomných o výsledkoch rokovania koaličnej rady o znižovaní štátneho rozpočtu na osobné, kapitálové a bežné výdavky o 10%, s výnimkou rezortu školstva a rezortu vnútra, ako aj o zámeroch vlády SR tarifné platy na rok 2011 neznižovať.

Štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimír Tvaroška potvrdil túto skutočnosť, ale zároveň upozornil, že v záujme zachovania tarifných platov sa musia v kolektívnych zmluvách uskutočniť zásadné zmeny, ktoré sa prakticky dotknú všetkých vyjednaných záväzkov.

Predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay napriek predneseným informáciám požiadal vládnu stranu, aby záväzky vyjednané v kolektívnych zmluvách na tento rok zostali zachované aj vzhľadom na tzv. „úsporný balíček“ vlády SR, v rámci ktorého sa zníži životná úroveň všetkých občanov, teda aj zamestnancov štátnej a verejnej služby. K jeho návrhu sa pripojili viacerí predsedovia odborových zväzov. Predsedníčka SLOVES upozornila na nevyhnutnosť zachovania pracovného času a dovolenky aj pre rok 2011.

Štátny tajomník V. Tvaroška upozornil na deficit štátneho rozpočtu, ktorý predstavuje reálne 7,8 % HDP a z toho dôvodu sa úroveň roku 2010 nedá zachovať, ale zároveň vyslovil presvedčenie, že k dohode zmluvných strán a teda aj k podpisu kolektívnych zmlúv by napriek zlým prognózam malo dôjsť v čo najbližšom čase.

Za ZMOS vystúpil výkonný podpredseda Jozef Turčány, ktorý považuje návrh vládnej strany vzhľadom na súčasnú situáciu vo verejných financiách za racionálny, avšak za najdôležitejšie považuje daňové prognózy. Zároveň upozornil na skutočnosť, že samosprávny prvok by pre obce a mestá mal byť v kolektívnych zmluvách zachovaný, a to najmä pokiaľ ide o pracovný čas, dovolenku a sociálny fond.

Zmluvné strany sa v závere rokovania dohodli, že vo svojich orgánoch prerokujú prednesené návrhy vládnej strany a ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 1.10.2010.

Bratislava 27.9.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Scenár protestného zhromaždenia KOZ SR 12.10.2010

Dátum: 12.10. 2010 – prvý deň rokovania októbrovej schôdze NR SR
Čas:      16:00 – 18:00 hod
Miesto: 16:00 zhromaždenie účastníkov – Námestie Slobody č. 1, Bratislava – spoločný odchod pred NR SR.
               17:00 Národná rada SR.

Obsah zhromaždenia
Protestom a ďalšími nátlakovými aktivitami proti „záchrannému balíku“ vlády SR je poukázať ako slovenské odbory vidia „úsporné opatrenia“ a konkrétne dopady voči zamestnancom, občanom, dôchodcom, celej spoločnosti a pripraviť sa na „veľké upratovanie“ v Zákonníku práce.

Riadiaci štáb: členovia Prezídia KOZ SR
                          poradcovia KOZ SR – V. Žáčik, V. Borza. O. Ewiak , J. Bobela

Priebeh zhromaždenia
Moderovanie: Jozef Balica, člen Regionálnej rady KOZ SR Prešov

15:00 – 15:50Príchod účastníkov na zhromaždisko – Námestie Slobody č. 1, Bratislava
16:00 – 16:10Príhovor Vladimíra Mojša, viceprezidenta KOZ SR
16:10Odovzdanie „Vyhlásenia“
(M. Gazdík, V. Mojš, Emil Machyna, Anton Szalay)
16:10 – 16:45Spoločný presun účastníkov protestného zhromaždenia pred NR SR
Moderovanie:Daniela Žuffová, viceprezidentka KOZ SR
Jozef Balica, člen Regionálnej rady KOZ SR Prešov
16:45 – 17:00Príchod účastníkov pred NR SR
podfarbenie atmosféry – Vangelis (skladba: Dobytie raja)
17:00 – 18:00• Vystúpenie zástupcu NOZ – Anton Szalay, predseda OZ zdravot. a soc. služieb
• Vystúpenie Margity Vitálošovej, predsedníčky Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR
• Vystúpenie zástupcu VOZ - Emil Machyna, predsedu OZ KOVO
• Vystúpenie Eriky Bršelovej, predsedníčky Rady mladých pri KOZ SR
• Vystúpenie prezidenta KOZ SR Miroslava Gazdíka
• Výzva účastníkov protestného zhromaždenia – Pavol Ondek, predseda Regionálnej rady KOZ SR Košice
• Odštartovanie kampane KOZ SR za záchranu Zákonníka práce – viceprezidentka KOZ SR Daniela Žuffová
• Záver
• Vangelis
18:00Stretnutie s predsedom a podpredsedami NR SR
(M. Gazdík, V. Mojš, E. Machyna, A. Szalay)
Požiadavka na stretnutie zaslaná

Sprievodné aktivity v rámci protestného zhromaždenia:
- Vyhlásenie účastníkov zhromaždenia,
- Tlačová konferencia KOZ SR 11.10.2010 o 10,00 hod.,
- 11.10.2010 Zaslanie pozvánok (elektronickou poštou) na protestné zhromaždenie všetkým poslancom NR SR,
- Rozdávania plagátov na vybraných stanovištiach dňa 12. 10.2010:
   • Národná rada SR (do schránok všetkých poslancov): v čase o 09:00 hod.,
   • v podchode Suché Mýto, pred Prezidentským palácom: 14:00 -15:30 hod.,
   • v podchode Centrálne trhovisko, pred ISTROPOLISOM: 14:00 – 15:30 hod.
- dňa 12.10.2010 v čase od 10:00 do 10:30 elektronickou poštou posielať vyzývajúce stanoviská všetkým poslancom NR SR. Text stanoviska a kontakty budú OZ zaslané 08.10.2010.

Cieľom tejto aktivity je zviditeľniť naše požiadavky a pritom využiť sociálnu sieť nielen členov odborov, ale i známych, rodinných príslušníkov.

Podporné aktivity:
- rozdávanie plagátov prostredníctvom Jednoty dôchodcov na Slovensku od 5. – 11. októbra 2010,
- doručovanie plagátov do schránok občanov Bratislavy, ktoré zabezpečuje Rada mladých KOZ SR a zamestnanci KOZ SR,
- podpora KOZ SR – 7. október – Svetový deň za dôstojnú prácu,
- v termínoch od 13.10. do 19.10. 2010 – požiadavka KOZ SR o stretnutie predstaviteľov KOZ SR s Výborom NR SR pre financie a rozpočet a Výborom NR SR pre sociálne veci,
- mediálna kampaň a komunikačná kampaň KOZ SR prostredníctvom tlače, web stránok, elektronickej a sociálnej siete,
- účasť Jednoty dôchodcov na Slovensku,
- 5.10.2010 informovať EOK, MOK a ŐGB,
  6.10.2010 informovať ČMKOS.

Technické a organizačné zabezpečenie protestného zhromaždenia a podporných aktivít:
- odporučenie miesta parkovania autobusov:
   • pred ISTROPOLISOM ,
   • pred INTEROM pri KAUFLANDe.
- odporúčame OZ vybaviť účastníkov malými baterkami (na svietenie), vlajkami, transparentmi, píšťalkami, trúbkami a inými zväzovými označeniami,
- presun účastníkov od Úradu vlády SR k Národnej rade SR trasou: Jozefská, Nám. 1. mája, Podchod Suché mýto pred Prezidentským palácom, Palisády, Námestie A. Dubčeka,
- uhradené faktúry (za autobusy) budú odborovým zväzom refundované na základe predloženia: kópie uhradenej faktúry a kópie prezenčných listín.

Pre kvalitné zabezpečenie protestného zhromaždenia je potrebné zo strany OZ:
- OZ by si mali určiť zástupcu – usporiadateľa ku svojim účastníkom.
- upozorniť svojich účastníkov, aby sa vyvarovali:
   • kontaktu so skupinami, či jednotlivcami, ktorí budú chcieť narušiť priebeh protestného zhromaždenia.
   • požitia alkoholu.

 

KOZ leták "Stop útokom"

Scenár protestného zhromaždenia KOZ SR 12.10.2010

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Organizačné zabezpečenie protestného zhromaždenia KOZ SR proti „ZÁCHRANNÉMU BALÍKU“ vlády SR

Dátum protestného zhromaždenia:

12. októbra 2010
(prvý deň rokovania októbrovej schôdze NR SR)

Čas:                                  16,00 h

Miesto konania:            BRATISLAVA
                                          pred budovou Národnej rady SR

Miesto zhromaždenia účastníkov:
Pred budovou Úradu vlády SR alebo priamo pred NR SR (závisí od zabezpečeného počtu účastníkov) – táto informácia bude spresnená na rokovaní Rady predsedov OZ KOZ SR (5. 10. 2010).

Cieľ protestného zhromaždenia:
Poukázať na konkrétne dopady úsporných opatrení vlády SR na všetkých občanov SR. Viac informácií o ekonomických opatreniach vlády SR je zverejnených na webovej stránke SLOVES.

Motto:

Zachránili ste banky – zaplatili sme to my!
Zachraňujete štát – a zase to máme zaplatiť my!

Kto zachráni nás???
My sami!!!

Doprava:
- prostriedkami verejnej hromadnej dopravy (vlak, autobus SAD),
- vlastnými motorovými vozidlami,
- zmluvne zabezpečenými autobusmi.

Finančné zabezpečenie účastníkov, ktorí sa zaprezentujú na stanovišti SLOVES:

 • príspevok na stravu – občerstvenie účastníkom hradí SLOVES vo výške 3,50 €,
 • príspevok na dopravu:
  • účastníkom, ktorí použili vlak alebo autobus SAD, hradí SLOVES vo výške cestovného podľa predložených lístkov;
  • účastníkom, ktorí použili vlastné motorové vozidlo, hradí SLOVES vo výške cestovného autobusom SAD (na základe vyplneného tlačiva
  • „Vyúčtovanie cestovných nákladov“, s uvedením ŠPZ motorového vozidla);
  • faktúru za použitie zmluvného autobusu, ktorý pre účastníkov zabezpečila ZO SLOVES, hradí KOZ SR na základe predloženia faktúry a prezenčnej listiny.

Príspevok na dopravu bude členovi – majiteľovi osobného vozidla, zaslaný poštovou poukážkou pre všetkých pasažierov.

Čas a miesto zhromaždenia členov SLOVES a parkovanie autobusov, uvedieme na webovej stránke SLOVES po rokovaní Rady predsedov OZ KOZ SR (5. 10. 2010).

Organizačný tím SLOVES:
Jozef Kollár, riaditeľ organizačného odboru SLOVES, t. č. 02/50240332, mobil: 0905889650, e-mail: kollar@sloves.sk
Imelda Višová, t. č. 02/50240326, e-mail: visova@sloves.sk
Milena Rácová, t. č. 02/50240410, e-mail: racova@sloves.sk

Dokument si môžete prezerať vo formáte PDF
Pre prezeranie dokumentu potrebujete Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Bratislava 29.09.2010

Ing. Jozef Kollár, v. r.
riaditeľ organizačného odboru SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

„Protestné zhromaždenie 12. októbra 2010“

Záchranný balík vlády SR očami odborov ...

Opatrenia, ktoré v súčasnosti prijíma vláda Slovenskej republiky majú zásadný nedostatok - sú zamerané na úsporu a chýba im rozvojový impulz, ktorý by viedol k oživeniu hospodárskeho rastu a tvorbe kvalitných a stabilných pracovných miest.

Záchranný balík vlády SR bude mať predovšetkým negatívny dopad na nízkopríjmové skupiny, ďalším dôsledkom bude pokles kúpyschopnosti, nárast nezamestnanosti a chudoba.

Konfederácia odborových zväzov poukazuje na nebezpečenstvo týchto „opatrení“ a zásadne ich odmieta. Opatrenia nevyriešenia rozpočtové problémy a ani reštart slovenskej ekonomiky.

Čím nám hrozí „balíček“ ???

Pokles čistých príjmov:
- rozšírením vymeriavacieho základu odvodov sociálneho poistenia a platieb do zdravotnej poisťovne:

 • z odstupného,
 • z odchodného,
 • zo sociálneho fondu,
 • z odmien pri pracovných výročiach a životných jubileách,
 • z náhrad za pohotovosť,
 • z náhrady pri použití motorového vozidla ,
 • z príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • z príspevku na dopravu do zamestnania,
 • z cestovných náhrad a výdavkov pri výkone práce - zdaňovanie všetkých položiek príjmu.

Sociálne dopady:

 • skrátenie ochrannej lehoty zo 42 dní na 7 dní znamená stratu sociálnej ochrany najmä pre zamestnancov, ktorí nedobrovoľne stratili zamestnanie,
 • výpočet zvyšovania dôchodkov o mieru inflácie vypočítanú zo sumy priemerného starobného dôchodku – bude znamenať znižovanie dôchodkov a chudobu tretieho veku,
 • zrušenie úľavy na dani (398 €/ 12 000 Sk) pre sporiteľov, ktorí si sporia na penziu formou životnej poistky alebo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
 • zrušenie odpočítateľnej položky zo základu dane zdravotníckych pracovníkov za ich výdavky na ďalšie vzdelávania,
 • zvýšením sadzby DPH z 19% na 20% budú rásť ceny tovarov a služieb,
 • zvýšením základnej sadzby spotrebnej dane z piva – hrozí strata 2 000 pracovných miest,
 • zrušením oslobodenia od spotrebnej dane uhlia a zemného plynu určeného na výrobu tepla porastú ceny,
 • zrušenie daňovej úľavy od spotrebnej dani z minerálneho oleja „červená nafta“ – ekonomický dopad na poľnohospodárstvo a predpoklad nárastu cien poľnohospodárskych výdavkov

Preto zásadne odmietame:

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení :

• § 32, ods. 1, 2 a 3 - skrátenie ochrannej lehoty po skončení nemoc. poistenia zo 42 na 7 dní.
V súčasnosti stanovená ochranná lehota 42 dní bola stanovená na základne odborných medicínskych analýz a jej cieľom je poskytnúť sociálnu ochranu pre zamestnancov, ktorí nedobrovoľne stratili zamestnanie. Choroba môže prepuknúť aj niekoľko týždňov po skončení zamestnania a v mnohých prípadoch má príčinnú súvislosť s predchádzajúcim vykonávaným zamestnaním.

• § 82 - zmena valorizačného mechanizmu dôchodkových dávok
Zvyšovanie dôchodkov iba o mieru inflácie vypočítanú zo sumy priemerného starobného dôchodku spôsobí plošné znižovanie u všetkých dôchodkov. Ani najnižšie dôchodky po valorizácii navrhnutej v tomto zákone nedosiahnu takú sumu, akú by dosiahli pri zachovaní súčasného modelu valorizácie dôchodkov. Navrhovaný valorizačný mechanizmus bude znamenať sústavné znižovanie dôchodkov v porovnaní s aktuálnou úrovňou miezd. Dôchodcovia z roka na rok budú chudobnejší a chudobnejší.

• § 138 - vymeriavací základ
Neprijateľné je rozširovanie vymeriavacieho základu pre platby odvodov sociálneho poistenia z odstupného, odchodného, sociálneho fondu, odmien pri pracovných výročiach a životných jubileách, náhrad za pohotovosť, pri použití motorového vozidla, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevku na dopravu do zamestnania, cestovné a náhrady výdavkov i zamestnancov pri výkone práce.

Z pohľadu sociálneho fondu bude negatívny vplyv na motiváciu zamestnávateľov tvoriť sociálny fond. Dopad na sociálny program a podnikovú sociálnu politiku.

Odstupné, odchodné má charakter odškodnenia pri strate práce. Odmeny poďakovaním za prácu. Príspevok na dopravu do zamestnania je náhradou za sústavne zvyšujúce sa náklady na dopravu.

Doplnkové dôchodkové sporenie je zdroj pre zabezpečenia sa v starobe. Jeho oslobodenie od dane z príjmu je motiváciou, aby si občania sporili na zabezpečenie základného štandardu pre obdobie svojej jesene života.

Rozšírený vymeriavací základ bude mať veľmi negatívny dopad predovšetkým na nízkopríjmové skupiny občanov, nakoľko budú platiť vyššie odvody z tej časti príjmu, ktorá doteraz bolo odpočítateľnou položkou pri určení základu dane.

Rozšírením vymeriavacieho základu pre platby poistného pre zamestnanca a zamestnávateľa bude znamenať zvýšenie ceny práce. Doteraz zamestnávatelia (najmä RÚZ) sústavne poukazovali na vysoké odvodové zaťaženie Slovenskej republiky. Už im to asi nevadí ...

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zrušenie úľavy na dani pre sporiteľov, ktorí si sporia na penziu formou životnej poistky alebo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bude znamenať prehodnotenia stimulu III. piliera.

Pre zamestnancov zaradených do 3. alebo 4. pracovnej skupiny bude znamenať znehodnotenie hmotnej kompenzácie za zdraviu škodlivé pracovné prostredie.

Zrušenie odpočítateľnej položky zo základu dane zdravotníckych pracovníkov za ich ďalšie vzdelávania. Zdravotnícky personál má povinnosť sústavne dopĺňať si vzdelanie. Vzdelanie stojí peniaze. Odpočítateľná položka je len čiastočnou náhradou výdavkov na ich vzdelávanie.

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Rozšírenie vymeriavacích základov pre platby zdravotného poistenia pre zamestnancov na odstupné, odchodné, príspevkov zo sociálneho fondu, príspevku na dopravu a ďalšie príjmy.
Znamená zníženie príjmu.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (DPH)
Zvýšenie sadzby DPH z terajších 19%, resp. 6% na 20% znamená dopad na všetkých občanov, najviac však nízko a stredne príjmovej vrstvy, vrátane osôb, ktoré nemajú žiadne príjmy. Zvýšenie DPH sa premietne do cien všetkých tovarov a služieb. Občania SR obmedzia nákup, alebo budú oveľa viac nakupovať v okolitých štátoch (ČR, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko). Kto teda získa ?

Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
Navrhované sadzby sú značne vysoké v porovnaní so sadzbami na obdobné druhy piva v Európskej únii. Tento návrh spôsobí stratu pracovných miest v počte 2000 zamestnancov.

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu
Zrušenie oslobodenia od spotrebnej dane spôsobí rast cien, uhlia a zemného plynu určeného na výrobu tepla pre domácnosť teplárňami. Predpoklad zvýšenia cien, opäť dopad na obyvateľstvo.

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja „červená nafta“.
Zrušenie daňovej úľavy spôsobí opäť rast cien a bude mať výrazný dopad na ekonomiku poľnohospodárstva.

Odmietame platiť vyššie dane a odvody.

Každý balíček záchranných a stabilizačných opatrení všetkých slovenských vlád vždy „tvrdo“ zaplatili občania.

My vidíme rezervy a oveľa väčšie možnosti získania zdrojov:

- v čiernej a šedej ekonomike,

- v daňových únikoch,

- v progresívnom zdanení bankových subjektov,

- v zdanení dividend,

- zavedením diferencovanej DPH .

Bratislava 27.09.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Protestné zhromaždenie odborov

Na základe výsledkov rokovania mimoriadneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR v dňoch 20.9. a 21.9.2010, na ktorom nedošlo k dohode medzi vládou a odbormi v žiadnom z prerokovaných návrhov zákonov, Predstavenstvo KOZ SR rozhodlo o uskutočnení prvej nátlakovej akcie odborov voči vláde SR.

Vláda SR pripravovaným „ balíkom úsporných opatrení“ prenáša ťažisko konsolidácie verejných financií v plnom rozsahu na občanov, a to predovšetkým na zamestnancov s najnižšími príjmami, dôchodcov a najslabšie sociálne skupiny. Ak budú vládou pripravené zmeny v NR SR schválené, nevyhnutne dôjde k zníženiu životnej úrovne väčšiny obyvateľov tejto republiky.

Protestné zhromaždenie sa bude konať v Bratislave dňa 12.10.2010 pred Národnou radou SR, teda v čase, keď začína 7. schôdza parlamentu.

KOZ SR v spolupráci s odborovými zväzmi pripravuje pre všetkých členov odborov dôležitý materiál o všetkých možných dopadoch, ktoré vyplývajú pre občanov tejto republiky z pripravených legislatívnych zmien. Materiál bude uverejnený na našej webovej stránke ihneď po jeho spracovaní a sme presvedčení, že bude dôležitým nástrojom pre všetkých našich odborových funkcionárov pri aktivizácii členskej základne. Prostredníctvom internetu vás budeme včas a podrobne informovať aj o organizačnom zabezpečení protestného zhromaždenia.

Vážení kolegovia,

ak sme pred pár dňami a najmä pred rokovaním tripartity iba zvažovali možnosť využitia iných zákonných prostriedkov odborov na presadzovanie oprávnených požiadaviek ako je sociálny dialóg, dnes ten čas nastal. Akákoľvek akcia odborov môže byť funkcionármi KOZ SR veľmi dobre pripravená, jej úspech však závisí len od vás, jej členov, od vašej podpory ale najmä od vašej účasti na protestnom zhromaždení. Veríme, že náš odborový zväz dokáže prejaviť svoju silu a žiadna obava zo straty zamestnania a žiadne obštrukcie zo strany zamestnávateľov nezabránia našim členom, aby prišli a ukázali svoju silu pod spoločným mottom:

Zachránili ste banky – zaplatili sme to my!
Zachraňujete štát – zasa to máme platiť my!
Kto zachráni nás???

Bratislava 23.09.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

2. kolo kolektívneho vyjednávania
o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2011 pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a
o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011

Dňa 30.8.2010 sa uskutočnilo 2. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvoril podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál.

Predseda SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay, ktorý zastupoval viceprezidenta KOZ SR Jána Gašperana, vyzval vládnu stranu, aby predstavila názory vlády k návrhom KZVS na rok 2011, predloženým KOZ SR 10. marca 2010, a navrhla ďalšie postupové kroky. Jozef Mihál uviedol, že toto rokovanie považuje za vzájomne informatívne a bolo by predčasné hovoriť o dohode na konkrétnych bodoch obidvoch KZVS.

Štátny tajomník Ministerstva financií SR Vladimír Tvaroška uviedol v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním dva problémy pri zostavovaní štátneho rozpočtu, a to jednak časový posun prípravy štátneho rozpočtu a jednak deficit verejných financií. Zástupcovia vlády preto navrhli počkať na východiská štátneho rozpočtu a všetky nároky z obidvoch KZVS riešiť komplexne.

Výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány uviedol, že Rada ZMOS bude rokovať o KZVS vo verejnej službe začiatkom septembra. Súčasne poznamenal, že samosprávnosť by mala byť premietnutá aj v kolektívnom vyjednávaní, a preto požaduje, aby podstatné nároky boli ponechané na kolektívne vyjednávanie na podnikovej úrovni. Zástupcovia samosprávnych krajov sa vyjadrili, že vzhľadom na súčasný výpadok finančných prostriedkov v rozpočte, nie je možné rátať so zvyšovaním platov.

Zúčastnené strany sa dohodli, že ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 27. septembra 2010.

Bratislava 20.09.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Mimoriadne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR

Dňa 20.9.2010 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorom budú prerokované nasledovné návrhy zmien zákonov:

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona č. 571/2009 Z. z.
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon MPSVR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Návrh zákona o sociálnych službách
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vzhľadom na to, že ide o závažné zmeny, ktoré sa v zásade dotýkajú všetkých zamestnancov a všetkých členov odborov, KOZ SR zvolala na 20.9.2010, pred zasadnutím mimoriadnej HSR SR, rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR s cieľom prerokovania stanovísk k všetkým pripravovaným návrhom.

Ide predovšetkým o zmeny, ktoré súvisia so súbehom práce a poberania predčasných a starobných dôchodkov zamestnancov v štátnej a verejnej správe, teda s jeho zrušením. Vláda navrhuje tiež rozšírenie vymeriavacích základov pre platby zdravotného poistenia pre zamestnancov aj na odstupné, odchodné, príspevky zo sociálneho fondu, príspevok na dopravu ako aj ďalšie príjmy zamestnanca, ktoré sú v súčasnosti z vymeriavacieho základu vylúčené. Ďalšie návrhy sú predložené v poberaní rodičovského príspevku, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zmeny súvisiace s transformáciou nemocníc na obchodné spoločnosti. Napriek tomu, že zasadnutie HSR SR je už o niekoľko dní, viaceré návrhy nám do dnešného dňa neboli predložené.

Vážení kolegovia,

naše výhrady k pripravovaným návrhom sme všeobecne vyjadrili už v Stanovisku Konfederácie odborových zväzov SR k Programovému vyhláseniu vlády SR na roky 2010 – 2014, ktoré je uverejnené na stránke www.koz.sk. Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry nie je v žiadnom prípade proti efektívnemu šetreniu verejných financií. Sme však zásadne proti tomu, aby šetrenie znášali v najväčšej miere zamestnanci verejnej správy. Sme zároveň zásadne proti akejkoľvek diskriminácii zamestnancov štátnej a verejnej služby, najmä pokiaľ ide o súbeh práce a poberania dôchodkov. Z toho dôvodu sme pripravení protestovať všetkými zákonnými prostriedkami proti zmenám, ktoré výrazne znížia životnú úroveň zamestnancov a našich členov. Samozrejme, že to v žiadnom prípade nie je možné bez podpory našej nie málopočetnej členskej základne.

O výsledku zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady SR ako aj Rady predsedov OZ KOZ SR vás budeme bezodkladne informovať.

Vážení funkcionári SLOVES,

vzhľadom na to, že neočakávame, že vláda SR sa s našimi výhradami na rokovaní tripartity stotožní, žiadame vás, aby ste navrhované zmeny prerokovali vo svojich orgánoch a v čo najkratšom čase nás informovali o vašom stanovisku ale aj o prípadných návrhoch, ktorými prispejete k riešeniu aktuálnej situácie.

Aj keď stále považujeme sociálny dialóg za najefektívnejší nástroj odborov, zdá sa, že bude potrebné ukázať silu zamestnancov a odborárov verejnej správy aj iným spôsobom.

Bratislava 17.09.2010

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Klubová dovolenka na Slovensku

Hotelová spoločnosť SOREA prichádza v rámci letnej kampane po prvýkrát s ponukou KLUBOVA DOVOLENKA NA SLOVENSKU - viď. príloha - Katalóg klubová dovolenka, a Sĺňavské leto.

Klubová dovolenka je nový, moderný trend ako stráviť dovolenku s rodinami a svojimi priateľmi. Je to tzv. dovolenka so zážitkami. Deti majú pripravený program takmer po celý deň so skúsenými detskými animátormi, dospelí si môžu zašportovať a večer tráviť príjemnou spoločenskou zábavou, pri kvíze, súťaži, resp. tanci.

V termíne od 3.7.2010 - 4.9.2010 sa v hoteloch SOREA môžete stretnúť aj s maskotom SORINOM, ktorý sa teší veľkej obľube našich najmenších hosti. V rámci letných pobytov a služieb v katalógu zažijete: aquazorbing, aqua gymnastiku, pirátsky deň s hľadaním pokladov, cirkusový deň, hollywood kvíz, mini disco show, oldies party s moderátorom, karaoke show, tanečné súťaže, súťaže muži & ženy, family olympics day, sumo zápasníci, maľovanie na tvár, balónové kreácie, garden party, country večer, slovenský večer, tematické večere šéfkuchára .... množstvo fakultatívnych výletov. Deti potešia trampolíny, nafukovacie hrady, autíčka, maľovanie tričiek, príprava masiek a karnevaly s klaunom a maskotom SORINOM, rozprávkové detské kútiky....

Okrem animačných programov sú vám k dispozícii aj doplnkové služby hotelov od bazénov (aj s termálnou vodou ) , cez športovo relaxačné centrá, rôzne druhy masáži, zábalov, až po minigolfové ihriska, tenisové kurty, BOWLING centrum, AQUA RELAX. Pre všetkých klientov ubytovaných v sieti SOREA platí: 1 x voľný vstup na letné termálne kúpalisko SOREA v Liptovskom Jáne, 20 % zľava do BOWLING centra v hoteli SOREA HUTNÍK, Tatranské Matliare, 30 % zľava do AQUA RELAX centra v hoteli SOREA TITRIS Odborár, Tatranská Lomnica ZĽAVA pre deti až do výšky 100 %.

Bližšie informácie o cenách , programoch a zľavách nájdete na www.sorea.sk, alebo Vám ich poskytnú pracovnici CK SOREA v Bratislave, ako i na jednotlivých hoteloch SOREA. Možnosť platby pobytu, relaxačných procedúr, vstupov do bazénov s poukážkami SODEXHO – HOLIDAY PASS, UNIVERSAL PASS, RELAX PASS a FLEXI PASS.

Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

Ing. Torokova Beata, marketingový špecialista pre značku
Riaditelstvo spolocnosti SOREA,
Odborarske nam. 3, 815 70 Bratislava, SR
tel: +421/2/50239186 fax: +421/2/55565806
torokova@sorea.sk   www.sorea.sk

Sorea, spol.s r.o., Odborarske nam. 3
815 70 Bratislava, SR

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Ponuka firmy „Coimex“

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

1. kolo kolektívneho vyjednávania

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2011 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011.

Dňa 3.5.2010 sa uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvorila a viedla štátna tajomníčka MPSVaR SR Ľudmila Kršíková. Viceprezident KOZ SR J. Gašperan uviedol obidva návrhy kolektívnych zmlúv, ako aj dôvody, ktoré viedli odbory k predloženiu niektorých záväzkov, a to najmä v mzdovej oblasti.

Štátna tajomníčka upozornila na pretrvávajúcu finančnú a hospodársku krízu, ktorej dôsledky postihujú celý verejný sektor a zároveň vyjadrila nesúhlas so záväzkom, aby sa kolektívne zmluvy vzťahovali len na tie organizácie a služobné úrady, v ktorých je založená odborová organizácia.

Štátny tajomník MF SR František Palko taktiež upozornil na dopady krízy na príjmy do štátneho rozpočtu a vzhľadom na to, že ešte nie je aktualizácia makroprognózy , jej výsledky budú známe až v júni, MF SR sa nemôže k valorizácii platov, ako najdôležitejšiemu záväzku kolektívnych zmlúv, meritórne vyjadriť a prvé kolo kolektívneho vyjednávania treba považovať za stretnutie informatívne.

Za ZMOS vystúpil Jozef Turčány s tým, že je potrebné počkať na daňové prognózy, ako nevyhnutný predpoklad pre hospodárenie obcí a miest a oficiálne stanovisko združenia doručia až po prerokovaní v orgánoch ZMOS. Zároveň oboznámil prítomných, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude ZMOS pre roky 2011 až 2013 trvať na zachovaní záväzkov vyjednaných v kolektívnej zmluve pre tento rok.

Zástupcovia samosprávnych krajov upozornili na veľmi zlú finančnú situáciu, chýbajúce finančné prostriedky, výpadok podielových daní a z toho dôvodu nemôžu uvažovať o žiadnej valorizácii platov pre budúci rok.

Zmluvné strany sa dohodli, že 2.kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční až po parlamentných voľbách v auguste 2010, po získaní všetkých relevantných údajov, najmä daňových a odvodových príjmov.

Bratislava 3.5.2010

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

1. kolo kolektívneho vyjednávania

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2011 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2011.

Dňa 3.5.2010 sa uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvorila a viedla štátna tajomníčka MPSVaR SR Ľudmila Kršíková. Viceprezident KOZ SR J. Gašperan uviedol obidva návrhy kolektívnych zmlúv, ako aj dôvody, ktoré viedli odbory k predloženiu niektorých záväzkov, a to najmä v mzdovej oblasti.

Štátna tajomníčka upozornila na pretrvávajúcu finančnú a hospodársku krízu, ktorej dôsledky postihujú celý verejný sektor a zároveň vyjadrila nesúhlas so záväzkom, aby sa kolektívne zmluvy vzťahovali len na tie organizácie a služobné úrady, v ktorých je založená odborová organizácia.

Štátny tajomník MF SR František Palko taktiež upozornil na dopady krízy na príjmy do štátneho rozpočtu a vzhľadom na to, že ešte nie je aktualizácia makroprognózy , jej výsledky budú známe až v júni, MF SR sa nemôže k valorizácii platov, ako najdôležitejšiemu záväzku kolektívnych zmlúv, meritórne vyjadriť a prvé kolo kolektívneho vyjednávania treba považovať za stretnutie informatívne.

Za ZMOS vystúpil Jozef Turčány s tým, že je potrebné počkať na daňové prognózy, ako nevyhnutný predpoklad pre hospodárenie obcí a miest a oficiálne stanovisko združenia doručia až po prerokovaní v orgánoch ZMOS. Zároveň oboznámil prítomných, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude ZMOS pre roky 2011 až 2013 trvať na zachovaní záväzkov vyjednaných v kolektívnej zmluve pre tento rok.

Zástupcovia samosprávnych krajov upozornili na veľmi zlú finančnú situáciu, chýbajúce finančné prostriedky, výpadok podielových daní a z toho dôvodu nemôžu uvažovať o žiadnej valorizácii platov pre budúci rok.

Zmluvné strany sa dohodli, že 2.kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční až po parlamentných voľbách v auguste 2010, po získaní všetkých relevantných údajov, najmä daňových a odvodových príjmov.

Bratislava 3.5.2010

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Regionálne semináre

KOŠICKÝ KRAJ

Regionálne semináre, ktoré sa uskutočnia v rámci vzdelávacieho projektu v Košickom kraji sú nasledovné:

06.05.2010 – BOZP, vybrané problémy z regionálneho rozvoja;

30.09.2010 – Kolektívne vyjednávanie, globálna kríza a jej dôsledky na činnosť odborov;

18.11.2010 – Pracovné právo, sociálny štát;

17.02.2011 – Právo sociálneho zabezpečenia, rozvoj ľudských zdrojov, lisabonská zmluva a Slovensko;

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, dovoľujeme si požiadať o výber účastníkov školenia. Členovia základnej organizácie, ktorí majú záujem o školenie z niektorej uvedenej oblasti, prípadne i viacerých, nahlásia svoju účasť našej zamestnankyne IPC pre košický kraj, JUDr. Petronele Gregovej, na tel. číslo 055/6321680, e-mail: gregova@dol.sk.

Miesto vzdelávania bude upresnené na pozvánke spolu s pokynmi pre účastníkov vzdelávania.

TRENČIANSKY KRAJ

Regionálne semináre, ktoré sa uskutočnia v rámci vzdelávacieho projektu v Trenčianskom kraji sú nasledovné:

20.05.2010 – Lisabonská zmluva, rozvoj ľudských zdrojov a sociálny štát;

28.09.2010 – Vybrané problémy z regionálneho rozvoja 2010, pracovné právo;

25.11.2010 – Globálna kríza a jej dôsledky na činnosť odborov, kolektívne vyjednávanie;

28.01.2011 – BOZP, právo sociálneho zabezpečenia;

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, dovoľujeme si požiadať o výber účastníkov školenia. Členovia základnej organizácie, ktorí majú záujem o školenie z niektorej uvedenej oblasti, prípadne i viacerých, nahlásia svoju účasť našej zamestnankyne IPC pre trenčiansky kraj, Ing. Darine Holešovej, na tel. číslo 041/7248295, e-mail: ingholesova.darina@zoznam.sk.

Miesto vzdelávania bude upresnené na pozvánke spolu s pokynmi pre účastníkov vzdelávania.

ŽILINSKÝ KRAJ

Regionálne semináre, ktoré sa uskutočnia v rámci vzdelávacieho projektu v Žilinskom kraji sú nasledovné:

17.06.2010 – Rozvoj ľudských zdrojov, pracovné právo;

16.09.2010 – Sociálny štát a vzdelávanie, BOZP;

11.11.2010 – Globálna kríza a jej dôsledky na činnosť odborov, kolektívne vyjednávanie;

17.02.2011 – Právo sociálneho zabezpečenia, Lisabonská zmluva, vybrané problémy z regionálneho rozvoja;

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, dovoľujeme si požiadať o výber účastníkov školenia. Členovia základnej organizácie, ktorí majú záujem o školenie z niektorej uvedenej oblasti, prípadne i viacerých, nahlásia svoju účasť našej zamestnankyne IPC pre žilinský kraj, Ing. Darine Holešovej, na tel. číslo 041/7248295, e-mail: ingholesova.darina@zoznam.sk.

Miesto vzdelávania bude upresnené na pozvánke spolu s pokynmi pre účastníkov vzdelávania.

Bratislava 15.04.2010

Ing. Jozef Kollár
riaditeľ organizačného oddelenia

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

REGIONÁLNE SEMINÁRE – NITRIANSKY KRAJ

Regionálne semináre, ktoré sa uskutočnia v rámci vzdelávacieho projektu v Nitrianskom kraji sú nasledovné:

22.4.2010 – Kolektívne vyjednávanie a BOZP

10.6.2010 – Spoločensky zodpovedné podnikanie a Pracovné právo

22.9.2010 – Rozvoj ľudských zdrojov a Regionálny rozvoj

27.1.2010 – Globálna finančná a hospodárska kríza a Kolektívne vyjednávanie

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, dovoľujeme si požiadať o výber účastníkov školenia. Členovia základnej organizácie, ktorí majú záujem o školenie z niektorej uvedenej oblasti, prípadne i viacerých, nahlásia svoju účasť našej zamestnankyne IPC pre nitriansky kraj, Jane Palubjakovej, na tel. číslo 02/50240331, e-mail palubjakova@sloves.sk .

Miesto vzdelávania bude spresnené na pozvánke spolu s pokynmi pre účastníkov vzdelávania.

Bratislava 29.03.2010

Ing. Jozef Kollár
riaditeľ organizačného oddelenia

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Deklarácia KOZ SR k dohode o spolupráci s politickou stranou SMER-SD

Konfederácia odborových zväzov SR považuje sociálny štát v európskom priestore za znak konkurencieschopnosti a inštitút na ochranu zamestnancov, zabezpečenia rastu životnej úrovne a sociálnych istôt obyvateľstva. Cieľom odborov na Slovensku je rozvoj a ochrana sociálneho štátu. Ten je, podobne ako odbory, založený na princípe solidarity.

Dosiahnutiu týchto cieľov môže napomôcť partnerstvo subjektov, ktoré vyznávajú rovnaké ekonomické a sociálne hodnoty, ktoré majú zakotvené priamo vo svojich programoch. História už vyše sto rokov potvrdzuje, že myšlienkovo a hodnotovo mali a majú k odborom najbližšie sociálnodemokratické strany. Spolupráca takýchto subjektov je preto logickým presadzovaním spoločných hodnôt a zámerov predovšetkým v sociálnej politike. Takéto partnerstvo nepopiera nadstraníckosť odborov, ktorú sa snažia niektorí politici spochybniť. Pôsobenie a činnosť odborov pri obhajobe záujmov zamestnancov však neznamená ich apolitickosť. Práve partnerstvo a spolupráca s politickými subjektmi, ktoré vedia naplniť ciele odborárov, je dôležitým predpokladom úspešnosti odborov a obojstrannú výhodnú symbiózu občianskeho združenia a politickej strany. Konfederácia sa rozhodla spolupracovať s politickými stranami, ktorých program zodpovedá jej programovým cieľom a ktoré vytvárajú predpoklady budovania sociálneho štátu. Jeho úspešnosť je založená na solidárnom prerozdeľovaní ekonomických výsledkov, na spravodlivej účasti zamestnancov a hendikepovaných skupín na týchto výsledkoch a z toho vyplývajúcej silnej spoločenskej súdržnosti. Toto sú styčné body predstavujúce podstatný dôvod, prečo sa Konfederácia odborových zväzov rozhodla pokračovať v spolupráci so stranou SMER - sociálna demokracia.

KOZ SR k tomu oprávňuje aj rezolúcia VI. zjazdu, v ktorej sa konštatuje, že existencia sociálneho štátu je základným predpokladom pre dlhodobý sociálny zmier, potrebný na udržanie ekonomickej a spoločenskej stability. Zachovanie charakteru sociálneho štátu je zvlášť dôležité v súčasnom období, keď pociťujeme dôsledky finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku a tým aj na zamestnancov, občanov, ale i samotných odborárov. KOZ SR chce a bude svojou činnosťou prispievať k tomu, aby tieto dôsledky boli v čo najväčšej miere eliminované a mohol byť zachovaný základný predpoklad celkového rozvoja a rastu životnej úrovne na Slovensku.

KOZ SR vníma možnosť spolupráce so stranou Smer – sociálna demokracia ako cestu riešiť v krajine negatívne dopady krízy a súčasne cielene podporovať demokratizáciu politického a spoločenského života. KOZ SR preferuje spoluprácu postavenú na sociálnej kohézii, regionálne vyrovnanom ekonomickom a spoločenskom rozvoji s cielenou podporou motivačných zamestnaneckých programov pre znevýhodnené skupiny a programov sociálnych služieb.

Bratislava 19.03.2010
na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Memorandum o uplatňovaní rodovej rovnosti

Dňa 19.3.2010 Miroslav Gazdík, prezident KOZ SR a Róbert Fico, predseda vlády SR podpísali Memorandum o uplatňovaní rodovej rovnosti.

Dokument je vo formáte PDF

Memorandum o uplatňovaní rodovej rovnosti

Bratislava 22.03.2010

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Vzdelávanie odborárov v SR

Konfederácia odborových zväzov SR zahájila realizáciu národného projektu Vzdelávania odborárov v SR, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Aby projekt bol realizovaný aj za aktívnej účasti SLOVES, zasielame Vám v informácii jeho stručný popis.

V posledných rokoch sa zmenila politická, hospodárska i sociálna štruktúra spoločnosti a ich riadenie. Významným faktorom týchto zmien bolo aj začlenenie SR do OECD a EÚ. Keďže procesy, posilňujúce súdržnosť SR a EÚ naďalej pokračujú, SR musí zjednocovať svoje celkové spoločenské prostredie a fungovanie spoločnosti s ostatnými štátmi EÚ. Zmenilo sa aj personálne obsadenie a zloženie sociálnych partnerov v rámci SR, pričom odborári majú záujem na kvalitnom a efektívnom fungovaní verejnej správy na národnej a regionálnej úrovni. Verejná správa vo významnej miere prispieva k vytváraniu sociálneho zmieru. Odborári, ktorí predstavujú najvýznamnejšieho predstaviteľa záujmov zamestnancov, majú prioritný záujem na jej ďalšom zefektivňovaní a skvalitňovaní. V súčasnosti sa stáva čoraz naliehavejšou potreba vzdelávania v súvislosti s dynamicky sa meniacimi hospodárskymi a sociálnymi podmienkami a doplňovať si znalosti týkajúce sa týchto oblastí.

KOZ SR v projekte navrhuje vypracovať prostredníctvom expertov študijné materiály, ktoré by dávali podstatné vedomosti o pôsobení odborov v oblastiach rozvoja ľudských zdrojov, kolektívneho vyjednávania, pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, regionálneho rozvoja, BOZP a pod. Šírenie týchto poznatkov odbory zabezpečia prostredníctvom školených lektorov až po regionálnu úroveň. Forma šírenia uvedených poznatkov bude realizácia seminárov v regiónoch za účasti odborárov z vybraných základných organizácií, ktorí po tom budú aplikovať tieto poznatky vo svojej činnosti a v praktickom živote.

Na základe realizácie projektu sa zvýši praktická pripravenosť a odborné vedomosti tých, ktorí sa na regionálnej úrovni budú zúčastňovať a koordinovať prípravu a realizáciu aktivít spojených so skvalitňovaním a zefektivňovaním činnosti odborov až po samotnú základnú organizáciu. Odborári získajú odborné teoretické, ale aj praktické poznatky a vedomosti z moderného riadenia hospodárskych a sociálnych procesov v spoločnosti, v regióne, na pracovisku.

Národný projekt Vzdelávania odborárov v SR je ponúknutá možnosť zvýšenia si odborárskeho vzdelania v rôznych oblastiach. Aby projekt bol v budúcnosti vyhodnotený ako úspešný, je potrebná úzka spolupráca odborových zväzov s koordinátormi projektu. Spolupráca by však bola neefektívna, pokiaľ základné organizácie nevyberú a nezabezpečia dostatočný počet svojich členov na jednotlivé semináre. Z tohto dôvodu sa obraciame na základné organizácie SLOVES s požiadavkou využitia možnosti vzdelávania čo najväčšieho počtu svojich členov, ktorí budú tvoriť rozhodujúcu cieľovú skupinu projektu.

Medzi veľmi dôležité informácie patrí informácia o úhrade nákladov spojených s účasťou na vzdelávacích aktivitách. Vybraným účastníkom vzdelávania budú uhradené cestovné náklady, refundácia mzdy a zabezpečené stravovanie (občerstvenie, obed). Pre nás je veľmi podstatná refundácia mzdy, na ktorú treba upozorniť tých zamestnávateľov, ktorí nie sú ochotní uvoľňovať odborárov – našich členov na vzdelávanie.

Všetky vzdelávacie aktivity budú organizované v jednotlivých regiónoch. Témy seminárov, miesta a termíny budeme postupne zverejňovať na našej webovej stránke, aj s kontaktnou osobou, ktorej zašlete Vaše požiadavky na účasť na jednotlivých seminároch. Vybraným účastníkom vzdelávania bude následne zaslaná pozvánka s presnými pokynmi pre účastníkov seminára.

Veríme, že využijete ponúkanú možnosť rozšírenia vedomostí našich členov, ktoré nemalou mierou prispejú k riešeniu problémov v odborárskej práci.

REGIONÁLNE SEMINÁRE

Regionálne semináre, ktoré sa uskutočnia v rámci vzdelávacieho projektu v Banskobystrickom kraji sú nasledovné:

RS č. 23 hod.Roz. ľuds. zdrojov22. 4. 2010
 5 hod.Kolek. vyjednávanie22. 4. 2010
RS č. 33 hod.Globál. kríza17. 6. 2010
 5 hod.BOZP17. 6. 2010
RS č. 43 hod.Reg. rozvoj30. 9. 2010
 5 hod.Pracovné právo30. 9. 2010
RS č. 52 hod.Lisabon. zmluva24. 2. 2011
 2 hod.Social. štát24. 2. 2011
 4 hod.Právo soc. zabez.24. 2. 2011

Všetky vzdelávacie aktivity budú organizované vždy v Europa culture centrum - PKO BB (bývalý Dom odborov).

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, dovoľujem si Vás požiadať o výber účastníka, resp. účastníkov školenia. Členovia základnej organizácie, ktorí majú záujem o školenie z niektorej uvedenej oblasti, prípadne i viacerých, nahlásia svoju účasť regionálnemu manažérovi projektu a zároveň nášmu zamestnancovi IPC v Banskej Bystrici, Ing. Petrovi Titkovi, na tel. č. 048/414 50 32, e-mail titka@jmf.sk.

Regionálne semináre, ktoré sa uskutočnia v rámci vzdelávacieho projektu v Prešovskom kraji sú nasledovné:

19.03.2010 – problematika školstva, sociálne zodpovedné podnikanie;
05.05.2010 – BOZP, právo sociálneho zabezpečenia;
01.07.2010 – kolektívne vyjednávanie, globálna kríza a jej dôsledky na činnosť odborov;
14.10.2010 – vybrané problémy z regionálneho rozvoja, pracovné právo;
20.01.2011 – rozvoj ľudských zdrojov, sociálny štát, lisabonská zmluva;

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda, dovoľujeme si požiadať o výber účastníkov školenia. Členovia základnej organizácie, ktorí majú záujem o školenie z niektorej uvedenej oblasti, prípadne i viacerých, nahlásia svoju účasť nášmu zamestnancovi IPC v Prešove, JUDr. Petronele Gregovej, na tel. číslo 051/7723775 , e-mail gregova@dol.sk.

Miesto vzdelávania bude upresnené na pozvánke spolu s pokynmi pre účastníkov školenia.

Bratislava 15.3.2010

Ing. Jozef Kollár
riaditeľ organizačného oddelenia

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Dôležité upozornenie!

Upozorňujeme všetkých členov Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry, ktorí sa rozhodli poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre SLOVES, aby nepoužívali tlačivo, ktoré im bolo zaslané prostredníctvom veľkej pošty.

V tlačive je vypísaný nesprávny údaj o prijímateľovi, ktorým nemá byť Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, ale len Slovenský odborový zväz verejnej správy. Pod týmto názvom je SLOVES zapísaný v registri oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2009.

Nové tlačivo si môžete vytlačiť na:

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/tlaciva_danovych_priznani/tlaciva.html

Priamy odkaz na tlačivo vo formáte PDF

Bratislava 3.3.2010

JUDr. Mária Mayerová, v.r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

SLOVES má 20 rokov

Pred dvadsiatimi rokmi sa SLOVES vydal na dlhú cestu, na konci ktorej by mal byť lepší život pre čestných a pracovitých ľudí v štátnej službe a vo verejnej službe.
Výročie dáva možnosť obzrieť sa za seba a zamyslieť sa nad našou cestou. Dvadsať rokov histórie SLOVES je naplnených tvrdou prácou, mnohými úspechmi, ale aj viacerými sklamaniami.

Pripomeňme si najvýznamnejšie medzníky histórie SLOVES:

 • 22. a 23.1.1990 v Prahe sa konal ustanovujúci zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií; 23.1.1990 vznikli Federálny výbor, Český výbor a Slovenský výbor, ako aj prvé sekcie,
 • 25.3.1993 v Stupave sa konal mimoriadny zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií na federálnej úrovni, ktorý rozhodol o zániku federálneho odborového zväzu,
 • 26.3.1993 v Stupave vznikol Odborový zväz štátnych orgánov a organizácií v Slovenskej republike,
 • 23.3.1994 v Štrbe – Tatranskej Štrbe Snem Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií zmenil názov odborového zväzu na Slovenský odborový zväz verejnej správy (SLOVES),
 • 1.1.2010 vznikol Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (SLOVES).

Za dvadsať rokov sa náš život od základu zmenil. Zmenil sa aj SLOVES. Po dvadsiatich rokoch môžeme konštatovať, že SLOVES patrí k tým odborovým zväzom, ktoré ovplyvňujú odborové dianie Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Ukázalo sa, že sila SLOVES je založená na jeho odborných základoch, na schopnosti nachádzať cesty ovplyvňovania závažných rozhodnutí, na akcieschopnosti členskej základne a na názorovej súdržnosti sekcií SLOVES. Práve sekcie sa ukázali byť najväčším kladom organizačnej štruktúry SLOVES a prácu v sekciách treba naďalej intenzívne rozvíjať. V súčasnosti má SLOVES 14 sekcií.

Ako ďalej?

Ako pevný a konsolidovaný odborový zväz vstupujeme do ďalších rokov našej činnosti, pretože ani v nasledujúcom období nestrácajú základné hodnoty, o ktoré sa usilujeme, svoj význam. Práve naopak, zápas za viac práce a za vyššie mzdy je mimoriadne aktuálny. Želáme si vytvoriť zo zamestnancov štátnej služby a verejnej služby skutočnú strednú vrstvu, ktorá by bola tak, ako všade na svete, oporou štátu. My tomuto štátu slúžime, a preto právom očakávame, že štát sa o svojich zamestnancov náležite postará.

Odborárska práca je dnes iná ako pred dvadsiatimi rokmi. Stala sa podstatne zložitejšou, pretože občania majú niekedy málo dôvery v politiku a politikov. Napriek týmto ťažkostiam chceme nášmu SLOVES zaželať veľa odvahy a pomôcť mu v jeho každodennom zápase za záujmy zamestnancov štátnej služby a verejnej služby.

Bratislava 24.2.2010

Predsedníctvo SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Novela zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Novela zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

V Zbierke zákonov vyšla pod číslom 564/2009 Z. z. novela zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Ide o novú právnu úpravu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, najmä úpravu zákonných podmienok pre rozširovanie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, úpravu procesu rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a úpravu výnimiek z rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Novou právnou úpravou sa sleduje zabezpečenie relatívne jednotného štandardu pracovnoprávnych a mzdových podmienok pre skupinu zamestnávateľov s prevažujúcou činnosťou v odvetví označenom kódom štatistickej klasifikácie ekonomických činností a zabránenie sociálnemu dampingu, čo priaznivo ovplyvní podnikateľské prostredie.

Uvedená novela sa týka hlavne výrobných odborových zväzov.

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Novela vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 574/2009 Z. z.

Novelizácia bola prijatá za účelom zosúladenia vnútroštátnych právnych predpisov so Smernicou Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, Smernicou Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci. Zmeny sa týkajú ustanovení § 40, § 48, § 49 a § 58:

 • Precizuje sa definícia porovnateľného zamestnanca tak, aby pri aplikácii kratšieho pracovného času, pracovného pomeru na dobu určitú a dočasného pridelenia bolo možné vykonať porovnanie k zamestnancovi, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas (§40).
 • Skracuje sa doba, na ktorú možno dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú z troch rokov na dva roky a odstraňujú sa niektoré výnimky umožňujúce ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú (§48).
 • Zrovnoprávňuje sa zamestnanec zamestnávaný na kratší pracovný čas s ostatnými zamestnancami zamestnávateľa (§49).
 • Uplatňuje sa princíp nediskriminácie agentúrnych zamestnancov v porovnaní so zamestnancami užívateľského zamestnávateľa s cieľom účinne prispieť k vytváraniu pracovných miest a rozvoju pružných foriem práce (§58).

Bratislava 15.02.2010

JUDr. Mária Mayerová, v.r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Stretnutie s verejným ochrancom práv

Na základe výzvy sekcie úradov práce SLOVES a sekcie miestnej štátnej správy SLOVES k zákonu o štátnej službe sa 4.2.2010 uskutočnilo stretnutie s verejným ochrancom práv doc. JUDr. Pavlom Kandráčom. Za SLOVES sa stretnutia zúčastnili JUDr. Mária Mayerová, predsedníčka SLOVES, PhDr. Iva Horvatová, predsedníčka sekcie úradov práce SLOVES a Ing. Jozef Kollár, riaditeľ organizačného odboru SLOVES.

Zástupcovia SLOVES upozornili verejného ochranu práv na diskriminačné ustanovenia nového zákona o štátnej službe č. 400/2009 Z. z. týkajúce sa tak započítavania praxe štátnych zamestnancov pre účely ich odmeňovania ako aj uplatňovania osobitných stupníc platových taríf štátnych zamestnancov v niektorých orgánoch a organizáciách štátnej správy. Verejný ochranca práv vyslovil všeobecnú nespokojnosť s novou úpravou štátnozamestnaneckých vzťahov, na viaceré rozporné a v praxi ťažko aplikovateľné ustanovenia zákona upozorňoval poslancov už pri schvaľovaní zákona o štátnej službe v Národnej rade SR.

Verejný ochranca práv prijal našu výzvu ako podnet v súlade s § 13 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv a po jeho preskúmaní nás o výsledku bude bezodkladne informovať.

Bratislava 04.02.2010

JUDr. Mária Mayerová, v.r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2010

Predsedníctvo SLOVES

26.1.2010 o 9.00 h v Bratislave

23.2.2010 o 8.30 h v Bratislave

30.3.2010 o 8.30 h v Bratislave

26.4.2010 o 13.00 h v Bratislave

25.5.2010 o 8.30 h v Bratislave

22.6.2010 o 8.30 h v Bratislave

Snem SLOVES

27.4.2010 o 10.00 h v Bratislave

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

SPHERE card

Sphere card

je najväčším univerzálnym vernostným programom svojho druhu, prevádzkovaným na území Slovenskej a Českej republiky, v rámci ktorého sú vydávané karty Sphere card. Držitelia kariet s vernostným programom Sphere card môžu využívať výhody a zľavy v širokom spektre služieb.

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

v rámci služieb členom odborov KOZ SR pre Vás pripravila ponuku , ktorá zahŕňa možnosť objednania kariet SPHERE pre členov Vašich základných organizácií s nasledovnými výhodami:

Karty s vernostným programom Sphere card umožňujú :

• využívanie vernostného programu Sphere card nielen na Slovensku ale aj v Českej republike,
• počet predajných miest je viac ako 7 000 v ČR a SR,
• z toho je viac ako 2600 predajní na Slovensku,
• v Bratislave je cca 680 predajní a prevádzok, kde je možné uplatniť zľavu na Sphere card,
• na SR cca 160 hotelov a penziónov, v ČR je v databáze viac ako 480 hotelov a penziónov,
• kartu je možné využívať aj na golfových ihriskách, v golf shopoch, indooroch a iných volnočasových aktivitách,
• karta slúži ako reklamný prostriedok Vašej spoločnosti, vďaka častému používaniu karty u iných partnerov a zvyšuje Váš imidž,
• je prínosom pre celú rodinu,
• zľava sa uplatňuje už pri prvom nákupe,
• držiteľ je oprávnený používať ju dňom jej doručenia,
• pre Vašu spoločnosť prináša vysoký reklamný efekt,
• zároveň garantujeme správu a rozširovanie obchodnej siete po dobu platnosti kariet,
• starostlivosť o klienta po dobu platnosti kariet v rámci programu Sphere card – klientservis, zasielanie e – Sphere card News.

Každý subjekt zaradený do vernostného programu Sphere card je označený viditeľnou nálepkou pri vstupe, alebo pokladni.

Zoznam niekoľkých vybraných predajcov a poskytovateľov zliav :
KORYNA kuchyne
OBUV Partizánske - 35 predajni v rámci SR
ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s.
AS Očná optika – 40 predajni v rámci SR
optika Exclusiv
ORAVA značková predajňa – elektronika, biela technika
EURONICS TPD – spotrebná elektronika
TELESAT – spotrebná elektronika
ADLO – bezpečnostné dvere
NOKIA Rybotel – mobilné telefóny
GORENJE – značkové predajne kuchynských liniek a elektrospotrebičov
KORATEX – koberce, laminátové parkety, PVC krytiny
PANTA RHEI – knihy, mapy, pohľadnice, glóbusy
SATUR TRAVEL cestovná kancelária
KARTÁGO TOURS
KOALA TOURS cestovná kancelária
CK ČEDOK
TPD Bratislava – spotrebná elektronika
Hotel MINERAL Bardejovské kúpele
Thermál park Bešeňová
AQUA CITY Poprad – masáže, rehabilitácie, sauny
WESTERNOVÉ MESTEČKO - ŠIKLŮV MLÝN TATRALANDIA
SKISERVIS _ Niňaj&Ondruš
SPORT RYSY – športový tovar a doplnky
PUMA STORE – športový tovar a doplnky
HANSA SPORT – športový tovar a doplnky
AUTOSKLO – SERVIS
PNEU TATRY
AUTOKLUB - PP
SPaP – Lodná a osobná doprava – vyhliadkové plavby loďou
FAnn parfuméria – parfumy a kozmetické prípravky renomovaných svetových značiek
FUJI IMAGE SERVICE – fotoateliéry a fotoslužby
SCAN quilt – bytový textil a doplnky
MIRANTTES – žalúzie, rolety, markízy
Ústav lekárskej kozmetiky
MSJ kožené sedačky

Autoškoly, autoservisy, autopríslušenstvá, pneuservisy
Reštaurácie, pizzérie, Mc Donalds, čajovne
Lekárne
Potraviny, Biopotraviny, mäso - údeniny

Elektronický zoznam všetkých partnerov , aj podľa krajov SR, sa nachádza na: http://www.sphere.cz/elektronicky_katalog/sk

Hotelová spoločnosť SOREA poskytne v rámci karty SPHERE card nasledovné zľavy v celej sieti hotelov SOREA:

• 20% zľava z pultového cenníka pre člena odborov, manžela-manželku a nezaopatrené deti,
• 10% zľava z pobytového cenníka pre člena odborov, manžela-manželku a nezaopatrené deti,
• 5% zľava z produktových balíkov SOREA pre člena odborov, manžela-manželku a nezaopatrené deti
• 20% zľava na vstup do BOWLING centra v Hoteli SOREA HUTNÍK v Tatranských Matliaroch
• 30% zľava na vstup do AQUA Relax centra v Hoteli SOREA TITRIS v Tatranskej Lomnici
• 1x vstup do krytého bazéna s termálnou vodou z liečivého prameňa Rudolf v Hoteli SOREA MÁJ v Liptovskom Jáne

Zľavy budú uvedené na zadnej strane karty.

Zakúpenie karty pre nečlenov odborov, teda pri bežnom objednaní cez Sphere Card stojí 50 eur, pre člena odborov je dohodnutá cena 3 eur + DPH = 3,57 eur.

Platnosť karty s možnosťou využívania zliav je ohraničená časovým intervalom 18 mesiacov.

Každá karta je embusovaná číslom, na zadnej strane do bieleho pásu sa vypíše meno a priezvisko člena odborov.

V prípade záujmu Vašej členskej základne, záväzné počty pre jednotlivé ZO SLOVES zasielajte do 31.3.2010 Republikovej centrále na e-mail: kollar@sloves.sk V prípade Vašich otázok, resp. nejasností môžete kontaktovať priamo RNDr. Vladimíra Borzu, e-mail: borza@kozsr.sk, tel.02/50239334.

Bratislava 3.12.2009

Ing. Jozef Kollár
riaditeľ organizačného odboru SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Povinné zmluvné poistenie automobilov výhodnejšie

ČSOB ponúka zvýhodnené povinné zmluvné poistenie. Bližšie informácie nájdete v priloženom letáčiku.

Bratislava 5.11.2009

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Zdaňovanie príspevkov z odborových prostriedkov

Viaceré základné organizácie SLOVES sa na nás obrátili s požiadavkou o poskytnutie informácie o správnom postupe závodných výborov (ZV) pri zdaňovaní príspevkov z odborových prostriedkov. V predmetnej veci oznamujeme :

Pri zdaňovaní príspevkov poskytnutých členom ZO SLOVES z odborových prostriedkov (podľa schváleného rozpočtu a zásad hospodárenia ZO) postupuje ZV podľa zák. č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o dani z príjmov.

Príspevok z odborových prostriedkov je členovi poskytnutý na základe jeho členstva v ZO, teda nemá charakter príjmu podľa § 3 ods. 1, a preto sa nezdaňuje. Ide napr. o dar pri životnom alebo pracovnom výročí, pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku, o príspevok na zájazdy a rekreácie, na vstupenky na kultúrne a športové podujatia, o sociálnu výpomoc a pod.

Ak je však členovi poskytnutá odmena za výkon funkcie napr. predsedovi, hospodárovi alebo členom ZV alebo za prácu v základnej organizácii napr. pri organizovaní akcií ZV a pod., táto sa posudzuje ako príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. d), a preto sa zdaňuje.

Pre ZV z poskytnutia odmeny vyplývajú ďalšie povinnosti. ZV musí zraziť z hrubej odmeny daň vo výške 19 % a túto odviesť miestne príslušnému daňovému úradu (DÚ). ZV aj v prípade, že odmenu vyplatí len jednému funkcionárovi alebo členovi a len raz v roku, by mal zaregistrovať základnú organizáciu na DÚ ako platiteľa dane z príjmov fyzických osôb a plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú administratívne dosť náročné (podávanie štvrťročných prehľadov, ročného hlásenia o vyúčtovaní dane, vydávanie potvrdenia o zúčtovaných a vyplatených príjmoch každému funkcionárovi).

Republiková centrála na základe uvedeného odporúča ZV SLOVES zvážiť poskytovanie odmien za výkon funkcie a využiť ocenenie ich aktivity formou daru.

Bratislava 2.11.2009

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Nový zákon o štátnej službe

Nový zákon o štátnej službe, schválený 16.9.2009, vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 400/2009.

Zákon upravuje vzťahy štátnych zamestnancov k štátu pri vykonávaní štátnej služby. Tak ako aj doteraz platný zákon č. 312/2001 Z. z., nový zákon sa vzťahuje na štátnych zamestnancov pri plnení úloh štátnej správy alebo plnení štátnych záležitostí v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Nevzťahuje sa na právne vzťahy fyzických osôb vykonávajúcich štátnu službu v služobnom pomere podľa osobitných predpisov – ide o štátnu službu:
- príslušníkov Policajného zboru,
- Slovenskej informačnej služby,
- Národného bezpečnostného úradu,
- Zboru väzenskej a justičnej stráže,
- Železničnej polície,
- Hasičského a záchranného zboru,
- Horskej záchrannej služby,
- colníkov a profesionálnych vojakov.

Z jeho pôsobnosti sú taktiež vylúčené fyzické osoby, ktoré vykonávajú konkrétne funkcie: - poslanci Národnej rady SR,
- prezident Slovenskej republiky,
- členovia vlády Slovenskej republiky,
- sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky,
- sudcovia,
- prokurátori,
- verejný ochranca práv,
- riaditeľ Národného bezpečnostného úradu.

Zmeny v zákone o štátnej službe v porovnaní s doterajším znením:
- vznik štátnozamestnaneckého pomeru na základe služobnej zmluvy, na základe vymenovania alebo voľby budú vznikať štátnozamestnanecké vzťahy len v osobitných prípadoch,
- prípravnú štátnu službu nahrádza „adaptačné obdobie“, ktoré je súčasťou už existujúceho štátnozamestnaneckého pomeru,
- zrušuje sa nominovaná štátna služba,
- pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest sa rozlišuje výberové konanie (vonkajšie a vnútorné) a výber,
- zavádza sa trojmesačná skúšobná doba,
- menia sa podmienky i platové náležitosti pri zaradení štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby,
- zrušuje sa služobné hodnotenie štátneho zamestnanca,
- upravujú sa nové formy a výpovedné dôvody skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, s tým súvisiaca výpovedná doba a taktiež zákaz výpovede,
- novo sa upravuje odstupné a odchodné,
- zmena nastáva aj pri neplatnom skončení štátnozamestnaneckého pomeru a z toho vyplývajúcich nárokov s možnosťou ich uplatnenia súdnou cestou,
- zavádza sa služobný posudok v súvislosti so skončením štátnozamestnaneckého pomeru,
- upravuje sa inštitút služobného voľna,
- novým spôsobom sú upravené podmienky vzdelávania štátnych zamestnancov,
- opätovne sa zavádza odborná prax – „služobná prax“ – ako podmienka na zvýšenie platovej tarify štátneho zamestnanca,
- upravuje sa inštitút osobného platu,
- zavádza sa nový príplatok za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo,
- rozširuje sa právomoc odborových orgánov, a to v oblasti kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- upravuje sa rozsah kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a rozsah podnikových kolektívnych zmlúv.

Podrobnejší výklad zákona o štátnej službe bude jedným z bodov programu školení funkcionárov ZO uskutočnených v novembri.

Bratislava 19.10.2009

Mgr. Anna Ištoková
riaditeľka odboru pracovného práva a soc. politiky

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Kolektívne vyjednávanie

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2010 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2010

ukončené!

Dňa 5.9.2009 sa uskutočnilo 3. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvorila a viedla štátna tajomníčka MPSVaR SR Emília Kršíková. Informovala prítomných o schválení nového zákona o štátnej službe, ktorý nadobudne účinnosť 1.11.2009 a ktorý v mnohých oblastiach zlepší postavenie štátnych zamestnancov. Ďalej skonštatovala, že napriek zložitému obdobiu má vláda záujem na zachovaní doterajšieho postavenia zamestnancov verejnej správy.

Štátny tajomník MF SR František Palko sa z účasti na kolektívnom vyjednávaní ospravedlnil vzhľadom na neodkladné povinnosti v súvislosti s tvorbou štátneho rozpočtu. MF SR zastupoval riaditeľ odboru rozpočtu verejnej správy Alexander Cirák, ktorý informoval zmluvné strany o valorizácii platov pre rok 2010 vo výške 1% tak pre štátnych zamestnancov ako aj pre zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.

K návrhu sa vyjadrili zástupcovia ZMOS a samosprávnych krajov, ktorí konštatovali, že vzhľadom na ťažkú situáciu pri zostavovaní rozpočtov na rok 2010, nemožno počítať s vyšším percentom valorizácie, a preto je 1% pre nich akceptovateľné.

Viceprezident KOZ SR Ján Gašperan za stranu odborov opätovne upozornil, že v súlade s podpísaným memorandom medzi vládou SR a KOZ SR, je rast reálnych platov na úrovni inflácie (v súčasnosti je prognózovaná cca 1,1% - 1,8%) požiadavkou opodstatnenou. Zároveň informoval zmluvné strany, že pokiaľ budú v kolektívnych zmluvách na rok 2010 zachované všetky vyjednané záväzky na úrovni tohto roku, samozrejme aj vzhľadom na súčasnú hospodársku a finančnú krízu a potrebu konsolidácie verejných zdrojov, odbory na základe dohody všetkých svojich vyjednávačov súhlasia s navrhovanou valorizáciou.

Štátna tajomníčka Emília Kršíková s predneseným návrhom súhlasila, teda k žiadnej redukcii záväzkov dojednaných pre rok 2009 v budúcom roku nedôjde. Zároveň ocenila prístup zmluvných strán, osobitne odborov, za racionálny prístup v kolektívnom vyjednávaní, takéto isté ocenenie vyjadril aj zástupca ZMOS Richard Frimmel.

Zmluvné strany sa dohodli, že obidve kolektívne zmluvy na rok 2010 budú podpísané v čo najkratšom čase po zasadnutí vlády.

Bratislava 5.9.2009

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Riziká dôchodkového systému

Informácia spracovaná na základe uznesenia Rady predsedov nevýrobných zväzov KOZ SR. Jej cieľom je pomenovať niektoré základné riziká dôchodkového systému Slovenskej republiky, preto sa v nej nebudem venovať ostatným otázkam, súvisiacich s dôchodkovou reformou (porovnanie s predchádzajúcim systémom, zásadné zmeny vo výške dôchodkových dávok, podmienok pre vznik nároku na dávku a pod.)
V rokoch 2003 a 2004 boli prijaté zásadné rozhodnutia v oblasti dôchodkového systému. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení upravuje poistenie nemocenské, dôchodkové (starobné a invalidné), úrazové, v nezamestnanosti a garančné poistenie. Systém je priebežný.
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení upravuje dôchodkové sporenie (poistenie), ktoré je založené na tzv. kapitalizačnom princípe.
Tieto dve právne úpravy boli prijaté po veľmi krátkej príprave a bez možnosti hlbšej diskusie. Prípravné práce netrvali ani rok, za účasti expertov zo zahraničia. Tu treba pripomenúť, že príprava dôchodkovej reformy v Chile trvala 8 rokov. Zásadná zmena nastala v tom, že dôchodkový systém, do roku 2005 priebežný, sa zmenil od tohto roku na systém kombinovaný – priebežný a kapitalizačný.
Hlavným oficiálnym dôvodom pre potrebu a nevyhnutnosť dôchodkovej reformy bol nepriaznivý demografický vývoj, keď sa postupne zvyšuje priemerný vek života obyvateľov Slovenskej republiky a zároveň sa znižuje počet novonarodených detí. To v budúcnosti bude viesť k stavu, že sa výrazne zmení pomer obyvateľov v produktívnom a poproduktívnom veku. Výrazný rast obyvateľov v poproduktívnom veku niekedy okolo roku 2025 mal viesť k tomu, že priebežný systém sa dostane do veľkých problém so schopnosťou vyplácať dôchodkové dávky, pretože počet obyvateľov v produktívnom veku (ktorí do systému prispievajú svojim odvodmi, z ktorých sa vyplácajú dôchodky bývalým prispievateľom) sa priblíži počtu dôchodcov. Všeobecne možno povedať, že tento vývoj sa predpokladá vo všetkých štátoch EÚ s miernymi rozdielmi. Taktiež možno všeobecne povedať, že na riešenie tejto hrozby pre dôchodkový systém je možno použiť viacero nástrojov, ako napr.:
- zvýšiť dôchodkový vek (občan dlhšie prispieva do systému a zároveň z neho kratšie čerpá);
- zmraziť alebo znížiť dôchodky (pod zmrazením sa rozumie zastavenie valorizácie priznaných dôchodkov a zároveň fixácia spôsobu ich výpočtu bez zvyšovania v budúcnosti, pod znížením sa rozumie prosté zníženie priznaných dôchodkov a zároveň zmena spôsobu ich výpočtu smerom dolu);
- zvýšiť výšku odvodov, čo znamená zníženie príjmov obyvateľov v produktívnom veku;
- dodatočné zdroje získať formou štátnych pôžičiek, čo znamená, že ich zaplatia ďalšie generácie;
- jedným z nástrojov, odporúčaných hlavne Svetovou bankou a MMF je zavedenie kapitalizačného dôchodkového systému, ktorý umožní odloženou spotrebou (individuálne účty sporiteľov, budúcich dôchodcov) odľahčiť nároky na priebežný systém a negatívne dopady na verejné financie.
Dôchodková reforma, ktorá bola u nás uskutočnená v roku 2004 a 2005, zvýšila dôchodkový vek a zaviedla kombinovaný dôchodkový systém, tj. zaviedla kapitalizačný dôchodkový systém k existujúcemu priebežnému. Tu treba asi poznamenať, že kapitalizačný systém v Európe zaviedli okrem Švédska len viaceré postkomunistické štáty, nie všetky (napr. Česká republika nie). Zároveň treba poznamenať, že v prípade krízového vývoja v budúcnosti, aj napriek spomenutým použitým nástrojom, nie je vylúčené aj opakované použitie prvých troch nástrojov, úvahy o opätovnom zvýšení dôchodkového veku sa objavujú pravidelne už teraz. Pri zavádzaní kapitalizačného systému sa predpokladalo, že sa do neho zapojí maximálne 50 % obyvateľov v produktívnom veku do 55 rokov a náklady na jeho zavedenie budú kryté z privatizačných príjmov (63 mld. Sk z privatizácie SPP), neskôr zo zvýšených príjmov štátneho rozpočtu, súvisiacich s hospodárskym rastom. Z uvedeného je zrejmé, že tvorcovia dôchodkovej reformy (ministri Kaník a Mikloš) vychádzali z chybných predpokladov, do kapitalizačného systému sa zapojilo viac ako 1,5 mil. obyvateľov miesto predpokladaných maximálne 800 tisíc. Z tohto pohľadu je zrejmé, že neboli zabezpečené dostatočné zdroje na krytie nákladov dôchodkovej reformy, po vyčerpaní 63 mld. Sk a pri súčasnom poklese hospodárstva bude potrebné nájsť dodatočné zdroje na ich vykrytie. Treba zdôrazniť, že predpoklad o zvýšených príjmoch štátneho rozpočtu súvisiacich s hospodárskym rastom, použitých na krytie nákladov, bol viac ako iluzórny a išlo o čistú fikciu bez akéhokoľvek právneho zakotvenia. Najväčším rizikom dôchodkového systému sú chýbajúce zdroje na krytie nákladov, súvisiacich so zavedením kapitalizačného systému.
Riziká priebežného systému okrem už spomenutého rizika, súvisiaceho s nepriaznivým demografickým vývojom, v podstate súvisia so zavedením kapitalizačného systému. 50 % odvodov na starobné poistenie sa odvádza na osobné účty obyvateľov, ktorí sa zapojili do kapitalizačného systému. Sociálna poisťovňa z pôvodného odvodu 18 % z vymeriavacieho základu (zjednodušene príjem zamestnanca pred zdanením) tak 9 % odvádza dôchodkovým správcovským spoločnostiam. A to za 1,5 mil. obyvateľov. Priebežnému systému tak chýba ročne viac ako 25 mld. Sk vo fonde starobného poistenia, ktoré budú ako odložená spotreba použité na výplatu dôchodkov zo súkromných účtov v budúcnosti. Na výplatu dôchodkov sú v súčasnosti používané vlastné zdroje Sociálnej poisťovne, pri výpadku príjmov z odvodov na starobné poistenie sa používajú zdroje z iných fondov (rezervný fond, fond úrazového poistenia, fond poistenia v nezamestnanosti, garančný fond, fond nemocenského poistenia), čo umožňuje zákon (presuny medzi fondami) a vo výške cca 18 mld. Sk ročne sú poskytované zdroje zo Štátnych finančných aktív (peniaze z privatizácie SPP). Tento zdroj bude v priebehu roku 2010 vyčerpaný, minimálne v rovnakej výške však bude potrebné zabezpečiť peniaze z iných zdrojov na výplatu dôchodkov. V krátkej budúcnosti budú vyčerpané niektoré vnútorné zdroje Sociálnej poisťovne (rezervný fond), ďalšie fondy sú v súčasnosti čerpané viac ako v minulosti (nemocenský, v nezamestnanosti, garančný) a ich prebytky, použiteľné na krytie deficitného dôchodkového fondu, sú menšie. Dá sa predpokladať, že bude potrebné zabezpečiť zdroje vo výške, ktorá sa priblíži ročným odvodom na súkromné účty v kapitalizačnom systéme. Nie je jasné, ako deficit Sociálnej poisťovne bude v budúcnosti riešený. Predpoklad o zvýšených príjmoch štátneho rozpočtu súvisiacich s hospodárskym rastom, ktoré mali byť použité na krytie deficitu, bol fiktívny od samého začiatku a pri súčasnom hospodárskom poklese je aj nereálny. Aké nástroje je možné použiť, je uvedené vyššie. Ako najjednoduchší (aj politicky) sa javí zvýšenie štátneho dlhu, čiže vykrytie deficitu pôžičkami. Menej priechodné sa javí zvýšenie dôchodkového veku (viac ako 2,3 mil. obyvateľov – zamestnancov, ktorí sú aj voličmi), zvýšenie dôchodkového veku však nevyrieši deficit v plnej výške, len čiastočne zníži potrebu zdrojov zo štátneho rozpočtu. To isté sa týka prípadného zmrazenia alebo zníženia dôchodkov (približne milión dôchodcov – voličov), ako aj prípadného zvýšenia odvodov. Ďalšou možnosťou je prehodnotenie výšky odvodov do kapitalizačného systému. Odvody vo výške 9 % sú najvyššie z európskych štátov, ktoré zaviedli kapitalizačný systém. Ich zníženie by automaticky znamenalo zníženie deficitu dôchodkového fondu, a to priamo úmerne vo výške, o aké zníženie by sa jednalo, podobne ako pri zvýšení dôchodkového veku by nevykrylo celý deficit, len zmiernilo nároky na potrebu zdrojov zo štátneho rozpočtu.
Deficit v dôchodkovom fonde bude dlhodobý. Dôchodky v plnej výške len z priebežného systému sa budú vyplácať najmenej do roku 2020, potom budú vyplácané u tých, ktorým vznikne nárok na dôchodok z kapitalizačného systému, v polovičnej výške. Dá sa predpokladať, že celková potreba zdrojov zo štátneho rozpočtu na krytie nákladov dôchodkovej reformy dosiahne sumu až 1 bilión Sk, vyčlenených bolo zatiaľ 63 mld. Sk. Akým spôsobom budú zabezpečené ďalšie zdroje, zatiaľ nie je jasné. V budúcnosti riešenie tejto otázky bude veľmi dôležité pre činnosť každej vlády. Bez krytia deficitu dôchodkového fondu v priebežnom systéme zo štátneho rozpočtu nebudú zdroje na výplatu priznaných dôchodkov, a to približne 3 mesiace každý rok.
Toto je hlavné riziko priebežného systému. Jeho riešenie bude závisieť od politickej orientácie vládnych strán. V tejto súvislosti možno spomenúť, akým spôsobom boli náklady na dôchodkovú reformu riešené v Chile: zníženie výdavkov štátneho rozpočtu o 10 % a ich použitie na dôchodkovú reformu, privatizácia vybraného štátneho majetku a zdroje použité výlučne na dôchodkovú reformu, zavedenie dočasnej mimoriadnej dane z príjmov pre právnické osoby, vydanie štátnych obligácií (pôžička).
Hlavnou výhodou priebežného systému je, že na rozdiel od kapitalizačného nie je ohrozený prípadnými hospodárskymi krízami (pokles cien akcií), infláciou, nesprávnymi rozhodnutiami správcovských spoločností (riziko zlého investovania).
Riziká kapitalizačného systému sú spomenuté vyššie – ide o dlhoročné sporenie na individuálnych účtoch, ktoré je povinné. Je vystavené riziku hospodárskych kríz a s tým spojeným prepadom cien akcií, inflačným vplyvom, keď pri nízkom výnose môže dôjsť k poklesu hodnoty úspor, nesprávnym rozhodnutiam správcovských spoločností pri investovaní nasporených peňazí, čo môže viesť k poklesu hodnoty úspor. Zabezpečenie ochrany vkladov je len v prípade, že k znehodnoteniu došlo trestnou činnosťou správcovskej spoločnosti, a to do výšky 50 % zostatku rezervného fondu Sociálnej poisťovne (!). K tomu poznámka, že rezervný fond Sociálnej poisťovne je v súvislosti s deficitom dôchodkového fondu využívaný na vyplácanie dôchodkov a jeho výška sa znižuje, čo oslabuje aj túto ochranu vkladov. Posledná právna úprava má zvýšiť ochranu vkladov väčšou zodpovednosťou správcovskej spoločnosti za výnosy (doplatiť stratu do hodnoty nominálu), dá sa však predpokladať, že táto úprava bude v budúcnosti zrušená, je neštandartná, vládne strany iného zamerania ju nebudú podporovať.
Ďalším rizikovým faktorom je výška odvodov do kapitalizačného systému. Ako už bolo spomenuté, je najvyššia z európskych štátov. V prípade problémov s financovaním deficitu priebežného systému môže dôjsť k jej redukcii smerom dolu, je to len otázka politického rozhodnutia.
Riziko predstavujú aj krachy penzijných fondov, ktoré sa v zahraničí vyskytli (napr. ENRON) a viedli k výraznému zníženiu vyplácaných dôchodkov. Najväčší prepad a problémy zaznamenal kapitalizačný dôchodkový systém v Argentíne (zavedený podľa vzoru Chile), kde po menovej kríze bol zrušený a individuálne účty boli opätovne včlenené do priebežného systému (mimoriadne znehodnotenie úspor).
Rizikové sú aj niektoré ustanovenia samotného zákona, napr. o dedení, ktoré sú v rozpore s Občianskym zákonníkom (vydedenie zákonných dedičov) a v budúcnosti budú určite predmetom súdnych sporov v prípade, keď napr. miesto manželky úspory zdedí milenka na základe určenie v zmluve o sporení.
Riziková je aj skutočnosť, že do kapitalizačného systému vstúpili obyvatelia, ktorí nesplnia jednu z podmienok na priznanie dôchodku z tohto systému, tj. nebudú v ňom 15 rokov. V tom prípade im vznikne nárok na dôchodok z priebežného systému, krátený o dobu zapojenia do kapitalizačného systému, ich úspory sa po ich smrti stanú predmetom dedenia. Ide napr. o zamestnancov, ktorí vstúpili do systému vo veku 50 a viac rokov, po dovŕšení dôchodkového veku by museli ďalšie roky pracovať, alebo dobrovoľne platiť poistenie, aby im vznikol nárok na dôchodok. Išlo buď o neinformovanosť z ich strany, v niektorých prípadoch však išlo pravdepodobne aj o úmyselné rozhodnutie (zabezpečený dostatočný príjem v dôchodkovom veku z iného systému, napr. výsluhový dôchodok, alebo zamestnanec s vysokým príjmom a limitovaným dôchodkom jeho maximálnou výškou, týmto spôsobom vlastne sporia pre svojich dedičov). Ako perličku možno spomenúť, že do kapitalizačného systému sa zapojili aj osoby staršie ako 70 rokov.
Okrem rizík je možné spomenúť výhodu kapitalizačného systému. V prípade pravidelného zhodnocovania úspor na úrovni 3 % po určitých rokoch sporenia (15-20 rokov) sa naakumulujú zdroje v takej výške, že ročný výnos z úspor sa bude rovnať ročnému odvodu na sporenie a v neskorších rokoch bude dokonca vyšší, čo sa v priebežnom systéme nedá dosiahnuť. To môže znamenať skutočne zaujímavé dôchodky pre dlhoročných sporiteľov (30 rokov a viac). Samozrejme, pri splnení podmienky výnosnosti. Riziká už boli spomenuté, môže sa stať opak, že konečná suma pri dovŕšení dôchodkového veku bude nižšia, ako odvedené prostriedky.
V priebehu niekoľkých rokoch budú v kapitalizačnom systéme naakumulované zdroje, ktoré budú väčšie ako štátny rozpočet. Tie sa budú stále zväčšovať. Ak by došlo k zrúteniu tohto systému (pri súčasnom počte účastníkov a výške odvodov doň) napr. za 20 rokov, spôsobené straty budú neodstrániteľné. Toto je najväčšie riziko kapitalizačného systému. Straty, ktoré vznikli v súvislosti s finančnou a hospodárskou krízou v roku 2008 a 2009 napr. bankám, sú všeobecne známe. Správcovské spoločnosti sú v podstate finančné inštitúcie.

Na záver tohto stručného pripomenutia rizík dôchodkového systému v Slovenskej republike si dovoľujem poznamenať, že spôsob riešenia rizík bude predmetom tvrdého politického zápasu. Je isté, že každá vláda v budúcnosti bude musieť prijať rozhodnutie, ako riešiť deficit v dôchodkovom fonde priebežného systému. Samozrejme, že budú tlaky záujmových skupín na prijatie riešenia, ktoré im bude najviac vyhovovať. Iné predstavy budú mať dôchodcovia, iné predstavy ľudia, ktorí sa nezapojili do kapitalizačného systému a majú blízko k dôchodkovému veku, a iné predstavy hlavne mladá generácia, ktorá je v kapitalizačnom systéme zapojená masívne. Každá z týchto skupín sa bude usilovať získať politickú podporu pre svoje predstavy. To vedia aj politické strany a budú sa tiež rozhodovať podľa výhodnosti. Preto si myslím, že by bolo vhodné viesť o týchto otázkach otvorenú celospoločenskú diskusiu, neprenechať priestor len jednému názoru. Riešenie nebude jednoduché, rozhodnutie však prijaté musí byť. Nebolo by dobré, aby bolo prijaté rozhodnutie ako pri príprave dôchodkovej reformy v rokoch 2003 a 2004 – bez diskusie, dokonca bez analýz dopadov a spôsobov ich riešenia. Ide o príliš veľké peniaze.

Bratislava 18.8.2009

JUDr. Marián Lacko
člen Dozornej rady Sociálnej poisťovne
predseda OZ civilných zamestnancov armády SR

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

2.kolo kolektívneho vyjednávania

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2010 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2010.

Dňa 13.7.2009 sa uskutočnilo 2. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvorila a viedla štátna tajomníčka MPSVaR SR Ľudmila Kršíková. V prvom rade sa informovala, či KOZ SR trvá na návrhoch obidvoch kolektívnych zmlúv. Viceprezident KOZ SR Ján Gašperan uviedol, že odbory považujú za najdôležitejšiu úlohu v roku hospodárskej a finančnej krízy uzatvoriť v kolektívne zmluvy na rok 2010 a o všetkých navrhnutých záväzkoch je možné vyjednávať.

Štátny tajomník František Palko informoval prítomných o negatívnej situácii vo verejných financiách, o poklese HDP o 6,2 %, ako aj o tom, že v prípade zmeny zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 sa neuvažuje o vstupe do vyjednaných vecí, a teda udržanie týchto podmienok treba považovať za pozitívnu správu. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2010 bude spracovaný do 15.8. a z toho dôvodu nie je možné pred týmto termínom uzavrieť kolektívne vyjednávanie. Zároveň vyjadril presvedčenie, že vládna strana má záujem kolektívne zmluvy na budúci rok podpísať, ale len s takými záväzkami, ktoré budú reálne splniteľné.

Viceprezident KOZ SR Ján Gašperan taktiež skonštatoval , že dnes k dohode nedôjde, avšak upozornil na dve prioritné veci odborov, a to záväznosť kolektívnych zmlúv a valorizáciu platov.

Zmluvné strany sa dohodli, že 3. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční na prelome augusta a septembra 2009.

Bratislava 13.7.2009

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

2.kolo kolektívneho vyjednávania

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2010 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2010.

Dňa 13.7.2009 sa uskutočnilo 2. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvorila a viedla štátna tajomníčka MPSVaR SR Ľudmila Kršíková. V prvom rade sa informovala, či KOZ SR trvá na návrhoch obidvoch kolektívnych zmlúv. Viceprezident KOZ SR Ján Gašperan uviedol, že odbory považujú za najdôležitejšiu úlohu v roku hospodárskej a finančnej krízy uzatvoriť v kolektívne zmluvy na rok 2010 a o všetkých navrhnutých záväzkoch je možné vyjednávať.

Štátny tajomník František Palko informoval prítomných o negatívnej situácii vo verejných financiách, o poklese HDP o 6,2 %, ako aj o tom, že v prípade zmeny zákona o štátnom rozpočte na rok 2009 sa neuvažuje o vstupe do vyjednaných vecí, a teda udržanie týchto podmienok treba považovať za pozitívnu správu. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2010 bude spracovaný do 15.8. a z toho dôvodu nie je možné pred týmto termínom uzavrieť kolektívne vyjednávanie. Zároveň vyjadril presvedčenie, že vládna strana má záujem kolektívne zmluvy na budúci rok podpísať, ale len s takými záväzkami, ktoré budú reálne splniteľné.

Viceprezident KOZ SR Ján Gašperan taktiež skonštatoval , že dnes k dohode nedôjde, avšak upozornil na dve prioritné veci odborov, a to záväznosť kolektívnych zmlúv a valorizáciu platov.

Zmluvné strany sa dohodli, že 3. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční na prelome augusta a septembra 2009.

Bratislava 13.7.2009

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

SOREA ponúka služby pre členov odborov

Vážení členovia odborov, SOREA ponúka zvýhodnené ceny rekreačných pobytov v hoteloch SOREA pre členov odborov a ich rodinných príslušníkov. Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.

Dokument si môžete prezerať vo formáte PDF.

Služby pre členov odborov

Bratislava 14.07.2009

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

ČSOB ponúka „Bonus program pre členov odborov“

Vážení členovia odborov, ČSOB ponúka balík produktov pre členov odborov. Bližšie informácie nájdete v priložených letákoch.

Dokument si môžete prezerať vo formáte PDF.

Bonus program       
Cestovné poistenie 

Bratislava 08.07.2009

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na II. polrok 2009

Predsedníctvo SLOVES

25. 8.2009 (utorok) o 8.30 h v Bratislave

22. 9.2009 (utorok) o 8.30 h v Bratislave

22.10.2009 (štvrtok) o 8.30 h v Bratislave

18.11.2009 (streda) o 8.30 h v Bratislave

7. 12.2009 (pondelok) o 13.30 h v Bratislave

Snem SLOVES

8.12.2009 (utorok) o 10.00 h v Bratislave

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Oznámenie o zmene bankového účtu

V záujme bezproblémového vybavovania príspevkov zo sociálno-podporného fondu, žiadame všetky základné organizácie odborového zväzu, ktorým sa zmenili čísla účtov, aby ich v čo najkratšom čase oznámili na Republikovú centrálu SLOVES v Bratislave.

Bratislava 1.7.2009

JUDr. Mária Mayerová, v. r.
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

1. kolo kolektívneho vyjednávania

o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2010 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2010.

Dňa 8.6.2009 sa uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávania, ktoré otvorila a viedla štátna tajomníčka MPSVaR SR Ľudmila Kršíková. V prvom rade upozornila na skutočnosť, že finančná a hospodárska kríza poznačí priebeh kolektívneho vyjednávania vzhľadom na obmedzené možnosti štátneho rozpočtu, ale zároveň vyslovila presvedčenie, že tak ako po iné roky, k dohode medzi zmluvnými stranami dôjde.

Návrh obidvoch kolektívnych zmlúv na rok 2010, ktoré predložila KOZ SR, uviedol viceprezident KOZ SR Ján Gašperan ako výsledok vnútorného kompromisu medzi nevýrobnými odborovými zväzmi. Predložený návrh vychádzal aj z Memoranda o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť, ktoré podpísala vláda SR a KOZ SR 20.2.2009.

K najdôležitejšiemu záväzku kolektívnych zmlúv, k valorizácii platov, sa vyjadril zástupca MF SR Ing. Radovan Majerský, generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky. Vzhľadom na to, že makroekonomické ukazovatele budú známe až začiatkom júla a pre ministerstvo sú nevyhnutné ako objektívne údaje pre východiská rozpočtu verejnej správy na budúci rok, k rokovaniu o valorizácii môže dôjsť najskôr po ich spracovaní.

K jednotlivým zmenám navrhnutým v obidvoch kolektívnych zmluvách sa vyjadrili zástupcovia vlády ako aj samosprávnych krajov a ZMOS, s väčšinou návrhov však nesúhlasili, otvorená zostala len otázka výplaty odstupného v prípade skončenia pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov a výška tvorby sociálneho fondu.

Ľ. Kršíková oboznámila prítomných s tým, že vyjednávanie o kolektívnej zmluve pre štátnych zamestnancov bude závisieť aj od schválenia nového zákona o štátnej službe. Návrh schválený vládou SR bol doručený NR SR dňa 29.6.2009 a na najbližšej schôdzi parlamentu bude predložený na prvé čítanie. V kolektívnom vyjednávaní o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa by však nemali byť v zákone schválené zásadné zmeny.

Zmluvné strany sa dohodli, že 2. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční v prvej polovici júla t.r.

Bratislava 10.6.2009

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Zlúčenie spoločností ISTROBANKA, a.s. a Československá obchodná banka, a.s.

Oznamujeme Vám, že od 1.7.2009 dochádza k zlúčeniu spoločností ISTROBANKA, a.s. a Československá obchodná banka, a.s.

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku.

Dokument si môžete prezerať vo formáte PDF.

Bratislava 10.6.2009

Ing. Jozef Kollár, v.r.
riaditeľ organizačného oddelenia

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Časový plán zasadnutí orgánov SLOVES na I. polrok 2009

Predsedníctvo SLOVES:

20.1.2009 o 8.30 h v Bratislave
24.2.2009 o 8.30 h v Bratislave
24.3.2009 o 8.30 h v Bratislave
20.4.2009 o 13.00 h v Bratislave
19.5.2009 o 8.30 h v Bratislave
23.6.2009 o 8.30 h v Bratislave

Snem SLOVES:

21.4.2009 o 10.00 h v Bratislave

Bratislava 08.04.2009

Ing. Jozef Kollár
riaditeľ organizačného oddelenia

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Zdaňovanie príspevku zo sociálneho fondu na použitie rekreačného zariadenia

Na Republikovú centrálu SLOVES sa obrátili niektoré základné organizácie s dotazom vo veci zdaňovania príspevku zo sociálneho fondu v prípade účasti zamestnanca na rekreácii zabezpečenej zamestnávateľom v prenajatom rekreačnom zariadení.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v ust. § 5 ods. 7 upravuje (nad rámec ust. § 9) príjmy oslobodené od dane - podľa písm. d) od dane sú oslobodené aj príjmy zamestnanca poskytnuté zamestnávateľom na použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia.

To znamená, že ak zamestnávateľ prenajme napr. rekreačné, vzdelávacie alebo športové zariadenie – telocvičňu, plaváreň, posilňovňu a pod., sumu za prenájom síce uhradí zo sociálneho fondu (úhrada môže byť realizovaná aj z iných finančných zdrojov zamestnávateľa), avšak túto nerozpočíta na zamestnancov, ktorí rekreačné alebo športové zariadenie využili. Teda čiastka rovnajúca sa príspevku pripadajúceho na zamestnanca nemá charakter príjmu zo závislej činnosti, a preto nepodlieha dani z príjmu.

Rovnako sa oslobodenie od dane z príjmu vzťahuje aj na rodinných príslušníkov (manžela/manželku a dieťa/deti považované za vyživované osoby) v prípade, že úhrada faktúry za prenájom zahŕňa ich pobyt v rekreačnom, zdravotníckom, vzdelávacom, predškolskom, telovýchovnom alebo športovom zariadení. Prenájom pritom zahŕňa iba náklady na prevádzku a použitie priestorov, zariadenia a prístrojov.

Oslobodenie sa nevzťahuje na úhradu služieb (ubytovanie, stravovanie, procedúry) poskytnutých zamestnávateľom zamestnancovi a jeho rodinnému príslušníkovi / rodinným príslušníkom. Takýto príspevok zamestnávateľa má charakter príjmu zo závislej činnosti, a preto je zdaniteľným príjmom zamestnanca a zamestnávateľ ho zdaní v mesiaci, v ktorom príspevok poskytol.

Republiková centrála odporúča závodným výborom využiť uvedenú úpravu posudzovania príspevkov zo sociálneho fondu pri organizovaní športových akcií a pri zabezpečovaní rekreačnej starostlivosti formou prenájmu rekreačných zariadení.

Bratislava 08.04.2009

JUDr. Mária Mayerová
predsedníčka SLOVES

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Oprava bulletinu „Vzorové kolektívne zmluvy“

Nakoľko nedopatrením došlo k tlačovej chybe, prosíme všetky základné organizácie, aby si do bulletinu „Vzorové kolektívne zmluvy“ v časti Vzorové zásady pre používanie sociálneho fondu doložili novú stranu č. 54 s článkami 5 a 6, ktorú si môžete stiahnuť na našej internetovej stránke v časti Dokumenty – vzorové zmluvy.
Zároveň Vás upozorňujeme, že strana 60 je identická so stranou 61.

Bratislava 10.03.2009

Bc. Milena Rácová

na začiatok
INFORMÁCIA PRE VŠETKY ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU

Informácia o novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a novela zákona č. 552/22003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Dňom 1.1.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 474/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 490/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/22003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky mal byť vypracovaný návrh nového zákona o štátnej službe a zákona o verejnej službe. V prvej etape bol však predložený a schválený len návrh novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a novela zákona č. 552/22003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, a to najmä z dôvodu, že predpokladané úpravy v návrhu nového zákona o verejnej službe, ktoré mali byť navrhnuté vo väzbe na nový zákon o pedagogických zamestnancoch, sa pre posun legislatívnej prípravy zákona o pedagogických zamestnancoch nemohli realizovať (účinnosť zákona o pedagogických zamestnancoch sa navrhuje od 1. septembra 2009).

Zákon č. 474/2008 Z. z. priniesol nasledovné zmeny:

- § 1 ods. 2 : Rozširuje pôsobnosť zákona č. 553/2003 Z. z. aj na zamestnanca, ktorý je samostatným divadelným umelcom, divadelným umelcom v zbore, v orchestri alebo inom umeleckom zoskupení alebo ktorý je ďalším umeleckým zamestnancom u zamestnávateľa, zriadeného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, obcou alebo vyšším územným celkom (ďalej len „umelecký zamestnanec“),

- § 2 ods. 7 : Kvalifikačné predpoklady ustanovené v zákone a v katalógu pracovných činností sa nevzťahujú na umeleckých zamestnancov v kultúrnych inštitúciách (za umeleckého zamestnanca sa na účely tohto zákona považuje aj zamestnanec inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom činnosti je interpretovať hudobné diela),

- § 4 ods. 5 : Funkciu funkčného platu bude plniť aj osobný plat, ktorý zamestnávateľ môže priznať zamestnancovi podľa § 7a,

- § 4 ods. 6 : Upravuje určenie výkonnostného príplatku, ktorý tvorí súčasť funkčného platu (vzhľadom na to, že suma výkonnostného príplatku môže byť v jednotlivých mesiacoch priznaná v rôznej výške, k funkčnému platu zamestnanca sa pripočíta priemerná mesačná suma príplatkov vyplatených za predchádzajúci kalendárny štvrťrok),

- § 5 ods. 8: Upravuje zaradenie umeleckého zamestnanca do platovej triedy, zákon umožňuje zaradiť umeleckého zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti aj v prípade, keď nespĺňa kvalifikačné predpoklady ustanovené pre túto platovú triedu,

- § 7 ods. 6 písm. b) : Rozširuje okruh zamestnancov, ktorým sa tarifný plat bude určovať podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov, o zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti psychológov a sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

- § 7a : Zavádza nový inštitút, ktorým je osobný plat - osobný plat, ako fakultatívnu zložku platu zamestnanca, môže zamestnávateľ priznať zamestnancovi namiesto funkčného platu na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca za vykonávanie osobitne významných pracovných činností alebo za plnenie mimoriadne náročných pracovných úloh. Suma osobného platu nesmie byť nižšia, ako suma funkčného platu, ktorý zamestnancovi patrí podľa tohto zákona. Osobný plat je možné zamestnancovi poskytovať dovtedy, pokiaľ trvajú dôvody, na základe ktorých mu bol priznaný. Sumu osobného platu môže zamestnávateľ upravovať v závislosti od úrovne kvality plnenia úloh.

- § 11 : Upravuje podmienky na poskytovanie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce. Pri výkone rizikových prác, ktoré sú zaradené do 3. a 4. kategórie, zamestnancovi patrí kompenzácia v rámci ustanoveného percentuálneho rozpätia. Okrem tejto nárokovej kompenzácie zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, t.j. v prípade, keď zamestnanec vykonáva rizikové práce zaradené do 2. kategórie.

- § 14a : Umožňuje, aby umeleckým zamestnancom a zamestnancom, ktorí vykonávajú pracovné činností s prevahou fyzickej práce zamestnávateľ mohol poskytovať výkonnostný príplatok, ktorý je nenárokovou zložkou platu. Tento platový inštitút je možné uplatniť u zamestnancov s rôznym množstvom práce v jednotlivých mesiacoch. Zamestnávateľ tak môže mesačne reagovať na túto zmenu. Poskytovanie výkonnostného príplatku nevylučuje možnosť poskytovania osobného príplatku.

- § 19a, § 21, § 21a : Ustanovenia týchto paragrafov upravujú spôsob odmeňovania pracovnej pohotovosti, a to jednak plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie

- § 22 : Vo väzbe na prechod na euro upravuje nový spôsob určenia zahraničného funkčného platu zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva prácu v zahraničí dlhšie ako šesť mesiacov.

- § 27 : Precizuje spoločné ustanovenia k odmeňovaniu zamestnancov tak, aby v praxi pri ich aplikácii neboli problémy.
Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa zamestnancovi poskytujú za ustanovený pracovný čas. Ak sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodne na kratšom pracovnom čase, zamestnancovi patria platové náležitosti v pomernej výške. Jednotlivé zložky platu sa zamestnancovi poskytujú v ich pomernej časti podľa skutočne odpracovaného času v danom mesiaci. V prípade, keď sa pracovný čas skráti (napr. v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa), zamestnávateľ primerane upraví hodinovú sadzbu funkčného platu.
Ustanovujú sa jednotné pravidlá pre priznávanie tarifného platu pri zmene platovej triedy alebo platového stupňa, ako aj pri zmene príplatku poskytovaného v mesačnej sume.

Zákon č. 490/2008 Z. z. obsahuje nasledovné zmeny:

- § 3 ods. 1 písm. e) a § 3 ods. 5 : Medzi predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme patrí aj predpoklad, že zamestnancom sa môže stať fyzická osoba, ktorá bola zvolená alebo vymenovaná, ak voľbu alebo vymenovanie ustanovuje osobitný predpis. Citované ustanovenie spôsobovalo v aplikačnej praxi ťažkosti pretože v prípade štatutárneho orgánu zamestnávateľa, ktorý aj keď je v zriaďovateľskej pôsobnosti štátneho orgánu, voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme neupravuje osobitný predpis. V takomto prípade nebolo možné, najmä pri neuspokojivom plnení pracovných úloh promptne a bez prieťahov riešiť pracovnoprávny vzťah. Z uvedeného dôvodu tento zákon ustanovil vymenovanie ako predpoklad výkonu funkcie štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej štátnym orgánom. Ak zamestnanec bude z funkcie zriaďovateľom odvolaný, prestane spĺňať predpoklad určený týmto zákonom. Následne sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť na zmene dohodnutých pracovných podmienok v zmysle § 54 Zákonníka práce.

- § 3 ods. 1 písm. f) : Precizuje znenie predpokladu výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak sa toto oprávnenie na dohodnutú prácu vyžaduje. Osoby, ktoré majú mať oprávnenie sa oboznamovať s utajovanými skutočnosťami musia spĺňať podmienky ustanovené citovaným zákonom.

- § 4 : Novou právnou úpravou sa ustanovuje, že ak je štatutárny orgán vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, robí právne úkony za zamestnávateľa vedúci ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí. Toto ustanovenie je výnimkou zo zásady zmluvnej voľnosti pracovného práva.

- § 5 ods. 1 : Dopĺňa sa znenie ustanovenia o výberovom konaní na miesto vedúceho zamestnanca v tom zmysle, že všeobecné platné princípy pre výber uchádzačov na miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu sa nebudú naďalej uplatňovať v prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom.

- § 7 : ustanovenie sa dopĺňa tak, že nemožno zaradiť zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami, a zamestnancov a fyzické osoby vykonávajúce verejnú funkciu, ktorí sú blízkymi osobami do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého.

- § 8 ods.1 : Vypúšťajú sa povinnosti zamestnanca, ktoré sú duplicitne upravené (napríklad v Zákonníku práce). Vedúcemu zamestnancovi sa dopĺňajú aj ďalšie povinnosti, ktoré vyjadrujú špecifikum tohto jeho právneho postavenia.

- § 9 : Vedúcim zamestnancom sa ustanovujú aj určité obmedzenia týkajúce sa členstva v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a obmedzenia týkajúce sa výkonu podnikateľskej činnosti a zárobkovej činnosti. Vylúčené sú len prípady vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, ak je do riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu vyslaný zamestnávateľom a ak táto činnosť vyplýva z výkonu jeho práce. Oproti doterajšej právnej úprave tento vyslaný vedúci zamestnanec nemôže poberať odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu od príslušnej právnickej osoby. Ostatní vedúci zamestnanci budú môcť vykonávať zárobkovú činnosť obdobne ako ostatní zamestnanci, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme. To znamená, ak budú vykonávať činnosť zhodnú s predmetom činnosti zamestnávateľa, môžu ju vykonávať len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Obmedzenie pre vedúcich zamestnancov, ktorí vykonávajú funkciu štatutárneho orgánu sa nebude vzťahovať na činnosti, ktoré sú taxatívne vymenované.

- § 9a : Ustanovujú sa činnosti zhodné s predmetom činností zamestnávateľa, ktoré bude môcť zamestnanec vykonávať aj bez súhlasu zamestnávateľa.

Dopĺňa sa povinnosť pre zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi a vedúcemu zamestnancovi, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu pracovné voľno v rozsahu 60 pracovných dní v kalendárnom roku, ak sa zamestnanec zúčastňuje na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, realizovanom ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou.

- § 13a : Ustanovuje sa pre zamestnávateľa povinnosť požadovať náhradu škody od zamestnanca (na rozdiel od právnej úpravy v Zákonníku práce). Výšku požadovanej škody určí zamestnávateľ.

- § 13b : Výška odstupného a odchodného v podnikových kolektívnych zmluvách je limitovaná. Nad rámec ustanovený v § 76 ods. 1 Zákonníka práce a v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzatvorenej na príslušný kalendárny rok je možné dohodnúť zvýšenie odstupného a odchodného v podnikovej kolektívnej zmluve najviac o sumu dvoch funkčných platov.

Bratislava 30.01.2009

Mgr. Anna Ištoková
riaditeľka odboru
pracovného práva a sociálnej politiky

na začiatok
Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2008

Dokument si môžete prezerať vo formáte PDF alebo DOC

Bratislava 12.1.2009
na začiatok