SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
Sekcia colnej správyVedenie:
Predseda:
Dominik Podstavek, Colný úrad, Žilina

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Tatiana Krišová, Colný úrad , Bratislava
Jozef Oravec, Colný úrad, Fiľakovo
Monika Soročinová, Colný úrad, Michalovce

Ďalší členovia:
Tibor Bodnár, Colný úrad, Košice

Sekretár:
Peter Titka

Kontakty na predsedov ZO
Bc. Podstavek Dominik predseda PV/ZV CÚ Žilina 0908/986489
Ing. Šuštiak Marcel FR SR 041/5072118
Krišová Tatiana CÚ Bratislava 02/50263803
JUDr. Juhászová Mária CÚ Nitra 036/7577303
Ing. Bodnár Tibor CÚ Košice 055/6112160
Mgr. Kozma Ferdinand CÚ Prešov 051/7357385
Ing. Čerešník Ján CÚ Trnava 033/5562670
Pikla Peter CÚ Banská Bystrica 048/4721492
JUDr. Oravec Jozef CÚ Banská Bystrica/Lučenec 048/4393647
Ing. Fabian Branislav CÚ Trenčín 032/6501160
JUDr. Ing. Monika Soročinová CÚ Michalovce

Zoznam kontaktov na stiahnutie

Podnikový výbor OZ SLOVES sekcia colnej správy


R E Z O L Ú C I A
z Výročnej konferencie sekcie colnej správy

Výročná konferencia sekcie colnej správy SLOVES sa koná v čase rozvoja finančnej správy a jej formovania ako modernej a proklientsky organizovanej organizácie, pričom napredovanie organizácie, ktorá svoje úspechy zakladá na svojich zamestnancoch, sa musí pozitívne odzrkadliť aj na benefitoch, sociálnych a mzdových istotách pre zamestnancov – odborárov.

Reformou colnej a daňovej správy v rámci programu UNITAS, boli zamestnanci postavení pred rad nových a náročných úloh pri ochrane ekonomických záujmov štátu, zamedzovaní porušovania colných a daňových predpisov a najmä napĺňaní príjmovej časti štátneho rozpočtu. Okrem toho je pripravovaný návrh zákona o finančnej správe, ktorý zásadným spôsobom zmení postavenie najmä colníkov, ale aj štátnych zamestnancov Finančného riaditeľstva SR. Finančnú správu, ale aj odborové orgány preto čaká náročné obdobie, spojené s personálnymi zásahmi do pracovného prostredia a s predpokladaným uvoľnením zo služobného pomeru značného počtu colníkov, na čo musí byť služobný úrad, ale aj odborový orgán pripravený.

Uvedomujeme si túto očakávanú situáciu a zastávame názor, že po rokoch stagnácie v personálnej oblasti je potrebné významnou mierou budovať stabilné personálne prostredie príslušníkov finančnej správy a to tak, aby pripravovaná legislatíva upravujúca služobný pomer príslušníkov finančnej správy bola prijateľná pre súčasných colníkov a motivačná pre novoprijatých príslušníkov finančnej správy. Najdôležitejším základom personálne stabilnej inštitúcie, akou by Finančné riaditeľstvo SR malo byť, je zabezpečenie garancie súčasného systému sociálneho zabezpečenia súčasných colníkov, v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. Sme pripravení aktívne spolupracovať na tvorbe a pripomienkovaní návrhu zákona o finančnej správe, resp. pri uplatňovaní novej legislatívy v personálnej oblasti.

Zastávame názor, že vzhľadom na pracovnú vyťaženosť a plnenie kľúčovej úlohy napĺňania príjmovej časti štátneho rozpočtu, musí dôjsť vo finančnej správe k zásadnému zvýšeniu mzdového ohodnotenia práce colníkov a zamestnancov a pravidelnej valorizácii miezd resp. osobných príplatkov.

My, delegáti výročnej konferencie sekcie, budeme naďalej aktivizovať členskú základňu so snahou získavania nových, mladých členov odborov v záujme zvyšovania akcieschopnosti a autority odborov. Našou snahou bude spolupracovať so SLOVES pri odborárskom vzdelávaní mladých odborárov.

Podporujeme zachovanie princípov kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a podnikových kolektívnych zmluvách podľa zákona o štátnej službe colníkov, zákona o štátnej službe a zákona o výkone prác vo verejnom záujme. Sekcia má záujem ďalej rozvíjať spoluprácu s odborovým orgánom pôsobiacim v Celní správe Českej republiky a s odborovými orgánmi pôsobiacimi v ozbrojených zložkách a ozbrojených a bezpečnostných zboroch Slovenskej republiky.

Bratislava, 10. mája 2018