SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
Sekcia prokuratúryVedenie:
Predseda:
Stanislav Bohunický, Krajská prokuratúra, Trnava

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Alžbeta Andocsová, Krajská prokuratúra, Nitra
Anna Kazárová, Krajská prokuratúra, Trenčín
Danka Vranovičová, Generálna prokuratúra SR, Bratislava

Ďalší členovia:
Zuzana Šedová, Krajská prokuratúra, Žilina

Sekretár:
Ľubica JuššikováVyhlásenie sekcie prokuratúry SLOVES

R E Z O L Ú C I A
z Výročnej konferencie sekcie prokuratúry

Výročná konferencia sekcie prokuratúry SLOVES považuje za svoju základnú úlohu zasadzovať sa za zachovanie nezávislosti prokuratúry od výkonnej moci, ako samostatného orgánu ochrany práva a právom chránených záujmov štátu, občanov a právnických osôb.

Plne si uvedomujeme dôležitosť a nezastupiteľnosť prokuratúry, a preto sa budeme naďalej zasadzovať o také postavenie prokurátora, ktoré by zodpovedalo postaveniu sudcu.

Považujeme za nevyhnutné skvalitňovať vymožiteľnosť práva a činnosť prokuratúry. Na zefektívnenie činnosti orgánov prokuratúry je však potrebné vytvoriť nevyhnutné predpoklady. Budeme sa naďalej zasadzovať za to, aby do procesov zmien boli zapájaní prokurátori a zamestnanci prokuratúry prostredníctvom odborových orgánov pôsobiacich v rezorte prokuratúry a prostredníctvom orgánov SLOVES.

Zastávame názor, že treba zásadne obmedziť politické zasahovanie do chodu orgánov štátnej správy, prokuratúru nevynímajúc. Je potrebné podporovať vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, pozornosť treba venovať zlepšovaniu kvality pracovných podmienok, bezpečnosti práce a zabezpečiť primeranú ochranu zamestnancov prokuratúry.

Žiadame, aby sa vláda Slovenskej republiky seriózne zaoberala odmeňovaním zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a aby nová právna úprava predstavovala skutočnú reformu v oblasti odmeňovania zamestnancov.

Zastávame názor, že musí dôjsť k razantnejšiemu zvyšovaniu platových taríf štátnych i verejných zamestnancov. Presadzujeme zavedenie ďalšieho platu ako riadnej zložky platového ohodnotenia.

Podporujeme zachovanie princípov kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a podnikových kolektívnych zmluvách podľa zákona o štátnej službe a zákona o výkone prác vo verejnom záujme. Budeme aktívne ovplyvňovať proces prípravy a vyjednávania kolektívnych zmlúv.

Sekcia má záujem ďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, najmä v rámci EUROFEDOP – Európskej federácie zamestnancov verejných služieb, ako aj s partnerskými odborovými zväzmi združenými v Českomoravskej konfederácii odborových zväzov.

Bratislava 15. mája 2018