SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
Sekcia územných finančných orgánovVedenie:
Predseda:
Oľga Kopecká, Daňový úrad, Žilina

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Mária Čavojská, Daňový úrad, Bratislava
Jaroslava Karáseková, Daňový úrad, Banská Bystrica
Andrej Keresteš, Daňový úrad, Prešov

Ďalší členovia:
Adriana Valovičová, Daňový úrad, Trnava

Sekretár:
Peter TitkaR E Z O L Ú C I A
z Výročnej konferencie sekcie územných finančných orgánov

Výročná konferencia sekcie územných finančných orgánov SLOVES si plne uvedomuje dôležitosť územných finančných orgánov, osobitne daňovej správy, s dopadmi na štátny rozpočet i na občanov. Na zefektívnenie ich činnosti je však potrebné vytvoriť nevyhnutné predpoklady. Zastávame názor, že treba zásadne obmedziť politické zasahovanie do chodu štátnej správy, územné finančné orgány nevynímajúc. Je potrebné investovať do materiálno-technického vybavenia pracovísk a pozornosť venovať aj bezpečnosti práce. Rovnako je nevyhnutné zabezpečiť primeranú ochranu zamestnancov daňovej správy.

Žiadame, aby sa vláda Slovenskej republiky seriózne zaoberala odmeňovaním zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, aby naďalej nedochádzalo k neadekvátnemu odmeňovaniu zamestnancov najmä v prípadoch, kedy platové tarify nedosahujú úroveň minimálnej mzdy. Dôrazne žiadame, aby bola prijatá taká úprava pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktorá odstráni ich narastajúcu diskrimináciu vo vzťahu k štátnym zamestnancom, a to najmä v súvislosti s prijatím nového zákona o štátnej službe.

Zastávame názor, že musí dôjsť k razantnejšiemu zvyšovaniu platových taríf štátnych a verejných zamestnancov. Presadzujeme zavedenie ďalšieho platu ako riadnej zložky platového ohodnotenia a spôsob zabezpečenia rastu reálnych platov v rozpočtovej a príspevkovej sfére.

Na splnenie uvedených požiadaviek je nevyhnutné urýchlené prijatie zákona o finančnej správe, ktorý by mal definitívne zmeniť postavenie zamestnancov, ktorí vo finančnej správe pracujú.

Podporujeme zachovanie princípov kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa, ako aj o podnikových kolektívnych zmluvách, podľa zákona o štátnej službe a zákona o výkone prác vo verejnom záujme. Aktívne budeme ovplyvňovať proces prípravy a vyjednávania kolektívnych zmlúv.

Sekcia má záujem ďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, najmä v rámci EUROFEDOP – Európskej federácie zamestnancov verejných služieb.

Bratislava 10. mája 2018