SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
Sekcia ústredných orgánovVedenie:
Predseda:
Zuzana Bátovská, Úrad vlády SR, Bratislava

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Simona Rudavská, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, Bratislava
Klaudia Šuchterová, Štatistický úrad SR – pracovisko Nitra
Danka Vravcová, Štatistický úrad SR – pracovisko Košice

Ďalší členovia:
Ján Zmeko, Kancelária NR SR, Bratislava

Členovia Podnikového výboru základných organizácií ŠÚ SR:
Viera Murínová, Štatistický úrad SR – pracovisko Prešov
Alena Štefančíková, Štatistický úrad SR – pracovisko Bratislava
Klaudia Šuchterová, Štatistický úrad SR – pracovisko Nitra
Milan Valent, Štatistický úrad SR – pracovisko Trenčín
Danka Vravcová, Štatistický úrad SR – pracovisko Košice

Sekretár:
Monika KorošováR E Z O L Ú C I A
z Výročnej konferencie sekcie ústredných orgánov

Výročná konferencia sekcie ústredných orgánov SLOVES považuje odborové hnutie za významnú súčasť politického, hospodárskeho a sociálneho života európskych krajín, považuje sociálny dialóg za stále významnejší nástroj zamestnaneckej a odborárskej angažovanosti na udržanie sociálneho zmieru a posilnenie sociálneho rozmeru Európy. Podporuje všetky aktivity štátu a vlády Slovenskej republiky, ktoré povedú nielen k získaniu dôvery občanov ale aj k zlepšeniu postavenia zamestnancov, ktorí prácu pre štát a občanov vykonávajú.

Zastávame názor, že treba zásadne obmedziť politické zasahovanie do chodu štátnej správy. Je potrebné podporovať vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, investovať do materiálno-technického vybavenia pracovísk a pozornosť treba venovať aj zlepšovaniu kvality pracovných podmienok, bezpečnosti práce a primeranej ochrane zamestnancov.

Odborári združení v sekcii ústredných orgánov trvajú na razantnom zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a presadzujú zavedenie ďalšieho platu ako riadnej zložky platového ohodnotenia.

Upozorňujeme, že nielen opakovanými a nesystémovými zásahmi najmä do štátnej služby v podobe opätovného a neprimeraného znižovania plánovaného počtu zamestnancov, ale najmä nízkym platovým ohodnotením zamestnancov sa výrazne znížila atraktivita zamestnania v štátnej a verejnej správe.

My, zamestnanci ústredných orgánov, poskytovaním kvalitných služieb budeme prispievať k zlepšovaniu obrazu štátnej správy a jej zamestnancov.

Podporujeme zachovanie princípov kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a podnikových kolektívnych zmluvách podľa zákona o štátnej službe a zákona o výkone prác vo verejnom záujme. Budeme sa aktívne podieľať na procese prípravy a vyjednávania kolektívnych zmlúv.

Sekcia má záujem ďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, najmä v rámci EUROFEDOP - Európskej federácie zamestnancov verejných služieb, ako aj v rámci Českomoravskej konfederácie odborových zväzov.

Bratislava 14.mája 2018