SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
Sekcia úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánovVedenie:
Predseda:
Jozef Mészároš, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Ivan Bartoš, Úrad práce. Sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica
Pavel Herz, Regionálna, veterinárna a potravinová správa, Trnava
Janka Macurová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca

Ďalší členovia:
Vladimír Ostrochovský, Inšpektorát práce, Trenčín

Sekretár:
Ľubica JuššikováVyhlásenie zástupcov základných organizácií pôsobiacich na regionálnych veterinárnych a potravinových správach

R E Z O L Ú C I A
z Výročnej konferencie sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov

Výročná konferencia sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES považuje odborové hnutie za významnú súčasť politického, hospodárskeho a sociálneho života európskych krajín, považuje sociálny dialóg za stále významnejší nástroj zamestnaneckej a odborárskej angažovanosti na udržanie sociálneho zmieru a posilnenie sociálneho rozmeru Európy. Podporuje všetky aktivity štátu a vlády Slovenskej republiky, ktoré povedú nielen k získaniu dôvery občanov ale aj k zlepšeniu postavenia zamestnancov, ktorí prácu pre štát a občanov vykonávajú.

Zastávame názor, že treba zásadne obmedziť politické zasahovanie do chodu štátnej správy. Je potrebné podporovať vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, investovať do materiálno-technického vybavenia pracovísk a venovať pozornosť aj zlepšovaniu kvality pracovných podmienok, bezpečnosti práce a primeranej ochrane zamestnancov.

Odborári združení v sekcii trvajú na razantnom zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a presadzujú zavedenie ďalšieho platu ako riadnej zložky platového ohodnotenia.

Žiadame, aby sa vláda Slovenskej republiky seriózne zaoberala odmeňovaním zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, aby naďalej nedochádzalo k neadekvátnemu odmeňovaniu zamestnancov najmä v prípadoch, kedy platové tarify nedosahujú úroveň minimálnej mzdy.

Zároveň žiadame, aby bola prijatá taká úprava pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktorá odstráni ich narastajúcu diskrimináciu vo vzťahu k štátnym zamestnancom, a to najmä v súvislosti s prijatím nového zákona o štátnej službe.

Budeme sa naďalej zasadzovať za to, aby do procesov zmien v odmeňovaní boli zapájaní zamestnanci úradov práce, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov prostredníctvom odborových orgánov pôsobiacich v rezortoch a prostredníctvom orgánov SLOVES.

Podporujeme zachovanie princípov kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a podnikových kolektívnych zmluvách podľa zákona o štátnej službe a zákona o výkone prác vo verejnom záujme. Budeme aktívne ovplyvňovať proces prípravy a vyjednávania kolektívnych zmlúv.

Sekcia má záujem ďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, najmä v rámci EUROFEDOP – Európskej federácie zamestnancov verejných služieb ako aj s partnerskými odborovými zväzmi združenými v Českomoravskej konfederácii odborových zväzov.

Bratislava 17. mája 2018