SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
Sekcia územnej samosprávyVedenie:
Predseda:
Alžbeta Broszová, Miestny úrad, m. č. Bratislava – Petržalka

Podpredseda:
Roland Hulko, Mesto Hurbanovo

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Anna Babiaková, Obecný úrad, Bzovík
Igor Guliš, Obecný úrad, Beluša
Eva Holíková, Obecný úrad, Hontianske Nemce
Ondrej Krištofík, Mestský úrad, Moldava nad Bodvou
Ľubica Lacinová, Mestský úrad, Prešov
Ľudmila Volfová, Magistrát hl. mesta Bratislavy

Ďalší členovia:
Mária Kúdelová, Mestský úrad, Levice

Členovia Podnikového výboru základných organizácií mestských a obecných polícií:
Viera Dominová, Mestská polícia, Piešťany
Marek Šulaj, Mestská polícia, Žilina
Jozef Kukučka, Mestská polícia, Bratislava
Štefan Hajaš, Mestská polícia, Nitra

Sekretár:
Mária MayerováR E Z O L Ú C I A
z Výročnej konferencie sekcie územnej samosprávy

Výročná konferencia sekcie územnej samosprávy SLOVES považuje odborové hnutie za významnú súčasť politického, hospodárskeho a sociálneho života európskych krajín, považuje sociálny dialóg za stále významnejší nástroj zamestnaneckej a odborárskej angažovanosti na udržanie sociálneho zmieru a posilnenie sociálneho rozmeru Európy. Podporuje všetky aktivity štátu a vlády Slovenskej republiky, ktoré povedú nielen k získaniu dôvery občanov ale aj k zlepšeniu postavenia zamestnancov, ktorí prácu pre štát a občanov vykonávajú.

Územná samospráva predstavuje neoddeliteľnú súčasť moderného ponímania demokratického a právneho štátu. Z pohľadu občana je najbližšie a je rozhodujúcim článkom verejnej správy, pretože mu ponúka širokú a veľmi rozmanitú škálu služieb, ktoré zabezpečuje buď ako originálnu, prenesenú alebo delenú kompetenciu s územnou štátnou správou.

Uvedomujeme si dôležitosť územnej samosprávy a význam verejných služieb zabezpečovaných územnou samosprávou na všetkých úsekoch života človeka. Územná samospráva si môže svoje povinnosti na tých úsekoch plniť svedomite a zodpovedne len vtedy, keď štát zabezpečí úhradu nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb.

Naďalej sa zasadzujeme za posilnenie finančnej samostatnosti samosprávy, najmä stanovením stabilných finančných zdrojov a tokov, ktoré by obmedzili zasahovanie štátu do finančnej samostatnosti obcí.

Na zabezpečenie záujmov verejnosti je nevyhnutné skvalitňovanie činnosti samosprávy. Za tým účelom je potrebné obmedziť politické zasahovanie do chodov úradov miestnej a regionálnej samosprávy, s ktorým sa stretávame po každých komunálnych voľbách.

Sme presvedčení, že musí dôjsť k razantnejšiemu zvyšovaniu platových taríf zamestnancov samosprávy, nedôstojným odmeňovaním zamestnancov vykonávajúcich službu pre štát a občanov sa jednoznačne znižuje atraktivita zamestnania vo verejnej správe. Presadzujeme zavedenie ďalšieho platu ako riadnej zložky platového ohodnotenia.

Žiadame, aby sa vláda Slovenskej republiky seriózne zaoberala odmeňovaním zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a nová právna úprava predstavovala skutočnú reformu v oblasti odmeňovania týchto zamestnancov a aby naďalej nedochádzalo k ich neadekvátnemu odmeňovaniu najmä v prípadoch, kedy platové tarify nedosahujú úroveň minimálnej mzdy.

Dôrazne žiadame, aby bola prijatá taká nová právna úprava pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktorá odstráni ich narastajúcu diskrimináciu vo vzťahu k štátnym zamestnancom, a to najmä v súvislosti s prijatím nového zákona o štátnej službe.

Podporujeme zachovanie princípov kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a podnikových kolektívnych zmluvách podľa zákona o štátnej službe a zákona o výkone prác vo verejnom záujme.

Sekcia má záujem ďalej rozvíjať medzinárodnú spoluprácu, najmä v rámci EUROFEDOP – Európskej federácie zamestnancov verejných služieb, ako aj s partnerskými odborovými zväzmi združenými v Českomoravskej konfederácii odborových zväzov.

Bratislava 5. júna 2018